субота, 06.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа

Таг: наука

31.03.2018 у 22:00
30.03.2018 у 15:50
25.03.2018 у 22:00
16.03.2018 у 13:00
14.03.2018 у 21:23
11.03.2018 у 22:00
04.03.2018 у 22:00
Др­жа­ва је од­лу­чи­ла да ста­не на пут не­по­ште­њу у на­у­ци, ре­кли би­смо по­сле раз­го­во­ра с пред­сед­ни­ком На­ци­о­нал­ног са­ве­та за на­у­ку и тех­но­ло­шки раз­вој, ака­де­ми­ком Зо­ра­ном В. По­по­ви­ћем. На­ци­о­нал­ни са­вет је 21. фе­бру­а­ра усво­јио Ко­декс по­на­ша­ња у на­уч­но­и­стра­жи­вач­ком ра­ду, ко­ји у не­ко­ли­ко сво­јих па­ра­гра­фа го­во­ри о „пре­ва­ра­ма у на­у­ци” за ко­је су пре­ма ва­же­ћем За­ко­ну о на­уч­но­и­стра­жи­вач­кој де­лат­но­сти и по­ме­ну­том ко­дек­су пред­ви­ђе­не чак че­ти­ри вр­сте ме­ра про­тив ис­тра­жи­ва­ча ко­ји кр­ше пра­ви­ла и етич­ке нор­ме. Нај­те­жа пред­ви­ђе­на ме­ра за пре­кр­ши­о­ца је за­бра­на ко­ри­шће­ња сред­ста­ва за на­у­ку и ис­тра­жи­ва­ње на про­јек­ти­ма Ми­ни­стар­ства про­све­те и на­у­ке у пе­ри­о­ду од пет го­ди­на.
25.02.2018 у 22:00

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља