subota, 15.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 13.08.2017. u 22:00 Sandra Gucijan
U SUSRET ŠANGAJSKOJ LISTI NAJBOLjIH UNIVERZITETA NA SVETU ZA 2017. GODINU

Beogradski univerzitet bolji od pariske Sorbone

Ove godine su prvi put na listu po oblastima nauke ušli univerziteti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i to u matematici
(Фо­то Д. Јевремовић)

Tač­no u po­noć (po šan­gaj­skom vre­me­nu), 15. av­gu­sta, zna­će­mo da li je Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du za­dr­žao me­sto u dru­štvu 500 naj­bo­ljih uni­ver­zi­te­ta u sve­tu i da li se na Šan­gaj­skoj li­sti even­tu­al­no na­šao i još ne­ki srp­ski uni­ver­zi­tet.

Ovu li­stu, ko­ju aka­dem­ska za­jed­ni­ca ši­rom sve­ta sva­ke go­di­ne u avgustu do­če­ku­je s ve­li­kim ne­str­plje­njem, od 2003. go­di­ne ob­ja­vlju­je ki­ne­ski Uni­ver­zi­tet Ci­ao Tong.

***

Reč ured­ni­ka

Po­što­va­ni či­ta­o­ci,

„Po­li­ti­ka” po­no­vo otva­ra stra­nu „Na­u­ka”, ko­ju je go­di­na­ma uspe­šno vo­dio naš ko­le­ga Stan­ko Sto­jilj­ko­vić. Sva­kog po­ne­delj­ka će­mo se ba­vi­ti ozbilj­nim pro­ble­mi­ma srp­ske na­u­ke, uz za­ni­mlji­vo­sti iz sve­ta, zna­čaj­nim da­tu­mi­ma u isto­ri­ji na­u­ke, ali će­mo pred­sta­vlja­ti i uspe­šne na­uč­ni­ke, pro­jek­te, in­sti­tu­te... Pi­ši­te nam, pred­la­ži­te, oče­ku­je­mo va­še ide­je...

Stra­nu otva­ra­mo pri­čom o Šan­gaj­skoj li­sti naj­bo­ljih uni­ver­zi­te­ta na sve­tu, ko­ja će bi­ti ob­ja­vlje­na su­tra, a na ko­joj ne bi bi­lo na­šeg naj­sta­ri­jeg – Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, da ni­je nje­go­vih na­uč­ni­ka ko­ji­ma se po­no­se i Sr­bi­ja i svet. Na­da­mo se da će­mo, ako ne već su­tra, on­da na­red­nih go­di­na na ovoj li­sti ugle­da­ti i osta­le srp­ske uni­ver­zi­te­te.

San­dra Gu­ci­jan

Jed­na je od najuticajnijih na sve­tu u obla­sti vi­so­kog obra­zo­va­nja, a ključ­ni kri­te­ri­ju­mi za ran­gi­ra­nje uni­ver­zi­te­ta su br­oj ob­ja­vlje­nih na­uč­nih ra­do­va u me­đu­na­rod­nim ča­so­pi­si­ma, ci­ti­ra­nost, br­oj do­bit­ni­ka no­be­lo­vih na­gra­da i fild­so­vih me­da­lja... Ana­li­zi­ra se vi­še od 1.200 uni­ver­zi­te­ta, a ob­ja­vlju­je sa­mo rang-li­sta 500 naj­bo­ljih.

Be­o­grad­ski uni­ver­zi­tet je na li­stu ušao pr­vi put 2012. go­di­ne, ran­gi­ran iz­me­đu 401. i 500. me­sta i od ta­da je sa­mo na­pre­do­vao. Za­ni­mlji­vo je da je upra­vo „Po­li­ti­ka” u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma ob­ra­do­va­la ta­da­šnjeg rek­to­ra pr­of. dr Bran­ka Ko­va­če­vi­ća. Aka­dem­ska za­jed­ni­ca je ta­da bi­la opi­je­na od odu­še­vlje­nja jer su pri­pre­me za ula­zak u dru­štvo naj­bo­ljih tra­ja­le go­di­na­ma. S in­sti­tu­ta su se, me­đu­tim, ču­le dru­ga­či­je re­ak­ci­je jer su na­uč­ni­ci sma­tra­li da im ni­je oda­to du­žno pri­zna­nje za ula­zak Uni­ver­zi­te­ta na Šan­gaj­sku li­stu. Ka­ko su tvr­di­li, a to se i da­nas ču­je, pr­o­fe­so­ri BU ne bi ni­ka­da mo­gli da iz­bo­re ula­zak me­đu naj­bo­lje da ni­je bi­lo dra­stič­nih me­ra mi­ni­star­stva ko­je je čak i sma­nji­lo pla­te na­uč­ni­ci­ma s in­sti­tu­ta ko­ji na svo­jim ra­do­vi­ma ni­su upi­si­va­li da pri­pa­da­ju BU već svom in­sti­tu­tu.

Pr­o­ble­ma­tič­ni kri­te­ri­ju­mi
Iako se ka­že da je Šan­gaj­ska li­sta rav­na me­da­lji na olim­pi­ja­di, ogro­man br­oj pr­o­fe­so­ra uka­zu­je na či­nje­ni­cu da je me­to­do­lo­gi­ja ran­gi­ra­nja ve­o­ma spor­na i da fa­vo­ri­zu­je ame­rič­ke uni­ver­zi­te­te jer je je­dan od kri­te­ri­ju­ma i br­oj do­bit­ni­ka No­be­lo­ve na­gra­de ili Fild­so­ve me­da­lje. SAD na li­sti obič­no ima oko 150 vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih in­sti­tu­ci­ja. Čud­no je, na pri­mer, da je pa­ri­ska Sor­bo­na tek pr­o­šle go­di­ne ušla u dru­štvo 500 naj­bo­ljih i to me­đu po­sled­njih 100 ran­gi­ra­nih uni­ver­zi­te­ta. Bu­ne se i čla­ni­ce Evrop­ske uni­je, či­jih de­vet dr­ža­va ne­ma ni­je­dan uni­ver­zi­tet me­đu naj­bo­lji­ma. 

Ka­ko bi­lo, tek tri go­di­ne je BU bio rangirani iz­me­đu 301. i 400. me­sta, a la­ne je po­stig­nut do sa­da naj­ve­ći uspeh i pla­sman iz­me­đu 201. i 300. me­sta. Ka­da je reč o obla­sti­ma na­u­ke, po­ka­za­lo se da smo naj­bo­lji u ma­te­ma­ti­ci, a po­tom su nas ob­ra­do­va­li i fi­zi­ča­ri. U 2013. go­di­ni je ma­te­ma­ti­ka u Sr­bi­ji sme­šte­na na vr­lo vi­so­ko me­sto – po­zi­ci­ja je bi­la iz­me­đu 101. i 150. me­sta, a na­red­ne go­di­ne je i fi­zi­ka svr­sta­na u rang ize­đu 151. i 200. me­sta.

Re­zul­ta­ti po obla­sti­ma se obič­no ob­ja­vlju­ju me­sec da­na pre ne­go kom­plet­na Šan­gaj­ska li­sta, ta­ko da nam ove go­di­ne na­du bu­di da će se na glav­noj li­sti na­ći i još ne­ki srp­ski uni­ver­zi­te­ti. Na­i­me, uni­ver­zi­te­ti u Kra­gu­jev­cu i u No­vom Sa­du na­šli su se ove go­di­ne pr­vi put na li­sti za oblast ma­te­ma­ti­ke (iz­me­đu 401. i 500. me­sta). Uni­ver­zi­tet u Be­o­gra­du je iz fi­zi­ke ran­gi­ran iz­me­đu 151. i 200. me­sta, a iz ma­te­ma­ti­ke iz­me­đu 201. i 300. me­sta. Takođe, ove godine je po prvi put na listu, u oblasti matematike, ušao i Univerzitet u Nišu (rangiran između 301. i 400. mesta).

To su ujed­no i naj­bo­lji re­zul­ta­ti ako se upo­re­de uni­ver­zi­te­ti s pr­o­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je. Na Šan­gaj­skoj li­sti pr­vi se na­šao Uni­ver­zi­tet u Lju­blja­ni, još 2007. go­di­ne, ali to­kom ovih go­di­na ni­je na­pre­do­vao, uvek je ran­gi­ran iz­me­đu 401. i 500. me­sta. Me­đu­tim, ka­da je reč o obla­sti­ma, ovaj slo­ve­nač­ki uni­ver­zi­tet je ran­gi­ran i u ma­te­ma­ti­ci (201–300), u fi­zi­ci (151–200) i u he­mi­ji (401–500). Uni­ver­zi­te­ta u Ma­ri­bo­ru ne­ma na li­sti 500 naj­bo­ljih, ali je ušao na li­ste u obla­sti ma­te­ma­ti­ke (201–300) i fi­zi­ke (401–500).

Sve­u­či­li­šte u Za­gre­bu je naj­u­spe­šni­ji hr­vat­ski uni­ver­zi­tet, ko­ji je imao uspo­ne i pa­do­ve na Šan­gaj­skoj li­sti. Pr­vi put je ran­gi­ran iz­me­đu 401. i 500. me­sta 2011. go­di­ne, ali je is­pao 2014. i 2015, da bi sa la­ne vra­tio u dru­štvo naj­bo­ljih s po­zi­ci­jom po­no­vo iz­me­đu 401. i 500. me­sta. Uni­ver­zi­tet u Za­gre­bu je ran­gi­ran i u ma­te­ma­ti­ci (301–400) i fi­zi­ci (401–500). Za­ni­mlji­vo je da se me­đu naj­bo­lje hr­vat­ske uni­ver­zi­te­te ume­šao i Uni­ver­zi­tet u Spli­tu, ko­ji je ove go­di­ne ran­gi­ran u po­lju fi­zi­ke i to iz­me­đu 201. i 300. me­sta!

Do­mi­na­ci­ju na Šan­gaj­skoj li­sti naj­bo­ljih, kao i na li­sta­ma po obla­sti­ma, dr­že ame­rič­ki uni­ver­zi­te­ti, a me­đu 10 naj­bo­ljih su sa­mo dva bri­tan­ska uni­ver­zi­te­ta. Har­vard dr­ži pr­vo me­sto od 2003. go­di­ne, ka­da je uve­de­no ran­gi­ra­nje, a ta­ko­đe je me­đu naj­bo­lji­ma i u svim osta­lim obla­sti­ma (ma­te­ma­ti­ka, fi­zi­ka, he­mi­ja, eko­no­mi­ja, me­di­ci­na, dru­štve­ne ne­u­ke), je­di­no se u en­gle­skom ni­je po­ka­zao do­bro (ran­gi­ran od 25 do 42 me­sta to­kom 14 go­di­na). „Lo­še” sto­ji i u kom­pju­ter­skim na­u­ka­ma, gde je od če­tvr­tog do 11. me­sta. Ovaj naj­sta­ri­ji ame­rič­ki uni­ver­zi­tet je u svo­joj 400 go­di­na du­goj isto­ri­ji dao osam pred­sed­ni­ka, 48 no­be­lo­va­ca i 18 no­si­la­ca Fild­so­ve me­da­lje. Sten­ford je ve­či­ti gu­bit­nik, uvek na dru­gom me­stu u glo­bal­nom po­ret­ku, ali je za­to ne­nad­ma­šiv u kom­pju­ter­skim na­u­ka­ma, gde je go­di­na­ma na pr­vom me­stu.

Šan­gaj­ski uni­ver­zi­tet ko­ji pra­vi li­stu je po­sled­nje tri go­di­ne za­dr­žao me­sto iz­me­đu 101. i 150. a, na pri­mer, Uni­ver­zi­tet u Bo­lo­nji je iz­me­đu 201. i 300. me­sta.

Komentari22
1dff7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Jana
Moram samo da pohvalim autorku teksta, koja u komentarima diskutuje sa citaocima. Bravo, to je prava retkost! Obzirom da se na drugim portalima tekstovi kradu i nakazno prevode preko Google translate. Takvi "autori/novinari" ne usudjuju se ni da se potpisu punim imenom, a kamoli da odgovore na pitanja i kritike. Iako i Politika brlja u poslednje vreme, ovo je pravo osvezenje. Hvala!
Mile
Hahaha! Vidim vec da ce studenti sa Sorbone sad da predju kod nas da studiraju. Mozda i dobiju stipendiju, ako su islamse veroispovesti. To je sada u trendu..
Aleksa
Naravno da je bolji jer samo kod nas mozes da kupis diplpme za 7 dana bices pekar lekar apotekar itd...
Dragana
Po kojim to kriterijumima ?Mozda "bolonja"?Studenti redovno prate predavanja zarade bodove i ne moraju na ispit!?A sto se tice obrazovanja U Srbiji gde je na vlasti osveta losih djaka znamo samo mi roditelji kako je danas.I nazalost jadna ova omladina.Jad i cemer sta reci...
Деда Милоје
Београдски факултет је светски лидер на пољу виртуелне реалности, Приштински на пољу земљописа, Крагујевачки права, Нишки електронике и медицине, а Универзитет одбране на пољу опште народне одбране.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja