nedelja, 12.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 25.01.2016. u 22:00 Ivana Albunović
ISTRAŽIVANjE POLITIKE: KAKO OLAKŠATI TRANSPORT MESA U RUSIJU

Zašto naše svinje ne plove niz Dunav

Ni nadležna ministarstva (poljoprivrede i saobraćaja) nemaju isti stav da li bi nam EU zabranila i rečni transport do Crnog mora
(Фото Ђуро Ђукић)

Da li bi tran­sport Du­na­vom mo­gao da bu­de al­ter­na­tiv­ni put za br­ži i jef­ti­ni­ji pre­voz do Ru­si­je na ko­je smo pro­šle go­di­ne iz­ve­zli za tre­ći­nu ma­nje svinj­skog me­sa ne­go 2014. Ima li in­te­re­sa za to i da li su na­ša reč­na tran­sport­na pred­u­ze­ća sprem­na za ta­kve po­du­hva­te?

Is­tra­ži­va­nje „Po­li­ti­ke” po­ka­zu­je da su od­go­vo­ri na ova pi­ta­nja za Sr­bi­ju i da­lje ne­po­zna­ni­ca. Da stvar bu­de još go­ra – ni­ko ni­je ni po­ku­šao da bar­ža­ma, iz ne­ke od na­ših lu­ka, pre­ve­ze svinj­sko me­so do ne­kog od luč­kih me­sta na oba­li Cr­nog mo­ra. Čak i dva nad­le­žna mi­ni­star­stva (po­ljo­pri­vre­de i sa­o­bra­ća­ja) ni­su sa­gla­sna da li nam je za tran­sport duž ove re­ke po­treb­na do­zvo­la Evrop­ske uni­je ko­ja nam, zbog vak­ci­ni­sa­nja svi­nja pro­tiv kla­sič­ne ku­ge, za­bra­nju­je iz­voz i pre­voz tog me­sa pre­ko svo­jih te­ri­to­ri­ja. Zbog to­ga na­ši kon­tin­gen­ti pu­tu­ju i do me­sec da­na pa iz­voz me­sa na ru­sko tr­ži­štu po­sta­je sve ma­nje is­pla­tiv.     

Pri­vred­na ko­mo­ra Sr­bi­je ini­ci­ja­ti­vu o tran­spor­tu me­sa i hra­ne pre­ko Du­na­va po­kre­nu­la je još pre go­di­nu da­na. Ide­ja je bi­la da se svinj­sko me­so bar­ža­ma tran­spor­tu­je do Cr­nog mo­ra, tač­ni­je po­seb­nim kon­tej­ne­ri­ma sa ras­hlad­nim ure­đa­ji­ma. Za­pe­ča­će­ni kon­tej­ne­ri bi se u Cr­nom mo­ru pre­to­va­ri­va­li na ru­ske bro­do­ve. Od ta­da ni­šta kon­kret­no ni­je pred­u­ze­to, ni­ti je ika­da ura­đe­na ozbilj­na ana­li­za is­pla­ti­vo­sti tog pu­ta u od­no­su na sa­da­šnje tran­spor­te pre­ko Ba­ra, Se­ver­nog mo­ra do Sankt Pe­ter­bur­ga.

Pre­ma tu­ma­če­nju Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja, sa sta­no­vi­šta me­đu­na­rod­nog pra­va, ne po­sto­ji ni­ka­kva pre­pre­ka za tran­sport svinj­skog me­sa duž Du­na­va.

– Du­nav je, kao i mo­re, me­đu­na­rod­ni plov­ni put na ko­me je plo­vid­ba slo­bod­na za bro­do­ve svih za­sta­va na ce­loj du­ži­ni od Kel­haj­ma u Ne­mač­koj do Cr­nog mo­ra – ka­žu u ovom mi­ni­star­stvu. U me­đu­na­rod­nim vo­da­ma, do­da­ju, ne va­že za­bra­ne pre­vo­za po­je­di­ne vr­ste ro­be, osim ako je reč o opa­snom te­re­tu. U slu­ča­ju tran­spor­ta svinj­skog me­sa Du­na­vom (kroz EU te­ri­to­ri­je Ru­mu­ni­je i Bu­gar­ske) ovo me­so se sva­ka­ko ne bi mo­glo tre­ti­ra­ti kao opa­san te­ret.

– Zdra­vo me­so se ne mo­že tre­ti­ra­ti kao opa­san te­ret. Me­đu­tim, ako je zbog od­re­đe­nih svoj­sta­va ili kva­li­te­ta ro­ba za­bra­nje­na u ne­koj od po­du­nav­skih ze­ma­lja, od­no­sno EU, ka­da je reč­ni tran­sport Du­na­vom u pi­ta­nju, tre­ba ima­ti u vi­du va­že­ću Kon­ven­ci­ju o re­ži­mu plo­vid­be na Du­na­vu – tzv. Be­o­grad­sku kon­ven­ci­ju – na­vo­di se u od­go­vo­ru da­tom „Po­li­ti­ci”. 

Pre­ma čla­nu 27. Be­o­grad­ske kon­ven­ci­je, ko­ja va­ži za sve dr­ža­ve pot­pi­sni­ce ugo­vo­ra, pa u tom smi­slu i Ru­mu­ni­ju i Bu­gar­sku, u slu­ča­ju ka­da oba­le Du­na­va pri­pa­da­ju te­ri­to­ri­ji jed­ne dr­ža­ve ona ima pra­vo da ro­bu od­re­đe­nu za tran­zit sta­vi pod pe­čat (za­pe­ča­ti) ili pod stra­žu ca­rin­skih slu­žbi. Ima ta­ko­đe pra­vo i da od ka­pe­ta­na (za­kup­ca ili vla­sni­ka bro­da) zah­te­va pi­sme­nu iz­ja­vu o to­me da li pre­vo­zi ro­bu či­ji uvoz za­bra­nju­je ta dr­ža­va. Me­đu­tim – ne­ma pra­vo da za­bra­ni tran­zit ta­kve ro­be. Ove for­mal­no­sti ne mo­gu bi­ti po­vod za pre­gled ro­be ni­ti za za­dr­ža­va­nje tran­zi­ta – na­vo­de u Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja.

Sa dru­ge stra­ne u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de ka­te­go­rič­ni su da je tran­zit svinj­skog me­sa kop­ne­nim i reč­nim pu­tem tre­nut­no ne­mo­guć. Na tu te­mu se, ka­žu, vo­de in­ten­ziv­ni raz­go­vo­ri sa pred­stav­ni­ci­ma EU. 

– Mi smo već du­že vre­me u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa EU po pi­ta­nju mo­guć­no­sti ko­ri­šće­nja Du­na­va kao me­đu­na­rod­nog reč­nog pu­ta, ko­ji bi mo­gao znat­no da skra­ti du­ži­nu i vre­me pu­to­va­nja na­ših po­šilj­ki – ka­žu u Upra­vi za ve­te­ri­nu, mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de.

Po­red sa­gla­sno­sti EU dr­ža­va za re­a­li­za­ci­ju ta­kvog tran­spor­ta po­treb­no je, do­da­ju, da ima­mo i tač­ne pro­ce­ne po­ten­ci­jal­nih ko­li­či­na ro­be i ana­li­zu is­pla­ti­vo­sti svih tro­ško­va. Kao i da ostva­ri­mo teh­nič­ke pred­u­slo­ve za tran­sport me­sa i pro­iz­vo­da od me­sa, jer Du­na­vom, tre­nut­no, ne­ma ta­kvog tran­spor­ta.

–  Odo­bra­va­nje tran­zit­nog ko­ri­do­ra za ro­bu ko­ja ni­je uskla­đe­na sa EU stan­dar­di­ma, Du­na­vom ili dru­mom, zna­čaj­no bi olak­ša­lo na­šu tr­go­vi­nu sa dr­ža­va­ma Ca­rin­skog sa­ve­za, Ukra­ji­ne, kao i Mol­da­vi­je, dr­ža­ve ko­ja je čla­ni­ca CEF­TA spo­ra­zu­ma, ali se te­ri­to­ri­jal­no ne gra­ni­či sa dr­ža­va­ma tog sa­ve­za – za­klju­ču­ju u ovom mi­ni­star­stvu. 

Čak i da nam prav­ne mo­guć­no­sti ni­su pre­pre­ka (ili ne­po­zna­ni­ca) či­nje­ni­ca je da se ovaj reč­ni put u te svr­he tre­nut­no ne ko­ri­sti, kao i da ni­jed­na do­ma­ća bro­dar­ska kom­pa­ni­ja tre­nut­no ni­je u sta­nju da od­go­vo­ri na ta­kve zah­te­ve. Čak i pred­stav­ni­ci kla­nič­ne in­du­stri­je ka­žu da je tran­sport Du­na­vom bio raz­ma­tran kao al­ter­na­tiv­na op­ci­ja. Me­đu­tim, za di­stri­bu­ci­ju me­sa i pro­iz­vo­da od svinj­skog me­sa neo­p­ho­dan je pro­pi­sa­ni tem­pe­ra­tur­ni re­žim, od­no­sno od­go­va­ra­ju­ća in­fra­struk­tu­ra u svim lu­ka­ma, ta­ko da reč­ni tran­sport za njih tre­nut­no ni­je pri­hva­tlji­vo re­še­nje. 

Komentari11
9fa77
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Toma
Ako je Rusima stalo do srpskih svinja Rusi bi nasli nacin kako da svinje do njih doplove isto kao sto su nasli nacin da do njih doplove nebrojeni luksuzni automobili sa svih krajeva sveta, i prestanite vec jednom da lozite narod o nekoj zaveri protiv Srbije, ja bih rekao da Rusija nije previse zainteresirana za uvoz bilo cega iz Srbije a Srbija nema kvalifikovane ljude koji bi pobudili interes Rusa za uvoz iz Srbije.
Luka Lukić
Postoji i treća mogućnost; od Luke Bar preko Egejskog mora , Bosfora i Crnog mora. U svakom slučaju preko Dunava je ekonomski najbolje.
Врабац Подунавац
Дунав је српско море и преко њега је Србија спојена са свим морима и лукама у свету. Није на ушћу Дунава потребно никакво претоварање са речних на морске бродове из простог разлога што постоје речно-морски бродови који без проблема плове рекама и морима. Данас Србија нема такве бродове али није проблема да их изгради. Некада их је ЈРБ поседовао и чини ми се да је Београд био повезан са свим лукама на Медитерану. Данас такве бродове има Русија и потребно је да у један од њих уграде уређај за хлађење и превоз меса Дунавом може почети. Дунав од Црног Мора до Београда има довољну дубину воде за речно морске бродове једино нисам сигуран дали висина мостова допушта пролаз ове врсте бродове јер су они виши од стандардних речних бродова.
milutinac
Zasto ne Dunavom ? Odgovor je prost - nije stigla direktiva EU !!! Onaj ko ne razume i nije shvatio kako funkcionise Srbija zadnjih 15-16 godina tom nema pomoci...
ovako treba
Ako nisu sigurni mogu li ili smeju li, neka samo zamole Ruse da organizuju svoj transport naseg mesa Dunavom pa neka EU njima brani ...

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja