utorak, 20.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 27.10.2014. u 15:00 Žarko Rakić

Ru­si se vra­ća­ju na se­ver

Војна колона на снегу и веома ниској температури (Фото Ројтерс)

Ark­tik po­la­ko, ali si­gur­no za­u­zi­ma sve va­žni­je me­sto u raz­mi­šlja­nji­ma svet­skih stra­te­ga i nji­ho­vom vi­đe­nju raz­vo­ja sve­ta na­red­nih de­ce­ni­ja. Ve­li­ka, ne­is­tra­že­na i ne­dir­nu­ta pro­stran­stva, ne­is­pi­ta­no, ali ne­sum­nji­vo ogrom­no pri­rod­no bo­gat­stvo, pro­stran­stva ko­ja bi mo­gla da po­sta­nu u bu­duć­no­sti ve­o­ma va­žni vo­de­ni pu­te­vi za tran­sport lju­di i te­re­ta...

Evo sa­mo jed­nog po­da­tka ko­ji ide u pri­log ta­kvim pla­no­vi­ma. Ru­sko mi­ni­star­stvo za re­gi­o­nal­ni raz­voj sma­tra da bi Se­ver­no­i­stoč­ni pro­laz, zbog ve­li­kog to­plje­nja le­da, mo­gao da po­sta­ne ve­o­ma atrak­ti­van za pro­laz bro­do­va. U na­red­nih šest go­di­na, pre­ma ru­skoj pro­ce­ni, tran­sport ro­be ovim pu­tem mo­gao bi da po­ra­ste sa sa­da­šnjih 1,26 na 28,8 mi­li­o­na to­na. 

Gu­žva u ovoj ark­tič­koj tr­ci je ve­li­ka. Ni­su za­in­te­re­so­va­ne sa­mo dr­ža­ve či­je oba­le za­plju­sku­je Se­ver­ni le­de­ni oke­an, po­put SAD, Ka­na­de, Ru­si­je, Nor­ve­ške ... Me­đu za­in­te­re­so­va­nim su Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Dan­ska – ko­joj je od­skoč­na da­ska Gren­land – Ki­na i dru­ge ve­li­ke ze­mlje u raz­vo­ju. Ve­o­ma je in­te­re­sant­no i naj­no­vi­je po­ja­vlji­va­nje NA­TO-a u ark­tič­koj pri­či. U vre­me iz­bi­ja­nja kri­ze u Ukra­ji­ni, ču­li su se pred­lo­zi (Nor­ve­ške) da bi Se­ver­no­a­tlant­ski pakt tre­ba­lo da bu­de voj­no pri­su­tan u zo­ni ko­ja se pro­sti­re oko Se­ver­nog po­la. Osnov­na ide­ja bi­la je da avi­o­ni s ozna­ka­ma NA­TO-a pa­tro­li­ra­ju nad Ark­ti­kom.

Od­go­vor Ru­si­je bio je kra­tak i ne­dvo­smi­slen.

„NA­TO ne­ma šta da tra­ži na Ark­ti­ku”, iz­ja­vio šef ru­ske di­plo­ma­ti­je Ser­gej La­vrov.

A ka­da je reč o Mo­skvi, ona je od­lu­či­la da se Ru­si vra­te na se­ver. Pre­ma na­red­bi vr­hov­nog ko­man­dan­ta, pred­sed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, ru­ske tru­pe mo­ra­ju da bu­du pri­sut­ne ce­loj se­ver­noj oba­li – od Mur­man­ska do Ču­kot­skog po­lu­o­str­va. I ču­va­ju bo­gat­stvo ru­skog de­la Ark­ti­ka, ko­je se, ka­ko pi­šu RIA No­vo­sti, pro­ce­nju­je na 30 bi­li­o­na do­la­ra.

                                                                       +  +  +  +

Ru­si­ja je, po­sle du­žeg za­tiš­ja, po­sled­njih go­di­na po­če­la po­vra­tak na svo­je se­ver­ne oba­le. Vi­še od pe­ti­ne ru­ske te­ri­to­ri­je le­ži u ark­tič­koj zo­ni, ali na tom pro­sto­ru ži­vi sve­ga 2,3 mi­li­o­na sta­nov­ni­ka (0,63 po kva­drat­nom ki­lo­me­tru). Zbog to­ga je Kremlj od­lu­čio da vra­ta za ovaj ve­li­ki po­vra­tak otvo­ri ar­mi­ja.  

Vest iz Mo­skve ko­ja se po­ja­vi­la se 18. de­cem­bra pro­šle go­di­ne ozva­ni­či­la je ovu po­li­ti­ku. U njoj se ka­že da je ru­ski mi­ni­star od­bra­ne Ser­gej Šoj­gu na­re­dio sta­ci­o­ni­ra­nje voj­ske u ark­tič­kom re­gi­o­nu.

Po­čet­kom fe­bru­a­ra po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja da će ru­ska Se­ver­na flo­ta u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti ozbilj­no po­ja­ča­na. Po­sto­je­ćim sna­ga­ma bi­će pri­do­da­te dve ark­tič­ke bri­ga­de i je­di­ni­ce avi­ja­ci­je i pro­tiv­va­zdu­šne od­bra­ne.A on­da je pre ne­ko­li­ko da­na, po­sle sa­stan­ka u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne, Ser­gej Šoj­gu iz­ja­vio da će Ru­si­ja, do kra­ja ove go­di­ne sta­ci­o­ni­ra­ti tru­pe duž ark­tič­ke oba­le.

U apri­lu ove go­di­ne pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin na­re­dio je da se na se­ve­ru ze­mlje iz­gra­di stal­na ru­ska po­mor­ska ba­za u ko­joj bi bi­li sta­ci­o­ni­ra­ni voj­ni bro­do­vi i nu­kle­ar­ne pod­mor­ni­ce. Po­čet­kom sep­tem­bra, ko­man­dant ru­ske se­ver­ne flo­te Vla­di­mir Ko­ro­ljov po­tvr­dio je da će na No­vo­si­bir­skim ostr­vi­ma po­če­ti iz­grad­nja no­ve po­mor­ske ba­ze.

Ko­men­ta­ri­šu­ći ovaj ozbi­ljan po­vra­tak Ru­si­je u re­gi­on Ark­ti­ka, voj­ni stru­čak Ma­ha­il Ho­da­re­nok, glav­ni ured­nik ne­delj­ni­ka VPK ka­že: „Ru­sko voj­no pri­su­stvo kra­jem pro­šlog i po­čet­kom ovog ve­ka bi­lo je rav­no nu­li. Na ce­loj ark­tič­koj oba­li ni­je bio sta­ci­o­ni­ran ni je­dan je­di­ni voj­nik. A ta­da­šnja re­for­ma voj­ske išla je to­li­ko da­le­ko da su oru­ža­ni si­ste­mi i voj­na teh­ni­ka jed­no­stav­no osta­vlja­ni na oba­li ili na ostr­vi­ma u Se­ver­nom le­de­nom oke­a­nu.”

Ob­no­va voj­ne struk­tu­re na se­ve­ru je po­če­la. I su­de­ći pre­ma ve­sti­ma sa te­re­na, to se ra­di ve­o­ma br­zo. Pro­šlog me­se­ca sa­op­šte­no je da je Ru­si­ja po­če­la iz­grad­nju no­vih voj­nih na­se­lja na se­ve­ru. Reč je o tip­skim na­se­lji­ma u for­mi zve­zde u ko­ji­ma će se na­la­zi­ti objek­ti za ži­vot, upra­va, sport­ski te­re­ni, sa­u­na i pro­sto­ri za od­mor. Ob­lik zve­zde omo­gu­ći­će voj­ni­ci­ma i sta­re­ši­na­ma da se kre­ću u kom­plek­su bez iz­la­ga­nja eks­trem­no ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma.

Po­sao od­mi­če i u dru­gim obla­sti­ma. Po­čet­kom ovog me­se­ca sa­op­šte­no je da je Ru­si­ja na se­ve­ru po­di­gla dva naj­mo­der­ni­ja ra­da­ra: na Vran­ge­lo­vom ostr­vu i na­spram Alja­ske. Mo­der­ni­zu­ju se i gra­de no­vi aero­dro­mi. 

O ozbilj­no­sti ru­skog po­vrat­ka na se­ver na svoj na­čin go­vo­ri vest da Ru­si­ja gra­di ark­tič­ki he­li­kop­ter. Reč je o mo­di­fi­ko­va­noj ver­zi­ji vi­še­na­men­skog he­li­kop­te­ra MI-8, ko­ja bi tre­ba­lo da pr­ve pro­be ima ove zi­me. Ovaj he­li­kop­ter bi­će spo­so­ban za le­to­ve u naj­go­rim uslo­vi­ma zi­me, sne­ga i ve­o­ma ni­skih tem­pe­ra­tu­ra.

Komеntari0
bffd7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja