nedelja, 05.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 27.10.2014. u 15:00 Žarko Rakić

Ru­si se vra­ća­ju na se­ver

Војна колона на снегу и веома ниској температури (Фото Ројтерс)

Ark­tik po­la­ko, ali si­gur­no za­u­zi­ma sve va­žni­je me­sto u raz­mi­šlja­nji­ma svet­skih stra­te­ga i nji­ho­vom vi­đe­nju raz­vo­ja sve­ta na­red­nih de­ce­ni­ja. Ve­li­ka, ne­is­tra­že­na i ne­dir­nu­ta pro­stran­stva, ne­is­pi­ta­no, ali ne­sum­nji­vo ogrom­no pri­rod­no bo­gat­stvo, pro­stran­stva ko­ja bi mo­gla da po­sta­nu u bu­duć­no­sti ve­o­ma va­žni vo­de­ni pu­te­vi za tran­sport lju­di i te­re­ta...

Evo sa­mo jed­nog po­da­tka ko­ji ide u pri­log ta­kvim pla­no­vi­ma. Ru­sko mi­ni­star­stvo za re­gi­o­nal­ni raz­voj sma­tra da bi Se­ver­no­i­stoč­ni pro­laz, zbog ve­li­kog to­plje­nja le­da, mo­gao da po­sta­ne ve­o­ma atrak­ti­van za pro­laz bro­do­va. U na­red­nih šest go­di­na, pre­ma ru­skoj pro­ce­ni, tran­sport ro­be ovim pu­tem mo­gao bi da po­ra­ste sa sa­da­šnjih 1,26 na 28,8 mi­li­o­na to­na. 

Gu­žva u ovoj ark­tič­koj tr­ci je ve­li­ka. Ni­su za­in­te­re­so­va­ne sa­mo dr­ža­ve či­je oba­le za­plju­sku­je Se­ver­ni le­de­ni oke­an, po­put SAD, Ka­na­de, Ru­si­je, Nor­ve­ške ... Me­đu za­in­te­re­so­va­nim su Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Dan­ska – ko­joj je od­skoč­na da­ska Gren­land – Ki­na i dru­ge ve­li­ke ze­mlje u raz­vo­ju. Ve­o­ma je in­te­re­sant­no i naj­no­vi­je po­ja­vlji­va­nje NA­TO-a u ark­tič­koj pri­či. U vre­me iz­bi­ja­nja kri­ze u Ukra­ji­ni, ču­li su se pred­lo­zi (Nor­ve­ške) da bi Se­ver­no­a­tlant­ski pakt tre­ba­lo da bu­de voj­no pri­su­tan u zo­ni ko­ja se pro­sti­re oko Se­ver­nog po­la. Osnov­na ide­ja bi­la je da avi­o­ni s ozna­ka­ma NA­TO-a pa­tro­li­ra­ju nad Ark­ti­kom.

Od­go­vor Ru­si­je bio je kra­tak i ne­dvo­smi­slen.

„NA­TO ne­ma šta da tra­ži na Ark­ti­ku”, iz­ja­vio šef ru­ske di­plo­ma­ti­je Ser­gej La­vrov.

A ka­da je reč o Mo­skvi, ona je od­lu­či­la da se Ru­si vra­te na se­ver. Pre­ma na­red­bi vr­hov­nog ko­man­dan­ta, pred­sed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, ru­ske tru­pe mo­ra­ju da bu­du pri­sut­ne ce­loj se­ver­noj oba­li – od Mur­man­ska do Ču­kot­skog po­lu­o­str­va. I ču­va­ju bo­gat­stvo ru­skog de­la Ark­ti­ka, ko­je se, ka­ko pi­šu RIA No­vo­sti, pro­ce­nju­je na 30 bi­li­o­na do­la­ra.

                                                                       +  +  +  +

Ru­si­ja je, po­sle du­žeg za­tiš­ja, po­sled­njih go­di­na po­če­la po­vra­tak na svo­je se­ver­ne oba­le. Vi­še od pe­ti­ne ru­ske te­ri­to­ri­je le­ži u ark­tič­koj zo­ni, ali na tom pro­sto­ru ži­vi sve­ga 2,3 mi­li­o­na sta­nov­ni­ka (0,63 po kva­drat­nom ki­lo­me­tru). Zbog to­ga je Kremlj od­lu­čio da vra­ta za ovaj ve­li­ki po­vra­tak otvo­ri ar­mi­ja.  

Vest iz Mo­skve ko­ja se po­ja­vi­la se 18. de­cem­bra pro­šle go­di­ne ozva­ni­či­la je ovu po­li­ti­ku. U njoj se ka­že da je ru­ski mi­ni­star od­bra­ne Ser­gej Šoj­gu na­re­dio sta­ci­o­ni­ra­nje voj­ske u ark­tič­kom re­gi­o­nu.

Po­čet­kom fe­bru­a­ra po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja da će ru­ska Se­ver­na flo­ta u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti ozbilj­no po­ja­ča­na. Po­sto­je­ćim sna­ga­ma bi­će pri­do­da­te dve ark­tič­ke bri­ga­de i je­di­ni­ce avi­ja­ci­je i pro­tiv­va­zdu­šne od­bra­ne.A on­da je pre ne­ko­li­ko da­na, po­sle sa­stan­ka u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne, Ser­gej Šoj­gu iz­ja­vio da će Ru­si­ja, do kra­ja ove go­di­ne sta­ci­o­ni­ra­ti tru­pe duž ark­tič­ke oba­le.

U apri­lu ove go­di­ne pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin na­re­dio je da se na se­ve­ru ze­mlje iz­gra­di stal­na ru­ska po­mor­ska ba­za u ko­joj bi bi­li sta­ci­o­ni­ra­ni voj­ni bro­do­vi i nu­kle­ar­ne pod­mor­ni­ce. Po­čet­kom sep­tem­bra, ko­man­dant ru­ske se­ver­ne flo­te Vla­di­mir Ko­ro­ljov po­tvr­dio je da će na No­vo­si­bir­skim ostr­vi­ma po­če­ti iz­grad­nja no­ve po­mor­ske ba­ze.

Ko­men­ta­ri­šu­ći ovaj ozbi­ljan po­vra­tak Ru­si­je u re­gi­on Ark­ti­ka, voj­ni stru­čak Ma­ha­il Ho­da­re­nok, glav­ni ured­nik ne­delj­ni­ka VPK ka­že: „Ru­sko voj­no pri­su­stvo kra­jem pro­šlog i po­čet­kom ovog ve­ka bi­lo je rav­no nu­li. Na ce­loj ark­tič­koj oba­li ni­je bio sta­ci­o­ni­ran ni je­dan je­di­ni voj­nik. A ta­da­šnja re­for­ma voj­ske išla je to­li­ko da­le­ko da su oru­ža­ni si­ste­mi i voj­na teh­ni­ka jed­no­stav­no osta­vlja­ni na oba­li ili na ostr­vi­ma u Se­ver­nom le­de­nom oke­a­nu.”

Ob­no­va voj­ne struk­tu­re na se­ve­ru je po­če­la. I su­de­ći pre­ma ve­sti­ma sa te­re­na, to se ra­di ve­o­ma br­zo. Pro­šlog me­se­ca sa­op­šte­no je da je Ru­si­ja po­če­la iz­grad­nju no­vih voj­nih na­se­lja na se­ve­ru. Reč je o tip­skim na­se­lji­ma u for­mi zve­zde u ko­ji­ma će se na­la­zi­ti objek­ti za ži­vot, upra­va, sport­ski te­re­ni, sa­u­na i pro­sto­ri za od­mor. Ob­lik zve­zde omo­gu­ći­će voj­ni­ci­ma i sta­re­ši­na­ma da se kre­ću u kom­plek­su bez iz­la­ga­nja eks­trem­no ni­skim tem­pe­ra­tu­ra­ma.

Po­sao od­mi­če i u dru­gim obla­sti­ma. Po­čet­kom ovog me­se­ca sa­op­šte­no je da je Ru­si­ja na se­ve­ru po­di­gla dva naj­mo­der­ni­ja ra­da­ra: na Vran­ge­lo­vom ostr­vu i na­spram Alja­ske. Mo­der­ni­zu­ju se i gra­de no­vi aero­dro­mi. 

O ozbilj­no­sti ru­skog po­vrat­ka na se­ver na svoj na­čin go­vo­ri vest da Ru­si­ja gra­di ark­tič­ki he­li­kop­ter. Reč je o mo­di­fi­ko­va­noj ver­zi­ji vi­še­na­men­skog he­li­kop­te­ra MI-8, ko­ja bi tre­ba­lo da pr­ve pro­be ima ove zi­me. Ovaj he­li­kop­ter bi­će spo­so­ban za le­to­ve u naj­go­rim uslo­vi­ma zi­me, sne­ga i ve­o­ma ni­skih tem­pe­ra­tu­ra.

Komentari14
d39f0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Milorad Kovacevic
Za Milan Lala-Cenim vasa razmisljanja-no, mislim da ne poznajete bas dobro privrednu politiku vlasti u Russiji-posebno poslednjih godina dajuci velike olaksice investitorima i domacim i stranim, pojednostavljenje birokratskih procedura,kontrola korupcije na svim nivoima, podrska i pomoc vlasti regiona i centra investorima po svim pitanjima ove prirode,dajuci dzavne garancije na investicije vecih iznosa- primarni cilj i jeste uvecanje tehnoloskih atributa ekonomije.
Milan Lala
Za@ "Russina default 1998" je opisao pad Ruske Rublje u odnosu na Dolar , veci rizik za kreditiranje ALI NIKAKO BANKROT drzave Rusije o kome ste vi ovde pisali. BANKROT je nesto sasvim drugo. Evo i Ukraina nije u bankrotu jel tako a ekonomija joj je totalno pukla , Grivna drasticno pala ali nije bankrot ? Dok zemlja moze da vraca kredite stranim zajmodavcima ona nije u BAKROTU . Kad niste u stanju da vracate kredite onda drzava proglasi bankort (Argentina ) .velika ekonomska kriza nije bankrot drzave. Ja sa vama vise necu polemisati ni o cemu , pozdrav.
@милан лала
Нисам (само) прочитао, него сам доживео и, делимично због тога, изгубио посао који сам тада имао. Што кажу клинци данас, ко нема вугла мора да гугла. Пробајте 'russian default 1998'. Што се тиче рејтинга, кроз њега много више говори новац него политика. Руски проблем није у њиховим девизним резервама, већ у корупцији и непостојању законске структуре која би гарантовала придржавање склопљеним уговорима. (Обратите пажњу: инвестиције, наравно, нико не гарантује. Оно шта је међутим неопходно је да држава примора све заинтересоване стране да се придржавају склопљених уговора.)
M R
Mene su na fakultetu jedne NATO-drzave jos 1998. ucili da je za njih Arktik centar paznje. Nadam se da Rusija to odavno zna, ako Srbija nije znala do sad.
Milan Lala
Za@ Zajmodavac . U kojem ste to ozbiljnom medjunarodnom ekonomskom casopisu procitali da je Rusija IKAD bankrotirala ? Molim vas napisite mi . Kreditne rejtinge do daljnjeg pise zapad citaj (SAD ) a da ga pisu stvarno nezavisni cinioci sta mislite kakav bi bio SAD-keditni rejting kao najveceg svetskog duznika. Dali znate koliko hiljada milijadri dolara su SAD duzni samo Kini ? Zato o vasem danasnje kreditnom rejtingu Rusije ne zasmejavajte. Rusija ima devizne rezerve i zlatne rezerve koje joj garantuju najvisi kreditni rejting kod svakog ozbiljnog medjunarodnog zajmodavca i to je faktum . Rusija redovno servisira svoje kredite i oni su svojom velicinom MINORNI u odnosu na Ruske devizne rezerve i garancije. Manipulisanje sa kreditnim rejtinzima dovelo je do toga da Kina i Rusija rade na izgradnji nezavisnog medjunarodnog kreditnog rejtinga za zemlje BRIKA jer u ovaj zapadni vise nemaju povernja.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja