ponedeljak, 14.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:57

Kragujevac – Batočina kao Skadar na Bojani

Autor: Brane Kartalovićutorak, 03.10.2017. u 21:41
Пре­лаз пре­ко Ник­шић­ког бр­да у две уме­сто че­ти­ри тра­ке (Фото Б. Карталовић)

Kra­gu­je­vac – Pro­me­ni­li su se tro­ji­ca pred­sed­ni­ka, pe­to­ro pre­mi­je­ra i si­ja­set re­sor­nih mi­ni­sta­ra, a put od Kra­gu­jev­ca do Ba­to­či­ne, ukup­ne du­ži­ne 25 ki­lo­me­ta­ra, još ni­je za­vr­šen, iako su ra­do­vi na dru­goj tra­ci otvo­re­ni još u je­sen 2004.

Pre ne­ko­li­ko go­di­na, ka­da je, na­vod­no, sve bi­lo re­še­no, is­kr­sla je ga­zda­ri­ca Mi­ra, vla­sni­ca ka­fa­ne „Od­mor” na Nik­šić­kom br­du, i za­u­sta­vi­le ra­do­ve, ne­za­do­volj­na ce­nom ko­ja joj je bi­la po­nu­đe­na za ot­kup par­ce­le, pri­de tra­že­ći da joj se na­dok­na­di šte­ta ko­ju su po­či­ni­li maj­sto­ri, bes­prav­no joj ru­še­ći ogra­du is­pred nje­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta.

Ostao je upam­ćen i di­ja­log iz­me­đu biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Kra­gu­jev­ca Ve­ro­lju­ba Ste­va­no­vi­ća i biv­šeg mi­ni­stra Mi­lu­ti­na Mr­ko­nji­ća. Ste­va­no­vić je jed­ne dav­ne go­di­ne tvr­dio ka­ko će put bi­ti za­vr­šen do Đur­đev­da­na – Da­na gra­da, a Mr­ko­njić je no­vi­na­ri­ma ve­se­lo po­ru­čio ka­ko će put bi­ti za­vr­šen pre, do pr­vog ma­ja – Da­na ra­da.

Iz­me­đu ova dva do­ga­đa­ja, ko­je je te­ško pre­ci­zno da­ti­ra­ti usled mno­go­broj­nih zgo­da i ne­zgo­da, na pe­tlji „Ka­pa­vac” u Cve­to­jev­cu po­ja­vi­la se Ve­ri­ca Ka­la­no­vić, mi­ni­star­ka od­go­vor­na za spro­vo­đe­nje ne­ka­da­šnjeg Na­ci­o­nal­nog in­ve­sti­ci­o­nog pla­na, re­kav­ši ka­ko će sve ići lak­še i br­že, jer su ko­nač­no pri­ba­vlje­ni pro­je­kat i do­zvo­la.

Put se, da­kle, go­di­na­ma pre to­ga gra­dio bez po­treb­ne do­ku­men­ta­ci­je. Za­to su maj­sto­ri u jed­nom tre­nut­ku mo­ra­li da ski­nu ki­lo­me­tar-dva as­fal­ta ka­ko bi is­pra­vi­li ho­ri­zon­tal­ni na­gib pu­ta ko­ji je ume­sto ka ka­na­lu za od­vod vo­de gre­škom bio nag­nut na dru­gu stra­nu. Is­prav­ka je ko­šta­la, ni ma­nje, ni vi­še, ne­go mi­li­on evra.

I pre no što pre­đe­mo na ak­tu­el­na de­ša­va­nja, sa­mo još pod­se­ća­nja na re­še­nje gra­đe­vin­ske in­spek­ci­je od pre tri-če­ti­ri go­di­ne, ko­jim je na­lo­že­no da se sve do­tad ura­đe­no po­ru­ši i put vra­ti u pr­vo­bit­no sta­nje ka­ko zbog gre­ša­ka na­sta­lih pri­li­kom iz­vo­đe­nja ra­do­va ne bi na­stra­dao ne­ko od uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju. Bio je to, de­lom, po­li­ti­kant­ski po­tez, ko­jim su se po­je­di­ni pred­stav­ni­ci re­pu­blič­kih vla­sti sve­ti­li grad­skim funk­ci­o­ne­ri­ma od­be­glim iz Srp­skog po­kre­ta ob­no­ve u ko­me su ne­ka­da za­jed­no bi­li.

Ne­dav­no je u me­di­ji­ma pro­stru­ja­la ka­fan­ska pri­ča o to­me da je put do Ba­to­či­ne za­vr­šen, ali se ne pu­šta u sa­o­bra­ćaj, jer se, na­vod­no, če­ka da ak­tu­el­na mi­ni­star­ka gra­đe­vi­ne Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić na­đe ma­lo slo­bod­nog vre­me­na ka­ko bi do­šla i pre­se­kla vrp­cu.

No, is­po­sta­vi­lo se da ni par­če od ka­fa­ne „No­vi put” u Mi­la­tov­cu do kru­žnog to­ka iz­me­đu Bad­njev­ca i Ži­rov­ni­ce, du­gač­ko je­dva tri ki­lo­me­tra, ta­ko­đe, ni­je pa­pi­ro­lo­ški sre­đe­no. To je ob­zna­ni­la mi­ni­star­ka Mi­haj­lo­vić re­kav­ši da će de­o­ni­ca bi­ti otvo­re­na tek kad „Pu­te­vi Sr­bi­je”, baš kao i dru­gi iz­vo­đa­či, pri­ba­ve neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju.

Ta­ko su se iz­me­đu Kra­gu­jev­ca i Ba­to­či­ne, za pret­hod­nih 13 go­di­na, iz­re­đa­le sve na­še po­li­tič­ke par­ti­je i svi na­ši, ma­li i ve­li­ki, po­li­ti­ča­ri, a put od 25 ki­lo­me­ta­ra je po­stao le­gen­da ko­joj ni­je ra­van ni ep­ski Ska­dar, ni sta­ri­ca Đek­na iz ovih vre­me­na.

Da je za­i­sta reč o svo­je­vr­snoj le­gen­di sve­do­či i ne­dav­no do­bi­je­na in­for­ma­ci­ja o to­me da u Ba­to­či­ni, gde tre­ba da se gra­di još je­dan kru­žni tok ili pe­tlja, ni­je za­vr­še­na eks­pro­pri­ja­ci­ja ze­mlji­šta. Oda­tle do na­plat­ne ram­pe kod ka­fa­ne „Ka­pi­ja Šu­ma­di­ja” i uklju­če­nja na evrop­ski Ko­ri­dor 10 osta­lo je još oko pet ki­lo­me­ta­ra.

Da pri­ča bu­de još in­te­re­sant­ni­ja, put od Kra­gu­jev­ca do Ba­to­či­ne već po­sto­ji. Sa­da se gra­di sa­mo dru­ga tra­ka ka­ko bi ovaj ma­gi­stral­ni pra­vac do­bio pro­fil auto-pu­ta ili br­zog pu­ta pr­vog re­da. A sva­ko ga mo­že zva­ti ka­ko god ho­će, jer de­o­ni­ca kroz Kra­gu­je­vac ima za­u­stav­nu tra­ku, a ve­ći deo pu­ta od oko dva­de­set ki­lo­me­ta­ra – ne­ma.

I na kra­ju, bez­bed­no­sti ra­di, jed­no upo­zo­re­nje: na de­lo­vi­ma pu­ta Kra­gu­je­vac–Ba­to­či­na, u se­li­ma Jo­va­no­vac, Cve­to­je­vac, Mi­la­to­vac, Bad­nje­vac – pri­me­će­ni su me­šta­ni ko­ji, prem­da im ni­je osta­vlje­na dru­ga mo­guć­nost da stig­nu do svo­jih ima­nja, pre­ska­ču za­štit­ne ogra­de i pre­la­ze ko­lo­voz ko­jim ko­la ju­re vi­še od 100 ki­lo­me­ta­ra na sat.


Komentari1
0de82
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Trifun
Razlog nezavrsavanja autoputa Batocina-Kragujevac je "gazdarica Mira"."Пре не­ко­ли­ко го­ди­на, ка­да је, на­вод­но, све би­ло ре­ше­но, ис­кр­сла је га­зда­ри­ца Ми­ра, вла­сни­ца ка­фа­не „Од­мор” на Ник­шић­ком бр­ду, и за­у­ста­ви­ле ра­до­ве.. Interes gazdarice Mire je,znaci,veci od interesa Kragujevca i cele Srbije(s obzirom na znacaj industrije Kg za Srbiju)!Da li ovo podseca na slucaj SAVAMALA i da li je i slucaj Savamale trebalo resiti kao slucaj "gazdarice Mire" i zaustaviti,na vise godina,projekat "Beograd na vodi",od strateskog znacaja za Srbiju(u kojeg su ulozena ogromna sredstva i trud Srbije i stanog partnera)?O cemu se ovde radi?O zloupotrebi necijeg prava i nedorecenosti zakona koji regulisu ovu oblast? Da li je interes "gazdarice Mire" ili "vlasnika nelegalno sagradjenih baraka na Savamali" veci i jaci u odnosu na opsti interes Srbije,Kragujevca i Beograda?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja