utorak, 27.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
petak, 02.09.2016. u 22:00 Katarina Đorđević
SOCIJALNA SLIKA SRBIJE

Kako preživeti sa 373 dinara dnevno

Četvrtina građana ne može sebi da priušti meso odnosno ribu svakog drugog dana, svaka sedma osoba ne može sebi da obezbedi adekvatno zagrevanje stana, 68,5 odsto jedino može da mašta o nedelju dana odmora van kuće, a polovina njih iz budžeta domaćinstva ne bi mogla da plati neočekivani trošak u iznosu do 10.000 dinara
(Илустрација Новица Коцић)

Sva­ka de­se­ta oso­ba u na­šoj ze­mlji, njih 737.329 pri­ma ne­ku vr­stu so­ci­jal­ne po­mo­ći, sve­do­či sta­ti­sti­ka Mi­ni­star­stva za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja. Deč­ji do­da­tak do­bi­ja 350.963 de­voj­či­ca i de­ča­ka, od­no­sno 185.851 po­ro­di­ca, nov­ča­nu so­ci­jal­nu po­moć 253.917 oso­ba, od­no­sno 104.101 po­ro­di­ca, a do­da­tak za po­moć i ne­gu dru­gog li­ca sti­že na adre­su 49.917 oso­ba.

Po­sled­nji po­da­ci Ti­ma za so­ci­jal­no uklju­či­va­nje i sma­nje­nje si­ro­ma­štva Vla­de Sr­bi­je, iz­ve­de­ni pre­ma me­to­do­lo­gi­ji Svet­ske ban­ke i An­ke­te o po­tro­šnji sta­nov­ni­štva, go­vo­re da de­vet od­sto na­ših su­gra­đa­na spa­da u ka­te­go­ri­ju „ap­so­lut­no si­ro­ma­šnih“ što zna­či da dnev­no ima na ras­po­la­ga­nju oko 373 di­na­ra.

Ka­ko ob­ja­šnja­va eko­nom­ska ana­li­ti­čar­ka ovog ti­ma Bi­lja­na Mla­de­no­vić, li­ni­ja ap­so­lut­nog si­ro­ma­štva „po­vu­če­na” je na 11.340 di­na­ra me­seč­no za sa­mač­ko do­ma­ćin­stvo, a za če­tvo­ro­čla­no do­ma­ćin­stvo (dvo­je od­ra­slih i dvo­je de­ce do 14 go­di­na) iz­no­si 30.618 di­na­ra me­seč­no.Po­sled­nji po­da­ci ovog ti­ma go­vo­re da oko 8,9 od­sto po­pu­la­ci­je Sr­bi­je pre­ma ovom kri­te­ri­ju­mu, spa­da u ka­te­go­ri­ju ap­so­lut­no si­ro­ma­šnih.

Ove broj­ke pot­kre­plju­ju i pro­ce­ne sin­di­ka­ta da iz­me­đu 300.000 i 350.000 lju­di u Sr­bi­ji pri­ma mi­ni­ma­lac u iz­no­su od 21.000 di­na­ra. I zva­nič­na sta­ti­sti­ka Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje sve­do­či da 132.045 pen­zi­o­ne­ra me­seč­no pre­ži­vlja­va sa ma­nje od 10.000 di­na­ra, a 246.595 oso­ba pri­ma pen­zi­ju iz­me­đu 10.000 i 15.000 di­na­ra.

Ovi po­da­ci do­bi­ja­ju na te­ži­ni kad se upo­re­de sa ce­nom tzv. po­tro­šač­ke kor­pe. Na­i­me, po­sled­nji pro­ra­ču­ni Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku go­vo­re da je za ži­vot tro­čla­ne po­ro­di­ce u Sr­bi­ji po­treb­no 60.561 di­nar – naj­ve­ći deo tog nov­ca (34 od­sto) ide i na hra­nu i bez­al­ko­hol­na pi­ća, 17 od­sto za tro­ško­ve sta­no­va­nja, vo­du, stru­ju, gas i dru­ga go­ri­va, a 10 od­sto za tro­ško­ve pre­vo­za.

Ovo­go­di­šnje is­tra­ži­va­nje Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku pod na­zi­vom „Si­ro­ma­štvo i so­ci­jal­na ne­jed­na­kost u Sr­bi­ji“, po­ka­zu­je i da če­tvr­ti­na na­ših su­gra­đa­na ne mo­že se­bi da pri­u­šti me­so od­no­sno ri­bu sva­kog dru­gog da­na, sva­ka sed­ma oso­ba ne mo­že se­bi da obez­be­di ade­kvat­no za­gre­va­nje sta­na, 68,5 od­sto ne mo­že se­bi da pri­u­šti ne­de­lju da­na od­mo­ra van ku­će, a po­lo­vi­na njih iz bu­dže­ta do­ma­ćin­stva ne bi mo­gla da pla­ti neo­če­ki­va­ni tro­šak u iz­no­su do 10.000 di­na­ra.

Pre­ma po­da­ci­ma Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje, 700.041 oso­ba ne­ma po­sao – iako naj­ve­ći broj ne­za­po­sle­nih ima sa­mo osnov­nu (čak i ne­pot­pu­nu) od­no­sno sred­nju ško­lu, po­da­ci go­vo­re da je na bi­rou ra­da i 60.974 fa­kul­tet­ski obra­zo­va­nih, 817 ma­gi­sta­ra i 151 dok­tor na­u­ka.

Pro­ce­ne Ti­ma za so­ci­jal­no uklju­či­va­nje i sma­nje­nje si­ro­ma­štva Vla­de Sr­bi­je go­vo­re da oko 350.000 oso­ba iz ka­te­go­ri­je ap­so­lut­no si­ro­ma­šnih ne ostva­ru­je pra­vo na nov­ča­nu so­ci­jal­nu po­moć, kao i da je oko 12 od­sto de­ce do 13 go­di­na ap­so­lut­no si­ro­ma­šno. I MICS is­tra­ži­va­nje o sta­nju že­na i de­ce u na­šoj ze­mlji, us­tvr­đu­je da deč­ji do­da­tak pri­ma sve­ga 48 od­sto de­ce iz naj­si­ro­ma­šni­jih po­ro­di­ca i sa­mo 60 pro­ce­na­ta de­ce iz rom­skih na­se­lja. 

Is­tra­ži­va­nje UNI­CEF-a i Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku ta­ko­đe po­tvr­đu­je da je naj­si­ro­ma­šni­ji­ma naj­te­že da ostva­re ovu vr­stu nov­ča­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći.

I stu­di­ja pod na­zi­vom „Nov­ča­na da­va­nja za de­cu i po­ro­di­ce sa de­com u Sr­bi­ji – ana­li­za i pre­po­ru­ke“ ko­ju je ko­ju je za UNI­CEF ura­di­la dr Gor­da­na Mat­ko­vić po­ka­zu­je i da u Sr­bi­ji de­či­ji do­da­tak pri­ma 28,3 od­sto de­ce i mla­dih do 18 go­di­na, od­no­sno ne­što vi­še ne­go sva­ko če­tvr­to de­te.  U ovoj stu­di­ji dr Mat­ko­vić skre­će pa­žnju na či­nje­ni­cu da se pri­li­kom od­re­đi­va­nja deč­jih do­da­ta­ka uzi­ma­ju i ob­zir pri­ho­di, imo­vin­sko sta­nje i ne­ki dru­gi uslo­vi, pa se ja­vlja mo­guć­nost gre­ša­ka u oba sme­ra – da ne­ka do­ma­ćin­stva ne pri­ma­ju de­či­je do­dat­ke iako na to ima­ju pra­vo i da ne­ka pri­ma­ju de­či­je do­dat­ke, iako ne is­pu­nja­va­ju uslo­ve. Uzro­ci ovih ne­pra­vil­no­sti mo­gu bi­ti ra­zno­vr­sni – od ne­pri­ja­vlji­va­nja onih ko­ji po za­ko­nu ima­ju pra­vo, pre­ko ma­ni­pu­la­ci­ja onih ko­ji ne­ma­ju pra­vo na de­či­je do­dat­ke, do ad­mi­ni­stra­tiv­nih gre­ša­ka u nad­le­žnim slu­žba­ma.

Gor­da­na Mat­ko­vić is­ti­če da od ukup­nog bro­ja de­ce ko­ja za­do­vo­lja­va­ju for­mal­ne uslo­ve sa­mo 40 od­sto njih pri­ma de­či­ji do­da­tak. Ona oce­nju­je da je ne­do­volj­na in­for­mi­sa­nost – znat­no vi­še od po­lo­vi­ne onih ko­ji ima­ju pra­vo na de­či­je do­dat­ke ni­je upo­zna­ta sa svo­jim za­kon­skim pra­vi­ma, ne­ki od njih mi­sle da su pre­ko ma­te­ri­jal­nih cen­zu­se iako ni­je tač­no, ne­ki čak ni ne zna­ju da po­sto­ji pro­gram de­či­jih do­da­ta­ka, ili ne zna­ju ka­kva je ad­mi­ni­stra­tiv­na pro­ce­du­ra za pri­ja­vlji­va­nje.

 

Komentari45
1426e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Stari Beograđanin
Za to o preživljavanju pitajte Vučića. On tvrdi da ga je sramota koliko je nama dobro! I kako se priča, pri tome nije od laži nimalo pocrvenio! Znači, po njemu, odlično se živi i sa tih bednih 373 dinara dnevno. Što ne proba on, kao prvi čovek Srbije, da bar mesec dana živi sa tom sumom novca, pa onda da trabunja koješta?
NY
za Boska Vasa prica o komunistima i Srbiji je skroz netacna. Posto tvrdite da su svi problemi Srba uzrokovani od 45e, i da je uvek neko drugi, a sada su vam komunisti krivi za sve, dokazite. Ne ovako u prazno ..istresate kojesta nego sa ciframa; Sta bi bilo da nisu komunisti dosli na vlast. Imate podatke i izvore o ekonomiji kraljevine, o ekonomiji posleratne drzave ..ako imate i mozete da dokazete molim. A ako NE mozete gospodine, najbolje da zauvek prestanete da sejete gluposti u prazno.
u odgovoru Srdjanu soc slucaju
Neko ko nema od cega da zivi i koga muce problemi nema tako drcan i tako svadjalacki odnos prema nekom ko ga pita nekoliko osnovnih pitanja g. Srdjane; Drzavu vidite kao neko veliko resenje problema, a to ne mogu ni mnogo bogatije drzave od male Srbije; Sa vladom nemam veze, niti sa strankama bilo koje vrste, pitam vas lepo a Vi? Vi ste me etiketirali da sam glupa, da sam idiot i sl ..pa u redu Srdjane samo tako nastavite da zivite sa nista ..ja bih rekla da onima koji nemaju postovanja ni za koga i ne treba nista "udeliti".
Radisa
Pa o cemu se ovde radi znateli vi koliko porodica ne prima NISTA godinama a kako zivi to samo ona zna.Tako kad cujem Vucica kako se hvali ja odma kazem ne lazi od 2003 nedobijam ni corav dinar .Odvratan je !!!!!!!!!!
E U
Nije svako državni činovnik,kojima su premijer i ministri izjavili da samo njima podižu plate.O ostalima,gde većina nije glasala za SNS može da jede gloginje !

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja