četvrtak, 26.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 06.06.2016. u 22:00 Bojan Bilbija

Govori antisrpski da te ceo svet razume

Da li su zločini mržnje u Srbiji usmereni samo protiv manjinskih zajednica, ili od ovih izliva treba štititi i Srbe?
Весна Ракић Водинелић (Фото Танјуг), Милан Шкулић (Фото Медија центар)

Po­te­za­nje naj­te­že ar­ti­lje­ri­je pro­tiv ne­is­to­mi­šlje­ni­ka, stra­nih pla­će­ni­ka i auto­šo­vi­ni­sta, sa jedne strane, i ve­li­ko­srp­skih čet­ni­ka i ge­no­cid­nih fa­ši­sta, sa druge, po­sta­lo je ne­ka vr­sta no­ve nor­mal­no­sti u Sr­bi­ji. Ne­dav­no je čak i reč „kro­a­to­fil” do­bi­la ne­ga­tiv­no zna­če­nje, iako u pre­vo­du zna­či lju­bav pre­ma Hr­va­ti­ma. Svejedno je pro­gla­še­na go­vo­rom mr­žnje u jednoj svađi prve i druge Srbije, na relaciji Ratko Dmitrović – NUNS. NUNS je direktora „Novosti” optužio za govor mržnje zato što je njihovu koleginicu nazvao kroatofilom. 
A kako stoje stvari sa uvre­dama ko­je se upu­ću­ju ve­ćin­skom na­ro­du? Ni­ka­da ni­jed­na ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja ni­ko­ga ni­je pri­ja­vi­la za go­vor mr­žnje pre­ma Sr­bi­ma. 
Ni­jed­nom su­du u Sr­bi­ji ni­je za­pao slu­čaj u kom bi mo­rao da utvr­di da li po­sto­ji „an­ti­srp­ski go­vor mr­žnje”. „Po­li­ti­ka” je pro­ve­ri­la – u prak­si po­ve­re­ni­ka za za­šti­tu rav­no­prav­no­sti, do sa­da ni­je pod­ne­ta ni­jed­na pri­tu­žba za go­vor mr­žnje pre­ma ve­ćin­skom sta­nov­ni­štvu.
Ka­ko je to mo­gu­će, ka­da je jav­ni go­vor pre­pla­vljen mr­žnjom? So­ci­o­log Slo­bo­dan An­to­nić tvr­di da kod nas po­sto­je saj­to­vi na ko­jim do­mi­ni­ra „ti­pi­čan an­ti­srp­ski i šo­vi­ni­stič­ki dis­kurs” i obim­no ci­ti­ra sa jed­nog od njih, Auto­no­mi­ja.in­fo, na kom je Sr­bi­ja kon­cen­tra­ci­ja zla na ne­ve­li­kom pro­sto­ru, pu­stoš, svi­njac, du­bo­ko de­ge­ne­ri­sa­no dru­štvo, pr­lja­vo. Sr­be opi­su­ju kao „pri­mi­tiv­ni na­rod”, „lju­de čud­nih fi­zi­o­no­mi­ja i ne­ar­ti­ku­li­sa­nog je­zi­ka”, ko­ji­ma će u bu­duć­no­sti „no­ge bi­ti sve kra­će, a po­gle­di sve tu­plji”. Zar to ni­su pri­me­ri go­vo­ra mr­žnje? 
Ak­ti­vi­sti ljud­skih pra­va ka­žu da je „go­vor mr­žnje“ kod nas uve­den ka­ko bi se od­re­đe­ne gru­pe u dru­štvu bo­lje za­šti­ti­le od dis­kri­mi­na­ci­je. Pre­ma ob­ja­šnje­nju pro­fe­sor­ke Ve­sne Rakić Vo­di­ne­lić sa Prav­nog fa­kul­te­ra Uni­ver­zi­te­ta Uni­on, go­vor mr­žnje je de­fi­ni­san pre­po­ru­ka­ma Sa­ve­ta Evro­pe i za­ko­nom o me­di­ji­ma, ali on po­sto­ji sa­mo kad je usme­ren ka pri­pad­ni­ci­ma ma­nji­na u jed­nom dru­štvu, a ne i pre­ma ve­ćin­skom na­ro­du.
– Za­jed­nič­ko je da se pod go­vo­rom mr­žnje pod­ra­zu­me­va­ju jav­no po­zi­va­nje na dis­kri­mi­na­ci­ju raz­li­či­tih vr­sta ma­nji­na, et­nič­kih, ver­skih, je­zič­kih, sek­su­al­nih. Pre­ma to­me, go­vor mr­žnje upe­ren je pro­tiv od­re­đe­nih ma­nji­na u dru­štvu, a za­bra­na go­vo­ra mr­žnje pro­pi­sa­na je zbog nji­ho­ve za­šti­te – ka­že na­ša sa­go­vor­ni­ca.
Ka­ko is­ti­če, mo­ra se pra­vi­ti raz­li­ka iz­me­đu go­vo­ra mr­žnje i go­vo­ra sa mr­žnjom:
– Ako, na pri­mer, sa mr­žnjom go­vo­rim o ne­kom po­li­ti­ča­ru, on­da to ni­je go­vor mr­žnje. Ta­kav go­vor je u sva­kom slu­ča­ju le­ga­lan, ni­je za­bra­njen, ali te­ško je re­ći da li je i le­gi­ti­man. Uvre­dljiv je go­vor, i kao ta­kav ne­do­pu­šten, ako za ne­ko­ga ka­že­te da je pr­ljav, ru­žan i slič­no. Ne­do­pu­šten je za­to što je uvre­dljiv, a ne za­to što je go­vor mr­žnje. Sa­go­vor­ni­ca sma­tra i da su u Sr­bi­ji naj­vi­še ugro­že­ni Ro­mi i LGBT po­pu­la­ci­ja, za­tim oso­be sa in­va­li­di­te­tom, pa on­da že­ne.
– Na­rav­no da ne mo­že ve­ći­na bi­ti dis­kri­mi­ni­sa­na go­vo­rom mr­žnje, jer je sva­ka ve­ći­na ja­ča i do­mi­nant­na. Ne po­sto­ji u Sr­bi­ji go­vor mr­žnje pre­ma Sr­bi­ma, jer bi to zna­či­lo da su oni ma­nji­na, a oni to ni­su. Da li mi­sli­te da li je ono što je Ar­či­bad Rajs na­pi­sao u knji­zi „Čuj­te Sr­bi“ go­vor mr­žnje? On nas u mno­go na­vra­ta ni­je baš le­po opi­sao. To do­ži­vlja­vam kao do­bro­na­mer­nu kri­ti­ku. Ni­je­dan na­rod ni­je ge­no­ci­dan, to je pot­pu­no po­gre­šno. Kao što ni­je­dan na­rod ni­je usta­šo­i­dan ili čet­ni­ko­lik, jer je to pri­hva­ta­nje or­ga­ni­ci­stič­kih te­o­ri­ja, gde se či­ta­vom na­ro­du pri­pi­su­ju ne­ka po­li­tič­ka svoj­stva. To je idi­o­ti­zam – oce­nju­je dr Rakić Vo­di­ne­lić.
Na ova pi­ta­nja dru­ga­či­je gle­da njen ko­le­ga, pro­fe­sor Prav­nog fa­kul­te­ta Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du Mi­lan Šku­lić.
– Mi­slim da Sr­bi u Sr­bi­ji mo­gu bi­ti žr­tve kri­vič­nog de­la ko­je ima­ju ele­men­te go­vo­ra mr­žnje. U prak­si to de­lu­je neo­bič­no zbog stvo­re­ne dru­štve­ne kli­me, o ko­joj go­vo­ri jed­na sta­ra mi­sao po ko­joj mno­gi Sr­bi, ka­da to­bož že­le da bu­du objek­tiv­ni, pri­hva­ta­ju re­zon svo­jih ne­pri­ja­te­lja – ka­že Šku­lić za „Po­li­ti­ku“.
Ne­ka­da i go­vor sam po se­bi pred­sta­vlja iz­vr­še­nje od­re­đe­nog kri­vič­nog de­la, po­put iza­zi­va­nja na­ci­o­nal­ne, ra­sne ili ver­ske mr­žnje ili ne­tr­pe­lji­vo­sti, do­da­je pro­fe­sor, ali ne po­sto­ji kri­vič­no de­lo pod na­zi­vom go­vor mr­žnje.
– Ne­ka­da se ma­ni­fe­stu­je go­vor mr­žnje ko­ji je jed­na vr­sta dru­štve­nog fe­no­me­na, ali ni­je sam po se­bi strikt­no kri­vič­no­prav­na ka­te­go­ri­ja. U žar­gon­skom smi­slu tad se go­vo­ri o go­vo­ru mr­žnje, ali ustva­ri to se od­no­si na iz­ra­zi­to po­ni­ža­va­ju­ći stav pre­ma ne­koj na­ci­ji, ra­si, ve­ri ili dru­goj gru­pa­ci­ji lju­di. Bi­lo ko­ja ra­sna, na­ci­o­nal­na i ver­ska gru­pa mo­že bi­ti ugro­že­na ta­kvim de­lik­tom, bez ob­zi­ra da li je ve­ćin­ska ili ma­njin­ska. I bez ob­zi­ra na to da li je uči­ni­lac ta­kvog kri­vič­nog de­la pri­pa­da ka­te­go­ri­ji ta­ko­zva­nih na­ci­o­nal­nih ma­zo­hi­sta, ko­ji sop­stve­ni na­rod iz­la­že po­ru­zi ili u od­no­su na nje­ga iza­zi­va ne­tr­pe­lji­vost. U Sr­bi­ji je go­to­vo po­pu­lar­no iz­ru­gi­va­ti se i sop­stve­nom na­ro­du – oce­nju­je naš sa­go­vor­nik.
I obr­nu­to, do­da­je Šku­lić, ovo kri­vič­no de­lo mo­že uči­ni­ti i pri­pad­nik na­ci­o­nal­ne, et­nič­ke ili ver­ske ma­nji­ne u od­no­su ve­ći­nu i ta­da je to je go­vor mr­žnje ne­za­vi­sno od to­ga da li se ra­di o pri­pad­ni­ku ve­ćin­skog ili ma­njin­skog na­ro­da, ob­ja­šnja­va pro­fe­sor.
– Do 2012. go­di­ne ima­li smo i kri­vič­no de­lo kle­ve­te, ali je Sr­bi­ja to uki­nu­la. Po to­me se svr­sta­va u red dr­ža­va po­put BiH, Mol­da­vi­je i Gru­zi­je, za raz­li­ku od Ne­mač­ke, Fran­cu­ske ili Austri­je ko­je po­zna­ju kri­vič­no de­lo kle­ve­te i ka­žnja­va­ju če­sto ka­znom za­tvo­ra. Da li je ne­ko ma­nji­na ili ve­ći­na, re­la­tiv­na je stvar. Sr­bi su ve­ći­na u Sr­bi­ji, ali su ube­dlji­va ma­nji­na u evrop­skom prav­nom pro­sto­ru. Ako bi ne­ko u Sr­bi­ji vre­đao pred­stav­ni­ke ne­ke ver­ske gru­pe ko­ja je u Sr­bi­ji ma­njin­ska, to ne zna­či da ona ni­je ve­ćin­ska na pro­sto­ru Evro­pe – is­ti­če Mi­lan Šku­lić.
Slič­ne di­le­me mu­če i dru­ge dr­ža­ve i nji­ho­ve prav­ni­ke. Šta se de­ša­va u Ame­ri­ci? Na pri­mer, kad se si­tu­a­ci­ja pre­o­kre­ne i be­li po­li­caj­ci, če­sto op­tu­ži­va­ni da su ugnje­ta­či i ra­si­sti, poč­nu da se ose­ća­ju kao gli­ne­ni go­lu­bo­vi?
Za Vla­du sa­ve­zne dr­ža­ve Lu­i­zi­ja­ne ne­ma di­le­me – ta­ko­zva­ni zlo­čin iz mr­žnje mo­ra se iz­gle­da oštri­je spre­ča­va­ti baš u slu­ča­ju kad ga či­ne oni ko­ji su če­sto bi­li nje­go­ve žr­tve. De­mon­stra­ci­je zbog ve­li­kog bro­ja slu­ča­je­va kad su be­li po­li­caj­ci po­vla­či­li oroz i ubi­ja­li ne­na­o­ru­ža­ne cr­ne gra­đa­ne, tvr­de vla­sti Lu­i­zi­ja­ne, do­ve­le su da za­štit­ni­ci za­ko­na po­sta­nu pla­šlji­vi i ne­si­gur­ni. Zbog to­ga je, tvr­de vla­sti u Lu­i­zi­ja­ni, u po­ra­stu broj naj­te­žih kri­vič­nih de­la, ma­da kon­kret­nih po­da­ta­ka ko­ji bi to po­tvr­di­li – ne­ma. Ta­ko po­li­caj­ci, zbog uti­ska da svi od­re­da mr­ze crn­ce, mo­gu ima­ti  pro­ble­ma u oba­vlja­nju du­žno­sti – za­šti­ti gra­đa­na, nji­ho­vih ži­vo­ta i imo­vi­ne.
Op­tu­žbe da po­li­caj­ci ma­sov­no či­ne „zlo­či­ne iz mr­žnje“ pre­ma ma­njin­skim za­jed­ni­ca­ma u SAD, iz­li­le su se po dru­štve­nim mre­ža­ma, ali i na uli­ce u de­mon­stra­ci­je. U Lu­i­zi­ja­ni tvr­de da su pro­te­sti do­ve­li do po­ra­sta na­pa­da na po­li­caj­ce i da je za­to neo­p­hod­na za­šti­ta onih ko­ji su do sad bi­li eti­ke­ti­ra­ni kao zlo­čin­ci iz mr­žnje. Kon­kret­no, tvr­di se da ak­tiv­no­sti po­kre­ta „Cr­ni ži­vo­ti su va­žni“ vo­de ve­ćem bro­ju na­pa­da na be­le po­li­caj­ce i nji­ho­vog ubi­ja­nja iz mr­žnje. Po­ne­kad i naj­bo­lje na­me­re mo­gu ima­ti ne­že­lje­no na­lič­je.

Komentari144
854c7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Владимир Петковић
@Realno - "Glupost i Svemir su beskonacni, doduse za Svemir jos nije dokazano..." - Вала баш! Видим, ових "95 % ljudi iz zemalja ''Treceg sveta''" преплавише Запад па он више не може да дише. Него, да ми видимо ко их и зашто натерао да напусте домове и крену на Запад, може? Да живи и ради, да ли је баш тако? Или да побегне од ратова и глади које је ко изазвао? Они сами? Тачно је, за васиону још није доказано да је бесконачна али за људску глупост јесте а и доказује се из дана у дан.
Stanislav Branković
Значи ...ако имате десетак разних мањина које вас, као већину сложно оцрњују и блате, ви немате уопште никакво право и могућност да узвратите и заштитите се, јер у вашим рукама (следствено школи мишљења ове Водинелићке и сличних Сорошевих плаћеника и стипендиста ) ти исти инструменти којима вас угрожавају постају страшни и забрањени "говор мржње" само зато што се зовете већином - упркос томе што сте уствари у мањини и под нападом?! Установљавањем друштвене климе у којој је далеко безбедније и удобније бити све сем: хетеросексуалац, православац, радник и Србин ...може само да доведе до тога да се поменута својства за пар деценија, ако не и пре потпуно изгубе. А шта је то, браћо моја него лагани геноцид??
Владимир Петковић
За неупућене а и за оне који се фолирају. Ко је измислио комунизам? Ко је написао "Манифест"? Ко је био Лењин? И екипа око њега? Зашто је изабрана тадашња Русија да се са њом експериментише комунизмом? Затим, где су настали масони? Па разне групе: Komitet 300, Bilderberška grupa, Fond Karnegi, Fond Rokfeler, Brukings Institut, Asocijaciju Kisindžer, Azijski fond, Aspen institut, Centar za međunarodnu politiku, Centar za nacionalnu politiku, Centar za međunarodni politički razvoj, Asocijaciju za inostranu politiku, Hadson institut, Američki nacionalni institut, Američki institut za preduzetništvo, Savet za međunarodni razvoj? У Русији? О личностима и да не пишем, има их "на тоне", ево само неких, Dejvid Rokefeler, Henri Kisindžer, Zbignjev Bžežinski, Bil Klinton, Džejms Korigan, Lord Vinston, Robert Maknamara, Soroš, (намерно латиница да не буде забуне). Ко бомбардује мимо УН и међународног права? Ко изводи овакве и онакве револуције и пролећа? Русија? Сво зло долази (нам) са запада.
Realno
Svo zlo dolazi sa Zapada, a 95 % ljudi iz zemalja ''Treceg sveta'' ide da zivi i radi upravo na Zapad...Glupost i Svemir su beskonacni, doduse za Svemir jos nije dokazano...
Dijana
Pojam govora mržnje je politička izmišljotina necivilizovane provenijencije i treba biti prezren i izbačen iz javnog razmatranja. Svako ima pravo na mišljenje i informisanje i niko nema pravo da sudi rečima i informacijama već činjenicama i delima a tu emocija ne igra nikakvu ulogu. Ne možete zamagljivati činjenice progonom verbalnog delikta.
ionut
"Немачка штампа: Срби већи лопови од Сиријаца" Navodim ovaj naslov jednog nedavnog napisa iz istog ovog lista. Ne da bih govorio ANTISRPSKI, jer sam autohtoni Srbin, bez rezervne drzave i ne prihvatam da su MOJI sunarodnici veliki lopovi kao ni da sam to ja. Hocu da kazem da su sve ove price o "Srpstvu i sl." besmislene sve dok ne rascistimo ko je Srbin, sta je Srbijanac, Bosanac, Albanac, Crnogorac, pravoslavac, ateista, inoverac,...ima toga dosta.
Predrag
"Nemacka stampa" - Ako je brod registrovan u Panami to ne znaci da je i vlasnik panamenian.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja