nedelja, 01.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
četvrtak, 29.12.2016. u 22:00 Sandra Gucijan
NASTAVNO-NAUČNO VEĆE FON-a PRESUDILO

Siniša Mali nije plagirao doktorat

Etička komisija FON-a je zaključila da ne može biti osporen originalni naučni doprinos doktorske disertacije gradonačelnika Beograda, uz ocenu da su propusti u načinu citiranja zanemarljivog obima
(Фото Дарко Ћирков)

Dok­tor­ska di­ser­ta­ci­ja gra­do­na­čel­ni­ka Be­o­gra­da Si­ni­še Ma­log, ko­ju je od­bra­nio na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­o­nih na­u­ka u Be­o­gra­du, ni­je pla­gi­jat – od­lu­či­la je Etič­ka ko­mi­si­ja ove vi­so­ko­škol­ske in­sti­tu­ci­je, a taj iz­ve­štaj je pri­hva­ti­lo i Na­stav­no-na­uč­no ve­će FON-a, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”.

Ka­ko nam je re­če­no, s ob­zi­rom na to da su u jav­no­sti iz­re­če­ne vr­lo ozbilj­ne op­tu­žbe, ko­mi­si­ja je de­talj­no ana­li­zi­ra­la rad ko­ji se u me­di­ji­ma ospo­ra­va već du­že vre­me. Za­klju­če­no je da je pro­ce­du­ra pri­ja­ve i od­bra­ne dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je spro­ve­de­na u skla­du sa za­ko­nom, da di­ser­ta­ci­ja ima ori­gi­na­lan na­uč­ni do­pri­nos ko­ji ne mo­že bi­ti ospo­ren, upr­kos to­me što po­sto­je pro­pu­sti u na­či­nu ci­ti­ra­nja, ali ko­ji su za­ne­mar­lji­vog obi­ma.

– Ko­mi­si­ja je for­mi­ra­na u no­vem­bru, a za­tra­že­na je i iz­ja­va auto­ra. Si­ni­ša Ma­li je ne­gi­rao na­vo­de „Pe­šča­ni­ka” i re­kao da je di­ser­ta­ci­ja re­zul­tat nje­go­vog pro­fe­si­o­nal­nog opre­de­lje­nja već 20 go­di­na. Iz­ve­štaj je za­tim pro­sle­đen Na­stav­no-na­uč­nom ve­ću i me­ni kao de­ka­nu. Pri­hva­ćen je na sed­ni­ci 21. de­cem­bra. Od­lu­ku NNV i iz­ve­štaj Etič­ke ko­mi­si­je po­sla­li smo i Rek­to­ra­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du i ti­me je, što se FON-a ti­če, pri­ča za­vr­še­na. Vo­leo bih da se već jed­nom sta­vi tač­ka na „i” i da se, ume­sto op­tu­žba­ma, ba­vi­mo us­pe­si­ma stu­de­na­ta i na­stav­ni­ka i Be­o­grad­skim uni­ver­zi­te­tom, ko­ji je naj­ve­ći srp­ski brend – re­kao je za naš list de­kan prof. dr Mi­li­ja Suk­no­vić.

On pod­se­ća da je FON for­mi­rao ko­mi­si­ju sa­sta­vlje­nu od na­stav­ni­ka, sa­rad­ni­ka, stu­de­na­ta i za­po­sle­nih u struč­nim slu­žba­ma po pri­ja­vi ko­ja je sti­gla na uni­ver­zi­tet, a da se od­lu­či­va­lo u skla­du sa no­vim pra­vil­ni­ci­ma ne­dav­no usvo­je­nim na BU.

FON je u vre­me pret­hod­nog de­ka­na dr Mi­la­na Mar­ti­ća (u ju­lu 2014) od­ba­cio pri­ja­vu pla­gi­ja­ta kao neo­sno­va­nu. Ta­da je ta­ko­đe ura­đe­na de­talj­na ana­li­za sa za­ključ­kom da je­ste bi­lo ne­a­de­kvat­nog ko­ri­šće­nja li­te­ra­tu­re, ali ne u me­ri da bi se ospo­ri­la di­ser­ta­ci­ja. Ovaj iz­ve­štaj NNV je pri­hva­ti­lo sa 108 gla­so­va za i če­ti­ri uz­dr­ža­na, a sve je pro­sle­đe­no Uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du.

Iako se iz sed­ni­ce u sed­ni­cu oče­ki­va­lo da Se­nat BU raz­ma­tra ovaj slu­čaj, to se ni­je do­go­di­lo, uz ob­ja­šnje­nje da ne­do­sta­je za­kon­ska pro­ce­du­ra za utvr­đi­va­nje pla­gi­ja­ta. To je ot­klo­nje­no u ju­lu ove go­di­ne, usva­ja­njem Ko­dek­sa pro­fe­si­o­nal­ne eti­ke i Pra­vil­ni­ka o po­stup­ku utvr­đi­va­nja ne­a­ka­dem­skog po­na­ša­nja u iz­ra­di pi­sa­nih ra­do­va. Po­no­vo je od FON-a za­tra­žen iz­ve­štaj, u skla­du sa no­vim pro­ce­du­ra­ma.

Pod­se­ti­mo, Si­ni­ša Ma­li od­bra­nio je na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­o­nih na­u­ka u Be­o­gra­du 2013. go­di­ne dok­tor­sku te­zu pod na­zi­vom „Kre­i­ra­nje vred­no­sti kroz pro­ces re­struk­tu­ri­ra­nja i pri­va­ti­za­ci­je – te­o­rij­ske kon­cep­ci­je i is­ku­stva Sr­bi­je”. Čla­no­vi ko­mi­si­je bi­li su van­red­ni pro­fe­sor FON-a Sla­đa­na Bar­jak­ta­ro­vić Ra­ko­če­vić i re­dov­ni pro­fe­sor Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Dra­gan Đu­ri­čin, dok je men­tor bio prof. dr On­drej Ja­ško.

In­ter­net por­tal „Pe­šča­nik” je ju­la 2014. go­di­ne ob­ja­vio tekst u ko­jem prof. dr Ra­ša Ka­ra­pan­dža na­vo­di da je ana­li­zom utvr­đe­no da je naj­ma­nje tre­ći­na tek­sta dok­tor­skog ra­da Si­ni­še Ma­log, od­bra­nje­nog na FON-u, pla­gi­ra­na. U ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne ča­so­pis „Or­ga­ni­za­tion and Ma­na­ge­ment” je po­vu­kao čla­nak či­ji je ko­a­u­tor gra­do­na­čel­nik, a u pi­ta­nju je bio je­dan od dva na­uč­na ra­da na osno­vu ko­jih je Ma­li ste­kao pra­vo da bra­ni dok­tor­ski rad. Ob­ja­šnje­nje je bi­lo da su ne­ki de­lo­vi tek­sta go­to­vo iden­tič­ni dok­tor­skoj te­zi Sti­fa­no­sa Haj­le­me­ri­a­ma sa Uni­ver­zi­te­ta u Gro­nin­ge­nu, ko­ja je od­bra­nje­na 2001. go­di­ne.

Ka­ko sa­zna­je­mo, na­kon re­vi­zi­je tek­sta ko­ju je pod­neo je­dan od auto­ra, ured­ni­štvo ča­so­pi­sa je po­no­vo ob­ja­vi­lo čla­nak sa uvod­nom na­zna­kom u ko­joj je na­ve­den još je­dan iz­vor iz li­te­ra­tu­re ko­ja je ko­ri­šće­na pri­li­kom iz­ra­de stu­di­je, a ko­ja je u pret­hod­noj ver­zi­ji teh­nič­kom gre­škom iz­o­sta­vlje­na.

Ka­ko smo iz­bro­ja­li, u po­me­nu­tom član­ku iz­o­sta­vlje­no je da se na­ve­de iz­vor 13 re­če­ni­ca. Na kra­ju tek­sta, ko­ji je do­stu­pan i na on­lajn iz­da­nju ča­so­pi­sa, na­vo­di se da se auto­ri (Si­ni­ša Ma­li, Sla­đa­na Bar­jak­ta­ro­vić Ra­ko­če­vić i Ge­or­ge Sa­vo­ju) iz­vi­nja­va­ju zbog gre­ške.

Ma­li je ina­če di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, gde je i ma­gi­stri­rao 1998. go­di­ne sa te­mom „Tr­go­vin­ske iz­lo­žbe kao in­stru­ment pro­mo­ci­je pred­u­ze­ća”. Na­red­ne go­di­ne, ma­gi­stri­rao je i na Va­šing­ton­skom uni­ver­zi­te­tu u Sent Lu­i­su, na sme­ru fi­nan­si­ja.

Komentari55
3d02a
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

jack
...yeah, right
Копи-пасте, или ако прође прође
"Неки делови текста" обично у нашим условима износи 50-60%. Па онда добијеш шансу да докторираш. А баш ме интересује шта може да се напише у " Креирање вредности кроз процес реструктуирања и приватизације....". 20.000 фабрика распродато и продато у старо гвожђе. Стварно треба докторат да се ту нађе неко креирање вредности.
Jovan Milanovic
Nije pisao, nije ni plagirao
035
Зашто би докторат требало да буде научноистраживачки рад и допринос у некој области . Зар у Немачкој , Швајцарској , Француској није већ све откривено ? Наше је само да препишемо !
Dripac
Vi nemate pojma. Doktorat u nacelu nije ni o kakvom doprinosu u nauci. To je studentski rad kojim se pokazuje sposobnost i kapacitet da se bavi naucno-istrazivackim radom, napise naucni tekst i u principu razume tu akademsku akticnost. Doprinos nekoj oblasti nauke je sekundaran, moguc, ali veoma redak. Doprinos treba tek da sledi, ako takav svrseni student-naucnik zaista prihvati istrazivacki posao. Sinisa mali je odlucio da se bavi primenjenim poslovima i to je takodje validan izbor.
selo Vinca
@уббу Manguparija nam na svakom koraku sve uništi; pod punom ratnom opremom hapse saobraćajce za 20 evra mita a u lice nam se smeju mangupi koji su nas olakšali za milione evra. Imam doktorat tako što sam pet godina radio i danju i noću i vikendom i praznikom, reference dobijao iz inostranstva, muku mučio sa poluraspalom opremom, ... A šta radi manguparija? Godinama se ne skidaju sa TV ekrana i preko noći su doktori nauka! A tek šta rade mangupi po institutima? U Vinči, meni i kolegi ne mogu da plate dva dana konferencije u Budimpešti. Ali se zato jedan dasa mangupira našim parama i vodi četri pripravnice na Tajland. Šatro konferencija, u stvarnosti letovanje od dve nedelje koje košta 8000 evra.
ima se, moze se
Za vasu informaciju, u INN Vinca afera letovanje direktora i 4 saradnice na Tajlandu je zataskana. Za 5 putnika i 15 dana na Tajlandu samo avionske karte, smestaj i ishrana kostaju 5x1600=8000 evra. Tu su jos i dnevnice 5x15x70=5250 evra.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja