četvrtak, 22.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 24.07.2017. u 21:00 Brane Kar­ta­lo­vić / Anica Te­le­sko­vić

Radnici kragujevačkog „Fijata” izborili se za veće plate

Potpisivanje sporazuma u vladi. – Novi kolektivni ugovor na tri godine. – Godišnje samo oko dva odsto ukupne proizvodnje „velikog fiće” završi u Srbiji
И верзија „национале” са ценом од 10.900 евра показала се као прескупа за српско тржиште (Фо­то А. Васиљевић)

Na vi­še­ne­delj­nu dra­mu rad­ni­ka kom­pa­ni­je „Fi­jat Kraj­sler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja” sta­vlje­na je tač­ka. Skup­šti­na Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta za­po­sle­nih pri­hva­ti­la je  u Kra­gu­jev­cu zva­nič­nu po­nu­du ru­ko­vod­stva kom­pa­ni­je da se za­ra­de po­ve­ća­ju za de­vet od­sto. Rad­ni­ci ove kom­pa­ni­je za­u­sta­vi­li su pro­iz­vod­nju 27. ju­na, a u fa­brič­ke po­go­ne su se vra­ti­li 19. ju­la na­kon po­sre­do­va­nja  pre­mi­jer­ke Ane Br­na­bić. Istog da­na su u zgra­di vla­de u Ne­ma­nji­noj uli­ci u Be­o­gra­du po­če­li troj­ni pre­go­vo­ri.

Po­slo­vod­stvo i štraj­kač­ki od­bor „Fi­ja­ta” još to­kom vi­ken­da su se na­čel­no do­go­vo­ri­li o po­ve­ća­nju pla­ta. Pri to­me je pred­vi­đe­no da se za­ra­de po­ve­ća­ju za 2,2 od­sto u av­gu­stu ove go­di­ne, a do­dat­no po­ve­ća­nje od 4,5 od­sto usle­di­lo bi u 2018,  saopšteno je iz kabineta premijerke.

Posle izjašnjavanja radnika i prihavatanja ponude, u utorak će biti potpisan sporazum između poslovodstva i sindikata.

I pre ne­go što su rad­ni­ci „Fi­ja­ta” stu­pi­li u ge­ne­ral­ni štrajk, bi­lo je ja­sno da upr­kos svim sub­ven­ci­ja­ma dr­ža­ve, ovoj kom­pa­ni­ji bi­znis u Sr­bi­ji ne ide do­bro. Na kra­ju pro­šle go­di­ne ova kom­pa­ni­ja je­ste ima­la do­bit od 2,1 mi­li­jar­du. Ali ono što se ja­sno vi­di iz fi­nan­sij­skog iz­ve­šta­ja je­ste to da bi bez po­mo­ći dr­ža­ve „Fi­jat” bio u mi­nu­su od 1,6 mi­li­jar­di di­na­ra. Jer sa­mo u to­ku pro­šle go­di­ne pri­ho­di od sub­ven­ci­ja, do­na­ci­ja i do­ta­ci­ja iz­no­si­li su 3,7 mi­li­jar­di di­na­ra. 

Na sve to, pa­da pro­da­ja „Fi­ja­to­vih” auto­mo­bi­la na svet­skom i na do­ma­ćem tr­ži­štu. Ka­da se „Fi­jat“ 2008. dru­gi put po­ja­vio me­đu Sr­bi­ma, po­la ve­ka na­kon što je „Za­sta­vi“ pro­dao li­cen­cu za „fi­ću”, re­če­no je da se na na­šem tr­ži­štu ne ra­ču­na na ve­li­ku pro­da­ju „500L“. Zna­lo se da pro­se­čan ku­pac u Sr­bi­ji ne mo­že da iz­dvo­ji 15.500 evra za no­vi auto­mo­bil.

Ta pro­ce­na je do­bi­la po­tvr­du u prak­si, s ob­zi­rom na to da po­da­ci go­vo­re da se u na­šoj ze­mlji go­di­šnje pro­da oko dva od­sto ukup­ne pro­iz­vod­nje „ve­li­kog fi­će”. „Fi­ja­tov“ auto­mo­bil ko­ji se pra­vi u Kra­gu­jev­cu na­me­njen je, pre sve­ga, tr­ži­štu EU i Se­ver­ne Ame­ri­ke, gde se pla­si­ra go­to­vo ce­lo­kup­na pro­iz­vod­nja.

Se­rij­ska pro­iz­vod­nja „ve­li­kog fi­će” po­če­la je s je­se­ni 2012, ka­da se u fa­bri­ci dnev­no pra­vi­lo iz­me­đu 500 i 550 auto­mo­bi­la. 

Ce­na osnov­nog mo­de­la sa naj­skrom­ni­jim pa­ke­tom opre­me bi­la je 15.500 evra. Na­šem tr­ži­štu je bi­la na­me­nje­na još „si­ro­ma­šni­ja” ver­zi­ja, po ce­ni od 13.490 evra, ali se ta­kav auto, bar u Kra­gu­jev­cu, ni­je mo­gao na­ći u pro­daj­nim sa­lo­ni­ma. „Fi­jat” je 2013. na­pra­vio no­vu ver­zi­ju za na­šeg kup­ca – „500L na­ci­o­na­le” pro­da­vao se po ce­ni od 10.900 evra.

Pro­da­ja u Sr­bi­ji je po­ra­sla ka­da je „Fi­jat“ po­nu­dio „ve­li­kog fi­ću“ po ce­ni od 9.990 evra, uz pro­gram re­ci­kla­že i za­me­nu sta­ro za no­vo, ali je uku­pan pla­sman „500L” na na­šem tr­ži­štu i da­lje bio skro­man, ne ve­ći od dva pro­cen­ta ukup­ne kra­gu­je­vač­ke pro­iz­vod­nje. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je „Po­li­ti­ka“ ob­ja­vi­la 2013, u pr­va če­ti­ri me­se­ca te go­di­ne „Fi­jat“ je u Kra­gu­jev­cu na­pra­vio 35.000 „500L“, a u Sr­bi­ji je u tom pe­ri­o­du pro­da­to sve­ga 450 tih auto­mo­bi­la. Bi­lo je to 1,5 od­sto ukup­ne pro­iz­vod­nje na­še fa­bri­ke.

Go­to­va sva pro­iz­vod­nja u kra­gu­je­vač­koj fa­bri­ci na­me­nje­na je iz­vo­zu: u Evro­pi se pla­si­ra 80 od­sto, a na se­ver­no­a­me­rič­kom tr­ži­štu 20 od­sto auto­mo­bi­la. Što se Evro­pe ti­če, „Fi­jat“ naj­vi­še ra­ču­na na pro­da­ju u Ita­li­ji, Ne­mač­koj, Špa­ni­ji, Fran­cu­skoj, a ve­li­ki is­ko­rak je na­pra­vljen ka­da je „500L“ po­nu­đen kup­ci­ma u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Pro­da­ja „500L“ u Ame­ri­ci je pod­ba­ci­la, bu­du­ći da ta­mo­šnji kup­ci vi­še vo­le ro­bu­sni­je če­tvo­ro­toč­ka­še. O to­me je go­vo­rio i ge­ne­ral­ni di­rek­tor gru­pa­ci­je „Fi­jat Kraj­sler“ Ser­đo Mar­ki­o­ne.

Pr­ve go­di­ne iz­vo­za, 2013, u Kra­gu­jev­cu je na­pra­vlje­no oko 120.000 „500L“, plan za ovu je na ni­vou pro­šlo­go­di­šnje pro­iz­vod­nje – oko 85.000 auto­mo­bi­la, što ni­je ni tre­ći­na pro­jek­to­va­nih ka­pa­ci­te­ta ov­da­šnje fa­bri­ke u ko­ju je ulo­že­no 1,3 mi­li­jar­de evra.

Isto­vre­me­no, pro­met kra­gu­je­vač­kog „Fi­ja­ta” sva­ke go­di­ne opa­da za oko 200 mi­li­o­na evra: 2013. od iz­vo­za je za­ra­đe­no 1,53 mi­li­jar­de, 2014. 1,36, 2015. 1,19 mi­li­jar­di, a pro­šle go­di­ne 990,7 mi­li­o­na evra.

Pro­da­ja re­sti­li­zo­va­ne ver­zi­je „500L“, či­ja je se­rij­ska pro­iz­vod­nja po­kre­nu­ta pre dva me­se­ca, po­či­nje u sep­tem­bru, po­sle „fe­ra­go­sta“ – ko­lek­tiv­nog go­di­šnjeg od­mo­ra u Ita­li­ji.  Ce­ne zva­nič­no ni­su ob­ja­vlje­ne, ma­da su ne­ki me­di­ji ja­vi­li da će „500L“ sa 40 no­vih de­lo­va, u za­vi­sno­sti od ver­zi­je (put­nič­ki „ur­ban“, la­ki te­re­nac „kros“ i „va­gon“ sa se­dam se­di­šta) i pa­ke­ta opre­me, ko­šta­ti iz­me­đu 18.400 i 20.870 evra. Po sve­mu su­de­ći, ne­mač­ki i fran­cu­ski „po­lov­nja­ci“ će i da­lje bi­ti atrak­tiv­ni­ji za na­še kup­ce.

 

Novi kolektivni ugovor na tri godine, bez prava na štrajk

Radnici kragujevačkog Fijata, prema sporazumu koji će u utorak biti potpisan, dobili su novi kolektivni ugovor na tri godine, koji podrazumeva povišicu u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bio kakvih štrajkova u tom periodu. „Predstavnici sindikata prihvatili su da se uzdržavaju od bilo kakvih štrajkova tokom celog perioda trajanja novog kolektivnog ugovora”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. „Svake godine u februaru, plate zaposlenih usklađivaće se sa projektovanom inflacijom, koju objavljuje NBS, a za 2018. godinu, plate će biti povećne za 4,5 odsto. Za 2017. godinu povećanje će biti 2,2 odsto od avgusta”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. 

Dogovor rukovodstva Fijata i sindikata obezbediće nastavak proizvodnje modela Fijat 500L u Srbiji, kao i nastavak dijaloga poslovodstva i sindikata. Dogovor podrazumeva i isplatu polovine novogodišnjeg bonusa u avgustu, dok će druga polovina bonusa biti isplaćena u decembru. Dogovoreno je da se naknada za noćni prevoz duplira. Razgovori o mogućem uvođenju bonusa efikasnosti, sličnog onom koji se već primenjuje u drugim državama kao što su Italija i Poljska, počeće 2018. godine. 

 

Model „500L” do­bar za pa­pu, ali ne i za na­še slu­žbe­ni­ke

Ka­da je Pa­pa Fra­njo u sep­tem­bru 2015. go­di­ne sti­gao u pr­vu zva­nič­nu po­se­tu SAD mno­ge je  iz­ne­na­di­lo to što je po iz­la­sku iz avi­o­na seo u, za ame­rič­ke uslo­ve skrom­ni, „fi­jat 500L” ko­ji se pro­iz­vo­di u Kra­gu­jev­cu. Ako je ovaj auto­mo­bil do­bar za pa­pu, za­što ni­je i za ov­da­šnje dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke, od­no­sno ka­ko to da se ret­ko vi­đa u vo­znom par­ku ov­da­šnjih funk­ci­o­ne­ra.

Od­go­vor na to pi­ta­nje je jed­no­sta­van. Pre­ma Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, eko­nom­ski naj­po­volj­ni­jom po­nu­dom sma­tra se ona ko­ja je naj­jef­ti­ni­ja, pa „Fi­jat” svo­jim ce­na­ma uglav­nom ne mo­že da kon­ku­ri­še na ten­de­ri­ma. Ta­ko­đe, član 72. Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma iz­ri­či­to za­bra­nju­je kon­kret­no spo­mi­nja­nje bren­da. „Na­ru­či­lac ne mo­že u kon­kurs­noj do­ku­men­ta­ci­ji da na­zna­či bi­lo ko­ji po­je­di­nač­ni rob­ni znak, pa­tent ili tip, ni­ti po­seb­no po­re­klo ili pro­iz­vod­nju”, na­vo­di se u ovom pro­pi­su.

Ra­de Đu­rić iz „Tran­spa­rent­no­sti” is­ti­če da se ten­de­rom ne mo­gu pro­pi­sa­ti dis­kri­mi­ni­šu­će od­red­be. 

– Mo­ra­ju da se is­po­štu­ju osnov­ni prin­ci­pi na ko­ji­ma je ba­zi­ran po­stu­pak. A to su prin­cip eko­no­mič­no­sti, efi­ka­sno­sti, jed­na­ko­sti i kon­ku­rent­no­sti. Na­ru­či­lac je du­žan da omo­gu­ći što ve­ću kon­ku­ren­ci­ju. Vo­zi­la se na­ba­vlja­ju shod­no po­tre­ba­ma, a raz­li­či­te in­sti­tu­ci­je ima­ju i  raz­li­či­te po­tre­be – za­klju­ču­je naš sa­go­vor­nik.

Komеntari21
c3ab3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Alexandar
Tako i treba, Fijat treba sa radi i treba se naci kompromis sa radnicima..
Jellena
Svi srecni! Bravo!
Milka
Dogovorom su uspeli da postignu mnogo vise nego strajkom. Najbitnije je da su svi zadovolji...
vlado
Bravo,ali moglo se i ranije zavrsiti na isti nacin ko i sad samo bez strajka,ali bitno je da se sve dobro zavrsilo i u korist kako radnika tako i Fijata ali i drzave.
Rista
Bili su uporni i isplatilo ima se.
Igor
Bili su uporni i naisli na razumevanje vlade kojoj nije samo deklarativno stalo do radnika kao nekim vladama pre, nego zaista zeli da pomogne koliko moze.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja