utorak, 15.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:50

Policijske igre oko Andreja Vučića

sreda, 01.10.2014. u 13:00

MUP Sr­bi­je in­ten­ziv­no pro­ve­ra­va in­for­ma­ci­ju da An­drej Vu­čić i pri­pad­ni­ci voj­ne po­li­ci­je ko­ji su bi­li u nje­go­voj prat­nji ni­su slu­čaj­no pre­tu­če­ni, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. Pre­ma re­či­ma našeg sa­go­vor­ni­ka, in­for­ma­ci­ja se tre­ti­ra kao „zna­čaj­na in­di­ci­ja” ko­ja će bi­ti pro­ve­re­na „sa svih stra­na”. On ni­je že­leo da ot­kri­va de­ta­lje, ali iz­gle­da da su oni ko­ji vo­de is­tra­gu o ovom slu­ča­ju na­šli osno­va za sum­nju da bru­tal­nost Žan­dar­me­ri­je ima ve­ze sa uza­jam­nom ne­tr­pe­lji­vo­šću pri­pad­ni­ka raz­li­či­tih de­lo­va bez­bed­no­snog apa­ra­ta dr­ža­ve, od­no­sno da je, ka­ko se iz­ra­zio sa­go­vor­nik „Po­li­ti­ke”, „uda­ri­la slu­žba na slu­žbu”. 

U pri­log tvrd­nji da in­ci­dent mo­žda ni­je re­zul­tat pu­kog ne­spo­ra­zu­ma go­vo­ri i ju­če­ra­šnja iz­ja­va Alek­san­dra Vu­či­ća. Pre­mi­jer tvr­di da je nje­gov brat An­drej po­ka­zao le­gi­ti­ma­ci­ju pri­pad­ni­ci­ma Žan­dar­me­ri­je ko­ji su ga pre­tu­kli, te da je pre­bi­ja­nje po­če­lo dok je dr­žao lič­nu kar­tu u ru­ci.

„Ima­mo sni­mak na ko­me se vi­di da su da­li le­gi­ti­ma­ci­je”, re­kao je Vu­čić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. Do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja na­šeg li­sta, me­đu­tim, taj sni­mak ni­je sta­vljen na uvid jav­no­sti.

Po­li­cij­ska bru­tal­nost pre­ma An­dre­ju Vu­či­ću, Pre­dra­gu Ma­lom i pra­ti­o­ci­ma po­no­vo je po­kre­nu­la pi­ta­nje o od­no­su po­li­ci­je pre­ma gra­đa­ni­ma. In­ter­ne po­li­cij­ske pro­ce­du­re tač­no pro­pi­su­ju pod ko­jim uslo­vim po­li­caj­ci mo­gu da upo­tre­be sred­stva pri­nu­de, u pre­vo­du – si­lu. 

U po­li­cij­skom pra­vil­ni­ku pi­še da će po­li­cij­ski slu­žbe­nik upo­tre­bi­ti sred­stva pri­nu­de ko­je jem­či uspe­šno oba­vlja­nje po­li­cij­skog po­sla „uz naj­bla­že po­sle­di­ce po oso­bu pre­ma ko­joj se sred­stvo pri­nu­de upo­tre­blja­va”. 

Za­bri­nja­va što pri­pad­ni­ci Žan­dar­me­ri­je ni­su po­što­va­li in­ter­ni po­li­cij­ski pra­vil­nik ka­da je reč o slu­ča­ju na­pa­da na An­dre­ja Vu­či­ća i one ko­ji su se na­la­zi­li u nje­go­voj prat­nji. Ako je ve­ro­va­ti zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma o ovom slu­ča­ju, ni­ti su žan­dar­mi mo­ra­li da „od­bi­ja­ju na­pad” An­dre­ja Vu­či­ća, ni­ti je on „pru­žao ot­por”, ni­ti je „re­me­tio jav­ni red”. Po­go­to­vo ni­je po­sto­jao raz­log za upo­tre­bu slu­žbe­ne pa­li­ce, jer ni­su po­sto­ja­li ni pr­vo­bit­ni raz­lo­zi za pri­me­nu fi­zič­ke sna­ge. 

Sa­go­vor­ni­ci „Po­li­ti­ke” tvr­de da bi po­red di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti pro­tiv žan­dar­ma, mo­gla da se po­ve­de i kri­vič­na is­tra­ga pro­tiv njih. I to za kri­vič­no de­lo zlo­sta­vlja­nja i mu­če­nja. Kri­vič­ni za­ko­nik Sr­bi­je, in­kri­mi­ni­še ovo kri­vič­no de­lo u čla­nu 137. Kri­vič­no de­lo zlo­sta­vlja­nja i mu­če­nja je­ste po­ku­šaj da se sank­ci­o­ni­še sva­ki vid tor­tu­re ko­ju po­je­di­nac ili gru­pa mo­gu iz­vr­ši­ti nad dru­gim. Kva­li­fi­ko­va­ni ob­li­ci kri­vič­nog de­la se od­no­se na slu­žbe­na li­ca ko­ja u vr­še­nju du­žno­sti pri­me­ne bi­lo ka­kav ob­lik tor­tu­re nad gra­đa­ni­ma zbog do­bi­ja­nja pri­zna­nja, oba­ve­šte­nja, ili za­stra­ši­va­nja. Ka­zna je za­tvor od tri me­se­ca do tri go­di­ne, i za te­ži ob­lik od jed­ne do osam go­di­na.

Po­seb­no za­bri­nja­va­ju­će u či­ta­voj si­tu­a­ci­ji je­ste či­nje­ni­ca da su uni­for­mi­sa­ni ba­ti­na­ši, kao u mno­go slu­ča­je­va do­sad, iz Ni­škog od­re­da Žan­dar­me­ri­je. 

Ran­ko Pa­nić pre­tu­čen je 2008. go­di­ne na mi­tin­gu po­dr­ške Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću upra­vo od ovog od­re­da. Pre­mi­nuo je 15 da­na ka­sni­je, a osum­nji­če­ni za ubi­stvo, pri­pad­nik Žan­dar­me­ri­je iz Ni­ša, tek ne­dav­no je uhap­šen. Na istom mi­tin­gu je pre­tu­čen i sa­da­šnji pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić, ta­ko­đe de­lo Ni­škog od­re­da. 

Ni­ški od­red je jav­no­sti po­znat kao naj­pro­ble­ma­tič­ni­ji u Žan­dar­me­ri­ji zbog ni­za kri­vič­nih de­la u ko­je su nji­ho­vi pri­pad­ni­ci bi­li ume­ša­ni. Do­vo­di­li su se u ve­zu sa ubi­stvi­ma, pret­nja­ma, iz­nu­da­ma, di­lo­va­njem dro­ge i sek­su­al­nim uz­ne­mi­ra­va­njem. To­kom 2013. go­di­ne ot­kri­ve­no je da je je­dan žan­darm di­lo­vao dro­gu za kri­mi­nal­ca i da je ka­sni­je po­ku­šao da ga ubi­je. Dru­gi pri­pad­nik ovog od­re­da je u ok­to­bru 2013. pu­cao i po­ku­šao da ubi­je su­gra­đan­ku jer je spo­ro vo­zi­la auto­mo­bil. 

Od­re­dom se svo­je­vre­me­no ba­vio i Sek­tor unu­tra­šnje kon­tro­le MUP-a ko­ji je ceo iz­ve­štaj pre­dao tu­ži­la­štvu na da­lje po­stu­pa­nje. U iz­ve­šta­ju su po­bro­ja­ni svi pre­kr­ša­ji i pro­pu­sti u ra­du. Na spi­sku ne­de­la za ko­je bi ni­ški žan­dar­mi mo­gli kri­vič­no da od­go­va­ra­ju je osam raz­li­či­tih slu­ča­je­va iz­nu­de, pret­nji i ne­za­ko­ni­tog obez­be­đi­va­nja. Za sve ove kri­mi­nal­ne rad­nje Sek­tor unu­tra­šnje kon­tro­le je pri­ku­pio do­ka­ze, a me­đu kri­vič­nim de­li­ma su iz­nu­de, pret­nje, ne­za­ko­ni­to obez­be­đi­va­nje noć­nih klu­bo­va i kri­mi­na­la­ca...

U ja­nu­a­ru ove go­di­ne, ko­man­dant Žan­dar­me­ri­je Mi­len­ko Bo­žo­vić su­spen­do­vao je i uda­ljio iz slu­žbe de­se­to­ri­cu pri­pad­ni­ka zbog kr­še­nja rad­ne di­sci­pli­ne, pre­kr­ša­ja ili dru­gih de­la u od­re­du u Ni­šu.  

Žan­dar­me­ri­ja ina­če u sva­koj svo­joj or­ga­ni­za­ci­o­noj je­di­ni­ci ima Ode­lje­nje za­ko­ni­to­sti ko­je bi tre­ba­lo da se ba­vi kon­tro­lom žan­dar­ma. Me­đu­tim, ne­ma jav­nih po­da­ta­ka o to­me da je u Ni­škom od­re­du po­kre­nut bi­lo ka­kav po­stu­pak za utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti nji­ho­vih pri­pad­ni­ka. 

Izradu ovog teksta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove ambasade Kraljevine Norveške.

Du­šan Te­le­sko­vić 

----------------------------------------------------------

Priveden policajac koji je na „Fejsu” napisao: „Ma trebalo je da ih ubiju”

Policajac Dragiša Petković, koji je napisao da je Vučićevog brata trebalo ubiti, priveden je na informativni razgovor u Policijsku upravu Kragujevac, saznaje Tanjug. Petković je na svom fejsbuk profilu, posle prebijanja brata premijera Srbije, Andreja Vučića i njegovog obezbeđenja napisao: „Ma trebalo je da ih ubiju, a ne tuku”. Policajac Petković, živi u Kragujevcu, a radi u Policijskoj upravi Bujanovac.

----------------------------------------------------------

„Kobre” pretučene, vojska tek „prikuplja informacije”

Vežba telohranitelja iz sastava „Kobri” (Foto: D. Đilas)

Vojna policija i Vojnobezbednosna agencija prikupljaju informacije o incidentu koji se dogodio u nedelju tokom „Parade ponosa” kada su pripadnici Žandarmerije pretukli Andreja Vučića, brata premijera Aleksandra Vučića i pripadnike bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre” koji su tom prilikom bili u njegovoj pratnji, izjavio je juče u Beogradu ministar odbrane Bratislav Gašić.

On je objasnio da su pripadnici „Kobri”, koji su deo obezbeđenja premijera Srbije, u nedelju pošli kao pratnja Andreja Vučića do stana premijerovih roditelja, upravo da ne bi došlo do nekog incidenta zbog situacije koja je toga dana vladala u Beogradu. Gašić, koga takođe obezbeđuju pripadnici „Kobri”, rekao je da više neće davati nikakve izjave o tom događaju dok se istraga ne završi.

I u Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane zauzeli su stav da izjava ministra Gašića bude sve što će otići u javnost kada je reč o ovom incidentu. Tako su bez odgovora ostala pitanja novinara „Politike” da li će vojna policija i VBA podnositi krivične prijave protiv napadača na oficire u civilu (a zaštita pripadnika sistema odbrane je i smisao postojanja ovih službi), pod kakvim okolnostima je došlo do ovog incidenta i da li Andrej Vučić ima status štićene ličnosti Ministarstva odbrane. Nije odgovoreno ni na pitanje o identitetu prebijenih oficira, mada je sam Andrej Vučić u jučerašnjoj izjavi naveo da je jedan od njih Saša Jovanović.

„Kobre” obezbeđuju premijera Vučića još iz vremena prethodne vlade, kada je bio prvi potpredsednik i ministar odbrane. Zadatak ovih specijalaca u civilu je zaštita najviših rukovodilaca u sistemu odbrane, ali se u praksi dešavalo da ih neki funkcioneri zadrže uz sebe po prelasku na drugu funkciju. Zaduženi su za obezbeđivanje predsednika kao vrhovnog komandanta, pa su tako čuvali Vojislava Koštunicu kao predsednika SRJ i Borisa Tadića dok je bio predsednik Srbije. Predsednik Tomislav Nikolić nije želeo da ga čuva vojska već kao i sve građane – policija, pa su za njegovu bezbednost zaduženi pripadnici Uprave za obezbeđenje MUP-a Srbije.

M. G.

----------------------------------------------------------

Andrej Vučić: „Blic” laže. Kriv sam što sam premijerov brat

Andrej Vučić, brat premijera Aleksandra Vučića demantovao je juče kao notornu laž navode „Blica” da su pripadnici Žandarmerije u nedelju brutalno pretukli njega i još trojicu ljudi u njegovoj pratnji zato što su odbili da se legitimišu.

„Želim jasno i nedvosmisleno da kažem da je reč o notornoj laži”, rekao je Andrej Vučić u izjavi za Tanjug, čije delove prenosimo:

„Nas četvorica smo išli ka stanu mojih roditelja u Krunskoj ulici, i bili zaustavljeni od jedinice Žandarmerije koja nas je uredno legitimisala i mislim da problem i nastaje zbog naših legitimacija, a ne zbog toga što smo bilo kome, bilo šta uradili, ili nismo postupili po njihovom naređenju. Nijednog trenutka, iako znam da se to ne uklapa u kliše ’Blica’, nismo pokušali da odgovorimo na brutalno iživljavanje pripadnika Žandarmerije, a službena legitimacija Saše Jovanovića vidi se sve vreme u njegovoj ruci, čak i u trenucima svirepog premlaćivanja.

Takođe, videli ste samo manji i bezazleniji deo našeg prebijanja.

Znam i da slučajno nisam Vučić, već brat Bojana Pajtića ili Borka Stefanovića, da biste tražili smenu moga brata, kako često govorite, autokrate, a nevladin sektor bi zahtevao i vanrednu sednicu Evropske komisije i Saveta bezbednosti UN ne bi li ocrnili Srbiju.

Kriv sam što sam Aleksandrov brat, a on je kriv, valjda uvek i za sve.

Meni ni vaša, ni pomoć nevladinog sektora, ni podrška onih koji su paradirali u nedelju nije potrebna. Za mene neki Davenport neće biti zainteresovan, a i ne treba. Znam ja da meta ’Blica’ nisam bio ja, već moj brat. Hoću i to da kažem, nisam se branio od žandarma, ne zato što sam slab, ne zato što sam se uplašio već zato što su to predstavnici države.”


Komentari49
1b310
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dorcol Republika
Nisu oni ozlojadjeni malim platama, već činjenicom da više ne mogu da koriste službene značke kao krov za razne malverzacije, nelegalne trgovine, rad na crno...
ПАКА Пакић
По неким коментарима као и по писању "Блица" није важно што полиција премлаћује, битно је кога бије. То је само добро савладана школа западних пропагандиста по којима, када су приказивани снимци како у Босни муслимани одрубљују српске главе, то била "чиста српска пропаганда", а када су недавно почели да секу енглеске, француске и америчке главе, е онда је то - дивљаштво.
Slučajni posmatrač
Prateći novinske i TV izveštaje, kao i komentare čitalaca, sve više dolazim do ubeđenja, da su žandarmi namerno izlemazali Vučića, Malog & kompaniju. Prepoznali su ko su oni, a žamdarmi, ozlojeđeni malim platama, lošim uslovima rada, njihovim secanjem na sve strane kada se nekome od moćnika to prohte da bi izigravali strašila protiv naroda (npr. kod demonstracija gladnih radnika isl.) opaučili iz frustracije protiv vladajućih po (nedužnim?) tobože slučajnim prolaznicima! Gde baš nađoše da za vreme rizičnih demostracija krenu u posetu majci Vučića? Osim toga, šta će Vučićevom bratu zaštita "Kobri"? Valjda da i on plaši narod i goste splavova kada svremena na vrema tamo bane?
Aleksandar Jevtić
Slažem se da su policajci postupili bahato i to Vučiću smeta, a meni smeta kad prolete u službenim kolima pored tebe autoputem i isto tako bahato te sklanjaju u stranu. Kao da su stvarno u nekom velikom poslu...
pozuri polako
@aleksandar stanic;sve i da se nisu legitimisali na vreme,pravilnik kaze "da nesmeju da upotrebljavaju prinudu sile ako nisu ugrozeni". Fascinacija je u necem sto bi se moglo nazvati patoloski sindrom savremene drustvenosti,u ovom slicaju segmentom policijske prisile kao ne tako izolovanim drustveno patogenom pojavom. Ceo savremeno drustveni sistem demokratije je postao izcasen i dekadentan.Socijalno ubrzanje "slobodnog i otvorenog" drustva "koje pruza sansu svakome" stvorio je adaptivno komunikativne kodove ponasanja koji se lako stvaraju i prihvataju.U tako haoticnom stanju socijalne patologije tesko je kontrolisati koncentraciju snage koja je izgubila svaki smisao obuzdavanja mentalnog prostora. Ovako ponasanje srpske (niske) zandarmerije nije usamljen primer,vec obrazazac jednog drustenog segmenta kao nosioca monopola sile u savremenoj demokratiji za koju smo toliko imali lepih reci i zudeli. Secamo se vremena kada ste malo pricali o predsedniku,ali je policajac bio svetinja.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja