utorak, 22.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 18:06

Sa­bla­sno me­sto Tijaninog ne­sta­nka

Autor: Mi­ro­sla­va De­ri­ko­njićponedeljak, 04.08.2014. u 15:00

Baj­mok – Po­ki­da­na po­li­cij­ska tra­ka i naj­lon ru­ka­vi­ca za jed­no­krat­nu upo­tre­bu još sto­je na me­stu gde je u baj­moč­kom na­se­lju Ra­ta, ka­ko se pret­po­sta­vlja, pre osam da­na ne­sta­la Ti­ja­na Ju­rić (15) iz Su­bo­ti­ce. I bez ovih tra­go­va, ko­ji oči­to po­tvr­đu­ju da se ov­de ne­što stra­šno do­go­di­lo, ovaj deo Ra­te de­lu­je – sa­bla­sno. Uski ze­mlja­ni put raz­dva­ja za­pu­šte­ni ka­nal za­ra­stao u tr­sku i bar­sko bi­lje i vi­so­ko, ne­u­gled­no ši­blje.

Me­šta­ni Baj­mo­ka ka­žu da ret­ko ko i do­la­zi na ovu stra­nu. Tek po­ne­kad ne­ko, ob­ja­šnja­va­ju, do­đe tu da pe­ca. Svet se sku­pi na ovom me­stu sa­mo ka­da se na te­re­nu u bli­zi­ni or­ga­ni­zu­je me­mo­ri­jal­ni tur­nir u ma­lom fud­ba­lu „Ste­van Vit­ko­vić Ri­ba”. A, to je jed­nom go­di­šnje.

– Te­ren ko­ji vi­di­te i na kom se odr­ža­vao tur­nir u vre­me ka­da je Ti­ja­na ne­sta­la sa­gra­đen je pre osam go­di­na ne­le­gal­no. Do da­nas ni­je le­ga­li­zo­van. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pro­stor na kom se te­ren na­la­zi je u Agen­ci­ji za pri­vred­ne re­gi­stre re­gi­stro­van kao pa­šnjak pr­vog re­da. Go­di­na­ma me­šta­ni Baj­mo­ka vo­de bit­ku da se za­bra­ni upo­tre­ba te­re­na, ali bez­u­spe­šno... Čak su i iz me­sne za­jed­ni­ce pre po­čet­ka tur­ni­ra ape­lo­va­li da se on ne or­ga­ni­zu­je na ovom te­re­nu – pri­ča­ju me­šta­ni Baj­mo­ka ko­je smo za­te­kli u cen­tru na­se­lja.

Od cen­tra, u kom se na­la­zi ku­ća ba­ke i de­de ne­sta­le de­voj­či­ce u ko­ju je ona tre­ba­lo da se vra­ti do je­dan sat po po­no­ći, do na­se­lja Ra­te gde je, ka­ko se pret­po­sta­vlja, ne­sta­la ima ne­što vi­še od dva ki­lo­me­tra. Na ot­pri­li­ke ki­lo­me­tar i po za­vr­ša­va se as­falt­ni deo pu­ta ko­ji se, po­sle pru­ge ko­ja ga pre­se­ca, na­sta­vlja kao ze­mlja­ni. 

– Ti­ja­ni­na „star­ka” i deo ve­štač­kog nok­ta pro­na­đe­ni su na oko 500 me­ta­ra od pru­ge. Od me­sta na kom su pro­na­đe­ni tra­go­vi do te­re­na na kom se odr­ža­vao tur­nir ima sto­ti­nak me­ta­ra. Baš zbog te ma­le uda­lje­no­sti go­to­vo je ne­ve­ro­vat­no da ni­ko ni­je vi­deo ka­da je Ti­ja­na ne­sta­la – pri­ča­ju da­lje me­šta­ni.

Da je Ti­ja­na ne­sta­la upra­vo na me­stu ne­da­le­ko od te­re­na mo­gla bi, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, da uka­zu­je i či­nje­ni­ca da je sig­nal nje­nog mo­bil­nog te­le­fo­na po­sled­nji put za­be­le­žen na pod­ruč­ju šu­ma, ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra da­lje.

– Mi­ni­star po­li­ci­je Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić je iz­ja­vio da je sig­nal Ti­ja­ni­nog mo­bil­nog te­le­fo­na re­gi­stro­van na dva ki­lo­me­tra od dr­žav­ne gra­ni­ce, ali ni­je pre­ci­zi­rao s ko­je stra­ne. Na ma­đar­skoj RTL te­le­vi­zi­ji ob­ja­vlje­na je in­for­ma­ci­ja da je sig­nal re­gi­stro­va­la ba­zna sta­ni­ca ko­ja se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji Ma­đar­ske, ali to ne mo­ra ni­šta da zna­či s ob­zi­rom na to da je reč o po­gra­nič­nom po­ja­su i da se me­ša­ju srp­ske i ma­đar­ske mre­že. Ma­đar­ska te­le­vi­zi­ja je ob­ja­vi­la i iz­ja­vu ta­mo­šnjeg kri­mi­na­li­stič­kog psi­ho­lo­ga ko­ji je, ana­li­zi­ra­ju­ći slu­čaj ma­le Ti­ja­ne, re­kao da sum­nja da je ot­mi­ca de­lo pro­fe­si­o­nal­ca s ob­zi­rom na to da je mo­bil­ni te­le­fon bio uklju­čen go­to­vo sat i po po­sle nje­nog ne­stan­ka – na­vo­di „Po­li­ti­kin” iz­vor.

Upra­vo ove či­nje­ni­ce bu­ne i Igo­ra, oca ne­sta­le de­voj­či­ce. Ka­ko ka­že za „Po­li­ti­ku”, po­u­zda­nih do­ka­za da je nje­go­va ćer­ka pre­ba­če­na u Ma­đar­sku ne­ma.

– In­spek­to­ri su ima­li trag ko­ji ih je usme­ra­vao na jed­nu stra­nu, ali je sve, ka­ko su mi re­kli, pa­lo u vo­du po­sle no­vih sa­slu­ša­nja i is­pi­ti­va­nja na po­li­gra­fu. Čak ne mo­gu da na­pra­ve ni pro­fil Ti­ja­ni­nog ot­mi­ča­ra jer ne mo­gu da pro­na­đu mo­tiv za ta­ko ne­što. U Baj­mo­ku, ka­ko su mi re­kli u po­li­ci­ji, po­sto­je tri re­gi­stro­va­na pe­do­fi­la. I oni su is­pi­ti­va­ni, ali ni­šta ne uka­zu­je na to da su oni na bi­lo ko­ji na­čin ume­ša­ni u ne­sta­nak mo­je de­voj­či­ce. Po­sto­ja­la je va­ri­jan­ta i da je Ti­ja­na do­spe­la u ru­ke emi­gra­na­ta ko­jih je u Baj­mo­ku na sto­ti­ne... – pri­ča Ti­ja­nin otac Igor.

Ono što iz­u­zet­no za­bri­nja­va ce­lu po­ro­di­cu je­ste, ka­ko ka­že, i ne­raz­ja­šnje­no ubi­stvo Mi­li­ce Ba­ra­šin ko­ja je u vre­me ubi­stva bi­la upra­vo Ti­ja­ni­nih go­di­na. Ne že­le da pra­ve pa­ra­le­lu iz­me­đu ova dva slu­ča­ja, ali im ne­raz­ja­šnje­ne okol­no­sti Mi­li­či­nog ubi­stva uno­se zeb­nju u sr­cu. Mi­li­ca Ba­ra­šin ubi­je­na je 7. ok­to­bra 2010. go­di­ne u na­se­lju Zor­ka u Su­bo­ti­ci, na oko pe­de­se­tak me­ta­ra od po­ro­dič­ne ku­će. Ubi­ca ju je na­pao s le­đa, od­vu­kao je pre­ko pru­ge i pre­re­zao joj vrat. U ob­duk­ci­o­nom na­la­zu na­ve­de­no je da joj je ubi­ca od­se­kao ja­go­di­ce ka­ži­pr­sta i sred­njeg pr­sta na le­voj ša­ci. Slu­čaj su pra­ti­la štu­ra po­li­cij­ska sa­op­šte­nja da oni „u sa­rad­nji s Vi­šim tu­ži­la­štvom i su­dom u ovom gra­du u kon­ti­nu­i­te­tu spro­vo­di is­tra­žne rad­nje i pri­ku­plja in­for­ma­ci­je ko­je bi mo­gle da uka­žu na ubi­cu”. Ni po­sle go­to­vo če­ti­ri go­di­ne, Mi­li­čin ubi­ca ni­je ot­kri­ven.

Upr­kos ovim či­nje­ni­ca­ma, Ti­ja­ni­ni ro­di­te­lji Igor i Mir­ja­na, sta­ri­ja se­stra Sa­ška, nje­ni pri­ja­te­lji i nji­ho­vi ro­di­te­lji, ube­đe­ni su da je de­voj­či­ca ži­va i da će usko­ro po­no­vo svi bi­ti za­jed­no.

----------------------------------------------------------------

Pomoć preko „Fejsbuka”

Na društvenoj mreži „Fejsbuk” formirana je grupa za pomoć u pronalaženju Tijane Jurić. Administratori ove grupe su se toliko angažovali da su apele preveli na gotovo sve svetske jezike. Čak su u Italiji, koja važi za zemlju u koju se odvodi belo roblje, alarmirali relevantne organe i od njih zatražili pomoć u pronalaženju nestale devojčice.

----------------------------------------------------------------

Otisci na veštačkom noktu

Na delu veštačkog nokta koji je pronađen na mestu na kojem je, kako se pretpostavlja, nestala Tijana Jurić, prema nezvaničnim informacijama, pronađeni su, osim devojčicinih,i otisci osoba bliskih Tijani koji su ga i pronašli i koji, prema dosadašnjim nalazima policije, nemaju veze s njenim nestankom. I na „starki” koja je pronađena utvrđeno je šest različitih otisaka, ali svi, prema nezvaničnim informacijama, pripadaju Tijaninim drugarima koji su bili uključeni u potragu.


Komentari3
f99de
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Jovanka Orleanka
O kontaminaciji nadjenih predmeta znamo iz filmova ako nista drugo. Kako je moguce da su joj u nokat i patiku redom prepipavali poznati, a logicno je da je jedno i drugo moralo spasti usled nekog guranja i otimanja.
M R
Izgleda da se oni, koji primaju platu za pronalazenje ubica, ne mesaju u svoj posao. O onima koji treba da sprovode preventivu i da ne govorim.
Jelica Milojković
Ovaj slučaj me asocira na nestanak dečaka od 12 godina iz sela Mailovac kod Požarevca, koji je misteriozno nestao u leto, mislim 2010.godine. Majka koja je bila sa njim na njivi je najpre više od dve godine bila pritvorena, potom osuđena i na kraju oslobođena svih optužbi. Dečak do danas nije pronađen.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja