utorak, 01.12.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 22.05.2010. u 22:00

Srbija željna većeg nataliteta

Фото Јелена Миловановић

U Srbi­ji se ma­lo ra­đa, mnogo umire. Godi­šnje ne­stane jedan grad ve­li­či­ne Iva­njice ili Pože­ge. Tako do­la­zi­mo i do po­da­tka da su Srbi sve stari­ji. Pre­ma po­pi­su iz 2002. go­di­ne prosek staro­sti na­ših građana je 40,2 go­di­ne. A za­brinjava­juće je, ka­žu de­mo­grafi, već kad na­ci­ja u prose­ku pređe tride­se­tu.

„Želim da u Srbi­ji vlada na­ta­li­tet“, po­ru­ka je grupe sa „Fej­sbuka“. I dr­ža­va ima istu že­lju, ali joj je bu­džet kratak. Nedo­vo­ljan za podstrek maj­ka­ma da ra­đaju vi­še de­ce. Pone­ka po­vlastica, skromna su­ma i dečji do­da­tak ob­ra­du­ju tek na­krat­ko ro­di­te­lje su­oče­ne sa skupo­ćom ko­ja prati od­ra­stanje njiho­vih si­no­va i kćeri.

Zakon o fi­nansij­skoj po­dr­šci ro­di­te­ljima odre­šio je ru­ke lo­kalnim za­jed­ni­ca­ma da iz svojih ka­sa podstiču na­ta­li­tet. Goto­vo da ne­ma op­štine ili grada gde se bar simbo­lično ne­ki di­nar ne usme­ri fa­mi­li­jama sa dvoje, troje i vi­še de­ce. Upr­kos či­njeni­ci da je reč o jed­nom od retkih pi­ta­nja gde po­stoji op­šta po­li­tička sa­glasnost, ne­ki su „brižniji“ od drugih. I ne bi se re­klo da je ovoj razli­či­to­sti jedi­ni uzrok ne­ujed­na­če­na ekonomska moć op­ština i re­gi­ja. Sreć­na be­ba, ko­ja se kao če­tvrto de­te ro­di u Vrnjač­koj Banji, imaće od op­štine za hranu i pe­le­ne, a ka­snije i za farmerke, pa i džepa­rac. Sve do pu­no­letstva. Četvrto de­te po­ro­di­ce iz Raške ne­će iz op­štin­ske ka­se do­bi­jati ni za slado­led...

 -------------------------------------------------------------- 

Vojvodina aktivno podstiče rađanje

Tre­će i sva­ko na­red­no de­te u po­ro­di­ci ima bes­pla­tan bo­ra­vak u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Ra­do­sno de­tinj­stvo”, a sva de­ca iz po­ro­di­ca sa tro­je i vi­še de­ce bes­pla­tan pre­voz

No­vi Sad – Sto­pa pri­rod­nog pri­ra­šta­ja u Voj­vo­di­ni je ne­ga­tiv­na i iz­no­si (mi­nus) pet pro­mi­la, zbog če­ga se sta­nov­ni­štvo u se­ver­noj po­kra­ji­ni ubra­ja me­đu naj­sta­ri­je na pla­ne­ti. Pri­rod­ni pri­ra­štaj na pod­ruč­ju Voj­vo­di­ne ni­je do­vo­ljan ni za pro­stu re­pro­duk­ci­ju sta­nov­ni­štva, a za­bri­nja­va­ju­ća je i struk­tu­ra po­ro­di­ce: 34 od­sto ima jed­no de­te, 31 od­sto dvo­je, a sa­mo 4,4 od­sto tro­je de­ce. Is­pod je­dan od­sto su po­ro­di­ce sa če­tvo­ro, pe­to­ro i vi­še de­ce!

Ove za­bri­nja­va­ju­će po­dat­ke sa­op­šti­la je po­kra­jin­ska se­kre­tar­ka za so­ci­jal­nu po­li­ti­ku i de­mo­gra­fi­ju Nov­ka Mo­jić.

Ona na­vo­di da je AP Voj­vo­di­na za 2010. go­di­nu u bu­dže­tu iz­dvo­ji­la vi­še od 600 mi­li­o­na di­na­ra za me­re po­ve­ća­nja na­ta­li­te­ta, jer dr­ža­va ima oba­ve­zu da se po­bri­ne da se ova­kva sli­ka pro­me­ni. Me­đu­tim, ka­ko je ro­di­telj­stvoslo­bo­dan iz­bor, a ne pri­nu­da ili du­žnost, pla­ni­ra­nja me­ra po­pu­la­ci­o­ne po­li­ti­ke je iz­u­zet­no slo­žen po­sao. Bi­lo da je reč o ma­te­ri­jal­noj po­dr­šci po­ro­di­ci, bi­lo o oču­va­njuod­go­vor­nog ro­di­telj­stva.

– Cilj sva­kog, pa ta­ko i na­šeg, dru­štva je­ste stva­ra­nje uslo­va za po­sto­ja­nje zdra­vih po­ro­di­ca u ko­ji­ma vla­da­ju po­što­va­nje, po­dr­ška i po­ve­re­nje me­đu svim čla­no­vi­ma. To su po­ro­di­ce od­go­vor­nog ro­di­telj­stva, ko­je će de­ci pru­ži­ti pri­mer po­zi­tiv­nog i ne­na­sil­nog mo­de­la ko­mu­ni­ci­ra­nja i od­no­sa i u ko­ji­ma ne­će bi­ti ste­re­o­tip­nih po­de­la po­ro­dič­nih ulo­ga – is­ti­če Mo­ji­će­va.

Ve­ći­na pro­na­ta­li­tet­nih me­ra u AP Voj­vo­di­ni usme­re­na je ka pod­sti­ca­nju ra­đa­nja tre­ćeg de­te­ta.Gra­do­na­čel­nik No­vog Sa­da Igor Pa­vli­čić po­se­tio je ne­dav­no pr­ve troj­ke ro­đe­ne u 2010. go­di­ni – La­nu, Sa­ru i Lu­ku i nji­ho­ve ro­di­te­lje Vi­o­le­tu i Ne­boj­šu Jo­vo­vić. Ma­li­ša­ni su ro­đe­ni 30. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, a grad No­vi Sad obez­be­dio im je 45.000 di­na­ra i ko­li­ca za troj­ke.

– Grad pred­u­zi­ma niz me­ra u ci­lju pod­sti­ca­nja na­ta­li­te­ta i pru­ža­nja po­dr­ške po­ro­di­ca­ma sa tro­je i vi­še de­ce. Tre­će i sva­ko na­red­no de­te u po­ro­di­ci ima obez­be­đen bes­pla­tan bo­ra­vak u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Ra­do­sno de­tinj­stvo”, a sva de­ca iz po­ro­di­ca sa tro­je i vi­še de­ce bes­plat­no ko­ri­ste pre­voz u grad­skom i pri­grad­skom sa­o­bra­ća­ju i do­bi­ja­ju bes­plat­ne kar­te za ku­pa­li­šte Štrand – ka­že Pa­vli­čić.

Pred sva­ku No­vu go­di­nu, ta­ko­đe, grad po­ro­di­ca­ma ko­je pri­ma­ju deč­ji do­da­tak is­pla­ću­je i in­ter­vent­nu jed­no­krat­nu po­moć, ko­ja je u za­vi­sno­sti od mo­guć­no­sti bu­dže­ta 5.000 ili 10.000 di­na­ra. Ta­ko­đe, pre­ko Stam­be­no-kre­dit­nog pro­na­ta­li­tet­nog fon­da grad sa 15.000 evra po­ma­že po­ro­di­ca­ma sa de­com u re­ša­va­nju stam­be­nog pi­ta­nja, a 5.000 evra na­me­nje­no je po­bolj­ša­nju uslo­va sta­no­va­nja.

Me­đu­tim, de­mo­graf­ske pro­jek­ci­je do 2025. go­di­ne uka­zu­ju da će Voj­vo­di­na i da­lje bi­ti pod­ruč­je ne­ga­tiv­nog pri­rod­nog pri­ra­šta­ja, čak i ako se na­glo po­ve­ća ni­vo ra­đa­nja. Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za de­mo­gra­fi­ju i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku sa­či­nio je stu­di­ju „Ak­ti­vi­ra­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u po­pu­la­ci­o­noj po­li­ti­ci Voj­vo­di­ne” ko­ja po­ka­zu­je da ni u jed­noj op­šti­ni ni­vo ra­đa­nja ni­je do­vo­ljan za za­me­nu ge­ne­ra­ci­ja.

U stu­di­ji se na­vo­de me­re za pod­sti­ca­nje ra­đa­nja ko­je tre­ba da spro­vo­de lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve (me­re po­pu­la­ci­o­ne po­li­ti­ke po­sto­je u ve­ći­ni voj­vo­đan­skih op­šti­na) kao što su: pod­sti­ca­nje sve­sti o pro­ble­mu i po­sle­di­ca­ma ko­je pro­iz­vo­di ne­ga­tiv­na de­mo­graf­ska sli­ka, od­re­đi­va­nje sred­sta­va u bu­dže­tu op­šti­na za po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku i ak­ti­vi­ra­nje dru­gih iz­vo­ra fi­nan­si­ra­nja pu­tem osni­va­nja fon­do­va, fon­da­ci­ja i klu­bo­va do­na­to­ra...

Mi­ro­ljub Mi­ju­ško­vić

------------------------------------------------------------------

U Uži­cu bes­pla­tan vr­tić za tre­će de­te

Uži­ce – Skrom­ne me­re po­mo­ći grad­ske upra­ve za pod­sti­caj na­ta­li­te­ta u Uži­cu svo­de se uglav­nom na sub­ven­ci­je u deč­jim vr­ti­ći­ma (bes­pla­tan bo­ra­vak u tim usta­no­va­ma za tre­će i sva­ko na­red­no de­te iz po­ro­di­ce), jed­no­krat­nu po­moć de­te­tu, ko­je se pr­vo na pod­ruč­ju gra­da ro­di na po­čet­ku go­di­ne, kao i po­vre­me­nu po­je­di­nač­nu po­moć po­ro­di­ca­ma za ško­lo­va­nje de­ce ko­ji­ma je to naj­po­treb­ni­je. U ovom gra­du, ka­žu nad­le­žni, bu­džet je isu­vi­še ne­jak pa ne do­zvo­lja­va da se vi­še i sa­dr­žaj­ni­je ula­že u po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku, ko­li­ko se, na pri­mer, to či­ni kroz po­moć trud­ni­ca­ma i na dru­ge na­či­ne u Be­o­gra­du, Ja­go­di­ni i ne­kim dru­gim gra­do­vi­ma. Za­to se sva­ka do­ne­ta me­ra ov­de pret­hod­no du­go va­ga, da bi bi­la odr­ži­va i tra­ja­la.

Uosta­lom, sma­tra­ju ov­de, po­dr­ška že­na­ma na trud­nič­kom bo­lo­va­nju i po­ro­di­ca­ma sa vi­še de­ce ipak ne tre­ba da bu­de stvar lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, da se ne stva­ra­ju to­li­ke raz­li­ke iz­me­đu moć­ni­jih i si­ro­ma­šnih sre­di­na. To tre­ba ure­di­ti na ni­vou dr­ža­ve, a po­pu­la­ci­o­na po­li­ti­ka zah­te­va si­stem­ski pri­stup, jer je ne­do­volj­no ula­ga­ti sa­mo u ra­đa­nje ako se ne stvo­re i bo­lji uslo­vi za od­ra­sta­nje de­ce. Ina­če, grad Uži­ce ra­znim ak­ci­ja­ma po­dr­ža­va ugro­že­ne ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva. Ov­de du­go tra­je ta­kva ak­ci­ja „Bu­đe­nje do­bro­te i lju­ba­vi”, pa se, po­red osta­lih, na taj na­čin po­ma­že i vi­šeč­la­nim po­ro­di­ca­ma.

B. P.

-----------------------------------------------------------------------

Ja­go­di­na: po 200 evra do pu­no­let­stva za 47 ma­li­ša­na

Ja­go­di­na – Skup­šti­na gra­da Ja­go­di­na ro­di­te­lje sva­kog ro­đe­nog de­te­ta po­ma­že sa 200 evra, a od­lu­ka od­bor­ni­ka SO Ja­go­di­na da sva­ko če­tvr­to, pe­to i na­red­no de­te do­bi­ja 200 evra me­seč­no do pu­no­let­stva sta­vlje­na je van sna­ge 28. fe­bru­a­ra. Za dve go­di­ne, ko­li­ko je va­ži­la ova od­lu­ka, 47 ma­li­ša­na ostva­ri­lo je pra­vo da pu­nih 18 go­di­na do­bi­ja po 200 evra me­seč­no. Skup­šti­na gra­da do­ne­la je od­lu­ku da sva­ka bu­du­ća maj­ka od tre­ćeg me­se­ca trud­no­će do za­vr­šet­ka po­ro­dilj­skog bo­lo­va­nja do­bi­ja po 10.000 di­na­ra me­seč­no.

Od­lu­ka je do­ne­ta 1. fe­bru­a­ra 2009. go­di­ne. Trud­ni­ce pri­ma­ju po­moć šest me­se­ci, a po­ro­di­lje go­di­nu da­na. Do sa­da je ovu po­moć pri­mi­lo 568 že­na, me­đu ko­ji­ma su 372 po­ro­di­lje, a osta­tak či­ne trud­ni­ce, sa­zna­je­mo od pred­sed­ni­ce Ko­mi­si­je za so­ci­jal­na pi­ta­nja Skup­šti­ne gra­da Mir­ja­ne Pe­tro­vić.

– U že­lji da po­ku­ša­mo da se iz­bo­ri­mo sa „be­lom ku­gom”, u ja­go­din­skim vr­ti­ći­ma su naj­ni­že ce­ne, dok raz­li­ku u vred­no­sti po­tro­šač­ke kor­pe sub­ven­ci­o­ni­še Skup­šti­na gra­da. Po­red to­ga, pro­ši­ri­li smo ka­pa­ci­te­te u vr­ti­ći­ma, ta­ko da u Ja­go­di­ni ne po­sto­je li­ste če­ka­nja. Ta­ko­đe, sva­ki pr­vak pre po­la­ska u ško­lu do­bi­ja po 8.000 di­na­ra, što ro­di­te­lji­ma pu­no zna­či u ovo vre­me kri­ze. De­ci či­ji su ro­di­te­lji u ka­te­go­ri­ji so­ci­jal­no ugro­že­nih de­li­mo i škol­ski pri­bor – na­vo­di za „Po­li­ti­ku” Mir­ja­na Pe­tro­vić.

Ona do­da­je i da ma­tu­ran­ti osnov­nih i sred­njih ško­la od 2008. go­di­ne od­la­ze na bes­plat­no le­to­va­nje, a de­ca iz pred­škol­skih usta­no­va idu na zi­mo­va­nje o tro­šku Skup­šti­ne gra­da.

Z. G.

------------------------------------------------------------

Ča­čak po­ma­že ve­štač­ku oplod­nju

Ča­čak – Dva brač­na pa­ra iz Čač­ka do­bi­la su ove go­di­ne po 200.000 di­na­ra iz grad­skog bu­dže­ta na ime ve­štač­ke oplod­nje. Sred­stva su im odo­bre­na po­što su pri­lo­ži­li kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju ka­bi­ne­tu gra­do­na­čel­ni­ka, a oba­ve­zni su da u ro­ku od 90 da­na do­sta­ve iz­ve­štaj o utro­šku nov­ca. U Čač­ku su ovo pr­vi slu­ča­je­vi bu­džet­skog pod­sti­ca­ja mla­dih su­pru­žni­ka ko­ji že­le po­tom­stvo.

Iz bu­dže­ta se, ina­če, već go­di­na­ma iz­dva­ja ma­te­ri­jal­na po­dr­ška za broj­ni­je po­ro­di­ce, pa se ro­di­te­lji­ma sva­kog tre­ćeg i na­red­nog de­te­ta u po­ro­di­ci jed­no­krat­no is­pla­ću­je 15.000 di­na­ra. Ta­ko­đe, tre­će de­te u ro­di­te­lja i sva mla­đa od nje­ga ima­ju bes­pla­tan bo­ra­vak u vr­ti­ći­ma u ovom gra­du.

Po­red to­ga, u bu­dže­tu je ove go­di­ne pla­ni­ra­no šest mi­li­o­na di­na­ra za po­dr­šku ve­li­koj de­ci iz Čač­ka, đa­ci­ma i stu­den­ti­ma. Svi stu­den­ti, ro­dom Ča­ča­ni, na tre­ćoj i ka­sni­jim go­di­na­ma stu­di­ja, ko­ji re­dov­no da­ju is­pi­te i ima­ju pro­sek oce­na ve­ći od de­vet, bes­po­vrat­no do­bi­ja­ju de­set me­seč­nih sti­pen­di­ja po 5.000 di­na­ra, a naj­da­ro­vi­ti­ji đa­ci osnov­nih, sred­njih i spe­ci­jal­nih ško­la po 3.000. U ovoj škol­skoj go­di­ni tu po­dr­šku za­slu­ži­lo je 85 aka­de­ma­ca i tri­na­e­sto­ro uče­ni­ka. Za­vi­čaj­ne sti­pen­di­je do­de­lju­ju se ne­pre­kid­no od 2004. go­di­ne.

Ina­če, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke nov­ča­no po­ma­že ra­đa­nje, pa u ovom me­se­cu ro­di­te­lji­ma pr­vog de­te­ta pri­pa­da jed­no­krat­na po­moć od 27.833,29 di­na­ra. dok za ve­ći broj de­ce sle­de pri­ma­nja, ta­ko­đe ne­po­vrat­na, u 24 ra­te: za dru­go de­te 108.838,68, za tre­će 195.900,66 i za če­tvr­to 261.198,13 di­na­ra.

G. O.

Komentari99
d12fc
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Petar I Petrović
Srpski se narod treba pokazati zrelim , ljubavlju i potomstvom osigurati našu Republiku Srpsku , Srbiju, Vojvodinu , Srpsku Crnu Goru i staru Srbiju ( Makedonija ) kao trajnu državu Srpskog naroda.Srpski narod mora naučiti lekciju od šiftara “ čije su ovce onoga je i livada “ niskim natalitetom jedincima i sa dvoje dece gubimo teritoriju za teritorijom i to će se nastaviti. U Hrvatskoj delom zbog proterivanja ali puno većim delom zbog izumiranja izgubljen je srpski teritorij i ljudstvo. Nekada su Srbi bili 30 % hrvatske. To piše u hrvatskim novinama Gospodarski list a danas ? Samo hrpa nemoćnih bakica i dekica bez potomstva. Kosovo smo isto tako izgubili kao i Makedoniju. U Crnoj Gori Srbi prizovite se pameti i svaki par minimalno petero dece i nedajte se. Republika Srpska će kao i Kosovo i Hrvatska biti izgubljena baš zbog velike površine a premalog broja srba. BH federacija na istoj površini godišnje ima oko 25.000 beba a Srpska od 10.000 do 11.000 i sve je jasno da bi zadržali taj teritorij moramo imati minimalno beba kao i druga polovica države. U Vojvodini isto tako Srbi treba da puno više rađaju jer samo ako brojčano ojačaju mogu spriječiti secesiju. Znači ako si rodoljub, srbin, srpkinja prihvatite se ljubavi i pobjedimo neprijatelje njihovim oružjem visokim NATALTETOM.
andjelka zagorcic
imam 4 dece,od toga devojcicu koja boluje od diabeta.nezaposlena sam suprug radi privatno.kao viseclana porodica nemamo neke posebne privilegije u nasem gradu.Smatram da je opstina u kojoj zivim trebala da obezbedi stalno zaposlenje jednom od nas dvoje,sto i nalaze statut iz 2002 god.
darko ilic
Citajuci komentare,primjecujem,pretezno se trazi odgovornost drzave prema podsticanju nataliteta,siguran sam kao otac troje djece da ti ljudi uopste neznaju sta je ljubav prema djeci,ovdje na zapadu imaju pare i optimalne uslove (ako je to razlog) ali ipak imaju slab natalitet,izuzev emigranata (u koje ne ubrajam nas Srbe i ovdje smo sigurno medju narodima sa najmanjim natalitetom),EGOIZAM,EMANCIPACIJA!Zato pojedinci kada obole,ostare(vecinu strpa rodbina u staracki dom,da se slucajno kvalitet zivota ne promjeni )ili upokoje,trunu nedeljama,cak mjesecima po stanovima i kucama,posto nemaju nikoga svoga da njih obidje ili posjeti. Srpkinje vole da glume ribe,nebitno na godine ali kada se Srpkinja uda za neku drugu vjeru ili naciju,dozivijo sam slucajeva da mu rodi i po petero,primjetio sam da je kod nas covjek MUSKO, samo koliko mu zena dozvoli,izuzev u kaficu ili pred drustvom!PRESTANITE STALNO DA KUKATE I OD NEKOGA NESTO DA TRAZITE,onaj ko zeli djecu,on ce da ih ima.
milo,nemacka
Stigao racun!!! Pre 20 godina kada sam ja odlazio iz Srbije, kao visoki strucnjak (magistar nauka) sa troje dece (tada 14, 12 i 7 god) rece mi jedan moj kolega na zboru radnih ljudi: A sto si pravio decu kad nemas stan. A ja sam molio za prosirenje jer smo nas 5 stanovali u 20 metara kvadratnih. A da sam imao samo jos duplo toliko kvadrata nikada ne bih otisao iz Srbije i moga Beograda. I sto je najgore nisam jedini!
MISTER Mister
Zar nije dovoljno broj Kineza sto haraju po Srbiji pa neka oni nesto preduzmu sto se tice ovog problema ili neka dolaze Siptari sa Kosova da nesto preduzmu sto se tice nataliteta.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja