utorak, 24.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 10.10.2016. u 22:00 Sandra Gucijan

Velika matura na kraju školske 2018/2019.

Ovaj ispit prva će polagati generacija učenika koja trenutno pohađa drugi razred srednje škole
пријемне испите на факултетима замениће велика матура, и то – општа, стручна или уметничка (Фото Д. Жарковић)

Pre ne­de­lju da­na do­bi­li smo po­zi­ti­van stav Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje u ve­zi sa uvo­đe­njem ve­li­ke ma­tu­re. Ne mo­že bi­ti pri­mar­ni uslov ma­te­ri­jal­ni in­te­res fa­kul­te­ta, ne mo­že se uce­nji­va­ti, ve­li­ka ma­tu­ra mo­ra da bu­de kru­na ško­lo­va­nja – iz­ja­vio je mi­ni­star pro­sve­te Mla­den Šar­če­vić, u emi­si­ji „Pro­sve­ta ima reč”, ko­ju je na po­čet­ku ove go­di­ne po­kre­nu­la Uni­ja sin­di­ka­ta pro­svet­nih rad­ni­ka Sr­bi­je.

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja pred­sed­ni­ce Uni­je Ja­sne Jan­ko­vić, on je pre­ci­zi­rao da će se ve­li­ka ma­tu­ra po­la­ga­ti na kra­ju škol­ske 2018/2019. go­di­ne, od­no­sno da će na ovaj is­pit iza­ći ge­ne­ra­ci­ja uče­ni­ka ko­ja je sa­da u dru­gom raz­re­du sred­nje ško­le.

Pod­se­ti­mo, pre­ma do­ku­men­tu „Stra­te­gi­ja raz­vo­ja obra­zo­va­nja Sr­bi­je do 2020. go­di­ne”, pri­jem­ne is­pi­te na fa­kul­te­ti­ma za­me­ni­će ve­li­ka ma­tu­ra, i to – op­šta, struč­na ili umet­nič­ka, u za­vi­sno­sti od to­ga ko­ju ško­lu đa­ci za­vr­ša­va­ju. Op­šta ma­tu­ra (za gim­na­zi­jal­ce) da­va­će pra­vo upi­sa na sve vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve bez po­la­ga­nja pri­jem­nih is­pi­ta (iz­u­ze­tak su stu­dij­ske gru­pe ko­je zah­te­va­ju po­seb­ne spo­sob­no­sti, tj. ta­len­te, po­put umet­nič­kih). Umet­nič­ka ma­tu­ra (za uče­ni­ke umet­nič­kih ško­la) omo­gu­ća­va­će pro­hod­nost na umet­nič­ke fa­kul­te­te, a struč­na (za đa­ke sred­njih struč­nih ško­la) pra­vo upi­sa na ma­tič­nim di­sci­pli­na­ma.

Ide­ja tvo­ra­ca stra­te­gi­je je­ste da se oja­ča­ju gim­na­zi­je ka­ko po bro­ju, ta­ko i po kva­li­te­tu đa­ka i da ovaj vid obra­zo­va­nja bu­de glav­ni „in­ku­ba­tor” bu­du­ćih stu­de­na­ta. Sred­nje struč­ne ško­le su i za­mi­šlje­ne kao ško­le po­sle ko­jih će se uče­ni­ci za­po­šlja­va­ti, a de­ce­ni­ja­ma je ta­kva si­tu­a­ci­ja da se mal­te­ne či­ta­va ge­ne­ra­ci­ja đa­ka če­tvo­ro­go­di­šnjih sred­njih struč­nih ško­la upi­su­je na fa­kul­te­te. To je s jed­ne stra­ne za po­sle­di­cu ima­lo ne­do­sta­tak pra­vih maj­sto­ra, a s dru­ge go­mi­la­nje aka­de­ma­ca ko­ji go­di­na­ma ni­su uspe­va­li da di­plo­mi­ra­ju.

Ina­če, da će ve­li­ka ma­tu­ra bi­ti uve­de­na škol­ske 2018/2019. go­di­ne, pr­vi put je u jav­no­sti ob­na­ro­do­vao ne­ka­da­šnji mi­ni­star Sr­đan Ver­bić, u iz­ja­vi za naš list, ko­ji je pre dve go­di­ne re­kao da će kon­cept bi­ti za­vr­šen do 1. sep­tem­bra 2015. go­di­ne.

Me­đu­tim, ka­ko je ta­da re­kao u in­ter­vjuu „Po­li­ti­ci“, pro­blem pra­vi za­jed­ni­ca uni­ver­zi­te­ta, jer fa­kul­te­ti sa­mi or­ga­ni­zu­ju pri­jem­ne is­pi­te i mno­gi na to­me do­bro za­ra­đu­ju. „Da bu­de­mo otvo­re­ni do kra­ja, po­sto­ja­nje ve­li­ke ma­tu­re ne­ko­me bi sma­nji­lo pri­ho­de”, re­kao je ta­da Ver­bić, ko­ji je na iz­ne­na­đe­nje mno­gih ostao u mi­ni­star­stvu i na­kon do­la­ska no­vog mi­ni­stra. Pre­ma re­či­ma Šar­če­vi­ća, Ver­bić je ostao da za­vr­ši kon­cept ve­li­ke ma­tu­re.

U po­me­nu­toj emi­si­ji „Pro­sve­ta ima reč”, ak­tu­el­ni mi­ni­star je na­ja­vio da će do na­red­ne škol­ske go­di­ne bi­ti usvo­jen no­vi Za­kon o osno­va­ma si­ste­ma obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja, jer je pre­vi­še no­vi­na da bi skup­šti­na usva­ja­la sa­mo iz­me­ne. Uz du­al­no obra­zo­va­nje, u za­ko­nu će mo­ra­ti da se na no­ve osno­ve po­sta­vi teh­nič­ko obra­zo­va­nje, in­for­ma­tič­ka pi­sme­nost, čak i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje. Kao što je Šar­če­vić re­kao i u in­ter­vjuu za naš list,  Mi­ni­star­stvu ra­da će pred­lo­ži­ti i iz­me­ne Za­ko­na o po­ro­di­ci, ka­ko bi se sank­ci­o­ni­sa­li ro­di­te­lji ko­ji ne oba­vlja­ju svo­je du­žno­sti, što če­sto za po­sle­di­cu ima ve­li­ki broj iz­o­sta­na­ka sa ča­so­va.

– Ro­di­te­lji mo­ra­ju da shva­te svo­je od­go­vor­no­sti i oba­ve­ze. Tra­ži­će­mo ka­žnja­va­nje neo­d­go­vor­nih ro­di­te­lja, ako ne mo­gu da pla­te nov­ča­nu ka­znu, on­da ne­ka sank­ci­ja bu­de dru­štve­no ko­ri­stan rad – pre­ci­zi­rao je Šar­če­vić.

Obu­ka za di­rek­to­re ško­la ko­ji do­bi­ju lo­šu oce­nu

Šar­če­vić je u emi­si­ji „Pro­sve­ta ima reč” obe­ćao i kon­tro­lu se­kre­ta­ra ško­la, a to će bi­ti de­lo­krug ra­da Mir­ja­ne Po­po­vić iz Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da, ko­ja će u Mi­ni­star­stvu pro­sve­te bi­ti za­du­že­na za prav­ne po­slo­ve. Nje­nim ime­no­va­njem kom­ple­ti­ran je no­vi tim mi­ni­stra pro­sve­te.

– Ne­će­mo od­mah sme­nji­va­ti di­rek­to­re či­ji je rad naj­lo­ši­je oce­njen, oni će pr­vo pro­ći kroz obu­ku, da­će­mo im šan­su da se „pro­bu­de”. Ta­ko­đe tre­ba da ras­pe­tlja­mo i škol­ske od­bo­re, ko­ji su če­sto u spre­zi sa di­rek­to­ri­ma i se­kre­ta­ri­ma ško­la, a ra­di­mo i na pro­me­ni sa­sta­va škol­skih od­bo­ra – re­kao je mi­ni­star Šar­če­vić, ob­ja­sniv­ši da u škol­skim od­bo­ri­ma tre­ba da se­de i pred­stav­ni­ci po­slo­da­va­ca, ako već uvo­di­mo du­al­no obra­zo­va­nje.

– Po­sle re­če­nog u emi­si­ji, mi­ni­stra pro­sve­te dr­ži­mo za tri obe­ća­nja: ve­li­ku ma­tu­ru, sme­nji­va­nje di­rek­to­ra ko­ji sa­kri­va­ju rad­na me­sta i sme­nu na­čel­ni­ka škol­skih upra­va ko­ji kr­še za­kon. Šar­če­vić je na­ja­vio da je u to­ku pro­ce­du­ra sme­ne dva di­rek­to­ra ško­le, jed­nog iz Be­o­gra­da, a dru­gog iz me­sta u bli­zi­ni glav­nog gra­da – ka­že za naš list Ja­sna Jan­ko­vić, pred­sed­ni­ca Uni­je sin­di­ka­ta pro­svet­nih rad­ni­ka Sr­bi­je.

 

 

Komentari30
aa80c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aca
Po ministru Tesla nikada ne bi postao naucnik. Sta je Nidzo, ti bi da budes naucnik? E pa ne mozes da ides u elektrotehnicku skolu, to je za majstore, moras u gimnaziju. Ali ti bi da ucis elektrotehniku? Jos si ti mali za to, prvo treba da te ubijemo u pojam istorijom, geografijom, biologijom, latinskim jezikom... a ako sve to prezivis i jos budes imao volje, za 4 godine ces mozda uciti ono sto volis.
LjubicaDj
Zaista ne znam zasto je potrebno ovo uvodjenje. Ovde se radi na upropascavanju skolstva. Svaki fakultet ima svoj prijemni i kraj. Tih 5 predmeta ili kako god mogu samo da uniste ukupnu ocenu na prijemnom, a takodje i ne razumem diskriminaciju gimnazije tim testovima jer je sasvim moguce da neko upise umetnicki fakultet i on da polaze matematiku, fiziku, geografiju, itd.. Sramota.
Ana Markovic
Ako se vodimo logikom,koju obrazovanje i školovanje podrazumeva,ili bi makar tako trebalo da bude,prva generacija koja upisuje srednju školu nakon donošenja zakona vezanog za veliku maturu bi trebalo da polaže takvu vrstu provere znanja. Takođe,opšte je poznato da je za pojedine stručne elektrotehničke i građevinske škole neophodno preko 90 od 100 poena na maloj maturi,a za gimnazije manje od 50. Takva digresija se može objasniti velikim brojem mesta u gimnaziji i velikim interesovanjem za perspektivna zanimanja.
Uzasnit
Vlast je upropastila i zdravstvo i prosvetu sada još ostaje da upropaste i visoko školstvo i za našu decu ostaju poslovi u Juri i sl. nazovi preduzećima. Nama ne trebaju neprijatelji imamo već dovoljno domaćih izdajnika. Ovo je definitivno krah budućnosti naše dece.
Lidija
A da li ministarstvo zna da strucne skole ne upisuju samo deca koja ne zele da idu na fakultet,vec deca koja su imala poprilican broj poena na malom prijemnom,vise nego dovoljan za upis u gimnaziju i imaju velike planove sto se studiranja tice.Sram vas sve bilo. Potcenjivanje dece iz strucnih skola ,svelo se na maksimum.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja