subota, 19.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 04.10.2017. u 21:11 Danijela Davidov-Kesar

Lekovita Selters banja spremna za Arape

U Institut za rehabilitaciju najčešće dolaze pacijenti koji su doživeli šlog, oni kojima je ugrađen veštački zglob, kao i bolesnici sa zapaljenskim reumatizmom
(Фото Зоран Анастасијевић)

Uko­li­ko se ostva­re pla­no­vi Mi­ni­star­stva zdra­vlja, u In­sti­tut za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Sel­ters” sle­de­će go­di­ne će or­ga­ni­zo­va­no na le­če­nje do­la­zi­ti ži­te­lji Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. Oče­ku­je se da će nji­ho­ve zdrav­stve­ne vla­sti kra­jem go­di­ne otvo­ri­ti kan­ce­la­ri­ju u Be­o­gra­du, iz ko­je bi upu­ći­va­li pa­ci­jen­te u srp­ske ba­nje, a jed­na od oda­bra­nih je upra­vo Sel­ters Ba­nja u Mla­de­nov­cu.

U ovoj usta­no­vi, ko­ja se na­la­zi na oko 50 ki­lo­me­ta­ra od Be­o­gra­da, ka­žu da su sprem­ni da do­če­ka­ju stran­ce i da se tru­de da i do­ma­ćim i ino­stra­nim pa­ci­jen­ti­ma po­nu­de što bo­lje uslu­ge i uslo­ve za bo­ra­vak. Ka­ko na­gla­ša­va pri­ma­ri­jus dr Sne­ža­na Ko­stić, di­rek­tor­ka in­sti­tu­ta, ov­de naj­če­šće do­la­ze pa­ci­jen­ti ko­ji su do­ži­ve­li te­ška ne­u­ro­lo­ška sta­nja po­put šlo­ga, oni kod ko­jih je ugrađen ve­štač­ki zglo­b kao i bo­le­sni­ci kod ko­jih je utvr­đen za­pa­ljen­ski re­u­ma­ti­zam.

Oni ko­ji su do­ži­ve­li mo­žda­ni udar ima­ju pra­vo o tro­šku dr­ža­ve da bo­ra­ve u usta­no­vi do 45 da­na, a or­to­ped­ski bo­le­sni­ci do 21 dan. Oni­ma ko­ji ima­ju di­ja­be­tes ili ošte­će­no sr­ce tre­ba vi­še vre­me­na za opo­ra­vak, pa se od­lu­ču­ju da iz svog dže­pa do­pla­te za još ko­ji dan vi­še. Ma­li­ša­ni uglav­nom do­la­ze zbog pro­ble­ma sa ce­re­bral­nom pa­ra­li­zom, po­sle te­ških pre­lo­ma eks­tre­mi­te­ta, a pra­vo na re­ha­bi­li­ta­ci­ju ima­ju i oni ko­ji su pre­ži­ve­li ma­lig­nu bo­lest. In­sti­tut ras­po­la­že sa 300 kre­ve­ta. Dnev­no za bo­ra­vak u dvo­kre­vet­noj ili tro­kre­vet­noj so­bi, pre­gle­de, re­ha­bi­li­ta­ci­ju i pun pan­si­on, oso­ba uko­li­ko ne­ma uput le­ka­ra ko­ji je ove­ren u fi­li­ja­li RF­ZO-a, tre­ba da iz­dvo­ji od 3.200 di­na­ra. Ov­de su bo­ra­vi­le mno­ge po­zna­te lič­no­sti pa se po nji­ho­vim ime­ni­ma u ne­zva­nič­nim raz­go­vo­ri­ma sa me­di­ci­na­ri­ma na­zi­va­ju ne­ke so­be. Na pri­mer, apart­man 317 za­u­vek će se sma­tra­ti so­bom glum­ca Ba­te Ži­vo­ji­no­vi­ća.

– U sta­ci­o­na­ru dva ima­mo 187 po­ste­lja u so­ba­ma ko­je su u ran­gu ho­te­la sa če­ti­ri zve­zdi­ce. Lju­de pri­vla­či i vel­nes i spa-cen­tar ko­ji je le­po ure­đen, a tu su i otvo­re­ni i za­tvo­re­ni ba­ze­ni, sa le­ko­vi­tom i obič­nom vo­dom. Sle­di nam re­no­vi­ra­nje hi­dro­blo­ka u sta­rom de­lu in­sti­tu­ta jer pla­ni­ra­mo da po­ve­ća­mo broj ka­da sa mi­ne­ral­nom le­ko­vi­tom vo­dom ko­ja je od­lič­na u te­ra­pi­ji, kao i da ob­no­vi­mo kri­la bol­ni­ce ko­ja su u naj­lo­ši­jem sta­nju. Pro­šle go­di­ne smo uve­li šved­ski sto u re­sto­ra­nu i pa­ci­jen­ti­ma se to mno­go do­pa­lo. Od ono­ga što za­ra­di­mo, mo­že­mo ne­što da ure­di­mo u objek­ti­ma – ka­že dr Ko­stić.

Od­li­ko­va­na vo­da
Pr­vi po­da­ci o „Sel­ter­su” po­ti­ču iz 1893. go­di­ne, ka­da je i is­ko­pan pr­vi bu­nar sa to­plom i sla­nom vo­dom. Po­sle ana­li­za utvr­đe­na je slič­nost ovog ter­mo-mi­ne­ral­nog iz­vo­ra sa ba­nja­ma Bad Em­sa u Ne­mač­koj, Roa u Fran­cu­skoj, Lu­ha­co­vi­če u Če­škoj. Me­đu­tim, naj­slič­ni­ja je vo­di ba­nje Sel­ters u Ne­mač­koj, pa je ta­ko do­bi­la ime, srp­ski Sel­ters. Vo­da je od­li­ko­va­na u Bri­se­lu 1906, a go­di­nu da­na ka­sni­je i u Lon­do­nu. Za osni­va­nje le­či­li­šta za­slu­žan je dr Na­um Ata­na­si­je­vić ko­ji je pro­dao na­sle­đen par­ni mlin i tim nov­cem po­di­gao vi­lu sa 30 le­ža­je­va.

In­sti­tut ras­po­la­že i sa no­vim otvo­re­nim ba­ze­nom, a pla­ni­ra­no je da se po­red nje­ga iz­gra­de tri sport­ska te­re­na, deč­je igra­li­šte i bun­ga­lo­vi. To je va­žno ka­ko bi ov­de lju­di do­la­zi­li ne sa­mo zbog le­če­nja već i zbog pre­ven­ci­je. 

–Sel­ters Ba­nja je sr­ce i du­ša na­šeg in­sti­tu­ta, ko­me osim ovog objek­ta pri­pa­da obje­kat u So­ko­banj­skoj uli­ci u Be­o­gra­du, gde do­la­ze na re­ha­bi­li­ta­ci­ju lju­di ko­ji su pre­ži­ve­li in­farkt sr­ca, kao i obje­kat „Vr­mac” u cr­no­gor­skom Prč­nju – do­da­je dr Ko­stić. 

U „Sel­ter­su” sva­ki pa­ci­jent ima svog te­ra­pe­u­ta sa ko­jim ve­žba. Od sat i po do tri sa­ta pa­ci­jen­ti pro­vo­de na rad­noj te­ra­pi­ji i na ve­žba­nju u ki­ne­zi sa­li, a po po­tre­bi sa nji­ma ra­de i lo­go­pe­di. To se po­seb­no od­no­si na lju­de ko­ji­ma je zbog šlo­ga od­u­ze­ta de­sna stra­na te­la. 

– Sa ne­kim bo­le­sni­ci­ma ve­žba se u po­ste­lji jer ne mo­gu da se po­me­ra­ju. Na rad­noj te­ra­pi­ji ih ospo­so­blja­va­mo da mo­gu sa­mi da bri­nu o se­bi. Ne­po­kret­ne pa­ci­jen­te hra­ne se­stre – na­gla­ša­va prim. dr Olja Še­ku­la­rac, po­moć­nik di­rek­to­ra za me­di­cin­ska pi­ta­nja u „Sel­ter­su”.

Mar­ko Za­vi­šić, od­go­vor­ni te­ra­pe­ut Vel­nes cen­tra, ka­že da se če­sto u te­ra­pi­ja­ma ko­ri­sti bla­to sa le­ko­vi­tom vo­dom, naj­če­šće za po­bolj­ša­nje cir­ku­la­ci­je, jer za­gre­va lo­kal­no tki­vo, opu­šta mi­ši­će i sma­nju­je bol. Pra­vi se ta­ko što se le­ko­vi­toj vo­di do­da­je gli­na i ze­o­lit, a za­tim „sa­zre­va” u spe­ci­jal­nom ba­ze­nu, pa se po­sle ču­va na tem­pe­ra­tu­ri od 40 ste­pe­ni Cel­zi­ju­so­vih.

Ter­mo­mi­ne­ral­na vo­da „Sel­ter­sa” mo­že da se ko­ri­sti za pi­će, ku­pa­nje, in­ha­la­ci­ju i is­pi­ra­nje. Nje­no kon­zu­mi­ra­nje se pre­po­ru­ču­je oso­ba­ma ko­je pa­te od ne­in­fek­tiv­nih za­pa­lje­nja gr­la, že­lu­ca, cre­va, žuč­nih pu­te­va i mo­krać­nih ka­na­la, oso­ba­ma ko­je pa­te od ne­do­stat­ka že­lu­dač­ne ki­se­li­ne, oso­ba­ma ko­je ima­ju ka­men­ce u žuč­noj ke­si i oni­ma sa hro­nič­nom op­sti­pa­ci­jom. Is­pi­ja­nje vo­de tre­ba da iz­be­ga­va­ju oni ko­ji ima­ju vi­sok krv­ni pri­ti­sak.

Komentari5
96ee0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Vesna
Ja imam veoma lose utiske o osoblju i tretmanu nepokretnih i polupokretnih bolesnika. Jedna mlada sestra se zali lwkaru pred pacijentima i nama posetiocima da rade sa ludacima - misleci na pacijente! Nisu se davale terapije, ne saceka se da bolesnik popije lek te sam cesto nalazila lekove koje otac nije popio na krevetu, dijabeticar je a nije dobio dorucak do 11h sto znaci da nije imao obrok vise od 15 h Insulin se daje inekcijama a ne penkalima te sami kazu da ove starije seatre i ne vise dobro koliko daju Idemo dalje... Kada sam donela penkalo posle 2 dana polomljeno je Trazila sam ga nazad i donela drugo kazu bacili su ga. Bilo je kradje od krema do pelena za odrasle Sestre puse u ordinacijama Pacijenti se plase sestara kazu da su im pretile a da ae na poziv ne odazivaju Lekari bez autoriteta sem rerkih Opste rasulo
Ендру
Не бригајте. Видећете како ће ниво услуге и исказивање пажње да скочи до невиђених граница кад дође црни Арапин. Да се брчка у српској бањи. Која је недоступна многим Србима.
Nevena
Ne znam sta ocekujete, magiju? Upravo sam se vratila posle 3 nedelje oporavka, potpuno opravljena posle operacije kuka. Terapeuti pazljivi i odgovorni, osoblje strpljivo ali neki pacijenti nisu za boravak medju ljudima!
srboljub nikolic
Koliko je voda lekovita je jedno pitanje a nivo usluga sasvim drugo. U delu banje gde se lece pacijenti of posledica sloga slika je vise nego tuzna, pogotovu za one cije kretanje je otezano ili nemoguce. A to je bas onaj deo kriticno bolesne populacije gde pravovremeni tretman moze da doprinese najvise nihovom povratku u normalan funkcionalan zivot. Moja tetka je pobegla (pre-vremeno napustila) iz bolnice. Za 2 nedelje uspeli su da je vrate 3 meseca unazad. Otisla je ukocena I sa upalama mokracnih I disajnih puteva. Sramota of nebrige.
у ствари
А суседно крило је соба за умирање пацијената из болнице "Св. Сава".

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja