sreda, 16.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Lekovita Selters banja spremna za Arape

U Institut za rehabilitaciju najčešće dolaze pacijenti koji su doživeli šlog, oni kojima je ugrađen veštački zglob, kao i bolesnici sa zapaljenskim reumatizmom
(Фото Зоран Анастасијевић)

Uko­li­ko se ostva­re pla­no­vi Mi­ni­star­stva zdra­vlja, u In­sti­tut za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Sel­ters” sle­de­će go­di­ne će or­ga­ni­zo­va­no na le­če­nje do­la­zi­ti ži­te­lji Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. Oče­ku­je se da će nji­ho­ve zdrav­stve­ne vla­sti kra­jem go­di­ne otvo­ri­ti kan­ce­la­ri­ju u Be­o­gra­du, iz ko­je bi upu­ći­va­li pa­ci­jen­te u srp­ske ba­nje, a jed­na od oda­bra­nih je upra­vo Sel­ters Ba­nja u Mla­de­nov­cu.

U ovoj usta­no­vi, ko­ja se na­la­zi na oko 50 ki­lo­me­ta­ra od Be­o­gra­da, ka­žu da su sprem­ni da do­če­ka­ju stran­ce i da se tru­de da i do­ma­ćim i ino­stra­nim pa­ci­jen­ti­ma po­nu­de što bo­lje uslu­ge i uslo­ve za bo­ra­vak. Ka­ko na­gla­ša­va pri­ma­ri­jus dr Sne­ža­na Ko­stić, di­rek­tor­ka in­sti­tu­ta, ov­de naj­če­šće do­la­ze pa­ci­jen­ti ko­ji su do­ži­ve­li te­ška ne­u­ro­lo­ška sta­nja po­put šlo­ga, oni kod ko­jih je ugrađen ve­štač­ki zglo­b kao i bo­le­sni­ci kod ko­jih je utvr­đen za­pa­ljen­ski re­u­ma­ti­zam.

Oni ko­ji su do­ži­ve­li mo­žda­ni udar ima­ju pra­vo o tro­šku dr­ža­ve da bo­ra­ve u usta­no­vi do 45 da­na, a or­to­ped­ski bo­le­sni­ci do 21 dan. Oni­ma ko­ji ima­ju di­ja­be­tes ili ošte­će­no sr­ce tre­ba vi­še vre­me­na za opo­ra­vak, pa se od­lu­ču­ju da iz svog dže­pa do­pla­te za još ko­ji dan vi­še. Ma­li­ša­ni uglav­nom do­la­ze zbog pro­ble­ma sa ce­re­bral­nom pa­ra­li­zom, po­sle te­ških pre­lo­ma eks­tre­mi­te­ta, a pra­vo na re­ha­bi­li­ta­ci­ju ima­ju i oni ko­ji su pre­ži­ve­li ma­lig­nu bo­lest. In­sti­tut ras­po­la­že sa 300 kre­ve­ta. Dnev­no za bo­ra­vak u dvo­kre­vet­noj ili tro­kre­vet­noj so­bi, pre­gle­de, re­ha­bi­li­ta­ci­ju i pun pan­si­on, oso­ba uko­li­ko ne­ma uput le­ka­ra ko­ji je ove­ren u fi­li­ja­li RF­ZO-a, tre­ba da iz­dvo­ji od 3.200 di­na­ra. Ov­de su bo­ra­vi­le mno­ge po­zna­te lič­no­sti pa se po nji­ho­vim ime­ni­ma u ne­zva­nič­nim raz­go­vo­ri­ma sa me­di­ci­na­ri­ma na­zi­va­ju ne­ke so­be. Na pri­mer, apart­man 317 za­u­vek će se sma­tra­ti so­bom glum­ca Ba­te Ži­vo­ji­no­vi­ća.

– U sta­ci­o­na­ru dva ima­mo 187 po­ste­lja u so­ba­ma ko­je su u ran­gu ho­te­la sa če­ti­ri zve­zdi­ce. Lju­de pri­vla­či i vel­nes i spa-cen­tar ko­ji je le­po ure­đen, a tu su i otvo­re­ni i za­tvo­re­ni ba­ze­ni, sa le­ko­vi­tom i obič­nom vo­dom. Sle­di nam re­no­vi­ra­nje hi­dro­blo­ka u sta­rom de­lu in­sti­tu­ta jer pla­ni­ra­mo da po­ve­ća­mo broj ka­da sa mi­ne­ral­nom le­ko­vi­tom vo­dom ko­ja je od­lič­na u te­ra­pi­ji, kao i da ob­no­vi­mo kri­la bol­ni­ce ko­ja su u naj­lo­ši­jem sta­nju. Pro­šle go­di­ne smo uve­li šved­ski sto u re­sto­ra­nu i pa­ci­jen­ti­ma se to mno­go do­pa­lo. Od ono­ga što za­ra­di­mo, mo­že­mo ne­što da ure­di­mo u objek­ti­ma – ka­že dr Ko­stić.

Od­li­ko­va­na vo­da
Pr­vi po­da­ci o „Sel­ter­su” po­ti­ču iz 1893. go­di­ne, ka­da je i is­ko­pan pr­vi bu­nar sa to­plom i sla­nom vo­dom. Po­sle ana­li­za utvr­đe­na je slič­nost ovog ter­mo-mi­ne­ral­nog iz­vo­ra sa ba­nja­ma Bad Em­sa u Ne­mač­koj, Roa u Fran­cu­skoj, Lu­ha­co­vi­če u Če­škoj. Me­đu­tim, naj­slič­ni­ja je vo­di ba­nje Sel­ters u Ne­mač­koj, pa je ta­ko do­bi­la ime, srp­ski Sel­ters. Vo­da je od­li­ko­va­na u Bri­se­lu 1906, a go­di­nu da­na ka­sni­je i u Lon­do­nu. Za osni­va­nje le­či­li­šta za­slu­žan je dr Na­um Ata­na­si­je­vić ko­ji je pro­dao na­sle­đen par­ni mlin i tim nov­cem po­di­gao vi­lu sa 30 le­ža­je­va.

In­sti­tut ras­po­la­že i sa no­vim otvo­re­nim ba­ze­nom, a pla­ni­ra­no je da se po­red nje­ga iz­gra­de tri sport­ska te­re­na, deč­je igra­li­šte i bun­ga­lo­vi. To je va­žno ka­ko bi ov­de lju­di do­la­zi­li ne sa­mo zbog le­če­nja već i zbog pre­ven­ci­je. 

–Sel­ters Ba­nja je sr­ce i du­ša na­šeg in­sti­tu­ta, ko­me osim ovog objek­ta pri­pa­da obje­kat u So­ko­banj­skoj uli­ci u Be­o­gra­du, gde do­la­ze na re­ha­bi­li­ta­ci­ju lju­di ko­ji su pre­ži­ve­li in­farkt sr­ca, kao i obje­kat „Vr­mac” u cr­no­gor­skom Prč­nju – do­da­je dr Ko­stić. 

U „Sel­ter­su” sva­ki pa­ci­jent ima svog te­ra­pe­u­ta sa ko­jim ve­žba. Od sat i po do tri sa­ta pa­ci­jen­ti pro­vo­de na rad­noj te­ra­pi­ji i na ve­žba­nju u ki­ne­zi sa­li, a po po­tre­bi sa nji­ma ra­de i lo­go­pe­di. To se po­seb­no od­no­si na lju­de ko­ji­ma je zbog šlo­ga od­u­ze­ta de­sna stra­na te­la. 

– Sa ne­kim bo­le­sni­ci­ma ve­žba se u po­ste­lji jer ne mo­gu da se po­me­ra­ju. Na rad­noj te­ra­pi­ji ih ospo­so­blja­va­mo da mo­gu sa­mi da bri­nu o se­bi. Ne­po­kret­ne pa­ci­jen­te hra­ne se­stre – na­gla­ša­va prim. dr Olja Še­ku­la­rac, po­moć­nik di­rek­to­ra za me­di­cin­ska pi­ta­nja u „Sel­ter­su”.

Mar­ko Za­vi­šić, od­go­vor­ni te­ra­pe­ut Vel­nes cen­tra, ka­že da se če­sto u te­ra­pi­ja­ma ko­ri­sti bla­to sa le­ko­vi­tom vo­dom, naj­če­šće za po­bolj­ša­nje cir­ku­la­ci­je, jer za­gre­va lo­kal­no tki­vo, opu­šta mi­ši­će i sma­nju­je bol. Pra­vi se ta­ko što se le­ko­vi­toj vo­di do­da­je gli­na i ze­o­lit, a za­tim „sa­zre­va” u spe­ci­jal­nom ba­ze­nu, pa se po­sle ču­va na tem­pe­ra­tu­ri od 40 ste­pe­ni Cel­zi­ju­so­vih.

Ter­mo­mi­ne­ral­na vo­da „Sel­ter­sa” mo­že da se ko­ri­sti za pi­će, ku­pa­nje, in­ha­la­ci­ju i is­pi­ra­nje. Nje­no kon­zu­mi­ra­nje se pre­po­ru­ču­je oso­ba­ma ko­je pa­te od ne­in­fek­tiv­nih za­pa­lje­nja gr­la, že­lu­ca, cre­va, žuč­nih pu­te­va i mo­krać­nih ka­na­la, oso­ba­ma ko­je pa­te od ne­do­stat­ka že­lu­dač­ne ki­se­li­ne, oso­ba­ma ko­je ima­ju ka­men­ce u žuč­noj ke­si i oni­ma sa hro­nič­nom op­sti­pa­ci­jom. Is­pi­ja­nje vo­de tre­ba da iz­be­ga­va­ju oni ko­ji ima­ju vi­sok krv­ni pri­ti­sak.

Komеntari5
699cd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Vesna
Ja imam veoma lose utiske o osoblju i tretmanu nepokretnih i polupokretnih bolesnika. Jedna mlada sestra se zali lwkaru pred pacijentima i nama posetiocima da rade sa ludacima - misleci na pacijente! Nisu se davale terapije, ne saceka se da bolesnik popije lek te sam cesto nalazila lekove koje otac nije popio na krevetu, dijabeticar je a nije dobio dorucak do 11h sto znaci da nije imao obrok vise od 15 h Insulin se daje inekcijama a ne penkalima te sami kazu da ove starije seatre i ne vise dobro koliko daju Idemo dalje... Kada sam donela penkalo posle 2 dana polomljeno je Trazila sam ga nazad i donela drugo kazu bacili su ga. Bilo je kradje od krema do pelena za odrasle Sestre puse u ordinacijama Pacijenti se plase sestara kazu da su im pretile a da ae na poziv ne odazivaju Lekari bez autoriteta sem rerkih Opste rasulo
Ендру
Не бригајте. Видећете како ће ниво услуге и исказивање пажње да скочи до невиђених граница кад дође црни Арапин. Да се брчка у српској бањи. Која је недоступна многим Србима.
Nevena
Ne znam sta ocekujete, magiju? Upravo sam se vratila posle 3 nedelje oporavka, potpuno opravljena posle operacije kuka. Terapeuti pazljivi i odgovorni, osoblje strpljivo ali neki pacijenti nisu za boravak medju ljudima!
srboljub nikolic
Koliko je voda lekovita je jedno pitanje a nivo usluga sasvim drugo. U delu banje gde se lece pacijenti of posledica sloga slika je vise nego tuzna, pogotovu za one cije kretanje je otezano ili nemoguce. A to je bas onaj deo kriticno bolesne populacije gde pravovremeni tretman moze da doprinese najvise nihovom povratku u normalan funkcionalan zivot. Moja tetka je pobegla (pre-vremeno napustila) iz bolnice. Za 2 nedelje uspeli su da je vrate 3 meseca unazad. Otisla je ukocena I sa upalama mokracnih I disajnih puteva. Sramota of nebrige.
у ствари
А суседно крило је соба за умирање пацијената из болнице "Св. Сава".

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja