nedelja, 24.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 13.08.2017. u 22:00 O. M.
PINK PANTERI: POTERA DUGA DVE DECENIJE

Uhvati me, ako možeš

Najveće pljačke obavljaju u roku od maksimalno jednog minuta, govore više svetskih jezika, koriste najmoderniju tehnologiju, lako se prilagođavaju i utapaju u okolinu
(Фото Еуропол)

Na­vr­ša­va­ju se dve de­ce­ni­je ot­kad mno­ge po­li­ci­je sve­ta naj­če­šće uza­lud­no tra­ga­ju i po­sta­vlja­ju zam­ke ozlo­gla­še­noj me­đu­na­rod­noj gru­pi pljač­ka­ša po­zna­tih pod na­zi­vom „Pink pan­te­ri”. Iz­me­đu 1997. i 2016. go­di­ne bi­lo je oko 400 oru­ža­nih pljač­ki luk­su­znih zla­ta­ra ko­je su po­či­ni­li „Pink pan­te­ri”.

Pre­ma pro­ce­ni In­ter­po­la, do sa­da su opljač­ka­li po­la mi­li­jar­de do­la­ra u dra­gom ka­me­nju, zla­tu i na­ki­tu ko­ji ni­ka­da ni­su pro­na­đe­ni.

Naj­ve­će svet­ske pljač­ke iz­ve­li su u ju­ve­lir­ni­ca­ma u Ja­pa­nu, Pa­ri­zu, Lon­do­nu i Du­ba­i­ju. U stro­gom cen­tru Pa­ri­za 2008. go­di­ne od­ne­li su 90 mi­li­o­na evra, dok su se u cen­tar Du­ba­i­ja do­ve­zli s dva auto­mo­bi­la u šo­ping cen­tar i film­skom br­zi­nom od­ne­li dra­go­ce­no­sti u vred­no­sti od 11 mi­li­o­na evra. Ve­o­ma ma­li po­sto­tak pljač­ka­ša zla­ta­ra za­vr­šio je u za­tvo­ru, a oni ko­ji i stig­nu ta­mo vr­lo ubr­zo po­beg­nu.

Klu­zo u Đe­no­vi
Zbog lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu ita­li­jan­skim po­li­caj­ci­ma, cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin ko­jeg je pre de­se­tak da­na za­u­sta­vi­la sa­o­bra­ćaj­na po­li­ci­ja u pred­gra­đu Đe­no­ve, zbog lu­dač­ke vo­žnje bi­ci­klom i oba­ra­nja pe­ša­ka, pu­šten je na slo­bo­du iako je upra­vo on sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pre to­ga opljač­kao zla­ta­ru ko­ja se na­la­zi­la ne­ko­li­ko uli­ca da­lje. U ran­cu je imao de­se­ti­ne zlat­nih bren­di­ra­nih sa­to­va, ali ga po­li­caj­ci ni­su pre­tre­sli. Po­sle le­gi­ti­mi­sa­nja i pi­sa­nja pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve, jer ni­je imao bo­ra­vi­šnu do­zvo­lu, pu­šten je jer sa­o­bra­ćaj­ni po­li­caj­ci ni­si zna­li da se ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka ra­ni­je do­go­di­la pljač­ka, te da su po­či­ni­o­ci s li­ca me­sta po­be­gli upra­vo bi­ci­kli­ma.

Sma­tra se da or­ga­ni­za­ci­ju či­ni oko 160 čla­no­va, od ko­jih njih 60 re­dov­no uče­stvu­je u ra­znim ak­ci­ja­ma. I mit je da su čla­no­vi ban­de uglav­nom s Bal­ka­na jer u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji ima i čla­no­va iz dru­gih ze­ma­lja...

Ne­ki sma­tra­ju da su pljač­ka­ši dra­gog ka­me­nja ve­li­ki lju­bi­te­lji fil­mo­va jer ih je po jed­nom kult­nom fil­mu In­ter­pol i kr­stio. Ce­lo­kup­na or­ga­ni­za­ci­ja do­bi­la je ime „Pink pan­ters” po uzo­ru na film Blej­ka Edvard­sa „Po­vra­tak Pink Pan­te­ra” iz 1975. go­di­ne gde se ne­spret­ni in­spek­tor Klu­zo, ko­ga tu­ma­či Pi­ter Se­lers, bo­ri s pljač­ka­ši­ma di­ja­ma­na­ta. Upra­vo na iden­ti­čan na­čin ova gru­pa iz­ve­la je broj­ne pljač­ke po pri­me­ru le­gen­dar­nog fil­ma, do te me­re da čak imi­ti­ra­ju sce­ne. Pro­fe­si­o­nal­ni, uigran i ve­o­ma do­bro raz­ra­đen tim naj­ve­će pljač­ke po sve­tu oba­vlja u ro­ku od mak­si­mal­no jed­nog mi­nu­ta, go­vo­re vi­še svet­skih je­zi­ka, la­ko se pri­la­go­đa­va­ju i uta­pa­ju u oko­li­nu, a me­sto za ko­je se od­lu­če da opljač­ka­ju ne­ko­li­ko ne­de­lja osma­tra­ju i raz­ra­de plan do po­sled­njeg de­ta­lja. Sva­ko u ti­mu ima po­seb­nu ulo­gu u če­mu je naj­bo­lji, a ne zna se ni po­sle dve de­ce­ni­je ko je na vr­hu ove kri­mi­nal­ne hi­je­rar­hi­je. Po­sto­je sa­mo na­ga­đa­nja i te­o­ri­je.

Svo­je­vre­me­no je lon­don­ski „Gar­di­jan” pi­sao da, na ne­sre­ću In­ter­po­la i po­li­ci­ja iz dva­de­se­tak ze­ma­lja u ko­ji­ma su ope­ri­sa­li, ova ban­da po­se­du­je od­re­đe­ni stil i gla­mur i sko­ro neo­ba­ve­znu non­ša­lan­ci­ju s ko­jom pljač­ka ju­ve­lir­ni­ce sa­mo za naj­bo­ga­ti­je. U Ber­nu je, po­čet­kom 2012. go­di­ne, odr­žan i sa­sta­nak sto­ti­nak po­li­ca­ja­ca iz dva­de­se­tak ze­ma­lja ko­ji su tri da­na raz­go­va­ra­li o „Pink pan­te­ri­ma”, jer im je svi­ma za­da­tak da ih str­pa­ju iza re­še­ta­ka. Bu­du­ći da oni po­sta­ju sve in­ven­tiv­ni­ji, ko­ri­ste se ra­znim teh­no­lo­gi­ja­ma, a po­li­ci­ja sko­ro uvek za­o­sta­je ba­rem ko­rak. To je za­klju­čak Evro­po­la, ko­ji je ne­dav­no pred­sta­vio pro­jekt pod na­zi­vom „ Di­ja­mant po­či­nje ta­mo gde je Pink Pan­ter pre­stao”. Po­kre­nu­ti pro­jekt tre­ba­lo bi da uje­di­ni evrop­ske, ali i svet­ske po­li­ci­je u bor­bi pro­tiv kra­dlji­va­ca di­ja­ma­na­ta, a kao što se iz na­zi­va vi­di Evro­pol je in­spi­ra­ci­ju do­bio od već po­ma­lo le­gen­dar­nih „Pink pan­te­ra”. U uspe­šnom lo­vu na lo­po­ve džen­tlme­ne, ka­ko su ih kr­sti­li po­je­di­ni svet­ski me­di­ji, ni­je po­mo­glo ni to što je In­ter­pol 2007. osno­vao po­li­cij­ski „Pink pan­ter tim” ko­ji se spe­ci­ja­li­zi­rao za lov na lo­po­ve o ko­ji­ma se zna sa­mo da do­la­ze s pod­ruč­ja za­pad­nog Bal­ka­na, od­no­sno s pod­ruč­ja Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. In­ter­po­lov tim uga­šen je 2016, a na­sle­dio ga je Evro­po­lov pro­je­kat „Di­ja­mant” ko­ji bi se, osim lo­po­vi­ma sa za­pad­nog Bal­ka­na, ba­vio i oni­ma ko­ji do­la­ze s Bal­ti­ka i ju­go­za­pa­da Evro­pe.

Komеntari1
daf08
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovan Milanovic
Da li je skupocjeni nakit kupio neki bogatun ili ga je maznuo neki lopov meni se podjednako hvata ...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja