utorak, 28.01.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:54

Državna značka

Autor: Ljubodrag Stojadinovićnedelja, 27.07.2014. u 17:19

Šta se to do­ga­đa sa srp­skom po­li­ci­jom? Istim sred­stvi­ma pro­ve­ra­va se iskre­nost ne­sum­nji­vog kri­jum­ča­ra opi­ja­ti­ma i sum­nji­vog po­li­cij­skog ge­ne­ra­la. Za­ni­mlji­vo, obo­ji­ca su na de­tek­to­ru la­ži pro­šli bez zno­je­nja, ti­ko­va i ne­kon­tro­li­sa­nih fi­zi­o­lo­ških re­ak­ci­ja.

Ma­ši­na ka­zu­je da, go­vo­re­ći raz­li­či­to o is­toj stva­ri, ni­ko ni­je la­gao, ma­da se, na pri­mer, Dar­ku Ša­ri­ću mo­že da ki­ti ko­li­ko že­li, a no­si­o­cu znač­ke ne. Pre ne­što vi­še od me­sec da­na, tač­no u pod­ne, pred­sed­nik se obra­tio na­ci­ji sa dra­ma­tič­nom di­jag­no­zom o zlim po­li­caj­ci­ma u sa­mom vr­hu. Isto­ga da­na, pre­mi­jer je sme­nio sve na­čel­ni­ke upra­va, osim di­rek­to­ra Ve­ljo­vi­ća, ko­ji je iona­ko ne­sme­njiv. „Iza­bran je na kon­kur­su”, re­če Vu­čić. „Ina­če bih i nje­ga”.

U pro­šli če­tvr­tak ogla­sio se i mi­ni­star, re­kav­ši da u vr­hu po­li­ci­je ima ne­po­dop­šti­na, br­lja­nja i te­ških zlo­u­po­tre­ba, i da te­melj­na is­tra­ga sle­di.

Na sre­di­ni i na dnu po­li­cij­ske pi­ra­mi­de, hi­lja­de po­li­ca­ja­ca po­šte­no i do­bro ra­de svoj po­sao, za ne­do­stoj­ne pla­te i u rad­nim ode­li­ma ko­ja se po­la­ko pre­tva­ra­ju u za­kr­pe. Taj se rad raz­bi­ja o vrh le­de­nog bre­ga. Isti vrh le­po ode­ne elit­ne je­di­ni­ce za pro­sla­ve na Ma­ki­šu. Oni ta­mo po­ka­žu sve što zna­ju, sli­ka­ju se sa dr­žav­nim kre­mom i dru­gim za­slu­žnim gra­đa­ni­ma. Ako je tu i Di­kić da nas pod­se­ti ka­ko Bog i žan­dar­me­ri­ja ču­va­ju Sr­bi­ju, uto­li­ko bo­lje.

Ži­vot i smrt, pljač­ke i raz­boj­ni­štva, ve­za dr­ža­ve i pod­ze­mlja, ne­go­va­na i ne­do­dir­lji­va raz­gra­na­ta ma­fi­ja, ra­zor­na ko­rup­ci­ja i na­si­lje da­le­ko su iz­van sva­ke pa­ra­de i eg­zi­bi­ci­o­ne po­li­cij­ske idi­le. Biv­ši pre­mi­jer i mi­ni­star unu­tra­šnjih de­la Ivi­ca Da­čić tek po okon­ča­nju svo­je po­li­cij­ske avan­tu­re pri­zna­je da ga u ve­zi s tim po­slo­vi­ma ni­ko ni­šta ni­je pi­tao. Ni­ti je sa svo­je stra­ne on to tra­žio. Pi­ta­li su ga za­što on­da ni­je pod­neo ostav­ku, a on la­kon­ski od­go­va­ra: „Ni­su mi da­li.”
Mo­gu­će je da je za nje­go­vog ne­kon­zu­mi­ra­nog man­da­ta bit­no ubr­zan pro­ces ras­pa­da etič­kog okvi­ra ko­ji od­re­đu­je de­lo­va­nje po­li­cij­skog vr­ha. Ako, na­rav­no, ta­ko ne­što (vrh), uop­šte po­sto­ji, i ako je si­stem ra­da tog ras­kli­ma­ta­nog si­ste­ma uop­šte uskla­đen s po­tre­ba­ma dr­ža­ve. O dru­štvu da i ne go­vo­ri­mo, pa se ta­ko u sve­op­štoj ta­blo­i­di­za­ci­ji ge­ne­ra­li­tet po­li­ci­je na­šao u slič­nom po­lo­ža­ju s ka­ri­ka­tu­ral­nim srp­skim si­li­kon­skim iz­lo­gom.

Sve­jed­no, ne­ma zna­ko­va da je se­ča na­čel­ni­ka upra­va do­ne­la ne­ki bo­lji­tak. Ni ov­de, kao ni bi­lo gde na dru­gom me­stu, ne vre­di ču­ve­na Sta­lji­no­va for­mu­la: „Ka­dro­vi re­ša­va­ju sve.” Ne vre­di dok se ne pro­me­ni si­stem, a on se ne mo­že pro­me­ni­ti na osno­vu ne­si­gur­ne i sti­dlji­ve na­ja­ve mi­ni­stra Ste­fa­no­vi­ća.

U srp­skoj po­li­tič­ko-po­li­cij­sko-ma­fi­ja­škoj mo­čva­ri, te­ško je osta­ti čist. Sve­mu se mo­že odo­le­ti, sa­mo is­ku­še­nju ne. Zbog to­ga su la­di­ce va­žnih po­li­cij­skih fi­zi­o­no­mi­ja pre­pu­ne za­u­sta­vlje­nih is­tra­ga. Biv­ši vi­so­ki po­li­cij­ski či­nov­nik (ne­ma čin ge­ne­ra­la), ova­ko opi­su­je lo­gi­ku srp­ske bor­be pro­tiv kri­mi­na­la: „Ako si dže­pa­roš, raz­boj­nik ni­žeg ran­ga, si­gur­no ćeš ro­bi­ja­ti. Ako ukra­deš blok zgra­da, sku­po ze­mlji­šte, pri­sta­ni­šte, dr­žav­nu stru­ju, uta­jiš po­rez, bi­ćeš kon­tro­verz­ni bi­zni­smen. I još će te dr­ža­va po­zva­ti da te pi­ta za sa­vet ka­ko da iza­đe­mo iz kri­ze. Po­la ta­kvih sva­ke go­di­ne do­la­zi na ko­pa­o­nič­ka sa­ve­to­va­nja. Znam lju­de.”

Sud­bi­nu dr­ža­ve i nje­nog po­kro­vi­telj­stva nad krup­nim kri­mi­na­lom od­re­đu­ju si­le iz si­ve zo­ne po­li­ti­ke i pod­ze­mlja. U kre­ta­nju tim mrač­nim hod­ni­ci­ma, kom­pro­mi­to­va­ni po­li­cij­ski ge­ne­ra­li su sa­mo fi­gu­re osred­njeg ran­ga. Ma­da se sti­če uti­sak da oni ga­zdu­ju svo­jim po­li­tič­kim go­spo­da­ri­ma. Na­vod­no ih ima­ju u ša­ka­ma, jer o nji­ma zna­ju vi­še ne­go što se sme.
Ali, to je sa­mo mit­ska čar­šij­ska za­blu­da. Kao što je moć mi­ni­stra Ste­fa­no­vi­ća, pri­ti­snu­tog dok­tor­skom hi­po­te­kom, sko­ro sim­bo­lič­na. Nje­go­va upo­treb­na po­li­tič­ka vred­nost na ni­vou je pre­mi­je­ro­vog mi­lo­sr­đa.

Ovla­šna ana­li­za (ot­kri­ve­nog) ka­pi­tal­nog kri­mi­na­la uka­zu­je nam na sve­op­štu neo­zbilj­nost. Sve bi to bi­lo do­bro za uve­se­lja­va­nje de­pre­siv­nog na­ro­da, da ni­je smrt­no opa­sno. Zar se Ša­rić u svom estrad­nom na­stu­pu ne igra ozbilj­nim stva­ri­ma, pa mu ni­ko ni­šta ne mo­že. On je do­bio svo­ju po­zor­ni­cu, po­na­ša se kao od­va­žni klovn, a ta­kvi na­stu­pa­ju sa­mo u cir­ku­si­ma. Da li je mo­gu­će da su po­li­cij­ski či­nov­ni­ci i dru­gi, još va­žni­ji me­ha­ni­zmi dr­ža­ve, u svo­je vre­me bi­li pod nje­go­vom ša­pom? Na­rav­no da je­ste. Moć bez pa­ra ne­ma zna­ča­ja, a Ša­rić je umeo da pla­ti moć i sve­moć.

To zna­či da pa­re ko­je la­ko do­la­ze go­spo­da­re etič­kim kor­pu­som ove dr­ža­ve. I na­ka­rad­nim vred­no­snim pri­o­ri­te­ti­ma dru­štva. Pa se ta­ko mo­že raz­u­me­ti ko­rup­ci­ja i ras­pad pro­fe­si­je u po­li­cij­skom ru­ko­vo­de­ćem ti­mu. To se ne mo­že re­ši­ti dra­ma­tič­nim sme­na­ma, ni­ti do­ži­vot­nim man­da­tom Mi­lo­ra­da Ve­ljo­vi­ća. Kri­jum­ča­re­nje vi­še to­na dro­ge ni­je mo­gu­će bez ile­gal­nog ate­sta le­gi­tim­ne dr­ža­ve. Kad se dr­ža­va iz­le­či od svo­jih de­ce­ni­ja­ma na­ta­lo­že­nih sklo­no­sti da bu­de mla­đi part­ner Ša­ri­ći­ma i slič­ni­ma, bi­će spa­sen i po­li­cij­ski po­sao. Ma ko bio mi­ni­star te si­le.


Komentari8
ea61e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Jovana Mandic
Odlican clanak, o jednoj neozbiljnoj drzavi u kojoj se nekoliko klovnova seta sa ozbiljnim maskama na licu. Sve deluje kao iz Felinijevih filmova. Policajci nece imati znacajniju ulogu u ovom drustvu sve dok drzava ne obezbedi institucionalnu sigurnost. I dok sudovi ne pocnu suditi po sili Zakona a ne po Zakonu sile, vladajuce elite. Najveci poraz ove drzave je u tome sto je napustaju inteligencija i mladost a mediokriteti istrajavaju u velikoj obmani naroda.
Arsenije drugi
@srđan, sombor Hm, 5.oktobar. G-din Stojadinović je bio i do skora ostao vatreni borac protiv Miloševićevog režima kome je pripisivao sve nesreće u ovom delu planete. Sveprisutnog Miloševića više u kolumnama nema ali nema više ni ideološke navike da se jednoj osobi pripisuje svemoć i sveodgovornost. Eto, bar nečemu da nazdravimo.
petar susa
Tekst je zaista odlican, uzivanje je citati ga. Simbioza izmedju drzav i podzemlja uzrok je svih problema i naseg sunovrata. Zasto je nesmenjiv Veljovic, covek ciji rukopis nose sve policijske afere. Ili je to rukopis onih koji su ga doveli tu gde jeste!
srđan, sombor
Kada sam svojevremeno gledao italijansku seriju o mafiji "Hobotnica", mislio sam da je to što se tamo opisuje dobrim delom i fikcija, ali kako čovek sazreva u životu, tako mu i neke stvari koje se oko njega dešavaju postaju mnogo jasnije. Mislio sam da su posle 05. oktobra neke stvari ostale iza nas, ali izgleda da se nekih bolesti još nismo izlečili. Inače, svima preporučujem da pogledaju "Hobotnicu" (ima je na YouTube sa srpskim prevodom), a RTS (kome plaćam i dalje pretplatu) bi umesto domaćih sto puta repriziranih serija mogao da nam pusti pomenutu seriju "Hobotnica" ("La piovra"), pa da vidimo koja hobotnica ima više krakova - italijanska ili naša?
Tatjana Vujkovic
Za mene je plagijat krivicno delo! Ako je doktorat ministra Stefanovica plagijat onda ostaje pitanje kako ce se boriti protiv kriminala!

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Specijalni dodaci /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja