nedelja, 24.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
subota, 14.11.2015. u 20:36 Jelena Stevanović

Evropa se brani u Desetom arondismanu

Fran­soa Oland tvr­di da je Islam­ska dr­ža­va po­či­ni­la „čin ra­ta” i da će od­go­vor bi­ti ne­mi­lo­sr­dan

Svet je u ne­ve­ri­ci. Zgro­žen. Obič­ni Pa­ri­ža­ni ko­ji su pe­tak ve­če pro­vo­di­li na kon­cer­ti­ma i u ka­fi­ći­ma, u mul­ti­kul­tur­nim de­lo­vi­ma gra­da, stra­da­li su od me­ta­ka i eks­plo­ziv­nih po­ja­se­va te­ro­ri­sta. Šok je još ve­ći ka­da se zna da se na­pad isla­mi­sta de­sio u sr­cu Evro­pe na­kon što je ta ista Evro­pa pro­ve­la ce­lo le­to ga­ze­ći sva svo­ja pra­vi­la da bi po­mo­gla mi­gran­ti­ma iz Si­ri­je.

Iako se za eska­la­ci­ju na­si­lja u Si­ri­ji mo­gu okri­vi­ti po­je­di­ne za­pad­ne pa i fran­cu­ska vla­da, ipak tre­ba ima­ti u vi­du da je EU po­ga­zi­la i Da­blin­ski spo­ra­zum da bi pri­mi­la sve Si­rij­ce ko­ji joj ku­ca­ju na vra­ta, pa uda­ri u pa­ri­skom De­se­tom i Je­da­na­e­stom aron­di­sma­nu iza­zi­va­ju ne­skri­ve­ni bes Evro­plja­na.

I po­red svih raz­li­ka, Evro­plja­ni su ju­če bi­li uje­di­nje­ni u sa­o­se­ća­nju s Fran­cu­skom. Bi­lo je ta­ko i u Sr­bi­ji. Za­po­sle­ni u fran­cu­skoj am­ba­sa­di u Be­o­gra­du bi­li su dir­nu­ti ka­da su vi­de­li da se is­pred nji­ho­ve zgra­de oku­plja­ju Be­o­gra­đa­ni ko­ji po­la­žu cve­će i pa­le sve­će. U znak so­li­dar­no­sti, grad­ska vla­da je na­lo­ži­la da se Most na Adi, Pa­la­ta „Al­ba­ni­ja” i spo­me­nik Po­bed­nik osve­tle u bo­ja­ma fran­cu­ske za­sta­ve.

Osim em­pa­ti­je, za­jed­nič­ko je i ose­ća­nje ugro­že­no­sti. Je­li­sej­ska pa­la­ta je pro­gla­si­la van­red­no sta­nje, uve­la gra­nič­ne kon­tro­le i iz­ve­la voj­sku i po­li­ci­ju na uli­ce, sa­ve­tu­ju­ći gra­đa­ni­ma da ne iz­la­ze iz ku­ća. Bel­gi­ja sa­ve­tu­je dr­ža­vlja­ni­ma da ne pu­tu­ju u Pa­riz bez „pre­ke po­tre­be”, Ru­si­ja je po­di­gla bez­bed­no­sne me­re na po­vi­še­ni stu­panj, Bri­ta­ni­ja je eva­ku­i­sa­la aero­drom „Ge­tvik”, a Ati­na je Fran­cu­skoj po­nu­di­la oba­ve­štaj­ne po­dat­ke o Si­rij­ci­ma ko­ji se na­la­ze u Grč­koj. Za­tvo­ren je i Di­zni­lend. Niz je­zi­vih na­pa­da na­gnao je pred­sed­ni­ka SAD Ba­ra­ka Oba­mu da ka­že da Ame­ri­ka „sto­ji ra­me uz ra­me” s Fran­cu­skom.

Francuska zastava na pola koplja Foto Rojters 

Da Za­pad sma­tra da joj je Islam­ska dr­ža­va ob­ja­vi­la rat vi­de­lo se ne sa­mo u Olan­do­voj iz­ja­vi da su isla­mi­sti iz­ve­li „čin ra­ta”, već i u iz­ja­va­ma austrij­skog pre­mi­je­ra Ver­ne­ra Faj­ma­na ko­ji je is­ta­kao da je pro­gla­šen rat de­mo­krat­skim i slo­bod­nim dru­štvi­ma. Austri­ja je po­zva­la na uje­di­nje­nje.

Slič­no, pre­mi­jer Ho­lan­di­je Mark Ru­te iz­ja­vio je da je dži­ha­di­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ne­pri­ja­telj i da je u Ho­lan­di­ja „ra­tu s ID”, ali ne i sa isla­mom. Pa­pa po­ru­ču­je da su na­pa­di „deo tre­ćeg svet­skog ra­ta”. Biv­ši pred­sed­nik Fran­cu­ske Ni­ko­la Sar­ko­zi sma­tra da je Fran­cu­skoj ob­ja­vljen rat i da od­go­vor nje­go­ve ze­mlje mo­ra da bu­de – to­tal­ni rat. Ovo je pr­vi put da je Fran­cu­ska uve­la van­red­no sta­nje od 1961. ka­da su ge­ne­ra­li po­ku­ša­li da iz­vr­še voj­ni udar za vre­me Al­žir­skog ra­ta.

Islam­ska dr­ža­va ju­če je pre­u­ze­la od­go­vor­nost za na­pa­de u ko­ji­ma je po­gi­nu­lo, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma „Mon­da”, 128 lju­di, a po­vre­đe­no njih 200, od če­ga sto te­že. Pa­riz je ta­ko­đe sa­op­štio da je kr­va­vi pir or­ga­ni­zo­vao ID, iz ino­stran­stva, ali uz po­moć sa­rad­ni­ka u Fran­cu­skoj. Osmo­ri­ca na­pa­da­ča su mr­tvi, za jed­nog se ve­ru­je da je u be­gu. Sed­mo­ri­ca su na­stra­da­la u sa­mo­u­bi­lač­kim na­pa­di­ma s eks­plo­ziv­nim po­ja­se­vi­ma, je­dan je po­gi­nuo u su­ko­bu s or­ga­ni­ma re­da. Po­red te­la jed­nog na­pa­da­ča pro­na­đen je si­rij­ski pa­soš. Za dru­gog se sma­tra da je imao fran­cu­sko, a za tre­ćeg – egi­pat­sko dr­ža­vljan­stvo.

Pred­sed­nik Fran­soa Oland ka­zao je da atak bio „čin ra­ta” i da Fran­cu­ska mo­ra da „na­pra­vi pra­vi iz­bor da vo­di taj rat. Fran­cu­ska će bi­ti ne­mi­lo­srd­na u od­go­vo­ru ID”.

Dži­ha­di­sti su ka­za­li da su uda­ra­li na Pa­riz u znak od­ma­zde zbog fran­cu­skog bom­bar­do­va­nja u Si­ri­ji. Oni su na de­lo­vi­ma Si­ri­je i Ira­ka pro­gla­si­li ka­li­fat, a nji­ho­ve po­lo­ža­je tu­ku SAD, Ru­si­ja, po­je­di­ne arap­ske ze­mlje, kao i sa­ma Fran­cu­ska.

ID tvr­di da je Pe­ta re­pu­bli­ka nji­ho­va glav­na me­ta kao i da je „na­pad sa­mo po­če­tak olu­je i upo­zo­re­nje oni­ma ko­ji že­le da iz­vu­ku za­ključ­ke”. Po­če­lo je s eks­plo­zi­ja­ma u bli­zi­ni sta­di­o­na na ko­jem se igra­la pri­ja­telj­ska utak­mi­ca iz­me­đu Fran­cu­ske i Ne­mač­ke i na ko­jem se u tom tre­nut­ku na­la­zio i Oland. Vi­nov­ni­ci su on­da upa­li na kon­cert u Ba­ta­kli­nu gde su ve­li­ki broj po­se­ti­la­ca iz­re­še­ta­li iz auto­mat­skog oruž­ja da bi osta­li pa­nič­no po­ku­ša­va­li da na­pu­ste sa­lu, a ne­ki su čak be­ža­li kroz pro­zor i vi­si­li sa sim­sa če­ka­ju­ći po­moć. Me­te ni­su bi­li po­li­ca­ja, voj­ska ili po­li­ti­ča­ri, već obič­ni gra­đa­ni za ko­je se čak ne mo­že ni re­ći da su pri­pa­da­li naj­vi­šim slo­je­vi­ma.

„Osmo­ri­ca bra­će s eks­plo­zi­vom oko po­ja­sa i pu­ška­ma na­pa­li su de­lo­ve u sr­cu fran­cu­ske pre­sto­ni­ce ko­je su po­seb­no una­pred oda­bra­li: Sta­di­on Fran­cu­ske na utak­mi­ci pro­tiv Ne­mač­ke ko­joj je pri­su­stvo­vao im­be­cil Fran­soa Oland; Ba­ta­klan gde su bi­le sto­ti­ne po­klo­ni­ka ido­la­tri­je na per­verz­noj za­ba­vi. Fran­cu­ska i oni ko­ji je sle­de mo­ra­ju da zna­ju da osta­ju glav­ne te­me ID”, sa­op­šti­li su su­nit­ski eks­tre­mi­sti.

Do­da­li su i da su se Fran­cu­zi „usu­di­li da uvre­de na­šeg Pro­ro­ka, hva­li­li da se bo­re pro­tiv isla­ma u Fran­cu­skoj i da iz avi­o­na ga­đa­ju mu­sli­ma­ne u ka­li­fa­tu, a što im ni­je po­mo­glo na smr­dlji­vim uli­ca­ma Pa­ri­za”. Bi­la je to re­fe­ren­ca na ča­so­pis „Šar­li eb­do” ko­ji je u ja­nu­a­ru ta­ko­đe bio me­ta te­ro­ri­stič­kih na­pa­da zbog ka­ri­ka­tu­re pro­ro­ka Mu­ha­me­da kao i na fran­cu­sko bom­bar­do­va­nje dži­ha­di­sta u Ira­ku i Si­ri­ji.

Tre­ba pri­me­ti­ti da su te­ro­ri­sti bi­li opa­sa­ni eks­plo­zi­vom pri če­mu ta­kve po­ja­se ni­je jed­no­stav­no na­ba­vi­ti, što zna­či da su ima­li još ma­kar to­li­ko sa­u­če­sni­ka. Stra­šna je po­mi­sao da je lo­gi­stič­ka mre­ža ple­te­na na do­ma­ćem te­re­nu i si­gur­no će za­pa­li­ti de­ba­tu o opa­sno­sti­ma pri­ma­nja mi­gra­na­ta. Ka­da se uzme u ob­zir još i to da ame­rič­ke i bri­tan­ske slu­žbe tvr­de da je ID pod­met­nuo bom­bu i u ru­ski avi­on ko­ji se ne­dav­no sur­vao na Si­na­ju, vi­di se da su or­ga­ni­za­ci­o­ne spo­sob­no­sti dži­ha­di­sta iz­ne­na­đu­ju­će ve­li­ke. I po­red to­ga što evrop­ske ze­mlje po­put Fran­cu­ske ma­sov­no nad­zi­ru gra­đa­ne, iz­gle­da da je ipak vr­lo te­ško spre­či­ti te­ro­ri­stič­ke na­pa­de po­put ovog po­sled­njeg ko­ji je iz­ve­den u ko­or­di­na­ci­ji te­ro­ri­sta u Fran­cu­skoj i iz­van nje. Je­li­sej­ska pa­la­ta, baš kao i Da­u­ning strit i Be­la ku­ća, tvr­di da ra­tu­je pro­tiv isla­mi­sta na Bli­skom is­to­ku da bi spre­či­la te­ro­ri­zam kod ku­će, ali vi­de­li smo da za­pad­no me­ša­nje po Ira­ku i Si­ri­ji do­vo­di upra­vo do stra­vič­nog te­ro­ri­zma u sr­cu za­pad­nog sve­ta.

Raz­ne islam­ske za­jed­ni­ce is­ti­ču da se te­ro­ri­zam ne mo­že oprav­da­ti ni mo­ral­no, ni ver­ski ni po­li­tič­ki, a mno­ge mu­sli­man­ske za­jed­ni­ce u Evro­pi stra­hu­ju od osve­te.

Šen­gen­ski spo­ra­zum je još jed­nom do­ve­den u pi­ta­nje ka­da je Fran­cu­ska ju­če uve­le gra­nič­ne kon­tro­le. Me­đu­tim, ima gla­so­va da Fran­cu­ska ko­nač­no tre­be da pre­u­zme pot­pu­no kon­tro­lu nad gra­ni­ca­ma, što zbog mi­gra­na­ta, što zbog te­ro­ri­sta. Li­der­ka de­sni­čar­skog Na­ci­o­nal­nog fron­ta Ma­rin le Pen je ka­za­la da islam­ski fun­da­men­ta­li­zam mo­ra bi­ti uni­šten.

„Jed­nom za svag­da Fran­cu­ska mo­ra da pre­u­zme kon­tro­lu nad gra­ni­ca­ma. Ra­di­kal­ne dža­mi­je mo­ra­ju bi­ti za­tvo­re­ne i ra­di­kal­ne vo­đe pro­te­ra­ne. Fran­cu­skim te­ro­ri­sti­ma mo­ra bi­ti od­u­ze­to dr­ža­vljan­stvo i za­bra­njen ula­zak u ze­mlju”, ka­za­la je opo­zi­ci­o­na po­li­ti­čar­ka.

Fran­cu­zi ko­ji ži­ve u Be­o­gra­du ka­za­li su nam ju­če da je atak bio stra­vi­čan, ali da oni stra­hu­ju da „je to tek po­če­tak” zbog ve­li­ke mu­sli­man­ske mi­gra­ci­je u Fran­cu­skoj, ko­lo­ni­jal­ne pro­šlo­sti i fran­cu­skog uče­šća u si­rij­skom ra­tu.

-----------------------------------------

Mi­tro­fa­no­va: Lek­ci­ja za po­li­ti­ča­re

Ele­o­no­ra Mi­tro­fa­no­va, ru­ska am­ba­sa­dor­ka u Une­sku, u iz­ja­vi za „Po­li­ti­ku” je ta­ko­đe po­zva­la na uje­di­nje­ni od­go­vor pro­tiv te­ro­ri­sta. Ka­za­la nam je da su na­pa­di bi­li „stra­vič­ni”.

„Ovi na­pa­di tre­ba da bu­du lek­ci­ja za po­li­ti­ča­re da pro­me­ne stav o Bli­skom is­to­ku. Ze­mlje mo­ra­ju da se uje­di­ne u bor­bi pro­tiv ID, ali ne sa­mo pro­tiv ID, već pro­tiv svih te­ro­ri­stič­kih gru­pa”, ka­že Mi­tro­fa­no­va, do­da­ju­ći da je ne­mo­gu­će pred­vi­de­ti gde ID mo­že sle­de­će da uda­ri.

-----------------------------------------

Fran­cu­ska je sve što ver­ski fundamentalisti mr­ze

Fran­cu­ska pred­sta­vlja sve što svi ver­ski zi­lo­ti mr­ze: uži­va­nje u ze­malj­skom ži­vo­tu na mno­štvo ma­lih na­či­na. Ju­tro sa mi­ri­snom šo­ljom ka­fe i kro­a­sa­nom sa pu­te­rom, le­pe že­ne u krat­kim ha­lji­na­ma ko­je se na uli­ca­ma slo­bod­no sme­še ne­znan­ci­ma, mi­ris to­plog hle­ba, bo­ca vi­na po­de­lje­na sa pri­ja­te­lji­ma, ma­lo par­fe­ma, de­ca ko­ja se igra­ju u Luk­sem­bur­škom vr­tu, pra­vo da ne ve­ru­ješ ni u jed­nog bo­ga, da ne bri­neš o ka­lo­ri­ja­ma, da fler­tu­ješ i pu­šiš i da uži­vaš u van­brač­nom sek­su, da ideš na od­mor, da či­taš šta god že­liš, da ideš bes­plat­no u ško­lu., da se igraš,  sme­ješ, ras­pra­vljaš, da se jed­na­ko na­ru­gaš i po­li­ti­ča­ri­ma i bi­sku­pi­ma i da bri­gu o za­grob­nom ži­vo­tu pre­pu­stiš mr­tvi­ma.    

-----------------------------------------

Po­li­ci­ja se ni­je pro­sla­vi­la

Pa­žnju pri­vla­či i či­nje­ni­ca da ak­ci­ja iden­ti­fi­ka­ci­je na­pa­da­ča te­če ve­o­ma spo­ro. Fran­cu­ska po­li­ci­ja ni­je se pro­sla­vi­la ni pri­li­kom te­ro­ri­stič­kog na­pa­da na re­dak­ci­ju Šar­li Eb­doa, pre de­set me­se­ci, ma­da je u ono vre­me zbog to­ga ni­ko ni­je jav­no pre­vi­še kri­ti­ko­vao. Na­pa­da­či su ta­da lo­ci­ra­ni za­hva­lju­ju­ći sop­stve­noj ne­spret­no­sti i ne­sprem­no­sti, a ne po­li­cij­skoj ve­šti­ni. Iden­ti­fi­ko­va­ni su ta­ko što su za­bo­ra­vi­li lič­ne is­pra­ve u ukra­de­nom auto­mo­bi­lu.    

-----------------------------------------

Por­tal na bo­šnjač­kom je­zi­ku: Po­kolj ra­do­sna vest

In­ter­net por­tal na bo­šnjač­kom je­zi­ku, ko­ji po­dr­ža­va Islam­sku dr­ža­vu, po­kolj u Pa­ri­zu ozna­či­li su kao "ra­do­snu vest za sve is­kre­ne mu­sli­ma­ne".

U toj ve­sti pi­še da "za­hval­nost pri­pa­da sa­mo Ala­hu i da je ju­če iz­ve­den ve­li­ki na­pad sa oko 10 na­pa­da­ča na Fran­cu­ze".

Do­da­je se da su "na­pad iz­ve­la bra­ća ko­ja su bi­la na­o­ru­ža­na eks­plo­ziv­nim po­ja­se­vi­ma i ra­znim oruž­jem ubi­ja­ju­ći na de­se­ti­ne muš­ri­ka Fran­cu­za".

"Je­dan od na­pa­da je iz­ve­den na ula­zu u sta­di­on na ko­jem su Fran­cu­ska i Ne­mač­ka igra­le pri­ja­telj­sku utak­mi­cu, na tom me­stu je ubi­je­no na de­se­ti­ne muš­ri­ka na­kon če­ga su dru­gi na­pa­di iz­ve­de­ni na jed­nom kon­cer­tu gde je na­stu­pao je­dan od šej­tan­skih mu­zič­kih ben­do­va. Na tom me­stu je ubi­je­no na de­se­ti­ne muš­ri­ka. Broj ubi­je­nih se po­ve­ćao na pre­ko 150 i još ne sta­je. Svi na­pa­da­či su ubi­je­ni i mo­li­mo Ala­ha da ih pri­mi i uve­de u naj­ve­će dže­net­ske oda­je. Amin", sto­ji da­lje u tek­stu.

-----------------------------------------

Sum­nja u „spa­va­če” ID 

Uko­li­ko bi se po­tvr­di­la ve­ro­do­stoj­nost si­noć­nje in­for­ma­ci­je da je je­dan od na­pa­da­ča u Pa­ri­zu po­red či­jeg je te­la pro­na­đen si­rij­ski pa­soš ušao u Grč­ku, od­no­sno ostr­vo Le­ros, 3.ok­to­bra ove go­di­ne, to će mno­gi­ma bi­ti ar­gu­ment da me­đu iz­be­gli­ca­ma ima „spa­va­ča” Islam­ske dr­ža­ve, a to opet mo­že da iza­zo­ve lan­ča­nu po­li­tič­ku re­ak­ci­ju ši­rom Evro­pe. Grč­ka po­li­ci­ja ka­že da je čo­vek či­ji je pa­soš ot­kri­ven re­gi­stro­van u Grč­koj u skla­du sa evrop­skim pro­pi­si­ma, o če­mu su Gr­ci oba­ve­sti­li fran­cu­sku po­li­ci­ju. To zna­či da je i srp­ska po­li­ci­ja kon­tak­ti­ra­na ka­ko bi se pro­ve­ri­lo kre­ta­nje tog čo­ve­ka, ma­da „Politika”a za­sad o to­me ne­ma zva­nič­nu po­tvr­du. Ne­zva­nič­no smo sa­zna­li da se fra­nu­ska po­li­ci­ja to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na vi­še pu­ta obra­ća­la MUP-u Sr­bi­je ra­di upo­re­đi­va­nja po­da­ta­ka o kre­ta­nju vi­še li­ca. U do­ku­men­ta­ci­ji MUP-a Sr­bi­je, me­đut­gim, ne­ma ni­ka­kvog tra­ga da je čo­vek sa si­rij­skog pa­so­ša pro­na­đe­nog kraj mr­tvog te­ro­ri­ste pro­šao kroz Sr­bi­ju. Ne­ma ga u MUP-ovoj ba­zi po­da­ta­ka.

---------------------------------------

Identifikovan prvi bombaš samoubica

PARIZ - Prvi identifikovani bombaš samoubica u teroritičkim napadima u Parizu je Omar Ismail Mostefai, poznat francuskoj policiji kao sitni kriminalac. Prepoznat je po prstu koja je pronađen među ruševinama koncertne dvorane Bataklan. Taj 29-godišnjak je jedan od trojice koji se razneo i ubio 89 ljudi u najkrvavijoj sceni pokolja u Parizu u petak uveče.

Rođen 1985. godine u siromašnom pariskom predgrađu Kurkurn i njegov kriminalni dosije pokazuje da je imao osam presuda za lakša krivična dela između 2004. i 2010. godine, ali da nije osuđen na zatvor, prenela je agencija AFP.

Njegov otac i 34-godišnji brat su u pritvoru i izvor blizak istrazi naveo je da istražitelji sada pretražuju domove njegovih prijatelja i rođaka. Mostefai, čiji je identitet potvrđen pomoću odsečenog prsta, koliko je poznato bio je blizak radikalnom islamu, ali nikada nije bio povezan sa terorizmom.

Otkriće sirijskog pasoša u blizini tela jednog od napadaca podigao sumnje da su neki od njih ušli u Evropu, kao deo talasa izbeglica koji su bežali iz Sirije.

„Potvrđujemo da je (sirijski) nosilac pasoša prošao kroz grčko ostrvo Lezbos, 3. oktobra, gde je bio registrovan pod pravilima Evropske unije”, izjavio je grčki ministar za zaštitu gradana Nikos Toskas.

Grčko ministarstvo je potvrdilo da je lokalna policija poslala otiske prstiju vlasnika sirijskog pasoša koji je pronašla francuska policija na mestu jednog od napada u Parizu, navodi AFP. AFP podseća da je francuska policija saopštila da su napadači izgledali iskusni na prvi pogled i dobro obučeni”.

Tanjug

--------------------------------------------------------

Privedeni otac i brat jednog od napadača u Parizu

PARIZ - Otac i brat jednog od bombaša samoubice koji je ubio 89 osoba u koncertnoj sali Bataklan u Parizu, privedeni su tokom policijske operacije na istoku Francuske, javila je agencija Frans pozivajući se na izvore bliske istrazi.„U toku su pretresi kuća oca Francuza od 29 godina koji je identifikovan kao jedan od sedam napadača, kao i dom njegovog brata u gradiću Romiji-sir-Sen”, preneli su isti izvori i dodali da se policijska operacija nastavlja tokom noći.

Beta-AFP

 

Komеntari0
825a3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja