ponedeljak, 26.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 21.10.2017. u 22:00 Aleksandra Petrović

Usko­ro kon­kurs za 160 su­dij­skih i tu­ži­lač­kih pri­prav­ni­ka

Pri­jem­ni is­pit spro­ve­šće Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja. Kan­di­da­ti će po­la­ga­ti pi­sme­ni test sa 30 pi­ta­nja iz obla­sti kri­vič­nog, gra­đan­skog i ustav­nog pra­va
Дипломирани правници ће моћи да се запосле на три године: судница Специјалног суда (Фото Д. Жарковић)

Ne­ko­li­ko hi­lja­da di­plo­mi­ra­nih prav­ni­ka u Sr­bi­ji oče­ku­je da Mi­ni­star­stvo prav­de ras­pi­še kon­kurs za 160 su­dij­skih i tu­ži­lač­kih pri­prav­ni­ka, ko­ji je mi­ni­star­ka prav­de Ne­la Ku­bu­ro­vić na­ja­vi­la po­čet­kom ok­to­bra.

„Kon­kurs će ob­u­hva­ti­ti 160 pri­prav­nič­kih, pla­će­nih rad­nih me­sta. Oni bi tre­ba­lo da poč­nu sa ra­dom do kra­ja 2017. go­di­ne. To će ujed­no bi­ti i pr­vi kon­kurs ovog ti­pa u po­sled­nje tri go­di­ne”, re­kla je ta­da Ne­la Ku­bu­ro­vić.

U Mi­ni­star­stvu prav­de za „Po­li­ti­ku” je ob­ja­šnje­no da još „ne­ma ni­šta no­vo” u ve­zi sa kon­kur­som. Me­đu­tim, ka­ko sa­zna­je­mo u Udru­že­nju su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka Sr­bi­je, mi­ni­star­ka prav­de je 12. ok­to­bra do­ne­la pra­vil­ni­ke o po­stup­ku pri­je­ma su­dij­skih i tu­ži­lač­kih pri­prav­ni­ka, iz ko­jih pr­o­iz­la­zi da će glav­nu ulo­gu u spro­vo­đe­nju pri­jem­nog is­pi­ta ima­ti Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja.

Svi kan­di­da­ti će po­la­ga­ti pi­sme­ni test, na ko­jem će bi­ti ukup­no 30 pi­ta­nja iz obla­sti kri­vič­nog, gra­đan­skog i ustav­nog pra­va. Na pi­ta­nja će od­go­va­ra­ti za­o­kru­ži­va­njem jed­nog od po­nu­đe­nih od­go­vo­ra, a ta­čan od­go­vor vre­di dva bo­da. Pi­sme­ni test mo­že im do­ne­ti naj­vi­še 60 bo­do­va, a pr­o­seč­na oce­na sa fa­kul­te­ta naj­vi­še 40 bo­do­va.

Čla­no­ve is­pit­ne ko­mi­si­je iz re­da su­di­ja i za­me­ni­ka jav­nih tu­ži­la­ca ime­no­va­će Uprav­ni od­bor Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je. Rang-li­sta sa po­da­ci­ma o kan­di­da­ti­ma i do­bi­je­nim bo­do­vi­ma bi­će ob­ja­vlje­na na in­ter­net stra­ni­ci po­me­nu­te aka­de­mi­je.

– Ova­kvim po­stup­kom se ja­sno im­pli­ci­ra da će Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja uti­ca­ti na „ula­zak u pra­vo­su­đe” i ima­ti ključ­nu ulo­gu u za­po­šlja­va­nju pri­prav­ni­ka i di­rek­tan uti­caj na pri­jem su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka na­kon po­lo­že­nog pra­vo­sud­nog is­pi­ta. O pri­go­vo­ri­ma kan­di­da­ta na utvr­đe­ni br­oj bo­do­va od­lu­ču­je di­rek­tor Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je i nje­go­va od­lu­ka je ko­nač­na – ka­že Je­le­na Du­njić, član Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka Sr­bi­je.

Na­gla­ša­va da se u ova­kvim okol­no­sti­ma po­sta­vlja pi­ta­nje nad­le­žno­sti Vi­so­kog sa­ve­ta sud­stva i Dr­žav­nog ve­ća tu­ži­la­ca u bu­duć­no­sti – pri­li­kom iz­bo­ra za su­di­je i tu­ži­o­ce, jer se iz re­do­va pri­prav­ni­ka kon­ku­ri­še na me­sto po­moć­ni­ka, a iz re­do­va po­moć­ni­ka na me­sto su­di­je i za­me­ni­ka tu­ži­o­ca.

U pra­vo­su­đu da­nas ra­di ne­ko­li­ko sto­ti­na vo­lon­te­ra i oko 1.300 po­moć­ni­ka. Vo­lon­te­ri su di­plo­mi­ra­ni prav­ni­ci, ko­ji ne za­sni­va­ju rad­ni od­nos i ne pri­ma­ju pla­tu, ali ra­dom sti­ču pra­vo da po­la­žu pra­vo­sud­ni is­pit. Po­moć­ni­ci ima­ju po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit, za­sno­van rad­ni od­nos na od­re­đe­no ili neo­d­re­đe­no vre­me, i kan­di­da­ti su za su­di­je i za­me­ni­ke tu­ži­la­ca.

Su­dij­ski i tu­ži­lač­ki po­moć­ni­ci su dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci, pod nad­le­žno­šću Mi­ni­star­stva prav­de, ko­je utvr­đu­je si­ste­ma­ti­za­ci­ju, do­no­si ka­drov­ski plan i is­pla­ću­je pla­te. Sa dru­ge stra­ne, za sta­tus, pla­te i br­oj su­di­ja i tu­ži­la­ca nad­le­žni su Vi­so­ki sa­vet sud­stva i Dr­žav­no ve­će tu­ži­la­ca, ko­ji bi tre­ba­lo da od 1. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne pre­u­zmu sva ovla­šće­nja u ve­zi sa bu­dže­tom za pra­vo­su­đe, pa bi svi ovi za­po­sle­ni bi­li u nji­ho­voj nad­le­žno­sti. Po tom pla­nu, VSS i DVT bi tre­ba­lo da do­no­se i od­lu­ke o br­o­ju po­treb­nih pri­prav­ni­ka i po­moć­ni­ka.

Na­ja­vlje­ni kon­kurs za pri­prav­ni­ke je pri­li­ka za sve di­plo­mi­ra­ne prav­ni­ke da za­snu­ju rad­ni od­nos na od­re­đe­no vre­me od tri go­di­ne u su­do­vi­ma i tu­ži­la­štvi­ma.

– Zbog za­kon­ske za­bra­ne za­po­šlja­va­nja, spro­vo­đe­nja re­strik­tiv­ne bu­džet­ske po­li­ti­ke i ka­drov­skih pla­no­va u ko­ji­ma su iz­o­sta­vlje­ni pri­prav­ni­ci, u na­šem pra­vo­sud­nom si­ste­mu ima pu­no vo­lon­te­ra, ko­ji se na­la­ze u ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju. Mi­ni­star­stvo prav­de ni­je u oba­ve­zi da vo­di evi­den­ci­ju o ukup­nom br­o­ju vo­lon­te­ra. Oni za­klju­ču­ju ugo­vo­re o vo­lon­ti­ra­nju, ra­di ospo­so­blja­va­nja za po­la­ga­nje pra­vo­sud­nog is­pi­ta – na­vo­di Je­le­na Ga­jić, pred­sed­ni­ca Udru­že­nja su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka Sr­bi­je.

Vo­lon­te­ri za­pra­vo pred­sta­vlja­ju „si­vu ma­su” srp­skog pra­vo­su­đa, ka­žu na­še sa­go­vor­ni­ce, ko­ji ra­de kao su­dij­ski po­moć­ni­ci u Ape­la­ci­o­nom su­du u Be­o­gra­du.

– Vo­lon­te­ri su di­rekt­no uklju­če­ni u rad su­do­va i jav­nih tu­ži­la­šta­va, jer ob­ra­đu­ju pri­li­čan br­oj pred­me­ta i ak­tiv­no uče­stvu­ju u nji­ho­vom re­ša­va­nju. Pre­te­žan deo po­sla ko­ji oni oba­vlja­ju nig­de se ne be­le­ži, već se pri­pi­su­je re­zul­ta­ti­ma za­po­sle­nih, pa je ne­mo­gu­će usta­no­vi­ti ta­čan obim po­sla i pr­o­duk­tiv­nost vo­lon­te­ra. Po­ra­ža­va­ju­će je za do­ma­ći pra­vo­sud­ni si­stem da u nje­mu, bez bi­lo ka­kve na­kna­de, ra­de i vo­lon­te­ri sa po­lo­že­nim pra­vo­sud­nim is­pi­tom – na­vo­de na­še sa­go­vor­ni­ce.

Oče­ku­je se da će kon­kurs za pri­prav­ni­ke bi­ti ras­pi­san u naj­sko­ri­jem ro­ku – do kra­ja ok­to­bra. Ko­li­ko pri­prav­ni­ka u ko­jim su­do­vi­ma i tu­ži­la­štvi­ma će tra­ži­ti Mi­ni­star­stvo prav­de, bi­će po­zna­to tek ka­da jav­ni kon­kurs bu­de ob­ja­vljen u „Slu­žbe­nom gla­sni­ku” i na in­ter­net stra­ni­ci mi­ni­star­stva.

Komentari0
e72a6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja