utorak, 14.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 12.07.2017. u 20:22 Dejana Ivanović

Da li beba treba da spava u kutiji?

U SAD u toku je kampanja deljenja bebi-kutija koje mogu da se koriste i za spavanje
(Фото Пиксабеј)

Vla­da u Fin­skoj, ko­ja spa­da u ze­mlje sa naj­ni­žom sto­pom mor­ta­li­te­ta no­vo­ro­đen­ča­di, de­ce­ni­ja­ma po­ro­di­lja­ma da­je kar­ton­sku ku­ti­ju pu­nu be­bi-opre­me. Ova ku­ti­ja mo­že da se ko­ri­sti i kao kre­ve­tac za be­bu. Od­ne­dav­no ame­rič­ke bol­ni­ce, ali i dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je ko­je se ba­ve zdra­vljem de­ce, po­če­le su da snab­de­va­ju mla­de ro­di­te­lje slič­nim ku­ti­ja­ma u ci­lju spre­ča­va­nja iz­ne­nad­ne smr­ti be­be u snu.

Pre ne­ko­li­ko me­se­ci u Nju Džer­zi­ju po­ro­di­lja­ma je po­klo­nje­no vi­še od 105.000 ova­kvih ku­ti­ja, dok će u Oha­ju to­kom 2017. bu­du­ćim ro­di­te­lji­ma bi­ti da­to ukup­no 140.000 ku­ti­ja.

One se po­kla­nja­ju po­ro­di­ca­ma sa be­ba­ma i u Tek­sa­su, Ala­ba­mi i dru­gim dr­ža­va­ma u SAD. U ku­ti­ji ko­ja se da­je kao deo na­ci­o­nal­ne kam­pa­nje za bez­bed­nost be­ba u snu na­la­ze se ode­ća, pe­le­ne i ko­zme­ti­ka za naj­mla­đeg čla­na po­ro­di­ce kao i be­bi-du­šek. Ali br­zi­na ko­jom se pro­gram ši­ri ame­rič­kim dr­ža­va­ma bri­ne eks­per­te ko­ji ka­žu da ku­ti­je ni­su do­volj­no is­pi­ta­ne kao bez­bed­no me­sto za spa­va­nje de­te­ta, ni­ti kao efi­ka­san „alat” za spre­ča­va­nje smr­ti be­ba to­kom sna, pre­no­si „Nju­jork tajms”.

„Iz­ne­na­đe­na sam ko­li­či­nom en­tu­zi­ja­zma lju­di ko­ji su kre­nu­li u ovu ak­ci­ju. Sma­tra­ju da će sve bi­ti u re­du sa­mo za­to što sli­čan pro­je­kat funk­ci­o­ni­še u Fin­skoj”, ka­že dr Rej­čel Mun, pred­sed­ni­ca ode­lje­nja za is­pi­ti­va­nje sin­dro­ma iz­ne­nad­ne smr­ti no­vo­ro­đen­ča­di ame­rič­ke Aka­de­mi­je za pe­di­ja­tri­ju.

Za raz­li­ku od dru­gih pro­iz­vo­da na­me­nje­nih naj­mla­đi­ma, ku­ti­je za spa­va­nje ni­su pro­šle te­sti­ra­nje ko­mi­si­je po­tro­ša­ča ko­ja is­pi­tu­je bez­bed­nost, ni­ti ima­ju ser­ti­fi­kat za bez­bed­nost oba­ve­zan za sve pro­iz­vo­de na­me­nje­ne za spa­va­nje be­ba. 

„Svi pro­iz­vo­di za be­be mo­ra­ju da is­pu­ne stan­dar­de ko­ji su re­gu­li­sa­ni na vi­so­kom ni­vou. Za­to je u slu­ča­ju ku­ti­ja za spa­va­nje po­treb­no bi­ti po­seb­no opre­zan”, ka­že En Ma­ri Bar­kli, pred­sed­ni­ca ko­mi­si­je za pro­ve­ru bez­bed­no­sti pro­iz­vo­da. Ona is­ti­če mno­go­broj­ne ne­po­zna­ni­ce ko­je pra­te po­me­nu­te ku­ti­je: od če­ga su na­pra­vlje­ne, ko­li­ko su ot­por­ne, ako ih ko­ri­sti­te za ne­ko­li­ko de­ce ho­će li bi­ti do­volj­no iz­dr­žlji­ve?

U kom­pa­ni­ji ko­ja pro­iz­vo­di ve­ći­nu ku­ti­ja za be­be ka­žu da su svoj pro­iz­vod do­bro­volj­no te­sti­ra­li u ne­za­vi­snoj la­bo­ra­to­ri­ji i tvr­de da is­pu­nja­va bez­bed­no­sne stan­dar­de ko­ji se od­no­se na dru­ge slič­ne pro­iz­vo­de. Na­vo­de da ro­di­te­lji uče­stvu­ju u jed­nom od nji­ho­va tri pro­gra­ma za pod­u­ča­va­nje u ve­zi sa bez­bed­nim snom, ne­gom be­be i is­hra­nom. Ali, ro­di­te­lji mo­gu i sa­mi ku­po­vi­nom on­lajn da na­ru­če ovaj pro­iz­vod ko­ji ko­šta od 70 do 225 do­la­ra, u za­vi­sno­sti od to­ga da li je na­pu­nje­na be­bi-opre­mom.

Rejčel Mun na­po­mi­nje da bez­bed­no­sne stan­dar­de mo­ra­ju da pro­pi­šu ne­pri­stra­sni struč­nja­ci, a ne kom­pa­ni­je ko­je pro­iz­vo­de ku­ti­je. Ona pod­se­ća na mno­ga pi­ta­nja bez od­go­vo­ra: za ko­ji uz­rast i te­ži­nu de­te­ta su na­me­nje­ne ku­ti­je, da li je bez­bed­no po­di­ći ku­ti­ju dok je de­te u njoj, ka­kav je kva­li­tet va­zdu­ha u ku­ti­ji, ko­li­ko je bez­bed­no da ku­ti­ja bu­de na vi­so­koj po­vr­ši­ni?

Po­me­nu­ti en­tu­zi­ja­zam u Ame­ri­ci ka­da su ku­ti­je za spa­va­nje u pi­ta­nju za­i­sta je ve­li­ki, pre sve­ga zbog sta­ti­stič­kih po­da­ta­ka ko­ji se ti­ču Fin­ske: u ovoj evrop­skoj ze­mlji sto­pa mor­ta­li­te­ta be­ba je 17 smrt­nih slu­ča­je­va na hi­lja­du no­vo­ro­đe­ne de­ce, što je ma­nje od jed­ne tre­ći­ne u od­no­su na SAD. U Fin­skoj be­bi-ku­ti­je su bes­plat­ne za sve po­ro­di­lje. Ipak, u ovoj ze­mlji sma­tra­ju da su ku­ti­je za be­be sa­mo je­dan od na­či­na za­šti­te zdra­vlja be­ba. Ani­ta Ha­ta­ja, is­tra­ži­vač u kom­pa­ni­ji ko­ja pro­iz­vo­di i is­po­ru­ču­je pa­ke­te za po­ro­di­lje u Fin­skoj, ka­že da ni­su ra­đe­na is­pi­ti­va­nja ko­ja bi po­tvr­di­la da ku­ti­je spre­ča­va­ju smrt no­vo­ro­đen­ča­di. 

„Ve­ći­na ro­di­te­lja u Fin­skoj čak i ne ko­ri­sti ove ku­ti­je kao kre­vet za be­be. Naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da sa­mo 37 od­sto po­ro­di­ca ko­je ima­ju no­vo­ro­đen­če ku­ti­ju ko­ri­ste da be­ba u njoj spa­va. Ku­ti­ja kao me­sto za spa­va­nje be­be je mar­gi­nal­na stvar za nas, mno­go va­žni­ja je zdrav­stve­na bri­ga o de­te­tu. A ni­sku sto­pu mor­ta­li­te­ta be­ba ostva­ru­je­mo za­hva­lju­ju­ći bes­plat­noj zdrav­stve­noj ne­zi, ser­vi­si­ma i vo­di­či­ma za be­be”, na­po­mi­nje Ha­ta­ja.

Dr Džejms Grin­berg, di­rek­tor neo­na­to­lo­gi­je na in­sti­tu­tu Deč­je bol­ni­ce u Sin­si­na­ti­ju, ka­že da je ni­ska sto­pa pre­vre­me­nih po­ro­đa­ja u Fin­skoj glav­ni raz­log što je i smrt­nost no­vo­ro­đen­ča­di ni­ska u po­re­đe­nju sa SAD.

„Ide­ja da be­bi-ku­ti­ja mo­že da spre­či mor­ta­li­tet be­ba ne­ma mno­go smi­sla. Ova ku­ti­ja ne mo­že da uma­nji pre­vre­me­ni po­ro­đaj ko­ji je glav­ni uzrok smrt­no­sti be­ba”, na­po­mi­nje dr Grin­berg.

Me­đu­tim, is­pi­ti­va­nje na Uni­ver­zi­te­tu Templ po­ka­za­lo je da be­bi ku­ti­je ima­ju do­bru stra­nu: mla­de ma­me ko­je od oso­blja bol­ni­ce po­sle po­ro­đa­ja do­bi­ja­ju uput­stvo ka­ko da bri­nu o be­bi i da ko­ri­ste ku­ti­ju, če­šće spa­va­ju sa­me, a ne sa be­bom po­red se­be. Ne­ka is­pi­ti­va­nja uka­zu­ju da je za 25 pro­ce­na­ta ma­nje ro­di­te­lja ko­ji sta­vlja­ju no­vo­ro­đen­če u svoj kre­vet, što je do­bar znak. De­lje­nje kre­ve­ta za be­bu je ri­zik, a po­ve­zu­je se i sa sin­dro­mom iz­ne­nad­ne smr­ti be­be u snu. 

Komentari2
d3b85
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Popić Milenko
Bolje i u takvoj kutiji nego, jučer popodne, rasplakana 3- sedmična beba, u kolicima, na šalteru MUP Čukarica, dok je majka, za pola sata, iako uz prioritet i kod ljubaznog osoblja /službenica je umirivala pitanjem:"Šta je dušo jesi li gladna?", pribavljala uvjerenje za roditeljski dodatak. Poenta je, kako bi rekli mnogi koji se na tv bave praznoslovljem, što je na vratima pored šaltera, ironično izgledao zalijepljeni letak, na kojem je pisalo: "E-uprava. Kliknite slobodno!"
Србо
Како су заостали! Ми већ живимо у картон кутијама које, додуше, најмимо од државе (за дебеле паре зване: "порез на имовину") а она нам их по својим личним државним потребама и уклања! Живи били...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja