utorak, 25.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 13:56

Polazak u školu – udar na kućni budžet

Pribor izvuče najmanje 6.500 dinara iz roditeljskog novčanika. –Sveske, bojice i rančevi najpovoljniji u hipermarketima. –Za odeću i obuću trebalo bi planirati bar 8.000.
Autor: A. Jo­va­no­vićnedelja, 27.08.2017. u 22:02
Из­бор је ве­ли­ки, нај­ма­ње се мо­ра из­дво­ји­ти око 900 ди­на­ра, а ана­том­ски об­ли­ко­ван ра­нац са чвр­стим стра­на­ма кошта и до 7.500 ди­на­ра (Фотографије Латиф Адровић)

Bi­ra­nje sve­za­ka i ran­če­va sa omi­lje­nim li­ko­vi­ma, škol­skog pri­bo­ra, no­ve obu­će i ode­će, de­ca, ali i ro­di­te­lji, shva­ta­ju ve­o­ma ozbilj­no. Dok je za ško­lar­ce to za­ba­va, za ro­di­te­lje je ve­li­ka oba­ve­za, ali i jed­na od naj­sku­pljih stav­ki u kuć­nom bu­dže­tu. Ob­no­va or­ma­ra no­vom gar­de­ro­bom – a tu su i pa­ti­ke, či­zme, je­se­nje pa i zim­ske jak­ne, udž­be­ni­ci, sve­ske, per­ni­ce, bo­ji­ce – sta­je naj­ma­nje 15.000 di­na­ra, pa će mno­gim po­no­snim ma­ma­ma i ta­ta­ma ko­ji is­pra­ća­ju de­te u ško­lu bi­ti po­treb­na nov­ča­na po­moć.

Ne­ki će to za­tra­ži­ti od naj­bli­žih – ba­ke, de­ke, tet­ki, uja­ka i stri­če­va, a bi­će i onih ko­ji će po­di­za­ti kre­di­te ka­ko bi nji­hov đak bio opre­mljen no­vim stva­ri­ma.

Da bi se ob­no­vi­la gar­de­ro­ba ško­lar­ca, po­treb­no je iz­dvo­ji­ti naj­ma­nje 8.000 di­na­ra za je­se­nju jak­nu, du­bo­ke ci­pe­le, pa­ti­ke, far­mer­ke i duks. Pro­dav­ci u bu­ti­ci­ma deč­je gar­de­ro­be nu­de je­se­nje jak­ne po ce­na­ma od 2.300 do 4.000 di­na­ra, ci­pe­le su od 2.000 do 4.500, pa­ti­ke od 1.800 do 12.000, far­mer­ke od 1.200 do 3.000, a duk­se­vi od 800 do 3.000. Za­po­sle­ni u pro­dav­ni­ci deč­je ode­će ob­ja­šnja­va­ju da pa­za­ri po­sta­ju ve­ći od sre­di­ne av­gu­sta, ka­da se pro­da­je ode­ća za pred­škol­ski i ni­ži škol­ski uz­rast. Tr­gov­ci u cen­tru gra­da ka­žu da je po­sled­nja ne­de­lja av­gu­sta se­zo­na ku­po­vi­ne sve­ga što je neo­p­hod­no za pr­va­ka. Po­pu­sta, uglav­nom, ima, jer ka­ko ka­žu – ta­ko se po­spe­šu­je pro­da­ja. Po­pu­lar­ne ak­ci­je „ku­piš dva, tre­ći 80 od­sto jef­ti­ni­ji” ili „pa­ti­ke plus ra­nac jed­na­ko je po­klon 2.000 di­na­ra” naj­vi­še pri­vla­če kup­ce. 

– Naj­če­šće se tra­že to­pla ode­ća i obu­ća, kao i škol­ski ran­če­vi. U za­vi­sno­sti od to­ga ko­li­ko nov­ca su sprem­ni da po­tro­še, ro­di­te­lji mo­gu da bi­ra­ju ro­bu raz­li­či­tih ce­na. Ran­če­vi ko­šta­ju od 2.500 do 8.500 di­na­ra za bren­di­ran ruk­sak – ka­žu u jed­noj rad­nji sport­ske opre­me.

Ali, tu su i hi­per­mar­ke­ti ko­ji nu­de škol­ske tor­be po ne­što pri­stu­pač­ni­jim ce­na­ma. Iz­bor je ve­li­ki, a naj­ma­nje se mo­ra iz­dvo­ji­ti oko 900 di­na­ra, a za one ko­ji že­le ana­tom­ski ob­li­ko­van ra­nac sa čvr­stim stra­na­ma po­treb­no je i do 7.500 di­na­ra. 

Da „obu­ća gla­vu ču­va”, to do­bro zna­ju ro­di­te­lji, pa uglav­nom ne šte­de no­vac da bi ma­li­ša­ne opre­mi­li kva­li­tet­nim pa­ti­ka­ma i ci­pe­la­ma. Ce­nu naj­če­šće od­re­đu­je rob­na mar­ka.

– Naj­jef­ti­ni­je pa­ti­ke su oko 1.700 di­na­ra, a naj­sku­plje su i do 12.000. Sve za­vi­si ko­li­ko su ma­me i ta­te sprem­ne da iz­dvo­je za obu­ću. De­ča­ci uvek bi­ra­ju kla­sič­ne mo­de­le, na­lik oni­ma ko­je no­se od­ra­sli, dok se de­voj­či­ce od­lu­ču­ju za pa­ti­či­ce u jar­kim bo­ja­ma, sa sve­tlu­ca­vim de­ta­lji­ma, a one su uglav­nom sku­plje – ka­žu u sport­skoj rad­nji u Bu­le­va­ru kra­lja Alek­san­dra. 

Hi­per­mar­ke­ti pri­vla­če sve ve­ći broj ro­di­te­lja da kod njih ku­pu­ju neo­p­hod­ne stva­ri za ško­lu. Osim škol­skog pri­bo­ra, u ve­ći­ni se mo­že pa­za­ri­ti i ode­ća i obu­ća. Po­je­di­ni ar­ti­kli, ko­ji se pred po­če­tak škol­ske go­di­ne če­sto na­la­ze u po­tro­šač­kim kor­pa­ma, znat­no su sni­že­ni. Tre­ner­ka mo­že da se na­đe i za 1.100 di­na­ra, dok se duk­se­ri­ce pro­da­ju za 350 do 500. Ma­nje bro­je­ve pa­ti­ka na ra­fo­vi­ma pro­na­ći će i po ce­ni od oko 900 di­na­ra.

Po­se­ban uži­tak ma­li­ša­ni­ma pred­sta­vlja ku­po­vi­na škol­skog pri­bo­ra, a za đa­ka pr­va­ka taj spi­sak je naj­du­ži bu­du­ći da ne­ma ni­če­ga od pret­hod­ne go­di­ne. Za kom­plet udž­be­ni­ka, flo­ma­ste­re, bo­ji­ce, gra­fit­ne olov­ke, za­re­za­če, gu­mi­ce, tem­pe­re, per­ni­cu i de­set ma­lih i de­set ve­li­kih sve­za­ka tre­ba iz­dvo­ji­ti, pre­ma pro­seč­nim ce­na­ma, naj­ma­nje 6.500 di­na­ra. Ma­le sve­ske ko­šta­ju od 9 do 170 di­na­ra za one sa 70 li­sto­va, ali i 190 sa tvr­dim po­ve­zom. Ve­li­ke A4 mo­gu se ku­pi­ti po ce­ni od 20 do 370 di­na­ra. Za li­kov­no su po­treb­ni i flo­ma­ste­ri ko­ji sta­ju od 80 do 510 di­na­ra, tem­pe­re i do 600... Pr­va­či­ći­ma su neo­p­hod­ne i dr­ve­ne bo­ji­ce, a kom­plet od 24 bo­je iz­no­si oko 350 di­na­ra. 

Ne­ki ro­di­te­lji vo­de se lo­gi­kom da do­bi­ju vi­še za ma­nje nov­ca. Ta­ko se gra­fit­ne olov­ke mo­gu na­ći po po­je­di­nač­noj ce­ni od od 20 do 50 di­na­ra, ali i u pa­ko­va­nju od 12 ko­ma­da za 140 di­na­ra. Tu su i za­re­za­či od 35 do 230 di­na­ra u ob­li­ku ži­vo­ti­nja, gu­mi­ce za bri­sa­nje od 10 do 70... Sve to bi­će spa­ko­va­no u per­ni­cu. Mo­žda ne­ku jed­no­stav­nu ili onu na „tri spra­ta” sa omi­lje­nim cr­ta­nim ju­na­kom ili spor­ti­stom. Đa­ci ima­ju mo­guć­nost da sa­mi pu­ne per­ni­cu ko­ja ko­šta od 90 i vi­še di­na­ra u hi­per­mar­ke­ti­ma ili da sve do­bi­ju u per­ni­ci ko­ja mo­že da iz­no­si i do 2.200 di­na­ra. O to­me će, ipak, od­lu­či­va­ti ro­di­te­lji. 

– U ku­ći ima­mo dva ško­lar­ca. Je­dan kre­će u pr­vi raz­red, a dru­gi u pe­ti. De­ca se uvek „za­le­pe” za naj­sku­plje stva­ri. Sve sve­ske ko­je su mu in­te­re­sant­ne ni­su od 30 di­na­ra, već su 130. A kad se kre­će u pr­vi raz­red, žao mi je da mu ne ugo­dim da ima lep pri­bor ko­ji ho­će. Na­rav­no, na ne­kim stva­ri­ma tru­dim se da ušte­dim – ka­že ma­ma Mi­le­na Ra­dić i do­da­je da je sa pe­ta­ki­njom još kom­pli­ko­va­ni­je. De­voj­či­ce vo­le pri­bor ko­jim mo­gu da se po­hva­le, za­ni­mlji­ve he­mij­ske, „kul” ran­če­ve...

A na sve ove tro­ško­ve mo­ra se do­da­ti i ce­na udž­be­ni­ka ko­ja ra­ste sa raz­re­di­ma i iz­u­zet­no je vi­so­ka stav­ka. 

Da bi tor­bu pr­va­ka is­pu­ni­li škol­skim šti­vom, ro­di­te­lji tre­ba da iz­dvo­je oko 6.000 di­na­ra za nov kom­plet. Na štan­do­vi­ma po­lov­nih udž­be­ni­ka u Ko­sov­skoj uli­ci i na Tr­gu Ni­ko­le Pa­ši­ća mo­že se pa­za­ri­ti i po upo­la ni­žoj ce­ni.


Komentari6
2f538
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Toza
TAcno,udar ,sa 40000 din. primanja i 3(tri) skolarca mozete misliti kakav je to udarac.Ovog meseca se placao i porez i ... kad bi mi ostalo za konopac.Ne moze covek ni da se obesi.
Boki
Imam 50 godina. I kada smo stariji brat i ja polazili u školu,to je bila aktivnost koja se planirala ranije i znalo se da košta. Nikada moji roditelji nisu pravili pitanje oko "cene škole" jer su znali da nema bolje porodične investicije. I bili su u pravu. Inače, slažem se da je naslov senzacionalustički kao da je iz nedajbože ONIH novina (ne bih da im ime spomenem da se ne uprljam).
Sasa Trajkovic
Tendenciozan naslov ... zar odlazak na letovnje nije udar na kucni budzet, kako smo to postali drustvo koje sve posmatra kroz novac. Postali smo veci kapitalisti od kapitalista robovi potrosackog mentaliteta materijalistickog drustva. Skola je investicija u buducnost vaseg deteta a ne trosak promenite perspektivu i shvaticete sustinu.
Marko
Na sve te stvari koje su navedene covek moze donekle da se spremi, da isplanira. Pravi udar na budžet se dešava na prvom roditeljskom sastanku. Pare za knjizicu, obezbeđenje, rekreativnu, zimsku solsticiju itd.
Cika Toma
Nije to udar na budzet, nego jedna jako lepa stvar. Ovako kako je odabran naslov ispada kao da je udar i na sam zivot. Sve dok budemo ovako mracili nece nam biti bolje. Dajte, ljudi, malo optimizma. Ovo je, bar, velika POLITIKA, i sigurno dobro znate sta to znaci. Djaci, zelim vam sve najbolje u novoj skolskoj godini. Vas Cika Toma
Маја М:
Јесте удар за плате које радници добијају од страних инвеститора.
Preporučujem 0

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja