subota, 24.08.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:40

Poznati slatkiši i žitarice dobili oznaku GMO

Kompanije „Mars” i „Kelogs”, u američkoj državi Vermont, počele da obeležavaju proizvode koji sadrže GMO, a među njima su bombonice „ M end M” i „skitles”, žvake „vrigli”, kao i popularne žitarice
Autor: J. An­telj, I. Al­bu­no­vićutorak, 05.04.2016. u 10:58
(Фото Р. Крстинић)

Kom­pa­ni­je „Ke­logs” i „Mars” po­če­le su i zva­nič­no da obe­le­ža­va­ju pro­iz­vo­de ko­ji sa­dr­že ge­ne­tič­ki mo­di­fi­ko­va­ne or­ga­ni­zme (GMO). No­ve de­kla­ra­ci­je već su do­bi­li po­pu­lar­ne čo­ko­lad­ne bom­bo­ni­ce „M end M“, „ski­tles“, „laj­fsej­vers“ i žva­ke „vri­gli“, kao i ži­ta­ri­ce pro­iz­vo­đa­ča „Ke­logs“. Ova no­vi­na u de­kla­ri­sa­nju i ve­li­ki pre­o­kret na ame­rič­kom tr­ži­štu hra­ne za­po­če­ti su zbog stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na u Ver­mon­tu, pr­voj ame­rič­koj sa­ve­znoj dr­ža­vi ko­ja je 2014. go­di­ne pro­pi­sa­la oba­ve­zno obe­le­ža­va­nje GM hra­ne. Ka­ko je pre­neo „Fud sej­fti ma­ga­zin”, a po­tom i dru­gi svet­ski me­di­ji, gi­gant u pro­iz­vod­nji ce­re­a­li­ja i kon­di­tor­skih pro­iz­vo­da od ži­ta­ri­ca – „Ke­logs” po­vi­no­vao se no­vim pro­pi­si­ma i na svo­jim pro­iz­vo­di­ma, ko­ji će se u ma­lo­pro­da­ji po­ja­vi­ti sre­di­nom apri­la, is­ta­kao ozna­ku „pro­iz­ve­de­no uz po­moć ge­net­skog in­že­nje­rin­ga” . 
Ova mul­ti­na­ci­o­nal­na kom­pa­ni­ja oti­šla je i ko­rak da­lje i sa­op­šti­la da se na­da da će ova prak­sa u de­kla­ri­sa­nju bi­ti „re­še­nje na fe­de­ral­nom ni­vou”.
Pred­sed­nik kom­pa­ni­je „Ke­logs” za Se­ver­nu Ame­ri­ku Pol Nor­man re­kao je da oni du­bo­ko ve­ru­ju u tran­spa­rent­nost i u to da po­tro­ša­či tre­ba da zna­ju ko­ji se sa­stoj­ci na­la­ze u nji­ho­voj hra­ni i ko­je je po­re­klo tih sa­sto­ja­ka. 
– Na­sta­vi­će­mo da pod­sti­če­mo Kon­gres da do­ne­se uni­form­ni za­kon na fe­de­ral­nom ni­vou o obe­le­ža­va­nju GMO na­mir­ni­ca, ka­ko bi se iz­be­gao zbu­nju­ju­ći kon­glo­me­rat za­ko­na ko­ji se me­nja­ju od dr­ža­ve do dr­ža­ve – re­kao je Nor­man. Isto­vre­me­no, „Ke­logs” je pred­sta­vio no­vi veb sajt otvo­ren za pi­ta­nja ku­pa­ca o ši­ro­kom spek­tru pro­iz­vo­da ko­je kom­pa­ni­ja nu­di, uklju­ču­ju­ći i ona ve­za­na za to ko­ji od tih pro­iz­vo­da sa­dr­že GM sa­stoj­ke. 
„Mars”, ko­ji ina­če pro­iz­vo­di čo­ko­la­di­ce „mars”, „sni­kers”, „mil­ki­vej”, „tviks”..., iza­šao je u isto vre­me sa ne­što dru­ga­či­jim ti­pom ozna­ke. Na ne­kim od slat­ki­ša (uklju­ču­ju­ći i po­pu­lar­ne „M end M” bom­bo­ni­ce čo­ko­lad­ne i sa ki­ki­ri­ki­jem, ko­je su pro­iz­ve­de­ne za 75-go­di­šnji­cu ovog bren­da) bi­li su pri­nu­đe­ni da is­tak­nu oba­ve­šte­nje da su „de­li­mič­no pro­iz­ve­de­ni ge­net­skim in­že­nje­rin­gom”. Ova­kva oba­ve­šte­nja već se na­la­ze na nji­ho­voj am­ba­la­ži i na pro­iz­vo­di­ma kao što su bom­bo­ni­ce „ski­tles”, „laj­fsej­vers” i žva­ka­će gu­me „vri­gli”.  Pre­ma na­vo­di­ma kom­pa­ni­je„ Mars”, s ob­zi­rom na obim­nost i kom­plek­snost lan­ca nji­ho­vih do­ba­vlja­ča, GMO de­kla­ra­ci­je će bi­ti po­ste­pe­no uve­de­ne ši­rom SAD. 
Ova­kva iz­ne­nad­na pro­me­na re­to­ri­ke ve­li­kih svet­skih pro­iz­vo­đa­ča hra­ne, ko­ji­ma do ju­če ni­je pa­da­lo na pa­met da GMO pro­iz­vo­de po­seb­no obe­le­ža­va­ju, iz­ne­na­di­la je po­seb­no po­tro­ša­če u Evro­pi u ko­joj je po­kret pro­tiv GMO-a sve ja­či. Sa­go­vor­ni­ci „Po­li­ti­ke” upu­će­ni u ovu te­mu ka­žu da je upra­vo to raz­log što su po­je­di­ni pro­iz­vo­đa­či od­lu­či­li da pro­me­ne prak­su u de­kla­ri­sa­nju.
– Mno­gi se na vre­me dis­tan­ci­ra­ju od naj­po­zna­ti­jih pro­iz­vo­đa­ča GM se­me­na i od­jed­nom sta­ju na stra­nu po­tro­ša­ča nu­de­ći im pra­vo iz­bo­ra. Sve­sni su da je šte­ta ko­ju kup­ci ši­rom sve­ta mo­gu da im na­pra­ve, ako to ne ura­de što pre, ne­sa­gle­di­va – ka­že „Po­li­ti­kin” sa­go­vor­nik.
„Gar­di­jan” je pre­neo da je Mars” „du­bo­ko uve­ren da su (ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ni) sa­stoj­ci bez­bed­ni”.
„Ke­logs” i „Mars” pri­dru­ži­li su se ple­ja­di ve­li­kih bren­do­va ko­ji su ta­ko­đe obe­ća­li da će de­li­ti in­for­ma­ci­je o GMO sa­stoj­ci­ma sa svo­jim kup­ci­ma. Ta­ko­đe, dru­gi po ve­li­či­ni ame­rič­ki pro­iz­vo­đač hra­ne „Dže­ne­ral Mils” ob­ja­vio je pret­hod­ne ne­de­lje slič­no sa­op­šte­nje. Iz ove kom­pa­ni­je su sa­op­šti­li da je ja­sno da de­kla­ri­sa­nje pro­iz­vo­da na ovaj na­čin ne mo­že da se oba­vlja sa­mo u jed­noj dr­ža­vi i da svi po­tro­ša­či u Ame­ri­ci usko­ro mo­gu oče­ki­va­ti iste de­kla­ra­ci­je. Ova kom­pa­ni­ja je ob­ja­vi­la i sajt na ko­me kup­ci mo­gu da pro­ve­re o ko­jim ar­ti­kli­ma je reč.
Upra­vo ova­kvo ob­ja­šnje­nje mno­gi za­go­vor­ni­ci hra­ne, ko­ja je bez GMO, shva­ti­li su kao ob­ja­vu ka­pi­tu­la­ci­je pre­hram­be­ne in­du­stri­je. Jer, da li je re­al­no oče­ki­va­ti da pro­iz­vo­di ko­ji se pro­da­ju u Ver­mon­tu ne bu­du de­kla­ri­sa­ni na isti na­čin i u dru­gim sa­ve­znim dr­ža­va­ma u Ame­ri­ci. 
-----------------------------------------------------------------------

Za EU i Sr­bi­ju – bez GMO

I po­red do­sa­da­šnjih sna­žnih pri­ti­sa­ka Sr­bi­ja još ni­je do­ne­la pro­pi­se ko­ji bi do­zvo­li­li pro­met hra­ne i dru­gih pro­iz­vo­da ko­ji sa­dr­že GMO. Ne­ki od pro­iz­vo­da ove dve kom­pa­ni­je na­la­ze se i na na­šem tr­ži­štu. Pi­ta­li smo uvo­zni­ke da li su oba­ve­šte­ni o no­vom de­kla­ri­sa­nju i gde se pro­iz­vo­de ar­ti­kli ko­ji se pro­da­ju na tr­ži­štu Sr­bi­je ko­ja za­bra­nju­je pro­met GM hra­ne.
Uvo­znik „Ke­log­sa“ za na­še tr­ži­šte, kom­pa­ni­ja „Or­bi­ko“ dostavila nam je od­go­vor u ko­me pro­iz­vo­đač za „Po­li­ti­ku” tvr­di da se pro­iz­vo­di iz nji­ho­vog asor­ti­ma­na, a ko­ji se pro­da­ju u Sr­bi­ji (uglav­nom ži­ta­ri­ce) pro­iz­vo­de u Evro­pi, u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Ne­mač­koj i ne sa­dr­že GMO.
– Zna­mo šta oče­ku­ju po­tro­ša­či u Evro­pi i ne ko­ri­sti­mo ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ni ku­ku­ruz i so­ju ni­ti nji­ho­ve de­ri­va­te u pro­iz­vo­di­ma ko­je pro­da­je­mo u Evro­pi. Ku­ku­ruz ko­ji ko­ri­sti­mo u Evro­pi za žit­ne pa­hu­lji­ce za do­ru­čak je jed­na po­seb­na vr­sta. Obez­be­di­će­mo da i u bu­duć­no­sti ove si­ro­vi­ne ne bu­du ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­ne, ka­žu za „Po­li­ti­ku” iz cen­tra­le „Ke­log­sa“.
U kom­pa­ni­ju „Mar­s” koja posluje u ovom delu Evrope kažu da su svi sastojci koje koriste u svojim prizvodima u skladu sa visokim internim stan­dar­dima kvaliteta i bezbednosti i svim propisima. 
– Svi „Mars” proizvodi koje u Srbiji distribuira „Nelt” su bez GMO-a – kažu u ovoj kompaniji za „Politiku”.


Komentari20
2c506
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

pejapeja
Ko je probao da otvori jedno pivo zubima pa zaokrenuo cep jer mu se ucinio prljav, u zabludi je. To prljavo nije vec su to sitna ali velika slova GMO na obodu cepa sa spoljne strane.Slova su toliko sitna da se jedva i primete.Verovatno je i toliki sadrzaj GMO supstanci.Iako su veoma sitna, izlaze u susret zakonu i dobro su pokriveni.Provereno je u praksi da se to posle drugog piva i ne primecuje.
Dule Los Angeles
To sto se GMO hrana obelezava ne znaci nista. I u USA obican narod,pamti kao i u Srbiji-Dugo koliko i kokoska. Pad prodaje ce biti na nivou statisticke greske. To je sigurno. Iako vecina amerikanaca zna da je sva brza hrana,hamburger posebno-Obicno smece,oni ga gutaju u sve vecim kolicinama. Zato su i nadeblja i najbolesnija nacija. U Srbiji ce biti ista situacija,cak i gora. Kod nas, 95% naroda ne zna nista o opasnostima koje se kriju u GMO hrani,i koje se 100% pretvaraju u duge i neizlecive bolesti. Jedini lek za Srbiju je onaj koji su Rusi primenili,a to je TOTALNA ZABRANA i proizvodnje i uvoza. Rusi su do sada unistili na samoj granici na hiljade tona hrane koja u sebi ima cak i jedan(1) GMO promil. Pitanje da li ce "nasa" Vlada moci da se odupre GMO lobiju? Pre svega domacem . U Srbiji je najveci lobista MK Komerc,a poznato je da se GMO najbolje prima bas na secernoj repi i soji. Ne verujem,kad vidimo koliko se "odupiru"Zapadu pri rasparcavanju Srbije. I zbog medijske blokade.
Istinoljublje
Jedan od razloga iz kojih sam se vratio iz Amerike u Srbiju je hrana ,ljudi koji kritikuju hranu u Srbiji nisu probali hranu u Americi to je sigurno.Jedino je dobro juzno voce i organska hrana koja je preskupa i nju moze da priusti oko 5-10% ljudi.
Бранко Лаковић
ГМО неће моћи да модификује мозгове младих жвакача „Ригли” гуме, пошто су већ модификовани Фејсом, Твитером, и опседношћу собом путем селфија.
Zoran
Ja ovakve gluposti nisam jeo ni kad sam bio mali. A tada nije postojala GMO. Ima covek prilicno sirok izbor svega, uglavnoim sve zavisi od njega.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja