četvrtak, 09.04.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:39

Antibiotici ne leče virusne infekcije

Pacijenti često samoinicijativno prekidaju primenu leka kada im postane malo bolje, što nikako ne treba činiti
Autor: Danijela Davidov-Kesarsreda, 18.10.2017. u 21:11
(Фото Д. Јевремовић)

Or­di­na­ci­je le­ka­ra ovih da­na su pu­ne pa­ci­je­na­ta ko­ji tra­že po­moć ra­znih vi­ru­snih in­fek­ci­ja. Mno­gi ne zna­ju da an­ti­bi­o­ti­ci ni­su re­še­nje za in­fek­ci­je iza­zva­ne vi­ru­si­ma, kao što su obič­ne pre­hla­de ili grip.

Do 80 od­sto bo­le­sti ko­je se ja­vlja­ju u ovom pe­ri­o­du go­di­ne, a za­hva­ta­ju nos, uho, gr­lo i plu­ća, vi­ru­snog su po­re­kla, ta­ko da uzi­ma­nje an­ti­bi­o­ti­ka u slu­ča­ju ovih bo­le­sti ne­će po­mo­ći.

An­ti­bi­o­ti­ci su de­lo­tvor­ni sa­mo u slu­ča­ju po­ja­ve bak­te­rij­skih in­fek­ci­ja. Ovi le­ko­vi ne de­lu­ju na isti na­čin kao anal­ge­ti­ci i ne mo­gu da ubla­že gla­vo­bo­lje, bo­lo­ve i sni­ze po­vi­še­nu tem­pe­ra­tu­ru.

Ja­smin­ka Bje­le­tić, di­rek­tor­ka Apo­te­ka „Be­o­grad”, ka­že da lju­di mo­ra­ju da ima­ju na umu da su an­ti­bi­o­ti­ci le­ko­vi od iz­u­zet­nog zna­ča­ja u le­če­nju ve­li­kog bro­ja bak­te­rij­skih in­fek­ci­ja, ali da je ve­o­ma va­žno pri­me­nji­va­ti ih is­klju­či­vo u si­tu­a­ci­ja­ma ka­da su in­di­ko­va­ni i u od­go­va­ra­ju­ćoj te­ra­pe­ut­skoj do­zi. Ona sma­tra da je neo­p­hod­no ura­di­ti an­ti­bi­o­gram, ra­di pri­me­ne ade­kvat­nog an­ti­bi­o­ti­ka, na ko­ji je bak­te­ri­ja-iza­zi­vač bo­le­sti ose­tlji­va. Ne­pra­vil­nom upo­tre­bom an­ti­bi­o­ti­ka, na pri­mer kod vi­ru­snih in­fek­ci­ja ka­da oni ne­ma­ju dej­stvo, stva­ra se re­zi­sten­ci­ja, pa an­ti­bi­o­tik ne­će de­lo­va­ti u si­tu­a­ci­ja­ma ka­da to bu­de neo­p­hod­no. 

– Bak­te­ri­ja mu­ti­ra, pri­la­go­đa­va se, ili se stva­ra re­zi­sten­tan gen, i on­da ka­da se u in­di­ko­va­nim slu­ča­je­vi­ma lek ne ko­ri­sti u pro­pi­sa­nim do­za­ma. Pa­ci­jen­ti če­sto, sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no, pre­ki­da­ju pri­me­nu le­ka ka­da im po­sta­ne ma­lo bo­lje, što ni­ka­ko ne tre­ba či­ni­ti, i to je jed­no od pra­vi­la ko­je se uvek mo­ra po­što­va­ti, a o če­mu far­ma­ce­ut oba­ve­šta­va pa­ci­jen­ta ka­da iz­da­je pro­pi­san lek na re­cept. Pri­li­kom od­re­đi­va­nja od­go­va­ra­ju­će do­ze an­ti­bi­o­ti­ka, uzi­ma se u ob­zir vr­sta i te­ži­na in­fek­ci­je, go­di­ne, te­le­sna te­ži­na, uz po­se­ban oprez uko­li­ko se ra­di o hro­nič­nim bo­le­sni­ci­ma, trud­ni­ca­ma i de­ci uz­ra­sta is­pod 12 go­di­na – na­gla­ša­va Bje­le­ti­će­va i do­da­je da je va­žno i da se uz an­ti­bi­o­ti­ke ne sme uzi­ma­ti al­ko­hol.

Pro­me­na go­di­šnjeg do­ba i za­hla­đe­nje do­vo­di i do po­ra­sta bro­ja obo­le­lih od akut­nih re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja, ko­je se ma­ni­fe­stu­ju gu­šo­bo­ljom, su­vim, na­dra­žaj­nim ka­šljem, se­kre­ci­jom iz no­sa i po­vi­še­nom tem­pe­ra­tu­rom. Ako pa­ci­jen­ti ne­ma­ju ne­ko ozbilj­no hro­nič­no obo­lje­nje, is­ti­če prim. dr Ve­sna Ja­nju­še­vić, di­rek­tor­ka Do­ma zdra­vlja „Sta­ri grad”, ne mo­ra­ju od­mah po po­ja­vi pr­vih simp­to­ma in­fek­ci­je da se ja­vlja­ju le­ka­ru i da od nje­ga oče­ku­ju da im pro­pi­še an­ti­bi­o­tik „za sva­ki slu­čaj”. An­ti­bi­o­ti­ci ne­će ubla­ži­ti simp­to­me ni­ti skra­ti­ti du­ži­nu le­če­nja, ali mo­gu do­ve­sti do ozbilj­nih sto­mač­nih te­go­ba pra­će­nih teč­nim sto­li­ca­ma.

– Pa­ci­jen­ti­ma se za­to sa­ve­tu­je da bu­du str­plji­vi ne­ko­li­ko da­na i da ko­ri­ste simp­to­mat­sku te­ra­pi­ju: za po­vi­še­nu tem­pe­ra­tu­re i bo­lo­ve u mi­ši­ći­ma an­ti­pi­re­tik i anal­ge­tik, za ka­šalj ne­ki od pre­pa­ra­ta za is­ka­šlja­va­nje, za se­kre­ci­ju iz no­sa ili za­pu­šen nos ka­pi za nos, a za bol u gu­ši pa­sti­le ko­je su obič­no na bilj­noj ba­zi. Po­treb­no je uzi­ma­ti do­sta vo­ća i po­vr­ća kao i teč­no­sti – ča­je­ve, li­mu­na­de, do­ma­će su­pe – ka­že dr Ja­nju­še­vić.

Kod naj­ve­ćeg bro­ja pa­ci­je­na­ta do­ći će do sma­nje­nja simp­to­ma i pot­pu­nog opo­rav­ka za ne­ko­li­ko da­na, a u slu­ča­ju da do to­ga ne do­đe po­treb­no je kon­sul­to­va­ti iza­bra­nog le­ka­ra ko­ji će na osno­vu pre­gle­da pro­ce­ni­ti da li je an­ti­bi­o­tik po­tre­ban ili ne.

Tre­ba na­po­me­nu­ti da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja u part­ner­stvu sa na­ci­o­nal­nim zdrav­stve­nim in­sti­tu­ci­ja­ma po­kre­nu­lo spro­vo­đe­nje ni­za me­ra ka­ko bi se sa­ču­va­la efi­ka­snost an­ti­bi­o­ti­ka, sma­nji­la an­ti­mi­krob­na re­zi­sten­ci­ja, spre­či­lo ne­že­lje­no pro­du­že­nje tra­ja­nja bo­le­sti, sma­nji­li ri­zi­ci od smrt­nog is­ho­da i sma­nji­li ukup­ni zdrav­stve­ni tro­ško­vi za le­če­nje. 


Komentari5
bf42d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

slobodan
Kad stalno i pojacano kasljes,a nemas temperature,imas povecan broj leukocita,pun si sekreta -najverovatnije je bakterija.Javite se lekari?
Sandra
Nije, to je sinusitis, sto je uglavnom virusno oboljenje. I meni se to desilo i nisam znala sta mi je. Bila sam tada u Londonu i otisla kod lekara, koji mi je prepisao steroid u spreju. Za nekoliko dana sve je prestalo.
Preporučujem 0
Copy Paste
Pa neka neko objasni razliku izmedju virusne i bakt. inf. i kako prepoznati kada virus predje u bakter. inf. Kako prepoznati sve to.
sala
popijes tablu antibiotika, ako nije djelovalo, onda je virus :)
Preporučujem 2
Саша
Тако што одете код стручног лица и питате :Д
Preporučujem 15

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Društvo /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja