četvrtak, 04.06.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 02.02.2014. u 16:15 Beta

Srbija ublažila poraz

Ima­mo mom­ke za bu­duć­nost srp­skog te­ni­sa – Du­šan La­jo­vić i Fi­lip Kra­ji­no­vić ostva­ri­li su po­be­de u po­sled­nja dva singl me­ča pr­vog ko­la Svet­ske gru­pe Dejvis kupa i ta­ko uma­nji­li po­be­du Švaj­ca­ra­ca na 3:2.

La­jo­vić je kao 102. igrač sve­ta pr­vom me­ču ju­če­ra­šnjeg nad­me­ta­nja u no­vo­sad­skom Spen­su nad­i­grao Mi­ha­e­la La­me­ra (441) sa 6:3, 3:6, 6:4, dok je Kra­ji­no­vić (237) za 64 mi­nu­ta de­kla­si­rao Mar­ka Kju­di­ne­li­ja (180). Ta­ko je u od­su­stvu na­ših naj­bo­ljih igra­ča ko­li­ko to­li­ko uma­nje­na po­be­da Švaj­ca­ra­ca ko­je su do po­be­de pred­vo­di­li Ro­džer Fe­de­rer i Sta­ni­slas Va­vrin­ka.

Jed­na po­be­da i je­dan po­raz – bi­lans je La­jo­vi­ća, ko­ji je u No­vom Sa­du imao ulo­gu pr­vog igra­ča.

-Meč je bio te­žak jer sam imao ma­njih pro­ble­ma sa žu­lje­vi­ma ko­je vu­čem iz Austra­li­je. Sve u sve­mu za­do­vo­ljan sam bor­bom i dra­go mi je da sam do­neo bar je­dan po­en za Sr­bi­ju. Na­dam se da će ubu­du­će to bi­ti u ne­kom va­žnom me­ču – re­kao je 23-go­di­šnji Du­šan.– Ve­li­ki je zna­čaj ka­da igraš za svo­ju ze­mlju, tu svi pru­ža­ju naj­bo­lje par­ti­je i ni­je bi­lo la­ko bez ob­zi­ra na rang pro­tiv­ni­ka. Hteo sam da po­be­dim i us­peo sam.

Naš te­ni­ser do­bro je za­po­čeo se­zo­nu, a po­sle Dej­vis ku­pa če­ka ga tur­nir u pre­sto­ni­ci Hr­vat­ske.

-Na­dam se da ću u Za­gre­bu igra­ti do­bro kao ov­de, da ne­ću bi­ti umo­ran jer se po­sle Dej­vis ku­pa svi uvek is­pra­zne. Hva­la pu­bli­ci ko­ja je do­šla u ovo­li­kom bro­ju jer meč ni­je imao re­zul­tat­ski zna­čaj, a i lo­ši su vre­men­ski uslo­vi u Sr­bi­ji – re­kao je La­jo­vić. - Ova po­be­da mi pu­no zna­či za sa­mo­po­u­zda­nje i na­red­ne me­če­ve, a pr­vi je u uto­rak u Za­gre­bu pro­tiv kva­li­fi­kan­ta.

Ka­že da se bo­rio za sva­ki po­en jer je bi­lo te­ško na­ći mo­ti­va u ova­kvim me­če­vi­ma bez re­zul­tat­skog zna­ča­ja.

- Po­sle mog vođ­stva u se­to­vi­ma, La­mer je us­peo da iz­jed­na­či i u tre­ćem da po­ve­de 4:2, 40:15. Na svu sre­ću na­pra­vio sam pre­o­kret i sve se za­vr­ši­lo do­bro – ka­že La­jo­vić ko­me je ovo bi­la pr­va po­be­da u Dej­vis ku­pu.

Even­tu­al­ni pro­tiv­ni­ci u ba­ra­žu?

- Još ne znam sa ki­me bi­smo mo­gli da igra­mo, ali to si­gur­no ne­će bi­ti Špa­ni­ja ko­ja je kao i Sr­bi­ja bi­la no­si­lac. Ima atrak­tiv­nih ri­va­la, vi­de­će­mo, na­dam se da će­mo u naj­ja­čem sa­sta­vu igra­ti u sep­tem­bru i obez­be­di­ti da i u na­red­noj se­zo­ni igra­mo u Svet­skoj gru­pi – is­ti­če La­jo­vić ko­ji je za meč pro­tiv Fe­de­re­ra do­bio 10 ATP po­e­na a za tri­jumf pro­tiv La­me­ra ni­je do­bio ni bod jer je pi­ta­nje ukup­nog po­bed­ni­ka već bi­lo re­še­no..

Kra­ji­no­vić de­bi­to­vao je za Dej­vis kup re­pre­zen­ta­ci­ju Sr­bi­je u su­bo­tu, a ju­če je u pr­vom singl me­ču upi­sao br­zo­po­te­znu po­be­du.

-Igrao sam ja­ko do­bro, jer sam bio mno­go opu­šte­ni­ji ne­go u du­blu – is­ta­kao je 21-go­di­šnji Som­bo­rac.- Ova po­be­da mi mno­go zna­či za sa­mo­po­u­zda­nje i da­lju ka­ri­je­ru i na­dam se da ću na če­lin­dže­ru u Fran­cu­skoj na­sta­vi­ti u ovom rit­mu.

Za­do­vo­ljan je pri­ka­za­nim.

- Od­lič­no sam ser­vi­rao. To mi je jed­no od naj­ja­čih oruž­ja, ra­dim na nje­mu. Po­sle od­lič­nog ser­vi­sa pr­vi na­red­ni uda­rac mi je bio agre­si­van, ni­je bi­lo pu­no pre­ba­ci­va­nja. Od sa­mog po­čet­ka me­ča dr­žao sam sve kon­ce igre, mi­slim da ni­sam do­zvo­lio da mi na­pra­vi ni jed­nu brejk šan­su na moj ser­vis. Ra­du­jem se pr­voj po­be­di za re­pre­zen­ta­ci­ju. Je­ste da smo iz­gu­bi­li ali za me­ne i ka­ri­je­ru vr­lo bit­na po­be­da pred na­red­ne tur­ni­re – is­ta­kao je Kra­ji­no­vić.

Ta­ko je Sr­bi­ja u po­sled­nja dva me­ča u Dej­vis ku­pu do­ži­ve­la po­ra­ze kod ku­će – u pro­šlo­go­di­šnjem fi­na­lu iz­gu­bi­la je u Are­ni od Če­ške sa 3:2, a sa­da u Spen­su od Švaj­car­ske iden­tič­nim re­zul­ta­tom.

-----------------------------------------------------

Ob­ra­do­vić: Da se po­sre­ći žreb

Se­lek­tor Bog­dan Ob­ra­do­vić ni­je mo­gao da iz­vu­če „džo­ke­ra“ iz ru­ka­va kao što su to uči­ni­li Švaj­car­ci sa iz­ne­nad­nim do­la­skom Ro­dže­ra Fe­de­re­ra u Sr­bi­ju. Sa ti­mom ko­ji je imao na ras­po­la­ga­nju ko­na­čan ra­zul­tat u du­e­lu su sa „saj­dži­ja­ma“ je oče­ki­van i re­a­lan.

- Po­sle ove dve po­be­de La­jo­vi­ća i Kra­ji­no­vi­ća mo­gu sa­mo da kon­sta­tu­jem da ima­mo mom­ke na ko­je mo­že­mo da se oslo­ni­mo u bu­duć­no­sti – još jed­nom je is­ta­kao kor­mi­lar Or­lo­va. – Za njih je zna­čaj­no da što vi­še vre­me­na pro­ve­du na te­re­nu u ova­kvim me­če­vi­ma jer će im zna­či­ti za sve što ih če­ka i u in­di­vi­du­al­nim ka­ri­je­ra­ma i re­pre­zen­ta­ci­ji. Sa­da nam osta­je da se na­da­mo do­brom žre­bu za sep­tem­bar­ski ba­raž, da svi igra­či bu­du zdra­vi i da ima­mo ko­mle­tan tim. To će zna­či­ti da bu­de­mo ono što je­smo, jed­na od naj­bo­ljih eki­pa sve­ta.

Za­do­volj­stvo zbog dve po­be­de po­sled­njeg da­na ni­je ma­la ute­ha.

- Po­ra­že­ni smo ali smo do­sta to­ga do­brog iz­vu­kli. Pod­mla­đe­ni tim po­ka­zao je da ima per­spek­ti­vu. Ono što nam je bit­no i va­žno je da ko­ri­sti­mo ove igra­če što vi­še mo­že­mo kad ima­mo pro­sto­ra. Fi­lip je oba me­ča od­i­grao na iz­u­zet­nom ni­vou, po­ka­zao je ras­ko­šni ta­le­nat. Si­gur­no za­slu­žu­je me­sto me­đu 50 naj­bo­ljih na sve­tu. Pru­ži­li smo mu šan­su, obe­ruč­ke ju je is­ko­ri­stio i ovi me­če­vi bi­će mu od ve­li­kog zna­ča­ja u ka­ri­je­ri. Dra­go mi je da je po­ziv za re­pre­zen­ta­ci­ju za njih sve­ti­nja, ima­mo u re­pre­zen­ta­ci­ji iz­u­zet­nu at­mos­fe­ru u ko­ju su se uklo­pi­li i Mi­lo­je­vić, mla­đi Đo­ko­vić, Đe­re a i Kr­stin ko­ji je od­lič­no za­po­čeo tur­nir u Za­gre­bu po­be­dom nad Bag­da­ti­som.

Komentari2
c34d7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Anđela Karaklajić
U Dejvis kupu mečevi se igraju u 3 dobijena seta. Tako da su mi ove 2 pobede "polovične"! Tako da mi je i to "ublažavanje" poraza naše reprezentacije "polovično"!
imamo buducnost
samo nam fali sadsnjost.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja