nedelja, 28.02.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 05.11.2017. u 22:00 Biljana Radomirović
IN­TER­VJU: GO­RAN RA­KIĆ, pred­sed­nik Srp­ske li­ste

O Za­jed­ni­ci srp­skih op­šti­na vi­še ne­ma pre­go­vo­ra

Od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce zah­te­va­mo da za­u­sta­vi neo­sno­va­na hap­še­nja Sr­ba, ali i da se oni ko­ji ih la­žno pri­ja­vlju­ju naj­o­štri­je ka­zne, is­ti­če gra­do­na­čel­nik se­ver­ne Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce
Горан Ракић (Фото Танјуг)

Ne­ma op­stan­ka Sr­ba na KiM bez pri­su­stva dr­ža­ve Sr­bi­je, to smo re­kli i Bra­ja­nu Hoj­tu Ji­ju. Ovu po­ru­ku u in­ter­vjuu za „Po­li­ti­ku” is­ti­če pr­vi čo­vek Srp­ske li­ste Go­ran Ra­kić, ko­ji je na ne­dav­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma po­no­vo od­neo po­be­du s vi­še od 66 od­sto gla­so­va i da­le­ko iza se­be osta­vio pro­tiv­kan­di­da­te u tr­ci za gra­do­na­čel­ni­ka.

Na po­čet­ku no­vog če­tvo­ro­go­di­šnjeg man­da­ta na če­lu se­ver­ne Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce ka­že da ga ra­du­je što je po­be­dio s ova­kvom raz­li­kom i što tri­jumf ni­je bio na „klac­ka­li­ci” već da je ube­dljiv i da je Srp­ska li­sta osvo­ji­la vi­še od 80 od­sto gla­so­va.

Od­ba­cu­ju­ći spe­ku­la­ci­je, Ra­kić za naš list po­na­vlja je­din­stven stav Srp­ske li­ste da ne­će po­dr­ža­ti for­mi­ra­nje ta­ko­zva­ne voj­ske Ko­so­va. Oče­ku­je da ko­nač­no kre­ne osni­va­nje Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na, oko ko­je vi­še ne­ma pre­go­vo­ra. Od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce zah­te­va da za­u­sta­vi neo­sno­va­na hap­še­nja Sr­ba, ali i da se naj­o­štri­je ka­zne i oni ko­ji srp­ske po­vrat­ni­ke la­žno pri­ja­vlju­ju.

Re­kli ste da je po­be­da Srp­ske li­ste za­pra­vo po­be­da srp­skog na­ro­da na KiM, ali je uti­sak da je to i po­be­da zva­nič­nog Be­o­gra­da. Ko­li­ko je po­dr­ška Vla­de Sr­bi­je do­pri­ne­la po­be­di Srp­ske li­ste?

Po­be­da Srp­ske li­ste u svih de­set op­šti­na sa srp­skom ve­ći­nom je po­be­da srp­skog na­ro­da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji i ona ni­je od­raz tre­nut­ne sna­ge, već re­zul­tat na­por­nog i pre­da­nog ra­da Srp­ske li­ste u skla­du sa stra­te­škim pla­nom ko­ji smo za­cr­ta­li pre če­ti­ri go­di­ne. Za­jed­no s pred­sed­ni­kom Vu­či­ćem i di­rek­to­rom Đu­ri­ćem, ko­ji su po­sla­li ja­snu po­ru­ku ko se na Ko­sme­tu iskre­no bo­ri za gra­đa­ne i ko šti­ti in­te­re­se dr­ža­ve na ovim pro­sto­ri­ma.

Ha­šim Ta­či je na­ja­vio for­mi­ra­nje ta­ko­zva­ne voj­ske Ko­so­va. Mo­gu li al­ban­ske par­ti­je da za­o­bi­đu Srp­sku li­stu i osnu­ju oru­ža­ne sna­ge mi­mo ustav­nih pro­me­na?

For­mi­ra­nje voj­ske Ko­so­va zah­te­va ustav­ne pro­me­ne za ko­je je po­treb­na dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na gla­so­va ma­njin­skih za­jed­ni­ca, a to su gla­so­vi svih de­vet po­sla­ni­ka u po­kra­jin­skom par­la­men­tu. Sr­bi te gla­so­ve ne­će da­ti i taj po­ku­šaj je osu­đen na ne­u­speh. Ali, uko­li­ko bi u Pri­šti­ni od­lu­či­li da iz­beg­nu pro­ce­du­re i ume­sto ustav­nih pro­me­na iz­gla­sa­ju ne­ka­kav za­kon, to ne bi ima­lo le­gi­ti­mi­tet i bi­lo bi mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru. Ta­kav po­tez ne bi imao po­dr­šku čak ni me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce na Ko­sme­tu, ali ni u se­di­štu Evrop­ske uni­je u Bri­se­lu i se­di­štu NA­TO-a.

Po­sto­je li, even­tu­al­no, uslo­vi pod ko­ji­ma bi Srp­ska li­sta ipak po­dr­ža­la tran­sfor­ma­ci­ju bez­bed­no­snih sna­ga u voj­sku Ko­so­va?

Ne. Od­go­vor je ja­san. Po Re­zo­lu­ci­ji 1244 Sa­ve­ta bez­bed­no­sti Uje­di­nje­nih na­ci­ja, Kfor je je­di­na le­gal­na i le­gi­tim­na oru­ža­na sna­ga na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.

Ka­kav je stav Srp­ske li­ste po­vo­dom zah­te­va Hoj­ta Jia, za­me­ni­ka po­moć­ni­ka dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD, da da se pre­ki­nu bli­ski od­no­si Srp­ske li­ste i Be­o­gra­da?

Bez pri­su­stva dr­ža­ve Sr­bi­je ne­ma op­stan­ka Sr­ba na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Ne­ma­mo dru­ge dr­ža­ve osim Sr­bi­je i to je či­nje­ni­ca. To smo i re­kli go­spo­di­nu Ji­ju. Na­ža­lost, sko­ra­šnji lo­kal­ni iz­bo­ri su po­ka­za­li da po­sto­je po­je­din­ci ko­ji su sprem­ni da za­rad lič­nih i ma­te­ri­jal­nih in­te­re­sa ra­de na sma­nje­nju pri­su­stva na­še dr­ža­ve na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.

Ka­da se oče­ku­ju raz­go­vo­ri oko Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na i po­sto­ji li mo­guć­nost, ka­ko se po­ne­kad ču­je, da Sr­bi sa­mi for­mi­ra­ju ZSO uko­li­ko al­ban­ska stra­na i da­lje bu­de op­stru­i­sa­la do­go­vor?

Za­jed­ni­ca srp­skih op­šti­na je oba­ve­za ko­ju je Pri­šti­na pre­u­ze­la Bri­sel­skim spo­ra­zu­mom. Oče­ku­je­mo da ko­nač­no za­poč­ne pro­ces for­mi­ra­nja ona­ko ka­ko je to do­go­vo­re­no u Bri­se­lu, a ne ka­ko bi to ne­ko že­leo u Pri­šti­ni. O ZSO vi­še ne­ma pre­go­vo­ra, već su po­treb­ne kon­kret­ne rad­nje na nje­nom us­po­sta­vlja­nju.

Ka­ko sta­ti na put hap­še­nji­ma Sr­ba ko­ji se te­re­te za te­ška kri­vič­na de­la na osno­vu, ka­ko se tvr­di, la­žnih sve­do­če­nja Al­ba­na­ca? Do­bro vam je po­znat slu­čaj pri­tvo­re­nog Bog­da­na Mi­tro­vi­ća i Mi­lan­ke Ter­zić, ko­ja je, is­po­sta­vi­lo se, bi­la u kuć­nom pri­tvo­ru bez ika­kvog osno­va. Da li ste upo­zna­ti s ne­ka­kvim taj­nim spi­sko­vi­ma Al­ba­na­ca na ko­ji­ma su ime­na Sr­ba op­tu­že­nih za naj­te­ža kri­vič­na de­la i da li je mo­guć ma­sov­ni po­vra­tak ka­da se pre­ti za­stra­ši­va­nji­ma i hap­še­njem?

U Srp­skoj li­sti naj­o­zbilj­ni­je ra­di­mo na re­ša­va­nju ovog pro­ble­ma u sa­rad­nji s pri­vre­me­nim ko­sov­skim in­sti­tu­ci­ja­ma i me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ko­je su ov­de. Pre ne­ko­li­ko da­na po­sla­ni­ci Srp­ske li­ste su od Na­ta­li­je Apo­sto­lo­ve, pred­stav­ni­ce EU na Ko­sme­tu, naj­di­rekt­ni­je zah­te­va­li da se EU uklju­či ka­ko bi se za­u­sta­vi­la neo­sno­va­na hap­še­nja. Ali i da se oni ko­ji la­žno pri­ja­vlju­ju Sr­be naj­o­štri­je ka­zne, jer je to je­di­ni na­čin da se po­vrat­ni­ci ne su­o­ča­va­ju s op­tu­žba­ma onih ko­ji su im uzur­pi­ra­li imo­vi­nu.

Komеntari20
d450d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Oljka
Neka Drzavni vrh Srbije, po ugledu na Spaniju, uhapsi tzv.predsednika Kosova i njihove ministre.To treba poruciti medjunarodnoj zajednici u otvorenom pismu i Savetu bezbednosti, jer ta ista medjunarodna zajednica, kojoj Vlada Srbije tezi, podrzava Spaniju.Hvala.
Мирјана
Одлична идеја. Предлажем да најпре ви пошаљете тамо вашег мужа/оца/сина. Нека они врше та хапшења. Можда бисте се тада манули хушкачке реторике?
nećemo pregovore - hoćemo Kosovo
Prekidamo sve pregovore i dogovaramo se nekog drugog puta, kada budemo imali sa kime. Za sada - status quo, odosno Kosovo je Srbija!
Dragan
Poštovani, Kosmet je trenutno nezavistan, pa stataus quo znači održanje postojećeg stanja. Pazite šta pričate, u interesu Srbije je da povrati Kosmet (ni pravi naziv niste iskoristili), a nikako da održava status quo.
Pera Pera
Ja ne sumnjam da se Srbi na KiM ne bi organizovali da NEMAJU OPSTRUKCIJU same kompradorske vlade Srbije i nesrpskog predsednika . Njima je NEOPHODNA POLITICKA PODRSKA IZ CENTRALNE SRBIJE a ne zakulisne i perfidne igre koje im se serviraju.
Tomica Pantinac
Sve dok BGd nije "uzeo stvari u svoje ruke" Srbi sa Kosova i Metohije su čuvali prisustvo Srbije na tim prostorima u meri u kojoj se to moglo. Na Severu apsolutno a manje u južnom delu pokrajine. Priština nije ukinula institucije Srbije na KiM-u, niti su to učinili UN i Eulex. Bgd i vlast SNS su uveli trajne privremene mere kojima su ugasili svoje i srpske institucije. A ZSO je jedna velika obmana. Tamo neme ni slova o bilo kakvim pitanjima o kojima odlučuje srpski narod. A NI NAROD VIŠE NISMO. SADA SMO ETNIČKA MANJINA. Sa manjinskim pravima, čuj kod Šiptara sa takvim pravima. Samo da se zna! Da zna i Srbija šta je ko uradio na Kosmetu poslednjih godina.
Velikomoravac
Nema pregovora, sve je već dogovoreno!
Trifun
"ZSO" je maximum za koji su Srbija i Srbi mogli izboriti u Briselu u datim okolnostima(pristrasnost "zapada"kosovskoj "nezavisnosti").Medjutim,PROBLEM je sto se taj deo 'briselskih sporazuma" ne provodi,ni posle 4 godine,od njegovog ugovaranja.."Zapad" je,i na ovom primeru,pokazao svoju nedoslednost,pristrasnost i nepouzdanost kao "medijator",ujedno i garant za sprovodjenje dogovorenog.Kada srpska strana zakasni sa primenom svojih obaveza,digne se celi Brisel(i sire) u osudi Srbije.."Zajednica srpskih opstina"je bitna za odrziv opstanak Srba na KiM.Ako KiM napuste preostali Srbi,ono je nepovratno izgubljeno."ZSO" je i nukleus njihove autonomije i subjektiviteta..Zato Srbija mora insistirati na sprovodjenju tog dela "briselskih sporazuma"..GRESKA nasih pregovaraca u Briselu je sto se nisu drzali PRINCIPA "nista nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno".Srbija(Srbi) su dali(i sproveli)mnoge bolne ustupke,a ZSO jos "visi u vazduhu".Naravno,ODGOVORNOST je "zapada" za nesprovodjenje dogovora
Trifun
@Tomica Pantinac Optuzujete me,ni manje ni vise,nego za "zagovornoka " mekog puta" nestajanja Kosova i Metohije iz Srbije"!?Ma hajte!Jos kad bi mogli argumentovati tako teske optuzbe...Insirtiranje na provodjenu R SBUN 1244 i "Kumanovskog sprorazuma" su propustili oni koji su "petooktobarskim"pucem dovedeni na vlast u Srbiji 2.000.g.Zato su i dovedeni.Za vreme njihove vlasti,njihovi 'zapadni" sponzori su proglasili "Kosovsku nezavisnost",izvrsen je "martovski pogom" ,svesno je propusten "povratak vojske i policije Srbije na KiM(do 1000 pripadnika)..."Petooktobarci" su postavili diletantsko pitanje(kao da ga je Taci pisao) MSP u Hagu,kojim je potvrdjena "Kosovska nezavisnost".."Petooktobarci"su pregovore o KiM ,tragicno neodgovorno,premestili iz UN(gde smo imali podrsku Rusije i Kine..) u EU(gde je vecina i najvaznije drzave priznala "nezavisno Kosovo")..I posle svega navedenog vi mene optuzujete za "zagovornika mekog puta nestajanja KiM iz Srbije"?Ma hajte,molim vas!
Tomica Pantinac
Trifun ili već ko zna ko si. Verovatno jedan od zagovornoka " mekog puta" nestajanja Kosova i Metohije iz Srbije. Dovoljno je bilo samo da se insistira na R 1244 UN-a i Kumanovskom sporazumu i na toj platformi istrajati kod Briselskih sporazuma. Ali bilo je po onome "dovedi me na vlast, daću sve što tražite".
Prikaži još odgovora

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja