četvrtak, 13.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 27.09.2017. u 20:20 Marija Brakočević
U SUSRET 1. OKTOBRU, MEĐUNARODNOM DANU STARIJIH

Srbija sve više stari

Svaki šesti stanovnik ima više od 65 godina. – Za razvoj usluga u zajednici, u 2017. država izdvojila 700 miliona dinara
(Фото Милан Јанковић)

Pen­zi­o­ner Mi­lan Uze­lac ne­ma ma­lu pen­zi­ju. Me­seč­no mu na ra­čun „le­že” oko 45.000 di­na­ra. I ta­ko već de­se­tak go­di­na. Ali, Mi­la­nu taj no­vac ni­je do­vo­ljan da pre­ži­vi me­sec. Na­rav­no, kao i ve­ći­ni oso­ba ko­je su za­ga­zi­le u tre­će do­ba, i ovaj pen­zi­o­ner po­ma­že osta­lim čla­no­vi­ma svo­je po­ro­di­ce. Si­nu, ko­ji kao ve­či­ta „za­me­na” u ško­li za­ra­di sve­ga 20.000 di­na­ra. Na bu­dže­tu mu je i dru­gi sin sa po­ro­di­com ko­ji ima ne­što ve­ću pla­tu, ali i da­lje ne­do­volj­nu da bi pre­ži­veo me­sec. Naj­mla­đa Mi­la­no­va kćer­ka ra­di u tr­žnom cen­tru, ni­je uda­ta, pa no­vac tro­ši na se­be, ali ga i do­no­si u ku­ću, jer pla­ća ko­mu­na­li­je.

Sve to ra­di da bi otac mo­gao da po­mog­ne nje­noj bra­ći da pre­ži­ve. 

I dok pen­zi­o­ner Mi­lan po­pla­ća re­ži­je, na­mi­ri ra­tu za kre­dit, ću­šne po­ko­ju cr­ve­nu unu­či­ći­ma u džep, na kra­ju me­se­ca ovom se­dam­de­set­pe­to­go­di­šnja­ku osta­ne ne­ko­li­ko hi­lja­dar­ki. S tim nov­cem osta­je mu sa­mo da ode do pro­dav­ni­ce i pa­za­ri hra­nu.

– Ži­vot me i ne pi­ta da li mo­gu, ali je isti­na da ži­vo­ta­rim iako ni­sam so­ci­jal­ni slu­čaj. Dvo­je de­ce ži­vi sa mnom jer ne­ma­ju dru­gih mo­guć­no­sti. To je iz­gle­da nor­mal­no kod nas u ze­mlji. Uži­va­nje u pen­zi­ji, od­la­zak u te­a­tar, na iz­le­te... – to su za me­ne ne­do­sti­žne stva­ri. Jer, uvek is­kr­sne ne­ki no­vi tro­šak. A od ušte­đe­vi­ne ne­mam ni­šta – ka­že Mi­lan Uze­lac, iz Be­o­gra­da, je­dan od oko 1.715.000 pen­zi­o­ne­ra u Sr­bi­ji. 

Na pra­gu ovo­go­di­šnjeg Me­đu­na­rod­nog da­na sta­ri­jih (1. ok­to­bar), po­lo­žaj oso­ba sta­ri­jih od 65 go­di­na, a u Sr­bi­ji ih je 1.362.462 (pro­ce­na Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku iz de­cem­bra 2016), i da­lje je na kli­ma­vim no­ga­ma. U na­šoj ze­mlji ni­ču no­vi i re­no­vi­ra­ju se po­sto­je­ći do­mo­vi i cen­tri za sme­štaj sta­rih i ne­moć­nih, a u Mi­ni­star­stvu za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja is­ti­ču da je za raz­voj no­vih i po­sto­je­ćih uslu­ga u lo­kal­noj za­jed­ni­ci, a me­đu njih spa­da­ju dnev­ni bo­rav­ci za sta­re, po­moć u ku­ći, pri­hva­ti­li­šta, mi­nu­le go­di­ne iz­dvo­je­no 400 mi­li­o­na di­na­ra, dok je za 2017. opre­de­lje­no 700 mi­li­o­na di­na­ra. Taj no­vac sti­gao je do 124 lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.

–  Pre­ma is­tra­ži­va­nju Cen­tra za so­ci­jal­nu po­li­ti­ku u 2015. u 133 od 145 lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve pru­že­ne su uslu­ge so­ci­jal­ne za­šti­te, dok u 12 op­šti­na ni­je bi­lo ni­jed­ne ova­kve uslu­ge. Naj­za­stu­plje­ni­je uslu­ge bi­le su po­moć u ku­ći za sta­ri­je, u 122 lo­kal­ne za­jed­ni­ce. U tri op­šti­ne, Laj­kov­cu, Lji­gu i Lu­ča­ni­ma, ni 2012. ni­ti 2015. go­di­ne ni­je se pru­ža­la ni­jed­na uslu­ga so­ci­jal­ne za­šti­te – na­bra­ja­ju u mi­ni­star­stvu i pod­se­ća­ju da je dr­ža­va po­sled­njih go­di­na in­ten­ziv­no ula­ga­la u re­no­vi­ra­nje i adap­ta­ci­ju usta­no­va, iz­me­đu osta­log, i zbog to­ga što su usvo­je­ni ri­go­ro­zni­ji stan­dar­di kva­li­te­ta. Nad­le­žni pod­se­ća­ju da je za re­no­vi­ra­nja usta­no­va za sta­ri­je iz­dvo­je­no 144.492.600 di­na­ra. Ta­ko je ne­dav­no otvo­ren pa­li­ja­tiv­ni ku­tak u Ge­ron­to­lo­škom cen­tru „Kra­gu­je­vac”, a usko­ro će po­če­ti adap­ta­ci­ja pri­hva­ti­li­šta za sta­ri­je u No­vom Sa­du. 

Na­ža­lost, ima i lo­ših ve­sti. Pr­va je da je još ne­iz­ve­sno ka­da će se na sta­ro vra­ti­ti pen­zi­je ko­je su uma­nje­ne zbog me­ra šted­nje. Po­sto­je na­ja­ve da bi pen­zi­o­ne­ri već u no­vem­bru mo­gli da do­bi­ju 6.000 di­na­ra na ime jed­no­krat­ne po­mo­ći, kao i da bi ja­nu­ar­ski ček tre­ba­lo da bu­de „de­blji” naj­ve­ro­vat­ni­je za pet od­sto. O to­me će se Vla­da Sr­bi­je iz­ja­sni­ti za de­se­tak da­na. Do­dat­ni pro­blem sta­ri­jih je i to što je ova gru­pa gra­đa­na i da­lje iz­lo­že­na po­ve­ća­nom ri­zi­ku od dis­kri­mi­na­ci­je. Po­ve­re­ni­ca za za­šti­tu rav­no­prav­no­sti Bran­ki­ca Jan­ko­vić ne­dav­no je pod­se­ti­la da se sta­ri uoča­va­ju sa si­ro­ma­štvom i is­klju­če­no­šću, a ni­su ret­ki ni slu­ča­je­vi nji­ho­vog za­ne­ma­ri­va­nja i zlo­sta­vlja­nja. U se­o­skim sre­di­na­ma, do­da­la je ona, do­dat­no je ote­žan pri­stup zdrav­stve­nim, so­ci­jal­nim i dru­gim uslu­ga­ma. 

Pre­ma po­da­ci­ma vla­di­nog ti­ma za so­ci­jal­no uklju­či­va­nje i sma­nje­nje si­ro­ma­štva, pro­šle go­di­ne 7,3 od­sto sta­nov­ni­ka na­še ze­mlje bi­lo je ap­so­lut­no si­ro­ma­šno. Ne­slav­nom spi­sku pri­dru­žu­ju se po­da­ci da ra­ste broj ko­ri­sni­ka na­rod­nih ku­hi­nja, me­đu ko­ji­ma je zna­tan broj sta­ri­jih. U 2018. za obro­ke 34.940 ko­ri­sni­ka dr­ža­va pla­ni­ra da iz­dvo­ji 312.377.150 di­na­ra. 

U mo­ru ne­da­ća sa ko­ji­ma se sva­ko­dnev­no su­sre­ću, naj­te­že je iz­gle­da po­ljo­pri­vred­nim pen­zi­o­ne­ri­ma, jer oni ima­ju naj­ni­že pen­zi­je u Sr­bi­ji – 10.735 di­na­ra me­seč­no. Za pe­ta­ma su im ko­ri­sni­ci iz ka­te­go­ri­je osi­gu­ra­ni­ka za­po­sle­nih i sa­mo­stal­nih de­lat­no­sti. Onih ko­ji pri­ma­ju naj­ni­žu pen­zi­ju, uklju­ču­ju­ći sve ka­te­go­ri­je ko­ri­sni­ka, ima 303.297. Pre­ma po­da­ci­ma Fon­da PIO, pro­seč­na pen­zi­ja za sve ka­te­go­ri­je osi­gu­ra­ni­ka u Sr­bi­ji, u ju­nu 2017. iz­no­si­la je 23.830 di­na­ra. Ma­nje od 20.000 di­na­ra pri­ma­lo je 43,6 od­sto pen­zi­o­ne­ra. 

Na­de­žda Sa­ta­rić, pred­sed­ni­ca UO or­ga­ni­za­ci­je „Ami­ti – sna­ga pri­ja­telj­stva”, pod­se­ća da se na­ša ze­mlja svr­sta­va u de­mo­graf­ski sta­re. Sva­ki še­sti sta­nov­nik Sr­bi­je ima vi­še od 65 go­di­na, a mno­gi­ma od njih po­treb­na je ne­ka vr­sta po­mo­ći u ku­ći. 

– Na­ža­lost, na­ša dr­ža­va ne­ma do­volj­no re­sur­sa da pru­ži ta­kvu po­dr­šku svim sta­ri­jim lju­di­ma, o če­mu sve­do­če i bro­je­vi – ser­vis „po­mo­ći u ku­ći” pre dve go­di­ne ko­ri­sti­lo je sve­ga oko 14.000 sta­ri­jih, i to u 120 lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va – pod­se­ća Sa­ta­ri­će­va, i do­da­je da se uz po­dr­šku dr­ža­ve ser­vis „po­mo­ći u ku­ći” obez­be­đu­je za sve­ga 1,1 od­sto sta­ri­jih.

– Pro­blem je što po­tre­bu za tim ser­vi­som ima znat­no ve­ći udeo sta­ri­jih. A ta­kav vid po­dr­ške po­tre­ban je za go­to­vo sva­ku de­se­tu oso­bu sta­ri­ju od 65, a to je de­set pro­ce­na­ta njih – na­vo­di Sa­ta­ri­će­va. 

Po­seb­na pri­ča je i pen­zi­o­ni si­stem, kao osnov­ni si­stem pot­po­re za sta­ri­je.

– Oko 230.000 sta­rih je van pen­zi­o­nog si­ste­ma, a po na­šoj pro­ce­ni od tog bro­ja po­lo­vi­na njih je ve­o­ma ugro­že­na – is­ti­če Sa­ta­ri­će­va i pod­se­ća da dru­štvo tre­ba vi­še da uva­ža­va do­pri­no­se ko­ji sta­ri­ji da­ju svo­jim po­ro­di­ca­ma i lo­kal­noj za­jed­ni­ci, jer će se ti­me sma­nji­va­ti ve­ći jaz me­đu ge­ne­ra­ci­ja­ma i do­pri­ne­ti uma­nje­nju uvre­že­nih ste­re­o­ti­pa i pred­ra­su­da da su sta­ri te­ret dru­štva. 

Sr­bi­ja se de­mo­graf­ski sta­ra ze­mlja. Sta­nov­ni­štvo pro­seč­no ima 43 go­di­ne, ali sva­ka še­sta oso­ba ima vi­še od 65 go­di­na. Ta­kvih ži­te­lja je oko 1,4 mi­li­o­na (19,2 od­sto od ukup­nog bro­ja). U 2016. go­di­ni broj sta­ri­jih od 65 go­di­na bio je za 33 od­sto ve­ći od bro­ja mla­đih od 15 go­di­na.

 

Pre­sek sta­nja

1.362.462 sta­ri­jih od 65 go­di­na

1.715.414 pen­zi­o­ne­ra

23.830 di­na­ra pro­seč­na pen­zi­ja 

10.735 di­na­ra naj­ni­ža pen­zi­ja 

41 dr­žav­na usta­no­va za sme­štaj 

160 pri­vat­nih li­cen­ci­ra­nih do­mo­va

1.279 ge­ron­to­do­ma­ći­ca

Komentari15
74e2e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Zivko
Na potezu je drzavna administracija. Resenja postoje u svetu, samo da se primene. Ali nema ko. Misle o sebi.
ВлаДо
Милане,живео сам на планини на Алпима на висини преко 2000 м н/в у Вал Гардени али нисам био на скијању него радио.Села су тамо жива и пуна деце-Свако село има основну школу.Услови живота су кудикамо суровији него на нашим планинама а обишао сам скоро све наше планине као извиђач, скијаш и планинар.Чини ми се да није проблем у клими ни планинама него у ономе што нећу рећи да се не вређате.
Nenad
Ekonomisti procenjuju da je jedini način da se pobedi siromaštvo u svetu prelazak iz sela u gradove, gde postoje infrastrukture i bolji život. Priroda je za odmore a ne za mukotrpno manuelno kroćenje.
Зоран
Па врати се, брате
fjodor
Neka stari, zato imamo parade ponosa.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja