utorak, 27.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 02.10.2017. u 22:00 Ol­ga Jan­ko­vić

Hod po bes­ko­nač­noj li­ni­ji

Naj­ve­ća strip-iz­lo­žba u Sr­bi­ji „No­va fe­sti­val” do­vo­di u Pan­če­vo 100 strip-auto­ra iz či­ta­vog sve­ta oda­ju­ći po­čast „La Li­nei” i nje­go­vom ocu Osval­du Ka­van­do­li­ju
Зо­гра­фов рад „Ла Ли­неа” (Фо­то Ко­му­ни­карт)

Pan­če­vo – Neo­do­lji­vi pr­o­mu­ćur­ni čo­ve­ču­ljak od jed­ne li­ni­je „La Li­nea”, ro­đen 1969. go­di­ne, a na­ro­či­to po­pu­la­ran osam­de­se­tih go­di­na pr­o­šlog ve­ka, oku­pi­će u okvi­ru „No­va fe­sti­va­la 2017” vi­še od 100 auto­ra iz či­ta­vog sve­ta naj­ve­ćom strip-iz­lo­žbom u nas „Ži­veo Ka­van­do­li! – Hod po bes­ko­nač­noj li­ni­ji”, u čast nje­go­vog tvor­ca Osval­da Ka­van­do­li­ja, ko­ja će sve­ča­no bi­ti otvo­re­na ve­če­ras u 19 ča­so­va u bi­o­sko­pu „Voj­vo­di­na” u Pan­če­vu.

Po­vra­tak ani­mi­ra­nom se­ri­ja­lu u ko­jem glav­ni ju­nak, ho­da­ju­ći kr­oz vi­še od 250 epi­zo­da, stal­no na­i­la­zi na pre­pre­ke, a on­da ih uz po­moć svog cr­ta­ča Ka­van­do­li­ja ve­što pre­va­zi­la­zi, obe­le­ža­va ovom ve­li­kom me­đu­na­rod­nom strip-iz­lo­žbom de­se­to­go­di­šnji­cu smr­ti pr­o­sla­vlje­nog ita­li­jan­skog ani­ma­to­ra. U nje­go­vu čast MU­SIL – Fon­da­ci­ja mu­ze­ja in­du­stri­je iz gra­da Bre­še, za­jed­no sa udru­že­njem „Ko­mu­ni­kart” i Ita­li­jan­skim in­sti­tu­tom za kul­tu­ru u Be­o­gra­du, ugo­sti­će na ve­če­ri otva­ra­nja Ser­đa Ka­van­do­li­ja, Osval­do­vog si­na, Pje­ra To­ni­na, na­sta­vlja­ča Ka­van­do­li­je­vog ra­da i da­nas naj­po­zna­ti­jeg ani­ma­to­ra u Ita­li­ji, Fu­sa­ko Ju­sa­ki, po­zna­tu ja­pan­sku strip-cr­ta­či­cu, kao i do­ma­će strip-auto­re ko­ji su stva­ra­li u čast ve­li­kog umet­ni­ka. „No­va fe­sti­val” već tri go­di­ne pr­o­mo­vi­še sa­vre­me­nu umet­nič­ku sce­nu, do­ma­ću i ino­stra­nu, ak­cen­tu­ju­ći dva seg­men­ta – strip i mu­zi­ku, a ove se ši­ri iz Pan­če­va i na Ko­vin i u Be­o­grad.

Uz is­ka­za­no za­do­volj­stvo što ovaj pr­o­je­kat do­vo­di u Sr­bi­ju, Da­vid Skal­ma­ni, di­rek­tor Ita­li­jan­skog in­sti­tu­ta za kul­tu­ru, is­ti­če da Ka­van­do­li­je­va „Li­ni­ja” u se­bi no­si či­ta­vu isto­ri­ju i kul­tu­ru Evro­pe, a da ono što ga i da­nas či­ni pri­sut­nim i ži­vim su nje­go­va vi­tal­nost i iro­ni­ja, dok se­lek­tor strip-seg­men­ta fe­sti­va­la Sa­ša Ra­ke­zić, ali­jas Alek­san­dar Zo­graf, is­ti­če da su na iz­lo­žbu u Pan­če­vu po­zva­ni i do­ma­ći strip-auto­ri ko­ji su svo­jim ra­do­vi­ma do­pri­ne­li obe­le­ža­va­nju de­se­to­go­di­šnji­ce smr­ti ve­li­kog maj­sto­ra i oži­vlja­va­nju ani­mi­ra­ne kre­a­ci­je – ira­ci­o­nal­noj pr­zni­ci, ko­ji se kao ta­kav mo­že kan­di­do­va­ti za pra­vog bal­kan­skog he­ro­ja.

„No­va fe­sti­val” na­ja­vlju­je i pra­te­ći pr­o­gram iz­lo­žbe i ne­ko­li­ko va­žnih i zna­čaj­nih pre­da­va­nja. Ta­ko će po­se­ti­o­ci mo­ći da po­slu­ša­ju pri­ču Ser­đa Ka­van­do­li­ja o ocu, nje­go­vom ra­du i ži­vo­tu i bo­ga­toj kul­tur­noj za­o­stav­šti­ni o ko­joj sa­da on bri­ne. U to­me će mu po­mo­ći Pjer To­ni­no, strip-cr­tač i ani­ma­tor mla­đe ge­ne­ra­ci­je ita­li­jan­skih auto­ra, ko­ga kri­ti­ka sma­tra jed­nim od naj­po­zna­ti­jih na­sta­vlja­ča Ka­van­do­li­je­vog ra­da.

U uto­rak 10. ok­to­bra arhe­o­log dr Adam Cr­no­br­nja iz Na­rod­nog mu­ze­ja Be­o­gra­da odr­ža­će pre­da­va­nje „Skri­ve­ne pri­če sve­de­nih for­mi” – pra­ve­ći za­ni­mlji­vu pa­ra­le­lu iz­me­đu kre­a­ci­je ob­li­ko­va­nja u gli­ni neo­lit­skog čo­ve­ka sa re­še­njem do ko­jeg je do­šao je­dan sa­vre­me­ni umet­nik, šest i po hi­lja­da go­di­na ka­sni­je, dok po­seb­nu ce­li­nu či­ni bes­pla­tan pr­o­gram u Be­o­gra­du 12. ok­to­bra u pr­o­sto­ri­ja­ma „Wi­re­less me­dia”, ko­ji je osmi­slio La­zar Dža­mić, naš is­tak­nu­ti kre­a­tiv­ni stra­teg, pi­sac i pre­da­vač, pod na­zi­vom „La Li­nea i mar­ke­ting: ka­ko oži­ve­ti ne­ži­vo”, a u okvi­ru ovog se­ri­ja­la pre­da­va­nja mo­ći će da se ču­ju i iz­la­ga­nja ne­ko­li­ko do­ma­ćih mar­ke­tin­ških struč­nja­ka.

U okvi­ru mu­zič­kog seg­men­ta, ko­ji će se tra­ja­ti od 5. do 8. ok­to­bra, u sa­rad­nji sa Austrij­skim kul­tur­nim fo­ru­mom i am­ba­sa­dom Polj­ske, u tri gra­da na pr­o­gra­mu je pet kon­ce­ra­ta i je­dan audio-per­for­mans. Pr­ve ve­če­ri u Cen­tru za kul­tu­ru Ko­vin na­stu­pi­će Mi­la­na Za­rić/Ri­čard Ba­ret duo (Sr­bi­ja/V. Bri­ta­ni­ja), na­red­ne fe­sti­val se se­li u Pan­če­vo, u dvo­ra­nu „Apo­lo”, gde će na­stu­pa­ti do­ma­ći Fi­lip Kru­mes kvar­tet i LAM trio iz Polj­ske, dok će tre­će fe­sti­val­sko ve­če bi­ti odr­ža­no u ve­li­koj dvo­ra­ni Ko­lar­če­ve za­du­žbi­ne kon­cer­tom Ka­ta­ri­na Kle­ment/Mar­tin Si­vert – dua iz Austri­je i orke­stra „Tu­šta i tma” iz Sr­bi­je. Na po­seb­nom pr­o­gra­mu, 8. ok­to­bra, Ka­ta­ri­na Kle­ment će se u Is­tra­ži­vač­koj sta­ni­ci za sa­vre­me­nu umet­nost „Per­pe­tu­um mo­bi­le” pred­sta­vi­ti i neo­bič­nim zvuč­nim per­for­man­som po­sve­će­nim Be­o­gra­du.

Komentari0
5d522
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja