sreda, 19.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 19:48

Sprat više za penzionerski centar

U ovom kutku u Poštanskoj ulici u Novom Sadu nalazi se i krojački salon, perionica veša, a u udruženju najavljuju da bi mogli da obezbede i jedan besplatan obrok, doručak ili ručak, za svakog člana samca
Autor: Marija Brakočevićsreda, 20.09.2017. u 20:20
Сваког дана ангажовано две стотине корисника (Фотографије Удру­же­ње пен­зи­о­не­ра гра­да Но­вог Са­да )

Re­kon­struk­ci­ja de­la zgra­de u ko­joj je sme­šten Dnev­ni cen­tar Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra gra­da No­vog Sa­da tre­ba­lo bi da poč­ne kra­jem ove ili po­čet­kom 2018. go­di­ne. Pro­je­kat ob­no­ve objek­ta u dvo­ri­šnom de­lu već je ura­đen, ot­kri­va Mo­mo Čo­la­ko­vić, pred­sed­nik grad­ske or­ga­ni­za­ci­je pen­zi­o­ne­ra No­vog Sa­da, a fi­nan­sij­sku po­moć u ovom ve­li­kom po­slu udru­že­nje oče­ku­je i od grad­skih vla­sti.

– Za ceo po­du­hvat po­treb­no nam je iz­me­đu 16 do 17 mi­li­o­na di­na­ra. U tom de­lu zgra­de mo­ra­će da se po­dig­ne sprat, da se ure­di pro­stor za sve ak­tiv­no­sti ko­je dnev­ni cen­tar ina­če ima u po­nu­di. Kod nas je sva­kog da­na an­ga­žo­va­no oko 200 pen­zi­o­ne­ra, što ni­je ma­lo lju­di. Tu ima­mo i ku­tak za or­ga­ni­zo­va­nje tu­ri­stič­kih tu­ra, a baš pre­ko nas iz­me­đu 6.000 i 7.000 čla­no­va ide na ra­zno­ra­zne iz­le­te...

Uz­gred, oko 2.500 pen­zi­o­ne­re bes­plat­no od­la­zi i u ba­nje i le­či­li­šta, što pre­ko Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, što uz po­moć gra­da No­vog Sa­da – na­bra­ja Čo­la­ko­vić i na­ja­vlju­je da no­vo­sad­sko udru­že­nje ima u pla­nu, uz po­moć RT „Voj­vo­di­na”, da osnu­je i TV sta­ni­cu „Pen­zi­o­ner”, gde bi ova gru­pa gra­đa­na mo­gla da se in­for­mi­še o svim no­vi­te­ti­ma.

Udru­že­nje pen­zi­o­ne­ra gra­da No­vog Sa­da osno­va­lo je pre go­di­nu i po da­na dnev­ni cen­tar u Po­štan­skoj uli­ci u ko­jem u to­ku da­na bo­ra­vi iz­me­đu 40 i 60 pen­zi­o­ne­ra. U tom pro­sto­ru ko­ri­sni­ci ima­ju mo­guć­no­sti da uče­stvu­ju u kre­a­tiv­nim ra­di­o­ni­ca­ma, sport­skoj, li­kov­noj, ša­hov­skoj sek­ci­ji, a po­sto­ji i kul­tur­no-umet­nič­ko dru­štvo. U sklo­pu dnev­nog kut­ka po­sto­ji i kro­jač­ki cen­tar i pe­ri­o­ni­ca ve­ša, a udru­že­nje se mo­že po­hva­li­ti i fri­zer­skim sa­lo­nom. Po­sto­ji ot­ka­ko je osno­van cen­tar, i u nje­mu se pen­zi­o­ne­ri ši­ša­ju za 80 di­na­ra, dok sta­ri­je da­me za no­vu fri­zu­ru tre­ba da odvo­je sto di­na­ra. 

– Kroz fri­zer­ski sa­lon go­di­šnje pro­đe oko 5.500 pen­zi­o­ne­ra, a u okvi­ru dnev­nog cen­tra 6.000–7.000 sta­ri­jih. Kro­jač­ki sa­lon po­čeo je da ra­di pre tri me­se­ca, jer ima­mo ko­ri­sni­ka ko­ji­ma je ta uslu­ga pre­ko  po­treb­na – is­ti­če Čo­la­ko­vić i pod­se­ća da ve­li­ki broj naj­sta­ri­jih pen­zi­o­ne­ra, na­ro­či­to sa­ma­ca, ni­je u sta­nju da na ade­kva­tan na­čin bri­ne o či­sto­ći svo­je ode­će. 

Baš zbog to­ga sve vi­še pen­zi­o­ner­skih udru­že­nja po­ku­ša­va da im po­mog­ne ta­ko što pra­ve pla­no­ve o otva­ra­nju pe­ri­o­ni­ca ve­ša. Jed­na od njih od­ne­dav­no ra­di i u dnev­nom cen­tru no­vo­sad­skog udru­že­nja. 

– Za sa­da je­di­no na­še udru­že­nje ima ta­kvu po­nu­du u ze­mlji, a ko­li­ko ču­jem i grad Be­o­grad ima na­me­ru da otvo­ri pe­ri­o­ni­cu za sta­ri­je su­gra­đa­ne – ot­kri­va Čo­la­ko­vić i do­da­je da udru­že­nje ima u pla­nu i da obez­be­di je­dan bes­pla­tan obrok, do­ru­čak ili ru­čak, sva­kom sam­cu ko­ji do­la­zi u pen­zi­o­ner­ski dnev­ni cen­tar u Po­štan­skoj uli­ci.

 

Vi­še od 20.000 čla­no­va

Udru­že­nje pen­zi­o­ne­ra No­vog Sa­da jed­no je od naj­ma­sov­ni­jih u Sr­bi­ji. Ima vi­še od 20.000 čla­no­va, ali i oko 40.000 ko­ri­sni­ka ko­ji do­la­ze u udru­že­nje. To i ne ču­di, s ob­zi­rom na to da za pri­pad­ni­ke tre­ćeg do­ba ova or­ga­ni­za­ci­ja ima čak dva­de­se­tak raz­li­či­tih po­nu­da. Ka­da je bi­la ak­tu­el­na za­me­na zdrav­stve­nih knji­ži­ca ka­žu da su pri­mi­li pod svo­je okri­lje oko 10.500 naj­u­gro­že­ni­jih pen­zi­o­ne­ra. Kod njih su pre­da­va­li svo­je knji­ži­ce, ni­su mo­ra­li sa­ti­ma da sto­je u re­do­vi­ma, već su to čla­no­vi uči­ni­li za njih. Nji­ho­vo je bi­lo sa­mo da do­đu u ovo udru­že­nje i pre­u­zmu svo­ju no­vu zdrav­stve­nu knji­ži­cu, pri­se­ća se pred­sed­nik Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra No­vog Sa­da. 

 

No­vi klu­bo­vi za Ki­sač i Le­din­ce

U okvi­ru grad­ske za­jed­ni­ce No­vog Sa­da po­sto­ji 18 klu­bo­va za pen­zi­o­ne­re u ko­ji­ma oni ra­do či­ta­ju štam­pu, dru­že se, igra­ju kar­te, do­mi­ne, šah... Nad­le­žni na­ja­vlju­ju da će u na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na sva­ka me­sna za­jed­ni­ca u No­vom Sa­du ima­ti klub za sta­ri­je i  pen­zi­o­ne­re.

– Ra­ču­na­mo da će se broj klu­bo­va po­pe­ti na ba­rem 25. Do­bra vest je i da će se i u na­se­lji­ma, kao što su Ki­sač i Le­din­ci, u na­red­noj go­di­ni otvo­ri­ti no­vi pro­sto­ri za oku­plja­nje pen­zi­o­ne­ra – na­ja­vlju­je Mo­mo Čo­la­ko­vić.


Komentari0
212d9
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Društvo /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja