utorak, 24.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 05.08.2017. u 22:00 Daliborka Mučibabić / Dejan Aleksić
AUTOBUSKO I ŽELEZNIČKO ČVORIŠTE U BLOKU 42

Prvi objekat u decembru, ceo kompleks 2019.

U aneksu – prvencu biće šalter sala, službene prostorije, kancelarije, mokri čvorovi... – To će biti „Lastino” polazište dok ne bude izgrađeno zdanje glavne autobuske stanice
(Фото М. Величковић)

Prvi objekat godinama najavljivane moderne autobuske stanice u novobeogradskom Bloku 42 konačno bi trebalo da bude završen u decembru, potvrdili su za naš list u Direkciji za građevinsko zemljište. Reč je o takozvanom aneksu od 1.400 kvadratnih metara ispod UMP-a (unutrašnji magistralni poluprsten), odnosno pristupnih puteva Mostu na Adi koji će kada kompleks za dve godine bude sagrađen povezati glavnu autobusku stanicu i železničku „Novi Beograd”.

Da se nije kasnilo sa izdavanjem lokacijskih uslova koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola, aneks bi bio izgrađen prošlog meseca kada je počelo rušenje „Lastine” stanice u Savskom amfiteatru.

– Prvobitni rok za završetak projektovanja bio je februar ove godine, a jul za izgradnju. Novi ugovoreni rok za izradu tehničke dokumentacije je avgust, a završetak izgradnje pomeren je za decembar. Vrednost projektovanja i izgradnje aneksa autobuske stanice je 140,4 miliona dinara, a tim ugovorom biće obezbeđeni i projekat za izgradnju parkinga ispod UMP-a – ističu u Direkciji za građevinsko zemljište i dodaju da je glavni izvođač radova za aneks firma „Bauvesen”, a projektant je Saobraćajni institut CIP.

Siniša Mali:'Stanica će biti integrisana, što znači da će objediniti međugradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, po uzoru na lisabonsku'

U tom prvom objektu biće šalter sala, službene prostorije, kancelarije, mokri čvorovi... i on će da funkcioniše kao privremena stanična zgrada odnosno kao buduće „Lastino” polazište dok ne bude izgrađeno zdanje glavne autobuske stanice u Bloku 42 gde će biti preseljena ona iz Savskog amfiteatra. Kad kompleks bude završen, prigradski saobraćaj biće odvojen od međugradskih i međunarodnih polazaka, a dolazni i odlazni peroni povezaće se sa javnim prevozom uključujući i šinski na UMP-u.

Poslednja papirološka prepreka za početak gradnje glavne autobuske stanice u Novom Beogradu uklonjena je početkom jula kada je grad sa BAS-om potpisao ugovor o zajedničkoj izgradnji i uređenju tog kompleksa. Kako za „Politiku” najavljuje gradonačelnik Siniša Mali, kompletna projektna dokumentacija trebalo bi da bude završena do decembra ove godine, a plan je da tog meseca ili najkasnije u januaru 2018. gradnja modernog BAS-ovog čvorišta i počne. Prema toj dinamici, dodaje Mali, završetak izgradnje možemo očekivati u martu 2019, a početak rada stanice od maja te godine. Ali, pre polaganja kamena temeljca u Bloku 42 neophodno je pripremiti i uraditi projektno-tehničku dokumentaciju, pribaviti lokacijske uslove i građevinsku dozvolu za izgradnju u skladu sa važećim propisima.

– Izgradnja nove stanice jedan je od najvažnijih projekata i dokazuje našu odlučnost i ozbiljnost da potpuno uredimo funkcionisanje gradskog saobraćajnog sistema. Ovo je istovremeno još jedno obećanje koje smo dali građanima i ispunjavamo ga. Smanjujemo saobraćajne gužve u centru i vreme putovanja i rasterećujemo ga od autobuskog saobraćaja. Podatak da oko 1.200 različitih autobusa svakoga dana prolazi kroz centar i dolazi na postojeću autobusku stanicu govori zašto je ovaj projekat toliko važan. Za razliku od nekih pre nas, koji su o tome pričali decenijama, a nisu znali nijednu ciglu da pomere, rezultati našeg rada se vide – naglašava Mali.

Nova autobuska stanica će, dodaje prvi čovek prestonice, imati oko 13.000 kvadrata. Činiće je stanični trg, plato, parking i prateći sadržaji. Stanica će biti integrisana, što znači da će objediniti međugradski, međumesni i međunarodni saobraćaj, po uzoru na lisabonsku. Grad će u stanicu čije se preseljenje na Novi Beograd najavljuje duže od dve decenije, uložiti zemljište, a BAS novac, odnosno oko 25 miliona evra.

Nedovršena replika Terazija, u koju je prethodna gradska vlast uložila oko 72 miliona 
dinara, srušena je 2015. (Foto R. Krstinić) 

Do 2019. se iz Savskog amfiteatra seli i železnica

Do kraja 2019. trebalo bi konačno da bude izmeštena i železnica iz Savskog amfiteatra. Uređeni peronski deo železničke stanice „Beograd centar” otvoren je u januaru 2016, a stanica „Prokop” nedavno je dobila i prve savremene pristupne saobraćajnice. Ali, to je tek deo neophodnog posla.

Kako je izmeštanje postojeće železničke stanice sa desne obale Save uslov za drugu fazu „Beograda na vodi”, ugovorna obaveza je da se pruga koja trenutno tamo prolazi izmesti do kraja 2019. Ovaj posao je značajan i za dovršetak savremenog „Beogradskog železničkog čvora”.

– Od primarne važnosti su završetak stanice „Beograd centar”, kao i Transportno-putničke stanice (TPS) u Zemunu. Za „Prokop” je razrađen model po kome bi privatni partner izgradio komercijalne sadržaje i o svom trošku sagradio i staničnu zgradu. U naredih nekoliko meseci očekujemo objavljivanje poziva u tu svrhu. Poziv koji je prošlog leta raspisan bio je neobavezujući, ali posle razgovora sa brojnim investitorima razrađen je model koji bi trebalo da dovede do uspešnog pronalaska investitora – objašnjava gradonačelnik.

Izgradnja TPS Zemun, prema istim najavama, počeće polovinom sledeće godine, i tek kada bude završen taj posao većina železničkih sadržaja iz Savskog amfiteatra moći će da se izmesti. I železnička stanica na Novom Beogradu, jedna od četiri buduća centralna železnička putnička čvorišta u prestonici, trebalo bi da bude preuređena. Dobiće staničnu zgradu, nove perone, sedam koloseka, punktove za parkiranje dvotočkaša i 200 parking mesta.

– Železnička infrastruktura je, prema zakonu, u nadležnosti „Železnica Srbije”. Suština preuređene stanice u Novom Beogradu je u fizičkoj integraciji autobuskog i šinskog podsistema na jednom terminalu – ističe Mali.

Gradonačelnik navodi da je u pripremi i studija koja će preispitati postojeću regulativu u vezi sa železničkim prevozom opasnih materija i rizikom pri prevozu opasnih materija kroz „Beogradski železnički čvor” i alternativnim varijantama.

– Rok za izradu studije je osam do devet meseci posle izbora konsultanta, a za njenu primenu je kraj 2018. godine. Biće izabrana varijanta koja treba da omogući izmeštanje pruge oko Kalemegdana na najbezbedniji i najefikasniji način – kaže Mali.

Moderan autobuski kompleks

200 parking mesta u podzemnoj javnoj garaži sa pristupima iz Antifašističke borbe i Jurija Gagarina.

135 perona

55 parking mesta za duže zadržavanje autobusa

Deo Bloka 42 pre 11 godina
(Foto Z. Anastasijević)

Romsko naselje, stare Terazije i divlji buvljak

Ka­da bi par­ce­le u Blo­ku 42 mo­gle da pro­go­vo­re, u ro­man bi sta­lo šta su sve sa­mo u pret­hod­noj de­ce­ni­ji pre­ko ple­ća pre­gu­ra­le i ko se za tu te­ri­to­ri­ju mal­te­ne pr­sa u pr­sa bo­rio. Pre de­set go­di­na po­lja­ne je oku­pi­ra­lo se­dam­de­se­tak rom­skih po­ro­di­ca ta­ko što su se pod ne­ja­snim okol­no­sti­ma iz Blo­ka 67 pre­se­li­le na slo­bod­no ze­mlji­šte u Uli­ci Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­vi­ća. Čim su se do­se­li­li, mno­gi­ma je uru­če­no re­še­nje ko­mu­nal­ne in­spek­ci­je No­vog Be­o­gra­da na osno­vu ko­jeg je tre­ba­lo da uklo­ne ku­ći­ce sa jav­ne po­vr­ši­ne. Ne­ki od njih su se po­tom sku­ći­li is­pod „Ga­ze­le” i u Blo­ku 70. Ali to ih ni­je spre­či­lo da na pla­tou is­pod že­le­znič­ke sta­ni­ce „No­vi Be­o­grad” gde se bio ugne­zdio „di­vlji bu­vljak” na­sta­ve da za­ra­đu­ju za ži­vot. 

Uza­lud su op­štin­ske i grad­ske ko­mu­nal­ne slu­žbe po­ku­ša­va­le da spre­če ne­le­gal­nu pro­da­ju sve dok deo is­pod nad­vo­žnja­ka po­čet­kom 2010. ni­su ogra­di­le. Pro­da­ja po­lov­ne ro­be po­tom je po­me­re­na na le­di­nu pre­ko pu­ta „bu­vlja­ka”. Dok je cve­ta­la ulič­na pro­da­ja, ta­da­šnje grad­ske vla­sti do­se­ti­le su se ka­ko da obo­ga­te tu­ri­stič­ku po­nu­du pre­sto­ni­ce – osmi­sli­le su te­mat­ski park „Te­ra­zi­je iz 1930” na uglu uli­ca Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­vi­ća i An­ti­fa­ši­stič­ke bor­be. Ulo­ži­le su oko 72 mi­li­o­na di­na­ra, a re­pli­ka ni­ka­da ni­je do­vr­še­na. Ka­da je u me­di­je do­spe­lo da je taj mon­ta­žni kom­pleks ne­le­gal­no pri­klju­čen na elek­trič­nu mre­žu, pre­li­la se ča­ša ne­za­do­volj­stva „Po­tem­ki­no­vim par­kom”. Po­ru­šen je pre dve go­di­ne. 

Čim je mon­ta­žni kom­pleks 2015. uklo­njen, na tu lo­ka­ci­ju su se is­kr­ca­li ne­le­gal­ni pro­dav­ci. Ko­mad go­le ze­mlje iz­nad nad­vo­žnja­ka pre­kri­le su sta­re ci­pe­le, iz­no­še­na gar­de­ro­ba, fe­no­vi, na­kit… Tek pro­šle go­di­ne plac pre­ko pu­ta „Ve­ra” na ko­jem je pla­ni­ra­na zgra­da že­le­znič­ke sta­ni­ce „No­vi Be­o­grad” i po­slov­no zda­nje vi­si­ne do 100 me­ta­ra ogra­đen je. Par­king pre­ko pu­ta „bu­vlja­ka” iz­me­šten je u av­gu­stu 2016. po­sle 22 go­di­ne, a dva me­se­ca ka­sni­je i tu­ri­stič­ki auto­bu­si su se od­se­li­li sa te lo­ka­ci­je. 

Po­sta­vlja­nje ogra­da oko Blo­ka 42 Di­rek­ci­ja za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte za­vr­ši­la je pro­šlog me­se­ca što zna­či da je ta lo­ka­ci­ja sa­da sprem­na za te­me­lje glav­ne auto­bu­ske sta­ni­ce.   

Komentari4
6e702
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Дарак
Нешто размишљам... Мост на ади где му место није, Београд на води зазида ми поглед, фонтана на Славији а саобарћај на Славији не решен, безразложно измештам станицу на НБГД, срушим станицу а нову нисам направио... Тешко да овде било ко пита струку за било шта.
Mara
Apsolutno nepotrebno izmestanje Autobuske stanice! Uopste ne razmisljaju o ljudima iz provincije koji u velikom broju svakodnevno dolaze u BG, najpre da idu u Klinicki centar ili obavljaju poslove po gradu. Sada ce da im treba vise para kada dolaze u Beograd , jer provincija mnooogo losije zivi od Beogradjana. Stariji ljudi slabo umeju da koriste gradski prevoz, a taksi koji je i inace skup, bice im sada jos skuplji. A sve to zbog necijih ortackih talova, koje ocigledno moraju gradjani da plate. Da gradska vlast zna za sramotu, rekla bih im : Sram vas bilo ! Al ne znaju, na nasu zalost... Nadam se da ce Beogradjani da razmisle kome i zasto daju glas na gradskim izborima ..
Mirjana B
Ima li iko smisaono objasnjenje zbog cega nisu planirane stanice istok/zapad/sever/jug i obilaznice umesto da i dalje saobracaj prolazi kroz Beograd? Ima li smisla da npr. putnici iz Vrsca prolaze preko Pancevackog mosta do Novog Beograda ili da neko sa Zvezdare ili Dircola ide do Novog Beograda pa da se vraca prema Vrscu? Isto vazi za sve putne pravce.
Aranđel Mihajlović
,, Kašnjenje sa izdavanjem lokacijskih uslova '' je samo jeftin izgovor za neupućene . Razlozi su političko - kadrovsko - finansijske prirode , koje vi nebiste objavili . Drugi veliki problem koji će se javiti kada autobuske stanice budu završene , je neizgrađena veza sa obilaznicom kroz Surčinsko polje . Tako da će deset hiljada autobusa svakodnevno i dalje prolaziti kroz grad .

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja