utorak, 22.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 11.08.2014. u 11:45 J. Ka­va­ja

Hrvatska „Ikea” malo skuplja od mađarske

Naj­no­vi­ja rob­na ku­ća šved­skog lan­ca na­me­šta­ja otva­ra se u Za­gre­bu, a kup­ci iz Sr­bi­je mo­gu da ra­ču­na­ju na po­vra­ćaj po­re­za za ra­ču­ne iz­nad 740 ku­na (97 evra)
Намештај је спакован у кутије погодне за транспорт, а купац га код куће сам склапа према упутству (Фото Википедија)

Da je u Be­o­gra­du otvo­re­na „Ikea” sva­ki put kad je vlast na­ja­vlji­va­la, do sa­da bi ih u Sr­bi­ji bi­lo ma­kar pet, ko­li­ko ih je u Grč­koj ili Polj­skoj. Ova­ko, dok se če­ka pr­va pla­vo-žu­ta rob­na ku­ća kod nas, otva­ra se još jed­na u kom­ši­lu­ku – sle­de­ćeg če­tvrt­ka u Za­gre­bu. Ceo ka­ta­log je ob­ja­vljen na in­ter­ne­tu, pa kup­ci iz re­gi­o­na mo­gu da upo­re­de ce­ne. Na­ja­vlje­no je da će bi­ti ni­že ne­go u Austri­ji, što je za naš list po­tvr­di­la me­na­džer­ka za od­no­se s jav­no­šću Je­le­na Gra­nić.

– U Hr­vat­skoj oko 7.000 pro­iz­vo­da (od 9.500) ima ne­što ni­žu ili pri­bli­žno slič­nu ce­nu kao u Austri­ji. „Ikea” glo­bal­no da­je pre­po­ru­ke u smi­slu ce­na, no sva­ka lo­kal­na or­ga­ni­za­ci­ja ih na kra­ju od­re­đu­je za sop­stve­no tr­ži­šte. Osnov­na nit vo­di­lja je pro­že­ta u po­slov­noj ide­ji, a to je pro­iz­vo­di­ti funk­ci­o­na­lan, do­bro di­zja­ni­ran na­me­štaj i do­dat­ke za dom po po­volj­nim ce­na­ma da ih ve­ći­na lju­di mo­že pri­u­ši­ti. Osno­va za od­re­đi­va­nje stra­te­gi­je ce­na u Za­gre­bu je­su pri­ma­nja gra­đa­na, si­tu­a­ci­ja na tr­ži­štu i kon­ku­ren­ci­ja. Po­red to­ga, gle­da­li smo i ce­ne u „Ikea” rob­nim ku­ća­ma u okru­že­nju, pri­mar­no Austri­ji i Ita­li­ji, ka­že hr­vat­ska pi-ar me­na­džer­ka.

Pre­li­sta­va­njem ka­ta­lo­ga na in­ter­ne­tu usta­no­vi­li smo da su ce­ne ma­lo vi­še ne­go u Ma­đar­skoj, ali ni­že ne­go kod do­ma­ćih pre­pro­da­va­ca. 

Po­moć­ni sto­čić „lak” , je­dan od naj­tra­že­ni­jih pro­iz­vo­da, u hr­vat­skom ka­ta­lo­gu je 69,90 ku­na (9,1 evro), a na saj­tu ma­đar­ske „Ikee” 2.490 fo­rin­ti (7,9 evra). Na be­o­grad­skom bu­vlja­ku ko­šta oko 1.400 + (jef­ti­ni­ji je ako se na­ru­či i če­ka), dok je na saj­tu „Ku­pin­do” od 1.035 do 1.400 di­na­ra bez tro­ško­va is­po­ru­ke. Ko­mo­da sa tri fi­o­ke „tar­va” u Ma­đar­skoj je 73 evra, a u Hr­vat­skoj 78,3. Okvir deč­jeg kre­ve­ta „svar­ta“ jef­ti­ni­ji je kod na­šeg se­ver­nog su­se­da za sko­ro 20 evra.

Za­gre­bač­ka rob­na ku­ća je na dva spra­ta, na 38.000 kva­dra­ta, ve­ća od onih u Gra­cu i Bu­dim­pe­šti. Od Be­o­gra­da do hr­vat­ske rad­nje, po „gugl ma­pa­ma” ima 383 ki­lo­me­tra ili oko če­ti­ri sa­ta vo­žnje auto­mo­bi­lom. Sko­ro isto to­li­ko je do one u Bu­dim­pe­šti. 

Na­ši gra­đa­ni ima­ju pra­vo i na po­vra­ćaj PDV-a, što su mno­gi ko­ri­sti­li pri­li­kom ku­po­vi­ne u Ma­đar­skoj. U Hr­vat­skoj je sto­pa 25 od­sto, dok je u Ma­đar­skoj 27. 

– Kup­ci iz Sr­bi­je mo­ći će da ostva­re po­vra­ćaj po­re­za za iz­nos od pre­ko 740 ku­na (97 evra) po jed­nom ra­ču­nu. Na kra­ju ku­po­vi­ne po­treb­no je do­ći s ra­ču­nom i pa­so­šem na Ode­lje­nje po­vra­ta i za­me­ne ro­be i ta­mo će im ko­le­ge is­pu­ni­ti od­go­va­ra­ju­će for­mu­la­re. Po­vra­ćaj pla­će­nog PDV-a mo­že se pre­u­ze­ti, ka­ko je na­zna­če­no, za sva­ku ze­mlju na for­mu­la­ri­ma ko­je ku­pac do­bi­je – na­vo­di me­na­džer­ka hr­vat­ske Ikee.

Iz­nos od 740 ku­na, od­no­sno 97 evra, ukla­pa se u 100 evra ko­li­ko fi­zič­ka li­ca sme­ju da une­su u ze­mlju bez pla­ća­nja ca­ri­ne. Na tro­ško­ve tre­ba do­da­ti pu­ta­ri­nu do Za­gre­ba ko­ja je 14 evra u jed­nom prav­cu. U Ma­đar­skoj vi­nje­ta za 10 evra va­ži 7 da­na, ta­ko da ob­u­hva­ta i po­vra­tak. Ovo­me tre­ba do­da­ti i ce­ne pu­ta­ri­na do hr­vat­ske, od­no­sno ma­đar­ske gra­ni­ce i, na­rav­no, go­ri­va.

U Ma­đar­skoj „Ikei” tre­ba tra­ži­ti po­se­ban ra­čun ako se pla­ni­ra po­vra­ćaj po­re­za. Do­nja gra­ni­ca je 52.000 fo­rin­ti, to jest 158 evra. Taj pa­pir se ove­ra­va na ma­đar­skoj gra­ni­ci pri iz­la­sku iz ze­mlje. No­vac se mo­že po­di­ći pri­li­kom sle­de­će po­se­te toj ze­mlji u od­re­đe­nim agen­ci­ja­ma ili u fi­li­ja­la­ma jed­ne ban­ke u Sr­bi­ji. U oba slu­ča­ja se ne do­bi­ja pun iz­nos, jer i ban­ka i agen­ci­ja uzi­ma­ju pro­vi­zi­ju.

Vla­snik jed­ne od te­zgi na be­o­grad­skom bu­vlja­ku ko­je dr­že is­klju­či­vo „Ikea” pro­iz­vo­de ka­že da se kod nas naj­vi­še tra­že klub-sto­či­ći, pa­muč­ni pre­kri­va­či i pla­stič­ni sto­lo­vi i sto­li­ce za deč­je so­be. Ce­na im je oko 30 od­sto vi­ša ne­go u Ma­đar­skoj.  

Ako je ne­ko odav­de po­mi­šljao da od ra­nih ju­tar­njih sa­ti za­u­zme red po­red za­gre­bač­kog auto­pu­ta da bi ne­što ku­pio „na ak­ci­ji”, ka­kav je kod nas obi­čaj na otva­ra­nju ve­li­kih tr­go­vi­na, ne mo­ra da žu­ri. Je­le­na Gra­nić ka­že da ne­će bi­ti po­pu­sta. 

– Ula­zi­mo na tr­ži­šte s naj­bo­ljim mo­gu­ćim ce­na­ma ko­je mo­že­mo po­nu­di­ti i one će va­ži­ti ce­lu po­slov­nu go­di­nu, da­kle do idu­ćeg av­gu­sta. Otva­ra­nje je za­pra­vo pr­vi rad­ni dan. Bi­će ve­se­li­je, s pu­no za­ba­ve za kup­ce pr­va če­ti­ri rad­na da­na, na­ja­vlju­je hr­vat­ska me­na­džer­ka.

-----------------------------------------------------------------

Britanci se žale na cene

Za stanovnike  Srbije, uverene da više od ostatka sveta plaćaju sve, od hrane do obuće, utešan je primer Britanije. Ostrvljani se ovih dana ponovo bune da su „krava muzara” za mnoge internacionalne kompanije i kao primer navode upravo „Ikeu”.

Jedno potrošačko udruženje napravilo je poređenje cena u SAD, Britaniji i drugim zemljama EU i zaključak je da Britanci plaćaju iste proizvode znatno više. Torba koja u SAD košta dva evra, u Britaniji je 6,2, a u Švedskoj tri, dok je jedna od popularnih stolica s točkićima na Ostrvu 125 evra, a preko Atlantika manje od 75. Komplet šerpi je u SAD 65 evra, u Švedskoj 106, u Mađarskoj 94, a u Britaniji čak 163 evra. Kada se sabere uzorak od deset popularnih proizvoda, Britanac će ih platiti 625 evra više u svojoj zemlji nego u SAD, gde je „Ikea” jeftinija čak nego u matičnoj zemlji Švedskoj.

-----------------------------------------------------------------

U Srbiji 2016.

Razgovori o dolasku švedske kompanije kod nas traju godinama, ali sada su, po rečima Gorana Vesića, ušli u ozbiljnu fazu. Gradski menadžer Beograda najavio je prošle sedmice da bi prve robne kuće u Srbiji mogle da budu otvorene 2016. Igor Štefanac, menadžer „Ikee“ za jugoistočnu Evropu rekao je za B92 da su za investiciju koja se meri desetinama miliona evra važne uređene zemljišne knjige i razvijena lokalna infrastruktura.

Komentari15
7312d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Roko Siffredi
JEDINO pitanje koje bi posle decenija moronisanja morali sami sebi da postavimo je, zašto se (i) o pitanju Ikee mlati prazna slama na državnom nivou. Trgovac hoće da otvori radnju, pa neka sam o tome mozga i sve rizike na sebe preuzme. Hoćemo li ikada da se odlepimo od praistorijsko-seljačkog-zaostalog nacina razmišljanja, da je "naša dika" što ce da nameste ovaj ili onaj trzni centar. Neće nama, nego sebi. Naš je prostor i pare koje će se eventualno tu potrošiti (a para za trošak ima ili nema). Ti trgovci bi morali da se otimaju i nadmeću, kako bi otvorili svoje prodajne centre. Naravno, kada bi od toga bilo neke ekonomske vajde... Ovde kod mene, Ikea ima ukupno 21 "radnju" (u celoj drzavi). Da bi otvorili novi, moraju da klečeći mole. O kvalitetu Ikea-proizvoda je glupo generalizovati, jer imaju svoj target kupaca, za sve što prodaju. @Branislav Mandušić...ti kao čitas, ali boga mi nisi nista shvatio, nego samo laješ na mesec. Pa bi zato i hteo da su svi u Srbiji tupsoni, kao ti.
Branislav Mandusic
Izlazak u Ikeu. Svasta cemo procitati ovde. De, obrazujte nas jos malo, mi u Srbiji smo svi tupavi.
super divno
III klasa, II klasa, I klasa Iznad kategorisanja Divno je da se lepo dešava.
raka rakic
zivim u nemackoj i znam sta je ikea.to vam je treca klasa robe!
Samo vam jos to treba...
..., pored svih 'mcdonalds-a' i drugog zapadnjackog djubreta . Podrzavajte vi ceo svet , pomazite im da se jos obogate na vas racun , dajite im sve sto je ostalo da se da posle 'domacih' lopova .... Dajte im , zastupajte njihove interese - zato su vas bombardovali , zato vam ne daju da se oporavite , dajuci vam 'aid memoir-e' da vas podsete cije interese treba da zastupate - u svemu . Nemojte posle da mi kukate....! Tako ce vam biti dokle god ne umete da izaberete najsposobnije i najpostenije da upravljaju drzavom . Kada ovo procitate , ako prodje 'admin.' , onda procitajte , molim vas , u rubrici "Drustvo" , tekst pod naslovom "Стопа смртности од канцера у Србији и даље расте" . To je zbog onog 'uranijuma' kojim su vas humano zasipali.... Cuvajte i opravite srpsku privredu i zitna polja !

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja