ponedeljak, 24.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 19:18

Radnici kragujevačkog „Fijata” izborili se za veće plate

Potpisivanje sporazuma u vladi. – Novi kolektivni ugovor na tri godine. – Godišnje samo oko dva odsto ukupne proizvodnje „velikog fiće” završi u Srbiji
Autor: Brane Kar­ta­lo­vić / Anica Te­le­sko­vićponedeljak, 24.07.2017. u 21:00
И верзија „национале” са ценом од 10.900 евра показала се као прескупа за српско тржиште (Фо­то А. Васиљевић)

Na vi­še­ne­delj­nu dra­mu rad­ni­ka kom­pa­ni­je „Fi­jat Kraj­sler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja” sta­vlje­na je tač­ka. Skup­šti­na Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta za­po­sle­nih pri­hva­ti­la je  u Kra­gu­jev­cu zva­nič­nu po­nu­du ru­ko­vod­stva kom­pa­ni­je da se za­ra­de po­ve­ća­ju za de­vet od­sto. Rad­ni­ci ove kom­pa­ni­je za­u­sta­vi­li su pro­iz­vod­nju 27. ju­na, a u fa­brič­ke po­go­ne su se vra­ti­li 19. ju­la na­kon po­sre­do­va­nja  pre­mi­jer­ke Ane Br­na­bić. Istog da­na su u zgra­di vla­de u Ne­ma­nji­noj uli­ci u Be­o­gra­du po­če­li troj­ni pre­go­vo­ri.

Po­slo­vod­stvo i štraj­kač­ki od­bor „Fi­ja­ta” još to­kom vi­ken­da su se na­čel­no do­go­vo­ri­li o po­ve­ća­nju pla­ta. Pri to­me je pred­vi­đe­no da se za­ra­de po­ve­ća­ju za 2,2 od­sto u av­gu­stu ove go­di­ne, a do­dat­no po­ve­ća­nje od 4,5 od­sto usle­di­lo bi u 2018,  saopšteno je iz kabineta premijerke.

Posle izjašnjavanja radnika i prihavatanja ponude, u utorak će biti potpisan sporazum između poslovodstva i sindikata.

I pre ne­go što su rad­ni­ci „Fi­ja­ta” stu­pi­li u ge­ne­ral­ni štrajk, bi­lo je ja­sno da upr­kos svim sub­ven­ci­ja­ma dr­ža­ve, ovoj kom­pa­ni­ji bi­znis u Sr­bi­ji ne ide do­bro. Na kra­ju pro­šle go­di­ne ova kom­pa­ni­ja je­ste ima­la do­bit od 2,1 mi­li­jar­du. Ali ono što se ja­sno vi­di iz fi­nan­sij­skog iz­ve­šta­ja je­ste to da bi bez po­mo­ći dr­ža­ve „Fi­jat” bio u mi­nu­su od 1,6 mi­li­jar­di di­na­ra. Jer sa­mo u to­ku pro­šle go­di­ne pri­ho­di od sub­ven­ci­ja, do­na­ci­ja i do­ta­ci­ja iz­no­si­li su 3,7 mi­li­jar­di di­na­ra. 

Na sve to, pa­da pro­da­ja „Fi­ja­to­vih” auto­mo­bi­la na svet­skom i na do­ma­ćem tr­ži­štu. Ka­da se „Fi­jat“ 2008. dru­gi put po­ja­vio me­đu Sr­bi­ma, po­la ve­ka na­kon što je „Za­sta­vi“ pro­dao li­cen­cu za „fi­ću”, re­če­no je da se na na­šem tr­ži­štu ne ra­ču­na na ve­li­ku pro­da­ju „500L“. Zna­lo se da pro­se­čan ku­pac u Sr­bi­ji ne mo­že da iz­dvo­ji 15.500 evra za no­vi auto­mo­bil.

Ta pro­ce­na je do­bi­la po­tvr­du u prak­si, s ob­zi­rom na to da po­da­ci go­vo­re da se u na­šoj ze­mlji go­di­šnje pro­da oko dva od­sto ukup­ne pro­iz­vod­nje „ve­li­kog fi­će”. „Fi­ja­tov“ auto­mo­bil ko­ji se pra­vi u Kra­gu­jev­cu na­me­njen je, pre sve­ga, tr­ži­štu EU i Se­ver­ne Ame­ri­ke, gde se pla­si­ra go­to­vo ce­lo­kup­na pro­iz­vod­nja.

Se­rij­ska pro­iz­vod­nja „ve­li­kog fi­će” po­če­la je s je­se­ni 2012, ka­da se u fa­bri­ci dnev­no pra­vi­lo iz­me­đu 500 i 550 auto­mo­bi­la. 

Ce­na osnov­nog mo­de­la sa naj­skrom­ni­jim pa­ke­tom opre­me bi­la je 15.500 evra. Na­šem tr­ži­štu je bi­la na­me­nje­na još „si­ro­ma­šni­ja” ver­zi­ja, po ce­ni od 13.490 evra, ali se ta­kav auto, bar u Kra­gu­jev­cu, ni­je mo­gao na­ći u pro­daj­nim sa­lo­ni­ma. „Fi­jat” je 2013. na­pra­vio no­vu ver­zi­ju za na­šeg kup­ca – „500L na­ci­o­na­le” pro­da­vao se po ce­ni od 10.900 evra.

Pro­da­ja u Sr­bi­ji je po­ra­sla ka­da je „Fi­jat“ po­nu­dio „ve­li­kog fi­ću“ po ce­ni od 9.990 evra, uz pro­gram re­ci­kla­že i za­me­nu sta­ro za no­vo, ali je uku­pan pla­sman „500L” na na­šem tr­ži­štu i da­lje bio skro­man, ne ve­ći od dva pro­cen­ta ukup­ne kra­gu­je­vač­ke pro­iz­vod­nje. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je „Po­li­ti­ka“ ob­ja­vi­la 2013, u pr­va če­ti­ri me­se­ca te go­di­ne „Fi­jat“ je u Kra­gu­jev­cu na­pra­vio 35.000 „500L“, a u Sr­bi­ji je u tom pe­ri­o­du pro­da­to sve­ga 450 tih auto­mo­bi­la. Bi­lo je to 1,5 od­sto ukup­ne pro­iz­vod­nje na­še fa­bri­ke.

Go­to­va sva pro­iz­vod­nja u kra­gu­je­vač­koj fa­bri­ci na­me­nje­na je iz­vo­zu: u Evro­pi se pla­si­ra 80 od­sto, a na se­ver­no­a­me­rič­kom tr­ži­štu 20 od­sto auto­mo­bi­la. Što se Evro­pe ti­če, „Fi­jat“ naj­vi­še ra­ču­na na pro­da­ju u Ita­li­ji, Ne­mač­koj, Špa­ni­ji, Fran­cu­skoj, a ve­li­ki is­ko­rak je na­pra­vljen ka­da je „500L“ po­nu­đen kup­ci­ma u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Pro­da­ja „500L“ u Ame­ri­ci je pod­ba­ci­la, bu­du­ći da ta­mo­šnji kup­ci vi­še vo­le ro­bu­sni­je če­tvo­ro­toč­ka­še. O to­me je go­vo­rio i ge­ne­ral­ni di­rek­tor gru­pa­ci­je „Fi­jat Kraj­sler“ Ser­đo Mar­ki­o­ne.

Pr­ve go­di­ne iz­vo­za, 2013, u Kra­gu­jev­cu je na­pra­vlje­no oko 120.000 „500L“, plan za ovu je na ni­vou pro­šlo­go­di­šnje pro­iz­vod­nje – oko 85.000 auto­mo­bi­la, što ni­je ni tre­ći­na pro­jek­to­va­nih ka­pa­ci­te­ta ov­da­šnje fa­bri­ke u ko­ju je ulo­že­no 1,3 mi­li­jar­de evra.

Isto­vre­me­no, pro­met kra­gu­je­vač­kog „Fi­ja­ta” sva­ke go­di­ne opa­da za oko 200 mi­li­o­na evra: 2013. od iz­vo­za je za­ra­đe­no 1,53 mi­li­jar­de, 2014. 1,36, 2015. 1,19 mi­li­jar­di, a pro­šle go­di­ne 990,7 mi­li­o­na evra.

Pro­da­ja re­sti­li­zo­va­ne ver­zi­je „500L“, či­ja je se­rij­ska pro­iz­vod­nja po­kre­nu­ta pre dva me­se­ca, po­či­nje u sep­tem­bru, po­sle „fe­ra­go­sta“ – ko­lek­tiv­nog go­di­šnjeg od­mo­ra u Ita­li­ji.  Ce­ne zva­nič­no ni­su ob­ja­vlje­ne, ma­da su ne­ki me­di­ji ja­vi­li da će „500L“ sa 40 no­vih de­lo­va, u za­vi­sno­sti od ver­zi­je (put­nič­ki „ur­ban“, la­ki te­re­nac „kros“ i „va­gon“ sa se­dam se­di­šta) i pa­ke­ta opre­me, ko­šta­ti iz­me­đu 18.400 i 20.870 evra. Po sve­mu su­de­ći, ne­mač­ki i fran­cu­ski „po­lov­nja­ci“ će i da­lje bi­ti atrak­tiv­ni­ji za na­še kup­ce.

 

Novi kolektivni ugovor na tri godine, bez prava na štrajk

Radnici kragujevačkog Fijata, prema sporazumu koji će u utorak biti potpisan, dobili su novi kolektivni ugovor na tri godine, koji podrazumeva povišicu u skladu sa zvaničnom stopom inflacije, ali i odustajanje od bio kakvih štrajkova u tom periodu. „Predstavnici sindikata prihvatili su da se uzdržavaju od bilo kakvih štrajkova tokom celog perioda trajanja novog kolektivnog ugovora”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. „Svake godine u februaru, plate zaposlenih usklađivaće se sa projektovanom inflacijom, koju objavljuje NBS, a za 2018. godinu, plate će biti povećne za 4,5 odsto. Za 2017. godinu povećanje će biti 2,2 odsto od avgusta”, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. 

Dogovor rukovodstva Fijata i sindikata obezbediće nastavak proizvodnje modela Fijat 500L u Srbiji, kao i nastavak dijaloga poslovodstva i sindikata. Dogovor podrazumeva i isplatu polovine novogodišnjeg bonusa u avgustu, dok će druga polovina bonusa biti isplaćena u decembru. Dogovoreno je da se naknada za noćni prevoz duplira. Razgovori o mogućem uvođenju bonusa efikasnosti, sličnog onom koji se već primenjuje u drugim državama kao što su Italija i Poljska, počeće 2018. godine. 

 

Model „500L” do­bar za pa­pu, ali ne i za na­še slu­žbe­ni­ke

Ka­da je Pa­pa Fra­njo u sep­tem­bru 2015. go­di­ne sti­gao u pr­vu zva­nič­nu po­se­tu SAD mno­ge je  iz­ne­na­di­lo to što je po iz­la­sku iz avi­o­na seo u, za ame­rič­ke uslo­ve skrom­ni, „fi­jat 500L” ko­ji se pro­iz­vo­di u Kra­gu­jev­cu. Ako je ovaj auto­mo­bil do­bar za pa­pu, za­što ni­je i za ov­da­šnje dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke, od­no­sno ka­ko to da se ret­ko vi­đa u vo­znom par­ku ov­da­šnjih funk­ci­o­ne­ra.

Od­go­vor na to pi­ta­nje je jed­no­sta­van. Pre­ma Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, eko­nom­ski naj­po­volj­ni­jom po­nu­dom sma­tra se ona ko­ja je naj­jef­ti­ni­ja, pa „Fi­jat” svo­jim ce­na­ma uglav­nom ne mo­že da kon­ku­ri­še na ten­de­ri­ma. Ta­ko­đe, član 72. Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma iz­ri­či­to za­bra­nju­je kon­kret­no spo­mi­nja­nje bren­da. „Na­ru­či­lac ne mo­že u kon­kurs­noj do­ku­men­ta­ci­ji da na­zna­či bi­lo ko­ji po­je­di­nač­ni rob­ni znak, pa­tent ili tip, ni­ti po­seb­no po­re­klo ili pro­iz­vod­nju”, na­vo­di se u ovom pro­pi­su.

Ra­de Đu­rić iz „Tran­spa­rent­no­sti” is­ti­če da se ten­de­rom ne mo­gu pro­pi­sa­ti dis­kri­mi­ni­šu­će od­red­be. 

– Mo­ra­ju da se is­po­štu­ju osnov­ni prin­ci­pi na ko­ji­ma je ba­zi­ran po­stu­pak. A to su prin­cip eko­no­mič­no­sti, efi­ka­sno­sti, jed­na­ko­sti i kon­ku­rent­no­sti. Na­ru­či­lac je du­žan da omo­gu­ći što ve­ću kon­ku­ren­ci­ju. Vo­zi­la se na­ba­vlja­ju shod­no po­tre­ba­ma, a raz­li­či­te in­sti­tu­ci­je ima­ju i  raz­li­či­te po­tre­be – za­klju­ču­je naš sa­go­vor­nik.


Komentari21
4a2c2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Alexandar
Tako i treba, Fijat treba sa radi i treba se naci kompromis sa radnicima..
Jellena
Svi srecni! Bravo!
Milka
Dogovorom su uspeli da postignu mnogo vise nego strajkom. Najbitnije je da su svi zadovolji...
vlado
Bravo,ali moglo se i ranije zavrsiti na isti nacin ko i sad samo bez strajka,ali bitno je da se sve dobro zavrsilo i u korist kako radnika tako i Fijata ali i drzave.
Rista
Bili su uporni i isplatilo ima se.
Igor
Bili su uporni i naisli na razumevanje vlade kojoj nije samo deklarativno stalo do radnika kao nekim vladama pre, nego zaista zeli da pomogne koliko moze.
Preporučujem 2

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja