četvrtak, 22.11.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:04

Za pravilan razvoj najvažniji su prvih hiljadu dana života

Poziv države na akciju za unapređenje podrške deci u ranom uzrastu. – Prioriteti su podrška roditeljstvu, dostupnost predškolskog obrazovanja, bezbedno detinjstvo...
Autor: Julijana Simić-Tenšićsreda, 11.10.2017. u 22:00
Славица Ђукић Дејановић, Афшан Кан и Зоран Ђорђевић на конференцији о раном развоју детета (Фо­то Уницеф Србија/Емил Ваш)

Pr­vih hi­lja­du da­na ži­vo­ta ključ­ni su za pra­vi­lan raz­voj de­te­ta, to je vre­me ka­da de­te mo­že do­sti­ći pu­ni po­ten­ci­jal ali za to su po­treb­ni lju­bav, pra­vil­na ne­ga, kva­li­tet­na is­hra­na. Ovo je jed­na od glav­nih po­ru­ka kon­fe­ren­ci­je u or­ga­ni­za­ci­ji Uni­ce­fa „Naj­va­žni­je ula­ga­nje u bu­duć­nost ze­mlje – ra­ni raz­voj de­ce” odr­ža­noj ne­dav­no u Be­o­gra­du. 

Pro­gram se za­sni­va na to­me da se de­ci pru­ža po­dr­ška u to­ku naj­ra­ni­jeg uz­ra­sta ka­da se mo­zak raz­vi­ja br­že ne­go u bi­lo kom dru­gom tre­nut­ku ži­vo­ta. A da bi se po­lo­žaj de­ce i kva­li­tet nji­ho­vog ži­vo­ta u na­šoj ze­mlji una­pre­dio, Vla­da Sr­bi­je uz po­dr­šku Uni­ce­fa po­zva­la je na ak­ci­ju či­ta­vo dru­štvo. Na­crt tog po­zi­va za­sni­va se na naj­bo­ljim in­te­re­si­ma sva­kog de­te­ta, a po­dr­ška ra­nom de­tinj­stvu i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma po­sta­vlja se kao pri­o­ri­tet dr­ža­ve.

Cilj ak­ci­je je da sva de­ca ostva­ru­ju pu­ne raz­vi­ja­ju­će po­ten­ci­ja­le u po­ro­di­ca­ma i za­jed­ni­ca­ma ko­je će im pru­ža­ti po­dr­šku uz usme­ra­va­nje na one naj­o­se­tlji­vi­je gru­pe.

 Da bi pro­gra­mi na­me­nje­ni naj­mla­đi­ma bi­li de­lo­tvor­ni u nji­ho­vo spro­vo­đe­nje mo­ra­ju da bu­du uklju­če­ni raz­li­či­ti sek­to­ri, in­sti­tu­ci­je i or­ga­ni­za­ci­je. Za po­sti­za­nje re­zul­ta­ta naj­va­žni­je je da se us­po­sta­ve bo­lja part­ner­stva iz­me­đu po­ro­di­ca i in­sti­tu­ci­ja. 

– Na­ša ze­mlja je za­i­sta ra­di­la na po­lju po­dr­ške ra­nom raz­vo­ju ko­ji pod­ra­zu­me­va nji­ho­vo zdra­vlje, obra­zo­va­nje, za­šti­tu od na­si­lja... Sr­bi­ja je za­ko­nom od­re­di­la da de­ca do tri go­di­ne ne sme­ju bi­ti sme­šte­na u in­sti­tu­ci­ju već u po­ro­di­cu. Na evrop­skom ni­vou mi smo me­đu ze­mlja­ma sa naj­ni­žom sto­pom in­sti­tu­ci­o­na­li­za­ci­je de­ce, na 10.000 naj­mla­đih tek osam bu­de sme­šte­no u ne­ku in­sti­tu­ci­ju. Us­pe­li smo za pet go­di­na da pre­po­lo­vi­mo sto­pu smrt­no­sti kod be­ba i de­ce do pet go­di­na – na­gla­si­la je Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić, mi­ni­star­ka za­du­že­na za de­mo­gra­fi­ju i po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku. 

A da bi se ostva­rio do­bar kva­li­tet pro­gra­ma po­dr­ške de­ci u naj­ra­ni­jem de­tinj­stvu va­žna je ko­or­di­na­ci­ja ka­ko bi ona funk­ci­o­ni­sa­la kao je­din­stve­na, a ne kao niz za­seb­nih ak­tiv­no­sti, na­vo­di se iz­me­đu osta­log u za­jed­nič­koj po­ru­ci tri mi­ni­stra – zdra­vlja, pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja, i za rad za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja. 

Da bi ce­lo­vit raz­voj de­ce bio po­dr­žan po­treb­no je da se ra­di na ostva­ri­va­nju šest pri­o­ri­te­ta. Po­dr­ška ro­di­telj­stvu kao pri­mar­nom me­stu za ži­vot i od­ra­sta­nje de­te­ta pod­ra­zu­me­va una­pre­đi­va­nje zna­nja, prak­se i ve­šti­na. Ja­ča­nje po­ro­di­ce po­ve­ća­va ve­ro­vat­no­ću da će one mo­ći da obez­be­de od­go­va­ra­ju­ću ne­gu svo­joj de­ci. Do­stup­no pred­škol­sko vas­pi­ta­nje i obra­zo­va­nje za sva­ko de­te zna­či da je po­treb­no una­pre­di­ti pred­škol­ske pro­gra­me i po­ve­ća­ti ka­pa­ci­te­te. Do­bi­ti od to­ga po­seb­no ima­ju de­ca iz ose­tlji­vih gru­pa ko­ji­ma bi tre­ba­lo obez­be­di­ti pri­o­ri­tet pri upi­su. A kod nas se, ka­ko je na­ve­la Ana­ma­ri­ja Vi­ček, dr­žav­na se­kre­tar­ka u Mi­ni­star­stvu pro­sve­te, pri­pre­ma re­for­ma pred­škol­skog si­ste­ma i na tom pro­jek­tu se ra­di de­talj­no. Pred­vi­đe­no je po­ve­ća­va­nje ka­pa­ci­te­ta ka­ko bi se ob­u­hva­tio što ve­ći broj de­ce, kao i obo­ga­ći­va­nje pred­škol­skih pro­gra­ma, a ujed­no se ra­di i na ja­ča­nju in­ter­re­sor­ne sa­rad­nje. 

Me­đu pri­o­ri­te­ti­ma je i bez­bed­no de­tinj­stvo jer de­ca bi tre­ba­lo da od­ra­sta­ju u mir­nom dru­štvu za­šti­će­na od za­ne­ma­ri­va­nja, na­si­lja i si­ro­ma­štva. Po­seb­no je va­žna bri­ga o maj­ka­ma ko­je mo­ra­ju da ima­ju zdra­vu is­hra­nu, do­stup­nu i kva­li­tet­nu pre­na­tal­nu za­šti­tu i bez­be­dan po­ro­đaj. 

 

Raz­voj u de­tinj­stvu osno­va za raz­voj dru­štva

Re­gi­o­nal­na di­rek­tor­ka Uni­ce­fa za Evro­pu i Cen­tral­nu Azi­ju Af­šan Kan pod­se­ti­la je da uko­li­ko de­te ni­je za­šti­će­no od si­ro­ma­štva, ima lo­šu is­hra­nu, ni­je za­šti­će­no od na­si­lja nje­gov je raz­voj pod štet­nim uti­ca­jem. 

„Raz­voj u de­tinj­stvu da­je osnov za raz­voj bu­du­ćeg dru­štva”, po­ja­sni­la je ona i do­da­la da se mo­že vi­še ura­di­ti da se po­ve­ća ob­u­hvat de­ce u pred­škol­skim usta­no­va­ma, da vi­še rom­ske de­ce bu­de u vr­ti­ći­ma, da se oče­vi vi­še an­ga­žu­ju. Iz­u­zet­no je za­hval­na Sr­bi­ji što je otvo­ri­la vra­ta mno­go­broj­noj de­ci mi­gran­ti­ma ko­ja su uklju­če­na u škol­ski si­stem, što pred­sta­vlja do­bar pri­mer svim evrop­skim ze­mlja­ma.


Komentari3
d6052
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

ВлаДо
Љубав ,нега и исхрана. Љубав треба да буде таква да и дете воли нас а не само ми њега.Нега треба да буде таква да обезбедимо да дете све што може ради само и да га стимулишемо да ради све сложеније радње само.Исхрана таква да ми све спремимо а детету препустимо да једе самостално и толико колико само хоће да поједе.
Sasa Trajkovic
To je pitanje svih pitanja nasa deca... država mora da stalno aktuelizuje pitanje nataliteta ali i obrazovanja i zdravstva.
sloba car
Bogami I privatnici, ukljucujuci tajkune.
Preporučujem 3

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja