sreda, 16.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:10
OD NEDELjE DO NEDELjE

Dačićev Osman-aga

Tači je mislio da je dovoljno da se pojavi na prvoj gej paradi u Prištini, pa da sebi može da dozvoli luksuz i kritikuje SAD i Veliku Britaniju
Autor: Milenko Pešićsubota, 14.10.2017. u 22:00

Be­ri­ćet­no je po­če­la ne­de­lja za na­ma. Mi­sli­te da ni­je? Pr­vo su „or­lo­vi” po­sle po­ra­za od Austri­je na po­prav­nom po­be­di­li Gru­zi­ju i ta­ko ove­ri­li vi­zu za svet­sko pr­ven­stvo u fud­ba­lu u Ru­si­ji. A on­da je sti­gao tur­ski pri­vred­no-po­li­tič­ki ka­ra­van pred­vo­đen Re­dže­pom Ta­ji­pom Er­do­ga­nom. Na mol­bu Špa­ni­je, Ana Br­na­bić ni­je u Bri­sel od­ne­la pi­smo u ko­jem se tra­ži ob­ja­šnje­nje za čud­ne ar­ši­ne Evrop­ske ko­mi­si­je u slu­ča­je­vi­ma Ka­ta­lo­ni­je i Ko­so­va. Ali je na­ša pre­mi­jer­ka od sa­mog Žan-Klo­da Jun­ke­ra iz­vu­kla pri­zna­nje da je Sr­bi­ja li­der za ula­zak u EU na­red­nih go­di­na. Ka­da to ka­že pr­vi čo­vek EK, do­sko­ra aler­gi­čan na reč pro­ši­re­nje, on­da 2025. za Sr­bi­ju ne de­lu­je vi­še kao po­kret­na me­ta.

Er­do­ga­nov do­la­zak u Be­o­grad je če­tvr­ti su­sret tur­skog i srp­skog pred­sed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća u to­ku ove go­di­ne, ali i naj­plo­do­no­sni­ji. Bi­lans dvo­dnev­ne po­se­te Er­do­ga­na na­šoj ze­mlji, ko­ji je sa so­bom po­veo de­set mi­ni­sta­ra i sko­ro 200 pri­vred­ni­ka je im­pre­si­van, je­ste 16 pot­pi­sa­nih spo­ra­zu­ma, na­ja­va no­vih in­ve­sti­ci­ja i grad­nja auto-pu­ta do Sa­ra­je­va, že­lja da se tr­go­vin­ska raz­me­na, sa sa­da­šnjih 800 mi­li­o­na do­la­ra, do kra­ja go­di­ne po­ve­ća na mi­li­jar­du. A sam Er­do­gan na­ja­vlju­je da bi ova raz­me­na u na­red­nom pe­ri­o­du mo­gla da iz­no­si tri, pa čak i pet mi­li­jar­di do­la­ra.

Po­je­di­nim du­še­bri­žni­ci­ma za­sme­ta­lo je što je Alek­san­dar Vu­čić u po­noć na aero­dro­mu po­stro­jio ce­lu vla­du da do­če­ka tur­skog ko­le­gu i nje­go­ve sa­rad­ni­ke. Srp­ski pred­sed­nik je su­tra­dan ob­ja­snio: „Ni­je ovo 1389. go­di­na, ovo je 2017. i že­li­mo naj­bo­lje od­no­se sa Tur­skom. To je u in­te­re­su Tur­ske, ka­ko sam čuo od na­šeg pri­ja­te­lja Er­do­ga­na, a to je i u ve­li­kom in­te­re­su Sr­bi­je.”

Da­čić ni ovog pu­ta ni­je odo­leo ve­šti­ni ras­pe­va­ne di­plo­ma­ti­je i po­stao hit na „Ju­tju­bu” u Tur­skoj i na Bal­ka­nu. Na pre­kor pred­sed­ni­ka DSS-a Mi­lo­ša Jo­va­no­vi­ća da je za Sr­bi­ju bi­lo ne­do­stoj­no što je na sve­ča­noj ve­če­ri Er­do­ga­nu i nje­go­voj su­pru­zi Emi­ni na tur­skom ot­pe­vao  pe­smu „Osman-aga”, Da­čić je od­go­vo­rio: „Ko­li­ko sam raz­u­meo, svi u sa­li su bi­li odu­še­vlje­ni. I da­nas je to glav­na vest u Tur­skoj. A šta je tre­ba­lo, da ga ubi­jem kao Mu­ra­ta?” Pe­vao je šef srp­ske di­plo­ma­ti­je ra­ni­je i svom ita­li­jan­skom ko­le­gi „So­le mio”, ali i pro­šle ne­de­lje grč­kom pred­sed­ni­ku Pro­ko­pi­ju­su Pa­vlo­pu­lo­su grč­ki hit „Mi mu ti­mo­nis ma­tia mu”, pa se ni­ko ni­je bu­nio.

Strah od tur­skog „eko­nom­skog de­san­ta” mo­gao bi da bu­de raz­ve­jan Er­do­ga­no­vom na­ja­vom da bi Sr­bi­ja pre­ko „Tur­skog to­ka” mo­gla da se snab­de­va ga­som, već od 2019. go­di­ne. Pro­je­kat „Ju­žni tok” je zbog bri­sel­skih di­rek­ti­va ne­slav­no za­vr­šio i ovo je no­va vr­lo opi­plji­va šan­sa da ne sa­mo Sr­bi­ja već i ceo re­gi­on do­bi­je ru­ski gas po po­volj­noj ce­ni. Ili mo­žda ne­ko mi­sli da je bo­lje da na­ba­vlja­mo onaj sku­plji teč­ni iz naft­nih škri­lja­ca ko­ji bi sti­zao bro­do­vi­ma do Omi­šlja na Kr­ku?

Eufo­ri­ja u No­vom Pa­za­ru bi­la je to­li­ka da se po­sma­tra­ču sa stra­ne mo­glo uči­ni­ti da je Er­do­gan, ko­ji je do­če­kan ova­ci­ja­ma, bio do­ma­ćin, a Vu­čić nje­gov gost. Ali tur­ski pred­sed­nik je dan ra­ni­je ja­sno re­kao da ne­će po­dr­ža­ti ni­ka­kav na­ci­o­na­li­zam. A oku­plje­nim  Bo­šnja­ci­ma u San­dža­ku ja­sno je po­ru­čio da Tur­ska že­li Sr­bi­ji da bu­de ze­mlja u ko­joj vla­da­ju je­din­stvo i slo­ga i da bu­de ze­mlja pro­spe­ri­te­ta. „Ču­va­će­mo na­še pri­ja­telj­stvo”, re­kao je tur­ski pred­sed­nik i pred oku­plje­nim No­vo­pa­zar­ci­ma vi­so­ko uvis po­di­gao ru­ku Alek­san­dra Vu­či­ća.

D. Stojanović

I dvo­ji­ca ame­rič­kih am­ba­sa­do­ra su ima­li za­pa­že­ne ulo­ge u mi­nu­loj sed­mi­ci. Onaj u An­ka­ri po nas epi­zod­nu, a ovaj u Be­o­gra­du se kan­di­do­vao za glav­nu, na­go­ve­šta­va­ju­ći mo­žda i „mi­ni-kri­zu” u od­no­si­ma Sr­bi­ja–SAD. Er­do­gan je u Be­o­gra­du iz­ja­vio da ne­će pri­mi­ti  u opro­štaj­nu po­se­tu od­la­ze­ćeg ame­rič­kog am­ba­sa­do­ra Džo­na Ba­sa i op­tu­žio SAD da su one na­pra­vi­le pro­blem ko­ji se od­no­si na obo­stra­nu su­spen­zi­ju iz­da­va­nja vi­za. Sa­mo dan ka­sni­je Kajl Skot je na „Tvi­te­ru” oka­čio tekst iz „Va­šing­ton po­sta” sa na­slo­vom: „Srp­ski mi­ni­star od­bra­ne hva­li osu­đe­nog rat­nog zlo­čin­ca”, po­ru­čiv­ši da je Alek­san­dar Vu­lin svo­jim go­vo­rom o ge­ne­ra­lu Vla­di­mi­ru La­za­re­vi­ću, ka­ko je na­pi­sao, pod­rio me­se­ce ra­da na po­bolj­ša­nju imi­dža Sr­bi­je u SAD.

Vu­lin ni­je pod­vio rep, uz­vra­tiv­ši da je po­no­san na sve lju­de ko­ji su od­bra­ni­li ovu ze­mlju: „Ču­di me da am­ba­sa­dor ne vi­di mo­guć­nost pod­ri­va­nja imi­dža i pret­nju u od­no­si­ma u to­me što je ha­ški op­tu­že­nik An­te Go­to­vi­na sa­vet­nik u vla­di ili u oslo­ba­đa­nju Ori­ća.” U od­bra­nu mi­ni­stra voj­nog uklju­či­li su se Da­čić i Še­šelj. Šef di­plo­ma­ti­je je po­ru­čio da će, za raz­li­ku od La­za­re­vi­ća, Ra­muš Ha­ra­di­naj svo­ju ka­znu tek da slu­ži. A vo­đa SRS-a je za­tra­žio da se am­ba­sa­dor Skot pro­gla­si za per­so­nu non gra­ta. Na­rav­no, Če­din LDP-a je bio na su­prot­noj stra­ni, po­ru­čiv­ši da vla­da ne mo­že da osta­ne ne­ma dok se nje­ni mi­ni­stri po­na­ša­ju kao za­štit­ni­ci onih ko­ji su po­ve­li Sr­bi­ju u ra­to­ve iz ko­jih se mno­gi ni­su vra­ti­li.

Svo­je­vre­me­no mi­lje­nik Klin­to­no­vih i Ol­braj­to­ve iz­gle­da se ne­gde pre­ra­ču­nao. Ha­šim Ta­či je mi­slio da je do­volj­no da se po­ja­vi na pr­voj gej pa­ra­di u Pri­šti­ni pa da se­bi mo­že da do­zvo­li luk­suz i kri­ti­ku­je SAD i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju ka­ko su ne­do­volj­no agil­ne u na­po­ru da mu na­pra­ve dr­ža­vu. Ras­ku­kao se da je Pri­šti­ni obe­ća­no da će ako pri­sta­ne na for­mi­ra­nje spe­ci­jal­nog su­da za­uz­vrat po­sta­ti član Sa­ve­ta Evro­pe. Ta­či je za­me­rio i EU što još ni­je odo­bri­la vi­znu li­be­ra­li­za­ci­ju, pa je od al­ban­skog pred­sed­ni­ka Ili­ra Me­te tra­žio da iz­da dr­ža­vljan­stvo gra­đa­ni­ma KiM, ka­ko bi mo­gli ne­sme­ta­no da pu­tu­ju... Na Ta­či­je­vu di­rekt­nu pro­ziv­ku, bri­tan­ski am­ba­sa­dor Ru­e­ri O’Ko­nel mu je uz­vra­tio: „Ko­so­vo ne mo­že da na­pre­du­je sa ne­pro­fe­si­o­nal­ci­ma i po­slu­šni­ci­ma jer su ko­rup­ci­ja i ne­po­ti­zam ozbilj­ni pro­ble­mi.”

Ni­sam za­bo­ra­vio na sto da­na srp­ske vla­de. Pre ne­go što je ju­če u Kru­šev­cu zva­nič­no pred­sta­vi­la re­zul­ta­te svog ra­da, Ana Br­na­bić je ima­la po­čet­kom ne­de­lje ge­ne­ral­nu pro­bu u Evrop­skom par­la­men­tu. Re­še­ta­li su je evro­po­sla­ni­ci uz­duž i po­pre­ko. Pi­ta­li su je o sta­nju u srp­skim me­di­ji­ma, za­što ne uvo­di­mo sank­ci­je Ru­si­ji, slu­ča­ju „Sa­va­ma­la”, re­ša­va­nju ko­sov­skog pro­ble­ma, vla­da­vi­ni pra­va... Hra­bro je od­go­va­ra­la srp­ska pre­mi­jer­ka, po­ru­čiv­ši, iz­me­đu osta­log, po­sla­ni­ku EP Čar­lu Ta­no­ku da Sr­bi­ja otvo­re­no ka­že da ne stre­mi evro­a­tlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma, već ula­sku u EU.


Komentari2
7a0f2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Trifun
STA je najveci USPEH,za Srbiju,poseta turskog presednika Erdogana?Pretvaranje jakog neprijatelja srpskih interesa(Kosovo i Metohija i Republika Srpska) u partnera(da ne preterujemo "prijatelja") koji ce uvaziti legitimne interese Srba i Srbije.A to,upravo jeste posao DIPLOMATIJE i zasto ne priznati za USPEH?Pogotovo za jednu malu zemlju,kao sto je Srbija:U neravnopravnoj,nametnutoj borbi od "zapada",prevoditi,na svoju stranu,jake svetske igrace, je USPEH.Pa,ako,ponekad koristite i nekonvencionalne metode(kao Dacic) jer "cilj opravdava sredstvo"...Turska je velika regionalna sila(najjaca) koja se ne moze i ne sme ignorisati i bolje je imati za partnera,koji vas uvazava, nego za protivnika.A kad se trezveno,sa stanovista interesa,razgovara uvidja se da su nam interesi cesto kompatibilni:Turska se distancira od "velike Albanije",zbog problema sa Kurdima..Bosnjaci u Raskoj i BiH:Ide se ka prakticnim resenjima,koja "zivot znace",koja smanju tenzije:Autoputevi i nove fabrike trebaju svima!
Радо Мир
Паметно резонујете. Могли сте још и да наведете претходни (угледни) пример руског, односно путиновског приступа (претварање непријатеља у противника, противника у сарадника, а сарадника у савезника), којем це читав свет диви. Поздрав
Preporučujem 15

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Pogledi /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja