subota, 24.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 17.09.2017. u 22:00 Go­ran Ko­zić
ZA­ŠTO MR­ZIM PO­NE­DE­LjAK

Filozofija Džeka Praudija

Сукоби на белгијском стадиону Хејсел 29. маја 1985. године (Фотодокументација „Политике”)

Po­sle ne­sreć­ne utak­mi­ce Li­ver­pul – No­tin­gem fo­rest i 96 žr­ta­va, En­gle­zi su pr­o­me­ni­li pu­bli­ku.

Si­ro­ti­nju su ote­ra­li u pa­bo­ve, enorm­no po­sku­pe­li ula­zni­ce i na tri­bi­ne do­ve­li bo­ga­ti­je i mir­ni­je.

Bez­bed­ni­je je da­nas gle­da­ti der­bi Pre­mi­jer li­ge na pu­nom sta­di­o­nu ne­go Ču­ka­rič­ki – Rad na pra­znom.

 

***

Svet­sko pr­ven­stvo u fud­ba­lu, ko­je iz­gle­da ovo­ga pu­ta ne­će pr­o­ći bez nas, tek što ni­je po­če­lo, a u Sr­bi­ji se i da­lje igra­ju utak­mi­ce sa pra­znim tri­bi­na­ma kao ka­znom zbog hu­li­gan­stva. 

Bez­raz­lo­žno na­si­lje ko­je na­vi­ja­či pr­o­po­ve­da­ju ni­je me­đu­tim srp­ska iz­mi­šljo­ti­na. 

Isto­ri­ja fud­ba­la je i isto­ri­ja na­si­lja. 

Raz­li­ka se me­đu­tim na­la­zi u či­nje­ni­ci da su raz­vi­je­ni­je ze­mlje taj pr­o­blem – re­ši­le.

***

„Oni će do­ći sab­ve­jom, ko­li­ma i pe­ške, su­prot­sta­vi­će­mo se na­šom elit­nom ko­njič­kom je­di­ni­com, na če­lu će bi­ti Džek Pra­u­di, če­ka­mo ih, če­ka­mo na­še ne­pri­ja­te­lje.”

Ova­ko se ko­njič­koj bri­ga­di, spe­ci­jal­noj je­di­ni­ci za bor­bu pr­o­tiv na­vi­ja­ča, obra­tio ko­man­dir u ra­no pre pod­ne u pr­lja­vom pred­gra­đu Man­če­ste­ra. Na­vi­ja­či su da­kle ne­pri­ja­te­lji, a Džek Pra­u­di je konj ko­ji kao naj­bo­lji no­si ime po pr­vom pot­ki­va­ču je­di­ni­ce.

Meč Man­če­ster ju­naj­te­da i Ro­me oce­njen je oce­nom C +, što zna­či da je u pi­ta­nju ma­ni­fe­sta­ci­ja vi­so­kog ri­zi­ka. Za en­gle­sku po­li­ci­ju na­vi­ja­či ni­su na­vi­ja­či, to su lju­di ko­ji že­le da po­vre­de dru­ge lju­de...

***

Po­čet­kom dva­de­se­tog ve­ka no­go­met po­sta­je naj­va­žni­ja spo­red­na stvar na sve­tu. Mno­gim lju­di­ma Evro­pe i Ju­žne Ame­ri­ke i naj­va­žni­ja. A ka­da je ne­što naj­va­žni­je ono sa so­bom no­si in­te­re­se, emo­ci­je, ali i na­si­lje. 

Kraj pr­o­šlog ve­ka do­če­kan je u ogo­lje­nom na­si­lju na­vi­ja­ča. Evro­pa je svo­je us­pe­la da re­la­tiv­no do­ve­de u red, kod nas se to tek po­ku­ša­va. Oda­tle i ono­mad ne­spo­ra­zu­mi oko „Prav­de za Uro­ša”. Za na­vi­ja­če on je mo­mak ko­ji je do­šao da na­vi­ja za svoj tim i da se za­ba­vi, za dr­ža­vu on je ubi­ca u po­ku­ša­ju. 

Epi­log je on­da oče­ki­van i re­a­lan.

A ka­da je u stva­ri za­ba­va po­če­la?

***

Pr­vi ne­re­di po­či­nju da se po­ja­vlju­ju od­mah po na­stan­ku no­go­me­ta. Po­čet­kom 14. ve­ka en­gle­ski se­lja­ci ga­đa­li su pr­o­tiv­ni­ke svinj­skim be­ši­ka­ma, pa je vlast re­a­go­va­la. Ta­ko je to išlo sa me­ka­nim ma­te­ri­ja­lom sve ne­gde do 19. ve­ka ka­da je glav­ni hit po­stao ka­me­no­va­nje pr­o­tiv­nič­kih igra­ča. 

Po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta mla­di su svo­je fru­stra­ci­je po­če­li da re­ša­va­ju pe­sni­ca­ma i mot­ka­ma i ta­da mo­že­mo go­vo­ri­ti o pr­o­cva­tu na­vi­jač­kih ne­re­da ko­ji se pr­o­ši­rio i na Ju­žnu Ame­ri­ku.

Ta­mo ni­je bi­lo ve­će fr­ke, a on­da je 1964. u Pe­ruu na utak­mi­ci iz­me­đu do­ma­ći­na i Argen­ti­ne po­gi­nu­lo tri­sta, a po­vre­đe­no pet­sto lju­di!

***

Svet se pre­pao, ali bi­lo je ka­sno. Duh sa na­vi­jač­kom ba­ti­nom na­me­sto za­sta­ve već je na­pu­stio bo­cu. Ali je ni­je is­pu­štao iz ru­ku. Pre­ma po­da­ci­ma ne­mač­ke po­li­ci­je, od sto uhap­še­nih na­vi­ja­ča uvek je oko osam­de­set bi­lo u vid­no al­ko­ho­li­sa­nom sta­nju. Što ni­je is­klju­či­lo upo­tre­bu la­kih dr­o­ga. Pri­li­kom hap­še­nja kod svih su pr­o­na­đe­ne i slič­ne, ma­le su­me nov­ca, upa­dlji­vo iste i upa­dlji­vo u istim apo­e­ni­ma, te su se ja­vi­le sum­nje u orga­ni­zo­va­nje na­vi­ja­ča i nji­ho­vo pot­pla­ći­va­nje od stra­ne klu­bo­va. Iz tog vre­me­na da­ti­ra i ta jav­na taj­na ko­ju i klu­bo­vi i na­vi­ja­či de­man­tu­ju – a to je da ovi pr­vi pod­mi­ću­ju vo­đe na­vi­ja­ča, uno­se ne­do­zvo­lje­na sred­stva za ak­ci­ju na sta­di­o­ne, pla­ća­ju avi­on­ske i osta­le kar­te, da­ju na­vi­ja­či­ma pr­o­sto­ri­je i dru­ge be­ne­fi­ci­je. 

Sva­ki is­kre­ni tre­ner će vam re­ći da se pla­ši na­vi­jač­kog su­da vi­še ne­go pred­sed­ni­ka klu­ba.

***

Kad je reč o na­si­lju, En­gle­zi su po­sta­vi­li te­me­lje po­na­ša­nja za sve na­vi­jač­ke gru­pe u sve­tu iako ni­ka­da ni­su iza­zva­li pra­vi rat kao što se to de­si­lo 1969. go­di­ne Sal­va­do­ru i Hon­du­ra­su po­sle kva­li­fi­ka­ci­ja za Svet­sko pr­ven­stvo ka­da su go­sti iz Hon­du­ra­sa po­sle tu­če na sta­di­o­nu spa­li­li glav­ni grad, ubi­ja­li i si­lo­va­li. Rat je tra­jao šest da­na i ni­ka­da ni­je sa­op­šten br­oj žr­ta­va, ali se pr­o­ce­nju­je na hi­lja­de, a pot­pu­ni di­plo­mat­ski od­no­si us­po­sta­vlje­ni su tek 2006.

Da­kle, mo­der­nim ne­re­di­ma še­zde­se­tih ni­je se pri­da­va­lo mno­go pa­žnje te su se orga­ni­za­ci­je na­vi­ja­ča raz­vi­ja­le, ja­ča­le i pu­sti­le skin­hed­se u svo­je re­do­ve.

Do 1970. svi su en­gle­ski  klu­bo­vi ima­li orga­ni­zo­va­ne na­vi­jač­ke gru­pe, ali pra­vi cir­kus je kre­nuo 1973. ka­da je Man­če­ster za­vr­šio u dru­goj li­gi pa su nje­go­vi na­vi­ja­či po­če­li da pra­ve ha­os na svim sle­de­ćim utak­mi­ca­ma, što je do­ve­lo do smr­ti jed­nog na­vi­ja­ča i po­vre­de dru­gih. Ta­da je iz­mi­šljen ka­vez za na­vi­ja­če.

***

Kra­jem 1985. na­vi­ja­či su de­mo­li­ra­li grad Lu­ton, a iste go­di­ne u Bel­gi­ji u tu­či na­vi­ja­ča Li­ver­pu­la i Ju­ven­tu­sa po­gi­nu­lo je 39 Ju­ven­tu­so­vih na­vi­ja­ča...

„Ne­ma re­či, ne­ma mo­gu­ćeg oprav­da­nja. Kri­vi­ca je u pot­pu­no­sti en­gle­ska”, re­kla je Če­lič­na le­di i kre­nu­la u ob­ra­čun sa hu­li­ga­ni­zmom. Ta­čer­ka i kra­lji­ca Eli­za­be­ta Dru­ga po­sla­le su for­mal­na iz­vi­nje­nja vla­da­ma i na­ro­du Bel­gi­je i Ita­li­je. Le­gen­dar­ni Bo­bi Čarl­ton re­kao je da se te no­ći sti­deo to­ga što je Bri­ta­nac. Po­li­ci­ja je ko­nač­no po­hap­si­la mno­ge vo­đe hu­li­gan­skih ban­di. Do­ba hu­li­ga­ni­zma za­vr­še­no je na isti na­čin na ko­ji je po­če­lo – di­rekt­nim TV pre­no­som.

Vla­da Bel­gi­je je 30. ma­ja za­bra­ni­la bri­tan­skim klu­bo­vi­ma na­stup na svo­joj te­ri­to­ri­ji, a en­gle­ska FA sle­de­ćeg da­na po­vu­kla je klu­bo­ve iz evrop­skih tak­mi­če­nja na go­di­nu da­na. Ne­za­do­volj­ni ti­me čel­ni­ci UEFA su 2. ju­na pr­o­gla­si­li su­spen­zi­ju En­gle­za na neo­d­re­đe­no vre­me, a FI­FA je če­ti­ri da­na ka­sni­je za­bra­nu pr­o­ši­ri­la na sve me­če­ve en­gle­skih klu­bo­va sa stran­ci­ma. Tri­na­e­stog ju­na FI­FA je za­bra­nu po­no­vo pr­o­ši­ri­la, sa­da i na pri­ja­telj­ske me­če­ve, a još se­dam da­na ka­sni­je Li­ver­pu­lu je od­re­đe­na ka­zna od tri do­dat­ne go­di­ne, od tre­nut­ka ka­da se osta­li En­gle­zi vra­te u evro­tak­mi­če­nja. Za­ko­ni do­ne­ti po­sle tra­ge­di­ja u Bred­for­du i Bri­se­lu, a po­seb­no po­sle Hil­zbo­roa ’89, me­nja­li su struk­tu­ru pu­bli­ke, ali i imidž fud­ba­la, ko­ji vi­še ne­će bi­ti sa­mo sport. 

Bel­gij­ski par­la­ment for­mi­rao je ko­mi­si­ju dan po­sle tra­ge­di­je, a ona je već sle­de­ćeg da­na utvr­di­la niz gre­ša­ka u pri­pre­mi utak­mi­ce. Za­klju­čak je do­net 6. ju­la, a gla­sio je: vla­da, ru­ko­vod­stvo po­li­ci­je i fud­bal­skog sa­ve­za ima­ju udeo u kri­vi­ci za tra­ge­di­ju. Vla­da Bel­gi­je pa­la je zbog Hej­se­la.

***

Če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je u Še­fil­du pri­li­kom stam­pe­da, 96 Li­ver­pu­lo­vih na­vi­ja­ča je po­gi­nu­lo. 

Ča­ša se pre­li­la kao te­ren mr­tvim te­li­ma. 

Po­sle to­ga do­ne­to je niz stro­gih za­ko­na ko­jim su en­gle­ski na­vi­ja­či sta­vlje­ni pod kon­tro­lu.

Od ta­da ako na­vi­jač sa­mo za­ko­ra­či na tra­vu, ide pet go­di­na u za­tvor. 

Ni­je pr­o­šlo me­sec da­na, a za ka­ve­zi­ma vi­še ni­je bi­lo po­tre­be...

Komentari2
af01b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Brat Anderson
Од та­да ако на­ви­јач са­мо за­ко­ра­чи на тра­ву, иде пет го­ди­на у за­твор. Molio bi cenjenog autora da navede tacan podatak u vezi ove tvrdnje...kad je neko osudjen zbog ovog prekrsaja na ovoliku kaznu posto takva kazna ne postoji u Britaniji za ovo delo...a to daj e huliganizam iskorenjen u Evropi imali smo cast da vidimo proteklih dana u Londonu na utakmici LE izmedju Aesenala i Kelna koja je pocela sa citavih sat vremena zakasnjena zbog nasilja navijaca na ulicama i oko stadiona u prestonici Britanije...
Синиша
Сви ћемо се сложити да је насиље (не само на спортским манифестацијама) велики проблем нашег друштва. Зар не почиње све од насилног дискурска који можемо чути на "обраћањима јавности"?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja