petak, 03.04.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:54

Nemački novinari „iskrivljuju” javnu sliku o izbeglicama

U medijima nesrazmerno više priča o migrantima kriminalcima nego o napadima na strance. – Desničarska glad za lažnim vestima
Autor: Nenad Radičevićnedelja, 06.08.2017. u 22:00
Ла­жним ве­сти­ма де­сни­чар­ски блог нај­бр­же при­ву­као па­жњу чи­та­ла­ца (Фо­то Н. Ра­ди­че­вић)

Od na­šeg do­pi­sni­ka
Frank­furt, Haj­del­berg – Za raz­li­ku od 2015. i pr­vih me­se­ci 2016. go­di­ne, ka­da su ne­mač­ki no­vi­na­ri u iz­ve­šta­va­nju uglav­nom za­ne­ma­ri­va­li ili pot­ce­nji­va­li zna­čaj kri­vič­nih de­la ko­je su po­či­ni­le iz­be­gli­ce, me­dij­ski rad­ni­ci sa­da su oti­šli u dru­gu kraj­nost. Oni sa­da ne­sra­zmer­no vi­še iz­ve­šta­va­ju o kri­mi­na­lu iza ko­jeg sto­je mi­gran­ti ne­go što jav­no­sti pre­no­se pri­če o kri­vič­nim de­li­ma ko­ji po­či­ne Nem­ci, na­ro­či­to o na­si­lju nad tra­ži­o­ci­ma azi­la.

U pro­te­kle tri go­di­ne za oko tre­ći­nu je po­ve­ćan broj na­pa­da na stran­ce ko­je ži­ve u Ne­mač­koj, ali je za oko tre­ći­nu po­ve­ćan i broj kri­vič­nih de­la za ko­je se sum­nji­če oso­be mi­grant­skog po­re­kla.

Ove či­nje­ni­ce ni­su ta­ko pred­sta­vlje­ne u iz­ve­šta­ji­ma vo­de­ćih ne­mač­kih dnev­nih li­sto­va i TV sta­ni­ca, utvr­dio je u na­uč­noj stu­di­ji is­tra­ži­vač­ki tim Fa­kul­te­ta za me­di­je „Ma­kro­me­di­ja”.

„Me­di­ji će ra­di­je sta­vi­ti u pr­vi plan pre­stup­ni­ke ko­ji po­ti­ču iz ino­stran­stva”, is­ti­če pro­fe­sor dr To­mas He­šter­man, šef ove stu­di­je, u ko­joj se is­ti­če da je to pot­pu­ni pre­o­kret na­či­na iz­ve­šta­va­nja u od­no­su na No­vu go­di­nu 2016. ka­da su no­vi­na­ri ne­ko­li­ko da­na ig­no­ri­sa­li či­nje­ni­cu da su na jav­nom do­če­ku u Kel­nu uglav­nom tra­ži­o­ci azi­la i oso­be mi­grant­skog po­re­kla pljač­ka­li i sek­su­al­no uz­ne­mi­ra­va­li i zlo­sta­vlja­li na sto­ti­ne že­na. 

Is­tra­ži­va­či su utvr­di­li da su TV sta­ni­ce ove go­di­ne u od­no­su na 2014. emi­to­va­le če­ti­ri pu­ta vi­še iz­ve­šta­ja o osum­nji­če­nim kri­mi­nal­ci­ma imi­grant­skog po­re­kla, iako je u tom pe­ri­o­du broj osum­nji­če­nih kri­mi­na­la­ca ne­ne­mač­kog po­re­kla po­ve­ćan tek za tre­ći­nu. Na­su­prot to­me, ob­ja­vlje­no je du­plo ma­nje iz­ve­šta­ja o na­si­lju nad lju­di­ma imi­grant­skog po­re­kla, upr­kos to­me što je evi­den­tan po­rast ova­kvih na­pa­da iza ko­jih sto­je de­sni­čar­ske gru­pe.

Naj­ti­ra­žni­ji ne­mač­ki list „Bild” u čak 64 od­sto svo­jih iz­ve­šta­ja ko­ji se ti­ču stra­na­ca za­pra­vo je pi­sao o osum­nji­če­nim za kri­vič­no de­lo. 

He­šter­man is­ti­če da je stu­di­ja utvr­di­la da su iz­be­gli­ce re­la­tiv­no ret­ko in­ter­vju­i­sa­ne, a slič­no je utvr­đe­no i ne­dav­no ob­ja­vlje­noj stu­di­ji o iz­ve­šta­ji­ma ne­mač­kih štam­pa­nih me­di­ja 2015. i po­čet­kom 2016. go­di­ne. Po­to­nja stu­di­ja je utvr­di­la da su me­di­ji u tom pe­ri­o­du ig­no­ri­sa­li le­gi­tim­nu za­bri­nu­tost de­la sta­nov­ni­štva, po­na­ša­ju­ći se kao svo­je­vr­sni uči­te­lji „kul­tu­re do­bro­do­šli­ce” za iz­be­gli­ce.

To što su vo­de­ći me­di­ji po­ti­ski­va­li kri­tič­ke gla­so­ve do­pri­ne­lo je da po­je­di­ni Nem­ci pre­đu u još eks­trem­ni­ju opo­zi­ci­ju ta­ko da sa­da me­đu pu­bli­kom na­klo­nje­noj kraj­njoj de­sni­ci, ka­ko ka­žu na­uč­ni­ci, po­sto­ji po­pri­lič­na „glad” za ve­sti­ma u ko­ji­ma su iz­be­gli­ce pri­ka­za­ne kao ne­ga­tiv­ci, dok se la­žne ve­sti ko­je pod­u­pi­ru ra­si­stič­ke sta­vo­ve ši­re naj­br­že na dru­štve­nim mre­ža­ma. Da bi ot­kri­li ka­ko funk­ci­o­ni­šu la­žne ve­sti, is­tra­ži­va­či Uni­ver­zi­te­ta Ho­en­hajm u Štut­gar­tu pred­vo­đe­ni pro­fe­so­rom dr Vol­fgan­gom Švaj­ge­rom na­pra­vi­li su jed­no­me­seč­ni eks­pe­ri­ment ta­ko što su na in­ter­ne­tu na­pra­vi­li no­vin­ski blog ko­ji ob­ja­vlju­je ve­sti, po­tom i stra­nu i če­ti­ri la­žna pro­fi­la na „Fej­sbu­ku”. Pr­ve dve ne­de­lje su ob­ja­vlji­va­li isti­ni­te ve­sti, ali su se fo­ku­si­ra­li na ne­ga­tiv­ne stra­ne iz­be­glič­ke po­li­ti­ke i is­ti­ca­li kri­vič­na de­la tra­ži­la­ca azi­la.

Blog su na­zva­li „Folk­sbe­o­bah­ter” (Na­rod­ni po­sma­trač), što pod­se­ća na na­ci­stič­ki list „Fel­ki­šer Be­o­bah­ter”, na ko­ji je aso­ci­rao i lo­go sa or­lom ra­ši­re­nih kri­la. De­sni­čar­ska pu­bli­ka je pri­vu­če­na i ta­ko što su se po­ve­za­li sa saj­to­vi­ma de­sni­čar­skih or­ga­ni­za­ci­ja – Al­ter­na­ti­ve za Ne­mač­ku, Po­kre­ta Evro­plja­na pro­tiv isla­mi­za­ci­je Za­pa­da (Pe­gi­da) i Iden­ti­tar­nog po­kre­ta.

Iako su ste­kli tek oko 250 „fej­sbuk pri­ja­te­lja”, pra­vi bum su do­ži­ve­li ka­da su ob­ja­vi­li la­žnu vest da su u me­stu Bad Oj­len (ko­je ne po­sto­ji) iz­be­gli­ce ko­ri­sti­le uslu­ge pro­sti­tut­ki, pri če­mu je to pla­će­no iz po­kra­jin­ske ka­se. Sa­mo za če­ti­ri sa­ta ovu „vest” je vi­de­lo čak 11.000 lju­di, 150 lju­di ju je po­de­li­lo na „Fej­sbu­ku”, pri če­mu je do­šla go­mi­la ne­ga­tiv­nih ko­men­ta­ra, a sa­mo ne­ko­li­ko ko­ri­sni­ka je pri­me­ti­lo da je u pi­ta­nju iz­mi­šljo­ti­na.

„Ve­li­ki deo ovih de­sni­čar­ski fil­tri­ra­nih ve­sti, ko­ji­ma smo sve­do­ci, po­ti­če od ve­o­ma ma­log bro­ja lju­di, ko­ji su, me­đu­tim, ve­o­ma ak­tiv­ni”, ka­že za Ra­dio SVR pro­fe­sor Švaj­ger.


Komentari2
2a273
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Иван Р
Немачки медији су класика. Када криминално дело изврши Петар Петровић (немачки држављанин) онда је Србин (евентуално Немац са српским коренима). Када Албанци са КиМ (српски грађани) изврше злочин онда су Срби. Када неки Хрват и Муслиман ураде нешто немило онда су са Балкана.
marko
Istorija nas uci da Nemci uvek pedantno idu u krajnosti. U toj svojoj pedanteriji se i preracunaju ali tragedija je da mnogo nevinih strada dok se ne dovedu u red. Nisam nikad bio "crven" ili Rusofil ali Gorbacov je najveci kriivac jer je povukao trupe iz istocne Nemacke.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja