utorak, 20.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 27.07.2014. u 17:19 Ljubodrag Stojadinović

Državna značka

Šta se to do­ga­đa sa srp­skom po­li­ci­jom? Istim sred­stvi­ma pro­ve­ra­va se iskre­nost ne­sum­nji­vog kri­jum­ča­ra opi­ja­ti­ma i sum­nji­vog po­li­cij­skog ge­ne­ra­la. Za­ni­mlji­vo, obo­ji­ca su na de­tek­to­ru la­ži pro­šli bez zno­je­nja, ti­ko­va i ne­kon­tro­li­sa­nih fi­zi­o­lo­ških re­ak­ci­ja.

Ma­ši­na ka­zu­je da, go­vo­re­ći raz­li­či­to o is­toj stva­ri, ni­ko ni­je la­gao, ma­da se, na pri­mer, Dar­ku Ša­ri­ću mo­že da ki­ti ko­li­ko že­li, a no­si­o­cu znač­ke ne. Pre ne­što vi­še od me­sec da­na, tač­no u pod­ne, pred­sed­nik se obra­tio na­ci­ji sa dra­ma­tič­nom di­jag­no­zom o zlim po­li­caj­ci­ma u sa­mom vr­hu. Isto­ga da­na, pre­mi­jer je sme­nio sve na­čel­ni­ke upra­va, osim di­rek­to­ra Ve­ljo­vi­ća, ko­ji je iona­ko ne­sme­njiv. „Iza­bran je na kon­kur­su”, re­če Vu­čić. „Ina­če bih i nje­ga”.

U pro­šli če­tvr­tak ogla­sio se i mi­ni­star, re­kav­ši da u vr­hu po­li­ci­je ima ne­po­dop­šti­na, br­lja­nja i te­ških zlo­u­po­tre­ba, i da te­melj­na is­tra­ga sle­di.

Na sre­di­ni i na dnu po­li­cij­ske pi­ra­mi­de, hi­lja­de po­li­ca­ja­ca po­šte­no i do­bro ra­de svoj po­sao, za ne­do­stoj­ne pla­te i u rad­nim ode­li­ma ko­ja se po­la­ko pre­tva­ra­ju u za­kr­pe. Taj se rad raz­bi­ja o vrh le­de­nog bre­ga. Isti vrh le­po ode­ne elit­ne je­di­ni­ce za pro­sla­ve na Ma­ki­šu. Oni ta­mo po­ka­žu sve što zna­ju, sli­ka­ju se sa dr­žav­nim kre­mom i dru­gim za­slu­žnim gra­đa­ni­ma. Ako je tu i Di­kić da nas pod­se­ti ka­ko Bog i žan­dar­me­ri­ja ču­va­ju Sr­bi­ju, uto­li­ko bo­lje.

Ži­vot i smrt, pljač­ke i raz­boj­ni­štva, ve­za dr­ža­ve i pod­ze­mlja, ne­go­va­na i ne­do­dir­lji­va raz­gra­na­ta ma­fi­ja, ra­zor­na ko­rup­ci­ja i na­si­lje da­le­ko su iz­van sva­ke pa­ra­de i eg­zi­bi­ci­o­ne po­li­cij­ske idi­le. Biv­ši pre­mi­jer i mi­ni­star unu­tra­šnjih de­la Ivi­ca Da­čić tek po okon­ča­nju svo­je po­li­cij­ske avan­tu­re pri­zna­je da ga u ve­zi s tim po­slo­vi­ma ni­ko ni­šta ni­je pi­tao. Ni­ti je sa svo­je stra­ne on to tra­žio. Pi­ta­li su ga za­što on­da ni­je pod­neo ostav­ku, a on la­kon­ski od­go­va­ra: „Ni­su mi da­li.”
Mo­gu­će je da je za nje­go­vog ne­kon­zu­mi­ra­nog man­da­ta bit­no ubr­zan pro­ces ras­pa­da etič­kog okvi­ra ko­ji od­re­đu­je de­lo­va­nje po­li­cij­skog vr­ha. Ako, na­rav­no, ta­ko ne­što (vrh), uop­šte po­sto­ji, i ako je si­stem ra­da tog ras­kli­ma­ta­nog si­ste­ma uop­šte uskla­đen s po­tre­ba­ma dr­ža­ve. O dru­štvu da i ne go­vo­ri­mo, pa se ta­ko u sve­op­štoj ta­blo­i­di­za­ci­ji ge­ne­ra­li­tet po­li­ci­je na­šao u slič­nom po­lo­ža­ju s ka­ri­ka­tu­ral­nim srp­skim si­li­kon­skim iz­lo­gom.

Sve­jed­no, ne­ma zna­ko­va da je se­ča na­čel­ni­ka upra­va do­ne­la ne­ki bo­lji­tak. Ni ov­de, kao ni bi­lo gde na dru­gom me­stu, ne vre­di ču­ve­na Sta­lji­no­va for­mu­la: „Ka­dro­vi re­ša­va­ju sve.” Ne vre­di dok se ne pro­me­ni si­stem, a on se ne mo­že pro­me­ni­ti na osno­vu ne­si­gur­ne i sti­dlji­ve na­ja­ve mi­ni­stra Ste­fa­no­vi­ća.

U srp­skoj po­li­tič­ko-po­li­cij­sko-ma­fi­ja­škoj mo­čva­ri, te­ško je osta­ti čist. Sve­mu se mo­že odo­le­ti, sa­mo is­ku­še­nju ne. Zbog to­ga su la­di­ce va­žnih po­li­cij­skih fi­zi­o­no­mi­ja pre­pu­ne za­u­sta­vlje­nih is­tra­ga. Biv­ši vi­so­ki po­li­cij­ski či­nov­nik (ne­ma čin ge­ne­ra­la), ova­ko opi­su­je lo­gi­ku srp­ske bor­be pro­tiv kri­mi­na­la: „Ako si dže­pa­roš, raz­boj­nik ni­žeg ran­ga, si­gur­no ćeš ro­bi­ja­ti. Ako ukra­deš blok zgra­da, sku­po ze­mlji­šte, pri­sta­ni­šte, dr­žav­nu stru­ju, uta­jiš po­rez, bi­ćeš kon­tro­verz­ni bi­zni­smen. I još će te dr­ža­va po­zva­ti da te pi­ta za sa­vet ka­ko da iza­đe­mo iz kri­ze. Po­la ta­kvih sva­ke go­di­ne do­la­zi na ko­pa­o­nič­ka sa­ve­to­va­nja. Znam lju­de.”

Sud­bi­nu dr­ža­ve i nje­nog po­kro­vi­telj­stva nad krup­nim kri­mi­na­lom od­re­đu­ju si­le iz si­ve zo­ne po­li­ti­ke i pod­ze­mlja. U kre­ta­nju tim mrač­nim hod­ni­ci­ma, kom­pro­mi­to­va­ni po­li­cij­ski ge­ne­ra­li su sa­mo fi­gu­re osred­njeg ran­ga. Ma­da se sti­če uti­sak da oni ga­zdu­ju svo­jim po­li­tič­kim go­spo­da­ri­ma. Na­vod­no ih ima­ju u ša­ka­ma, jer o nji­ma zna­ju vi­še ne­go što se sme.
Ali, to je sa­mo mit­ska čar­šij­ska za­blu­da. Kao što je moć mi­ni­stra Ste­fa­no­vi­ća, pri­ti­snu­tog dok­tor­skom hi­po­te­kom, sko­ro sim­bo­lič­na. Nje­go­va upo­treb­na po­li­tič­ka vred­nost na ni­vou je pre­mi­je­ro­vog mi­lo­sr­đa.

Ovla­šna ana­li­za (ot­kri­ve­nog) ka­pi­tal­nog kri­mi­na­la uka­zu­je nam na sve­op­štu neo­zbilj­nost. Sve bi to bi­lo do­bro za uve­se­lja­va­nje de­pre­siv­nog na­ro­da, da ni­je smrt­no opa­sno. Zar se Ša­rić u svom estrad­nom na­stu­pu ne igra ozbilj­nim stva­ri­ma, pa mu ni­ko ni­šta ne mo­že. On je do­bio svo­ju po­zor­ni­cu, po­na­ša se kao od­va­žni klovn, a ta­kvi na­stu­pa­ju sa­mo u cir­ku­si­ma. Da li je mo­gu­će da su po­li­cij­ski či­nov­ni­ci i dru­gi, još va­žni­ji me­ha­ni­zmi dr­ža­ve, u svo­je vre­me bi­li pod nje­go­vom ša­pom? Na­rav­no da je­ste. Moć bez pa­ra ne­ma zna­ča­ja, a Ša­rić je umeo da pla­ti moć i sve­moć.

To zna­či da pa­re ko­je la­ko do­la­ze go­spo­da­re etič­kim kor­pu­som ove dr­ža­ve. I na­ka­rad­nim vred­no­snim pri­o­ri­te­ti­ma dru­štva. Pa se ta­ko mo­že raz­u­me­ti ko­rup­ci­ja i ras­pad pro­fe­si­je u po­li­cij­skom ru­ko­vo­de­ćem ti­mu. To se ne mo­že re­ši­ti dra­ma­tič­nim sme­na­ma, ni­ti do­ži­vot­nim man­da­tom Mi­lo­ra­da Ve­ljo­vi­ća. Kri­jum­ča­re­nje vi­še to­na dro­ge ni­je mo­gu­će bez ile­gal­nog ate­sta le­gi­tim­ne dr­ža­ve. Kad se dr­ža­va iz­le­či od svo­jih de­ce­ni­ja­ma na­ta­lo­že­nih sklo­no­sti da bu­de mla­đi part­ner Ša­ri­ći­ma i slič­ni­ma, bi­će spa­sen i po­li­cij­ski po­sao. Ma ko bio mi­ni­star te si­le.

Komеntari0
67fcf
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja