utorak, 07.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
utorak, 05.04.2016. u 10:58 J. An­telj, I. Al­bu­no­vić

Poznati slatkiši i žitarice dobili oznaku GMO

Kompanije „Mars” i „Kelogs”, u američkoj državi Vermont, počele da obeležavaju proizvode koji sadrže GMO, a među njima su bombonice „ M end M” i „skitles”, žvake „vrigli”, kao i popularne žitarice
(Фото Р. Крстинић)

Kom­pa­ni­je „Ke­logs” i „Mars” po­če­le su i zva­nič­no da obe­le­ža­va­ju pro­iz­vo­de ko­ji sa­dr­že ge­ne­tič­ki mo­di­fi­ko­va­ne or­ga­ni­zme (GMO). No­ve de­kla­ra­ci­je već su do­bi­li po­pu­lar­ne čo­ko­lad­ne bom­bo­ni­ce „M end M“, „ski­tles“, „laj­fsej­vers“ i žva­ke „vri­gli“, kao i ži­ta­ri­ce pro­iz­vo­đa­ča „Ke­logs“. Ova no­vi­na u de­kla­ri­sa­nju i ve­li­ki pre­o­kret na ame­rič­kom tr­ži­štu hra­ne za­po­če­ti su zbog stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na u Ver­mon­tu, pr­voj ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi ko­ja je 2014. go­di­ne pro­pi­sa­la oba­ve­zno obe­le­ža­va­nje GM hra­ne. Ka­ko je pre­neo „Fud sej­fti ma­ga­zin”, a po­tom i dru­gi svet­ski me­di­ji, gi­gant u pro­iz­vod­nji ce­re­a­li­ja i kon­di­tor­skih pro­iz­vo­da od ži­ta­ri­ca – „Ke­logs” po­vi­no­vao se no­vim pro­pi­si­ma i na svo­jim pro­iz­vo­di­ma, ko­ji će se u ma­lo­pro­da­ji po­ja­vi­ti sre­di­nom apri­la, is­ta­kao ozna­ku „pro­iz­ve­de­no uz po­moć ge­net­skog in­že­nje­rin­ga” . 
Ova mul­ti­na­ci­o­nal­na kom­pa­ni­ja oti­šla je i ko­rak da­lje i sa­op­šti­la da se na­da da će ova prak­sa u de­kla­ri­sa­nju bi­ti „re­še­nje na fe­de­ral­nom ni­vou”.
Pred­sed­nik kom­pa­ni­je „Ke­logs” za Se­ver­nu Ame­ri­ku Pol Nor­man re­kao je da oni du­bo­ko ve­ru­ju u tran­spa­rent­nost i u to da po­tro­ša­či tre­ba da zna­ju ko­ji se sa­stoj­ci na­la­ze u nji­ho­voj hra­ni i ko­je je po­re­klo tih sa­sto­ja­ka. 
– Na­sta­vi­će­mo da pod­sti­če­mo Kon­gres da do­ne­se uni­form­ni za­kon na fe­de­ral­nom ni­vou o obe­le­ža­va­nju GMO na­mir­ni­ca, ka­ko bi se iz­be­gao zbu­nju­ju­ći kon­glo­me­rat za­ko­na ko­ji se me­nja­ju od dr­ža­ve do dr­ža­ve – re­kao je Nor­man. Isto­vre­me­no, „Ke­logs” je pred­sta­vio no­vi veb sajt otvo­ren za pi­ta­nja ku­pa­ca o ši­ro­kom spek­tru pro­iz­vo­da ko­je kom­pa­ni­ja nu­di, uklju­ču­ju­ći i ona ve­za­na za to ko­ji od tih pro­iz­vo­da sa­dr­že GM sa­stoj­ke. 
„Mars”, ko­ji ina­če pro­iz­vo­di čo­ko­la­di­ce „mars”, „sni­kers”, „mil­ki­vej”, „tviks”..., iza­šao je u isto vre­me sa ne­što dru­ga­či­jim ti­pom ozna­ke. Na ne­kim od slat­ki­ša (uklju­ču­ju­ći i po­pu­lar­ne „M end M” bom­bo­ni­ce čo­ko­lad­ne i sa ki­ki­ri­ki­jem, ko­je su pro­iz­ve­de­ne za 75-go­di­šnji­cu ovog bren­da) bi­li su pri­nu­đe­ni da is­tak­nu oba­ve­šte­nje da su „de­li­mič­no pro­iz­ve­de­ni ge­net­skim in­že­nje­rin­gom”. Ova­kva oba­ve­šte­nja već se na­la­ze na nji­ho­voj am­ba­la­ži i na pro­iz­vo­di­ma kao što su bom­bo­ni­ce „ski­tles”, „laj­fsej­vers” i žva­ka­će gu­me „vri­gli”.  Pre­ma na­vo­di­ma kom­pa­ni­je„ Mars”, s ob­zi­rom na obim­nost i kom­plek­snost lan­ca nji­ho­vih do­ba­vlja­ča, GMO de­kla­ra­ci­je će bi­ti po­ste­pe­no uve­de­ne ši­rom SAD. 
Ova­kva iz­ne­nad­na pro­me­na re­to­ri­ke ve­li­kih svet­skih pro­iz­vo­đa­ča hra­ne, ko­ji­ma do ju­če ni­je pa­da­lo na pa­met da GMO pro­iz­vo­de po­seb­no obe­le­ža­va­ju, iz­ne­na­di­la je po­seb­no po­tro­ša­če u Evro­pi u ko­joj je po­kret pro­tiv GMO-a sve ja­či. Sa­go­vor­ni­ci „Po­li­ti­ke” upu­će­ni u ovu te­mu ka­žu da je upra­vo to raz­log što su po­je­di­ni pro­iz­vo­đa­či od­lu­či­li da pro­me­ne prak­su u de­kla­ri­sa­nju.
– Mno­gi se na vre­me dis­tan­ci­ra­ju od naj­po­zna­ti­jih pro­iz­vo­đa­ča GM se­me­na i od­jed­nom sta­ju na stra­nu po­tro­ša­ča nu­de­ći im pra­vo iz­bo­ra. Sve­sni su da je šte­ta ko­ju kup­ci ši­rom sve­ta mo­gu da im na­pra­ve, ako to ne ura­de što pre, ne­sa­gle­di­va – ka­že „Po­li­ti­kin” sa­go­vor­nik.
„Gar­di­jan” je pre­neo da je Mars” „du­bo­ko uve­ren da su (ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ni) sa­stoj­ci bez­bed­ni”.
„Ke­logs” i „Mars” pri­dru­ži­li su se ple­ja­di ve­li­kih bren­do­va ko­ji su ta­ko­đe obe­ća­li da će de­li­ti in­for­ma­ci­je o GMO sa­stoj­ci­ma sa svo­jim kup­ci­ma. Ta­ko­đe, dru­gi po ve­li­či­ni ame­rič­ki pro­iz­vo­đač hra­ne „Dže­ne­ral Mils” ob­ja­vio je pret­hod­ne ne­de­lje slič­no sa­op­šte­nje. Iz ove kom­pa­ni­je su sa­op­šti­li da je ja­sno da de­kla­ri­sa­nje pro­iz­vo­da na ovaj na­čin ne mo­že da se oba­vlja sa­mo u jed­noj dr­ža­vi i da svi po­tro­ša­či u Ame­ri­ci usko­ro mo­gu oče­ki­va­ti iste de­kla­ra­ci­je. Ova kom­pa­ni­ja je ob­ja­vi­la i sajt na ko­me kup­ci mo­gu da pro­ve­re o ko­jim ar­ti­kli­ma je reč.
Upra­vo ova­kvo ob­ja­šnje­nje mno­gi za­go­vor­ni­ci hra­ne, ko­ja je bez GMO, shva­ti­li su kao ob­ja­vu ka­pi­tu­la­ci­je pre­hram­be­ne in­du­stri­je. Jer, da li je re­al­no oče­ki­va­ti da pro­iz­vo­di ko­ji se pro­da­ju u Ver­mon­tu ne bu­du de­kla­ri­sa­ni na isti na­čin i u dru­gim sa­ve­znim dr­ža­va­ma u Ame­ri­ci. 
-----------------------------------------------------------------------

Za EU i Sr­bi­ju – bez GMO

I po­red do­sa­da­šnjih sna­žnih pri­ti­sa­ka Sr­bi­ja još ni­je do­ne­la pro­pi­se ko­ji bi do­zvo­li­li pro­met hra­ne i dru­gih pro­iz­vo­da ko­ji sa­dr­že GMO. Ne­ki od pro­iz­vo­da ove dve kom­pa­ni­je na­la­ze se i na na­šem tr­ži­štu. Pi­ta­li smo uvo­zni­ke da li su oba­ve­šte­ni o no­vom de­kla­ri­sa­nju i gde se pro­iz­vo­de ar­ti­kli ko­ji se pro­da­ju na tr­ži­štu Sr­bi­je ko­ja za­bra­nju­je pro­met GM hra­ne.
Uvo­znik „Ke­log­sa“ za na­še tr­ži­šte, kom­pa­ni­ja „Or­bi­ko“ dostavila nam je od­go­vor u ko­me pro­iz­vo­đač za „Po­li­ti­ku” tvr­di da se pro­iz­vo­di iz nji­ho­vog asor­ti­ma­na, a ko­ji se pro­da­ju u Sr­bi­ji (uglav­nom ži­ta­ri­ce) pro­iz­vo­de u Evro­pi, u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Ne­mač­koj i ne sa­dr­že GMO.
– Zna­mo šta oče­ku­ju po­tro­ša­či u Evro­pi i ne ko­ri­sti­mo ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ni ku­ku­ruz i so­ju ni­ti nji­ho­ve de­ri­va­te u pro­iz­vo­di­ma ko­je pro­da­je­mo u Evro­pi. Ku­ku­ruz ko­ji ko­ri­sti­mo u Evro­pi za žit­ne pa­hu­lji­ce za do­ru­čak je jed­na po­seb­na vr­sta. Obez­be­di­će­mo da i u bu­duć­no­sti ove si­ro­vi­ne ne bu­du ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ne, ka­žu za „Po­li­ti­ku” iz cen­tra­le „Ke­log­sa“.
U kom­pa­ni­ju „Mar­s” koja posluje u ovom delu Evrope kažu da su svi sastojci koje koriste u svojim prizvodima u skladu sa visokim internim stan­dar­dima kvaliteta i bezbednosti i svim propisima. 
– Svi „Mars” proizvodi koje u Srbiji distribuira „Nelt” su bez GMO-a – kažu u ovoj kompaniji za „Politiku”.

Komentari20
fb565
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

pejapeja
Ko je probao da otvori jedno pivo zubima pa zaokrenuo cep jer mu se ucinio prljav, u zabludi je. To prljavo nije vec su to sitna ali velika slova GMO na obodu cepa sa spoljne strane.Slova su toliko sitna da se jedva i primete.Verovatno je i toliki sadrzaj GMO supstanci.Iako su veoma sitna, izlaze u susret zakonu i dobro su pokriveni.Provereno je u praksi da se to posle drugog piva i ne primecuje.
Dule Los Angeles
To sto se GMO hrana obelezava ne znaci nista. I u USA obican narod,pamti kao i u Srbiji-Dugo koliko i kokoska. Pad prodaje ce biti na nivou statisticke greske. To je sigurno. Iako vecina amerikanaca zna da je sva brza hrana,hamburger posebno-Obicno smece,oni ga gutaju u sve vecim kolicinama. Zato su i nadeblja i najbolesnija nacija. U Srbiji ce biti ista situacija,cak i gora. Kod nas, 95% naroda ne zna nista o opasnostima koje se kriju u GMO hrani,i koje se 100% pretvaraju u duge i neizlecive bolesti. Jedini lek za Srbiju je onaj koji su Rusi primenili,a to je TOTALNA ZABRANA i proizvodnje i uvoza. Rusi su do sada unistili na samoj granici na hiljade tona hrane koja u sebi ima cak i jedan(1) GMO promil. Pitanje da li ce "nasa" Vlada moci da se odupre GMO lobiju? Pre svega domacem . U Srbiji je najveci lobista MK Komerc,a poznato je da se GMO najbolje prima bas na secernoj repi i soji. Ne verujem,kad vidimo koliko se "odupiru"Zapadu pri rasparcavanju Srbije. I zbog medijske blokade.
Istinoljublje
Jedan od razloga iz kojih sam se vratio iz Amerike u Srbiju je hrana ,ljudi koji kritikuju hranu u Srbiji nisu probali hranu u Americi to je sigurno.Jedino je dobro juzno voce i organska hrana koja je preskupa i nju moze da priusti oko 5-10% ljudi.
Бранко Лаковић
ГМО неће моћи да модификује мозгове младих жвакача „Ригли” гуме, пошто су већ модификовани Фејсом, Твитером, и опседношћу собом путем селфија.
Zoran
Ja ovakve gluposti nisam jeo ni kad sam bio mali. A tada nije postojala GMO. Ima covek prilicno sirok izbor svega, uglavnoim sve zavisi od njega.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja