nedelja, 20.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:44
OBNOVA VELIKIH SAOBRAĆAJNICA

Gunđalo se i kada su sređivane Nemanjina, „Gazela”...

Ne pamti se da se nekoliko značajnih saobraćajnica radilo u isto vreme, ali valja se prisetiti da ni rekonstrukcije Savske i Bulevara kralja Aleksandra nisu prošle bez negodovanja
Autor: Dejan Aleksićnedelja, 17.09.2017. u 21:51
Немањина: радови с краја 2005. године (Фото Драган Јевремовић)

Ras­ko­pa­ne uli­ce, za­tvo­re­ne ko­lo­vo­zne tra­ke, uki­nu­te sta­ni­ce jav­nog pre­vo­za... Ka­da bi ne­ko po­že­leo da pri­ja­te­lju po­ša­lje raz­gled­ni­cu sa sli­kom ko­ja naj­bo­lje opi­su­je Be­o­grad po­sled­njih me­se­ci, svi ovi de­ta­lji bi­li bi na njoj. Ve­ći­na su­gra­đa­na je i za­bo­ra­vi­la ka­da je po­če­lo ras­ko­pa­va­nje be­o­grad­skih uli­ca. A sve je po­če­lo kra­jem ma­ja ka­da je zva­nič­no kre­nu­la pr­va fa­za ob­no­ve Ru­zvel­to­ve. Re­dom su se na to na­do­ve­zi­va­li Bu­le­var oslo­bo­đe­nja, Sla­vi­ja, Bran­kov most, a on­da i pla­to kod Do­ma omla­di­ne.

Pre­sto­ni­ca je me­se­ci­ma u ko­lap­su – ne pam­ti se da se ne­ko­li­ko zna­čaj­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca ra­di­lo u isto vre­me. Re­ak­ci­je ne­za­do­volj­nih su­gra­đa­na ja­san su znak da ova­kva od­lu­ka nad­le­žnih ni­je bi­la mu­dra. Ali, va­lja se pri­se­ti­ti da ni ra­ni­je re­kon­struk­ci­je sa­o­bra­ćaj­nih ži­la ku­ca­vi­ca, ko­li­ko god bi­le po­treb­ne, ni­su na­i­la­zi­le na odu­še­vlje­nje ži­te­lja glav­nog gra­da.

Sav­ska

Do da­na da­na­šnjeg Sav­ska uli­ca osta­la je je­di­ni pri­mer sa­o­bra­ćaj­ni­ce u ko­joj su za ma­nje od tri go­di­ne dva pu­ta iz­vo­đe­ni obim­ni ra­do­vi. Pr­va tu­ra gu­žvi i ve­li­kih sa­o­bra­ćaj­nih iz­me­na u ovom de­lu gra­da do­go­di­la le­ta 2006. ka­da se ra­di­lo na tram­vaj­skim ši­na­ma, kon­takt­noj mre­ži i ka­na­li­za­ci­ji (od Sav­skog tr­ga do odva­ja­nja za „Ga­ze­lu”). Vr­lo br­zo nad­le­žni u gra­du od­lu­ču­ju da što pre kre­nu i u pro­ši­re­nje ove op­te­re­će­ne uli­ce sa dve no­ve ko­lo­vo­zne tra­ke iz prav­ca Glav­ne že­le­znič­ke sta­ni­ce ka „Ga­ze­li”. Ta­ko su maj­sto­ri u ovoj uli­ci po­no­vo bi­li 2008. i u pr­voj po­lo­vi­ni 2009. ka­da su ra­do­vi i okon­ča­ni. Ali, iako se ve­ći­na ni­je pro­ti­vi­la pro­ši­re­nju, ni­su iz­o­sta­la ne­go­do­va­nja zbog gu­žvi, iz­me­na u sa­o­bra­ća­ju i pre­u­sme­re­va­nja. 

Po­že­ška 

Ži­te­lji Ba­no­vog br­da klju­ča­li su od le­ta 2009. do po­čet­ka 2010. ka­da je na red do­šla ob­no­va Po­že­ške. Ni­su to­me ku­mo­va­le sa­mo iz­me­ne jav­nog pre­vo­za ko­je su im na ne­ko­li­ko me­se­ci pri­lič­no za­kom­pli­ko­va­le ži­vot, ne­go i ono što je osta­lo po­sle to­ga. Vr­lo br­zo po za­vr­šet­ku ra­do­va su­gra­đa­ni su po­če­li da se ža­le na nji­hov kva­li­tet. Za­do­volj­na ni­je bi­la ni ta­da­šnja grad­ska vlast uz oce­nu da se iz­vo­đač „Svi­tel­ski” za mno­ge po­slo­ve na ovoj de­o­ni­ci pre­vi­še osla­njao na po­di­zvo­đa­če. 

„Ga­ze­la”

Pam­te Be­o­gra­đa­ni i 2010. i 2011, pr­vu ve­li­ku ob­no­vu „Ga­ze­le” od nje­ne iz­grad­nje 1970, ali i ko­lo­ne od Du­ša­nov­ca i Auto­ko­man­de. U ovom slu­ča­ju gu­žva­ma su do­pri­ne­li i sa­mi ži­te­lji pre­sto­ni­ce. Nad­le­žni su ih sva­ko­dnev­no upu­ći­va­li na osta­le grad­ske mo­sto­ve, na pro­ši­re­nu Sav­sku, na „BG voz” ko­ji je u tom tre­nut­ku bio bes­pla­tan. Ali, ma­lo je to vre­de­lo. Ne­slo­ga grad­skih i dr­žav­nih or­ga­na oko to­ga da li tre­ba da se sa­če­ka sa re­kon­struk­ci­jom. Grad­ski čel­ni­ci sma­tra­li su da pr­vo tre­ba da se za­vr­še ra­do­vi na ta­da još ne­iz­gra­đe­nom Mo­stu na Adi, a re­pu­blič­ki su oce­ni­li da je ob­no­va „Ga­ze­le” neo­d­lo­žna. U to­ku ra­do­va je i Evrop­ska in­ve­sti­ci­o­na ban­ka od­lu­či­la da pre­ki­ne sa kre­di­ti­ra­njem jer ni­je bi­la za­do­volj­na ka­ko grad re­ša­va pro­blem biv­ših sta­na­ra ne­hi­gi­jen­skog na­se­lja is­pod „Ga­ze­le”. Ovaj most ipak je za­vr­šen u ro­ku.

Ne­ma­nji­na 

Ob­no­vom ove uli­ce kra­jem 2005. go­di­ne zva­nič­no je po­čeo da se spro­vo­di pro­gram ta­da­šnje grad­ske vla­sti či­ji je cilj bio da se do kra­ja 2012. re­kon­stru­i­šu ključ­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce... Ali, čim su maj­sto­ri iza­šli u Ne­ma­nji­nu i ras­ko­pa­li ko­lo­voz, Be­o­gra­đa­ni­ma je br­zo po­sta­lo ja­sno šta zna­či ka­da se ob­na­vlja ne­ko zna­čaj­no sa­o­bra­ćaj­no čvo­ri­šte i ka­da je zbog to­ga po­re­me­ćen jav­ni pre­voz. Ne­ma­nji­na je ob­na­vlja­na ne­što vi­še od pet me­se­ci, a njih Be­o­gra­đa­ni pam­te po ko­lap­su i gu­žva­ma jer kroz nju ni­ka­ko ni­je mo­glo da se pro­đe dok su ra­do­vi tra­ja­li. Naj­ve­ći deo ra­do­va iz­vo­dio se u to­ku zi­me, što je bio pre­se­dan.

Bu­le­var kra­lja Alek­san­dra

Put­ni­ci u jav­nom pre­vo­zu tre­nut­no mu­ku mu­če zbog uki­da­nja i pre­u­sme­ra­va­nja broj­nih li­ni­ja, a sve zbog tre­će fa­ze ra­do­va u Ru­zvel­to­voj. Ove iz­me­ne pod­se­ća­ju na one iz 2010. ka­da se pod op­sa­dom maj­sto­ra od fe­bru­a­ra pa u na­red­nih po­la go­di­ne na­šao Bu­le­var kra­lja Alek­san­dra od Vu­ko­vog spo­me­ni­ka do Go­spo­da­ra Vu­či­ća. Tog le­ta pe­ša­ci su na ovoj de­o­ni­ci ska­ku­ta­li po da­ska­ma i vre­lom pe­sku jer su se ob­na­vlja­li i tro­to­a­ri i ko­lo­voz. Ova zna­čaj­na ob­no­va, vred­na oko 1,7 mi­li­jar­di di­na­ra, ipak je vi­še osta­la u sen­ci pri­če o ne­za­ko­ni­to­sti­ma. Ubr­zo po­sle za­vr­šet­ka re­kon­struk­ci­je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja uka­za­la je da su pre­kr­še­ni za­ko­ni, a na pro­le­će 2014. zbog sum­nje da su pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra sa „Bal­kan grad­njom” ošte­ti­li bu­džet gra­da za go­to­vo 650 mi­li­o­na di­na­ra sa­slu­ša­ni su, a po­tom i pri­tvo­re­ni Alek­san­dar Bi­je­lić, biv­ši grad­ski me­na­džer, i još de­se­tak oso­ba. 

Voj­vo­de Ste­pe

Naj­sve­ži­ji pri­mer gu­žvi i po­re­me­ća­ja u sa­o­bra­ća­ju je ob­no­va Voj­vo­de Ste­pe, ko­ja je tra­ja­la od ju­la 2014. do kra­ja ju­la 2015. Ži­te­lji iz ovog de­la gra­da su naj­vi­še ne­go­do­va­li zbog pri­lič­nih iz­me­na u pre­vo­zu i raz­ro­va­nog ko­lo­vo­za. Ali, i ka­da je uli­ca sve­ča­no otvo­re­na ni­je bio ma­li broj onih ko­ji su se ža­li­li da su de­lo­vi tro­to­a­ra i šah­to­vi lo­še ura­đe­ni, da su lo­še is­pro­jek­to­va­ne sta­ze za sle­pe, da su zbog tih ra­do­va šte­tu ima­li vla­sni­ci rad­nji u ovoj uli­ci… Okon­ča­nje ovih ra­do­va ipak su vi­še obe­le­ži­le kri­ti­ke no­ve grad­ske vla­sti na ra­čun pret­hod­ni­ka, lo­šeg pro­jek­ta i ugo­vor zbog če­ga se, ka­ko su is­ti­ca­li, na po­je­di­nim de­o­ni­ca­ma ka­sni­lo i me­se­ci­ma. Iz­vo­đač „Rat­ko Mi­tro­vić” tra­žio je tog le­ta pro­du­že­nje ro­ka od 72 da­na, ali je od gra­da do­bio sa­mo 20, što je na kra­ju i is­po­što­va­no. Rad­ni­ci ipak naj­bo­lje zna­ju ka­ko je iz­gle­da­la ta tr­ka sa vre­me­nom. Kom­pa­ni­ja ko­ja je ra­di­la Voj­vo­de Ste­pe u me­đu­vre­me­nu je po­no­vo do­bi­la po­ve­re­nje gra­da pa ona da­nas ob­na­vlja Bu­le­var oslo­bo­đe­nja, Sla­vi­ju i Ru­zvel­to­vu. Ro­ko­vi se, bar za­sad, po­štu­ju.


Komentari3
c2f90
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aleksandar
Sve je to ok! Drago mi je da se konacno nesto uredjuje! ALI: Zasto niko ne mari za izmjenom gradskog saobracaja?!!! Uredjivanje ulica, nije razlog da goste grada prosto prepustite same da se snadju. Jer 10injak linija uopste ne voze ili voze nekim drugim trasama, koje ja uopste ne poznajem! Na zvanicnoj internet-stranici (inace iz 20. vijeka) naravno nikakve informacije. Ni "a" od aplikacije za pametne telefone GSP-a. Samo neke kobajagi pohvale i nagrade. Boravio sam skoro poslovno u Beogradu. Mislio koristicu gradski saobracaj. Kad ono nigdje ni znaka za promjenu red voznje. Stizu neke linije u Ruzveltovu, koje nisi ni oznacene. Zakasnio sam na termin. Trebalo mi je vise od pola sata duze. Psujem i ljut na stanici. Ljudi misli da sam lud. Nervozan stig'o na sastanak. Ozbiljno, grad ne funcionise ako gradski saobracaj ne funcionise. To je kicma grada! Period! Inace, gdje kod boravim poslovno, pokusam da koristim biciklo. To u Beogradu daleko od moguceg!
ветеран
Кад се, у мом граду, нешто гради ја то доживљавам као напредак.Велики градови имају проблем, милион становника, милион мишљења.Када се у то укључи политика, ето хаоса.
Kilr
Ovo je strasno koja vlast vodi ovaj Bgd. Sve u isto vreme i najgori deo godine

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja