ponedeljak, 06.04.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 17:05
PINK PANTERI: POTERA DUGA DVE DECENIJE

Uhvati me, ako možeš

Najveće pljačke obavljaju u roku od maksimalno jednog minuta, govore više svetskih jezika, koriste najmoderniju tehnologiju, lako se prilagođavaju i utapaju u okolinu
Autor: O. M.nedelja, 13.08.2017. u 22:00
(Фото Еуропол)

Na­vr­ša­va­ju se dve de­ce­ni­je ot­kad mno­ge po­li­ci­je sve­ta naj­če­šće uza­lud­no tra­ga­ju i po­sta­vlja­ju zam­ke ozlo­gla­še­noj me­đu­na­rod­noj gru­pi pljač­ka­ša po­zna­tih pod na­zi­vom „Pink pan­te­ri”. Iz­me­đu 1997. i 2016. go­di­ne bi­lo je oko 400 oru­ža­nih pljač­ki luk­su­znih zla­ta­ra ko­je su po­či­ni­li „Pink pan­te­ri”.

Pre­ma pro­ce­ni In­ter­po­la, do sa­da su opljač­ka­li po­la mi­li­jar­de do­la­ra u dra­gom ka­me­nju, zla­tu i na­ki­tu ko­ji ni­ka­da ni­su pro­na­đe­ni.

Naj­ve­će svet­ske pljač­ke iz­ve­li su u ju­ve­lir­ni­ca­ma u Ja­pa­nu, Pa­ri­zu, Lon­do­nu i Du­ba­i­ju. U stro­gom cen­tru Pa­ri­za 2008. go­di­ne od­ne­li su 90 mi­li­o­na evra, dok su se u cen­tar Du­ba­i­ja do­ve­zli s dva auto­mo­bi­la u šo­ping cen­tar i film­skom br­zi­nom od­ne­li dra­go­ce­no­sti u vred­no­sti od 11 mi­li­o­na evra. Ve­o­ma ma­li po­sto­tak pljač­ka­ša zla­ta­ra za­vr­šio je u za­tvo­ru, a oni ko­ji i stig­nu ta­mo vr­lo ubr­zo po­beg­nu.

Klu­zo u Đe­no­vi
Zbog lo­še ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu ita­li­jan­skim po­li­caj­ci­ma, cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin ko­jeg je pre de­se­tak da­na za­u­sta­vi­la sa­o­bra­ćaj­na po­li­ci­ja u pred­gra­đu Đe­no­ve, zbog lu­dač­ke vo­žnje bi­ci­klom i oba­ra­nja pe­ša­ka, pu­šten je na slo­bo­du iako je upra­vo on sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta pre to­ga opljač­kao zla­ta­ru ko­ja se na­la­zi­la ne­ko­li­ko uli­ca da­lje. U ran­cu je imao de­se­ti­ne zlat­nih bren­di­ra­nih sa­to­va, ali ga po­li­caj­ci ni­su pre­tre­sli. Po­sle le­gi­ti­mi­sa­nja i pi­sa­nja pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve, jer ni­je imao bo­ra­vi­šnu do­zvo­lu, pu­šten je jer sa­o­bra­ćaj­ni po­li­caj­ci ni­si zna­li da se ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka ra­ni­je do­go­di­la pljač­ka, te da su po­či­ni­o­ci s li­ca me­sta po­be­gli upra­vo bi­ci­kli­ma.

Sma­tra se da or­ga­ni­za­ci­ju či­ni oko 160 čla­no­va, od ko­jih njih 60 re­dov­no uče­stvu­je u ra­znim ak­ci­ja­ma. I mit je da su čla­no­vi ban­de uglav­nom s Bal­ka­na jer u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji ima i čla­no­va iz dru­gih ze­ma­lja...

Ne­ki sma­tra­ju da su pljač­ka­ši dra­gog ka­me­nja ve­li­ki lju­bi­te­lji fil­mo­va jer ih je po jed­nom kult­nom fil­mu In­ter­pol i kr­stio. Ce­lo­kup­na or­ga­ni­za­ci­ja do­bi­la je ime „Pink pan­ters” po uzo­ru na film Blej­ka Edvard­sa „Po­vra­tak Pink Pan­te­ra” iz 1975. go­di­ne gde se ne­spret­ni in­spek­tor Klu­zo, ko­ga tu­ma­či Pi­ter Se­lers, bo­ri s pljač­ka­ši­ma di­ja­ma­na­ta. Upra­vo na iden­ti­čan na­čin ova gru­pa iz­ve­la je broj­ne pljač­ke po pri­me­ru le­gen­dar­nog fil­ma, do te me­re da čak imi­ti­ra­ju sce­ne. Pro­fe­si­o­nal­ni, uigran i ve­o­ma do­bro raz­ra­đen tim naj­ve­će pljač­ke po sve­tu oba­vlja u ro­ku od mak­si­mal­no jed­nog mi­nu­ta, go­vo­re vi­še svet­skih je­zi­ka, la­ko se pri­la­go­đa­va­ju i uta­pa­ju u oko­li­nu, a me­sto za ko­je se od­lu­če da opljač­ka­ju ne­ko­li­ko ne­de­lja osma­tra­ju i raz­ra­de plan do po­sled­njeg de­ta­lja. Sva­ko u ti­mu ima po­seb­nu ulo­gu u če­mu je naj­bo­lji, a ne zna se ni po­sle dve de­ce­ni­je ko je na vr­hu ove kri­mi­nal­ne hi­je­rar­hi­je. Po­sto­je sa­mo na­ga­đa­nja i te­o­ri­je.

Svo­je­vre­me­no je lon­don­ski „Gar­di­jan” pi­sao da, na ne­sre­ću In­ter­po­la i po­li­ci­ja iz dva­de­se­tak ze­ma­lja u ko­ji­ma su ope­ri­sa­li, ova ban­da po­se­du­je od­re­đe­ni stil i gla­mur i sko­ro neo­ba­ve­znu non­ša­lan­ci­ju s ko­jom pljač­ka ju­ve­lir­ni­ce sa­mo za naj­bo­ga­ti­je. U Ber­nu je, po­čet­kom 2012. go­di­ne, odr­žan i sa­sta­nak sto­ti­nak po­li­ca­ja­ca iz dva­de­se­tak ze­ma­lja ko­ji su tri da­na raz­go­va­ra­li o „Pink pan­te­ri­ma”, jer im je svi­ma za­da­tak da ih str­pa­ju iza re­še­ta­ka. Bu­du­ći da oni po­sta­ju sve in­ven­tiv­ni­ji, ko­ri­ste se ra­znim teh­no­lo­gi­ja­ma, a po­li­ci­ja sko­ro uvek za­o­sta­je ba­rem ko­rak. To je za­klju­čak Evro­po­la, ko­ji je ne­dav­no pred­sta­vio pro­jekt pod na­zi­vom „ Di­ja­mant po­či­nje ta­mo gde je Pink Pan­ter pre­stao”. Po­kre­nu­ti pro­jekt tre­ba­lo bi da uje­di­ni evrop­ske, ali i svet­ske po­li­ci­je u bor­bi pro­tiv kra­dlji­va­ca di­ja­ma­na­ta, a kao što se iz na­zi­va vi­di Evro­pol je in­spi­ra­ci­ju do­bio od već po­ma­lo le­gen­dar­nih „Pink pan­te­ra”. U uspe­šnom lo­vu na lo­po­ve džen­tlme­ne, ka­ko su ih kr­sti­li po­je­di­ni svet­ski me­di­ji, ni­je po­mo­glo ni to što je In­ter­pol 2007. osno­vao po­li­cij­ski „Pink pan­ter tim” ko­ji se spe­ci­ja­li­zi­rao za lov na lo­po­ve o ko­ji­ma se zna sa­mo da do­la­ze s pod­ruč­ja za­pad­nog Bal­ka­na, od­no­sno s pod­ruč­ja Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. In­ter­po­lov tim uga­šen je 2016, a na­sle­dio ga je Evro­po­lov pro­je­kat „Di­ja­mant” ko­ji bi se, osim lo­po­vi­ma sa za­pad­nog Bal­ka­na, ba­vio i oni­ma ko­ji do­la­ze s Bal­ti­ka i ju­go­za­pa­da Evro­pe.


Komentari1
09ca3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Jovan Milanovic
Da li je skupocjeni nakit kupio neki bogatun ili ga je maznuo neki lopov meni se podjednako hvata ...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Hronika /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja