utorak, 28.01.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 14:36

Izet­be­go­vi­ćev fa­ul

Autor: Biljana Čpajaksubota, 18.11.2017. u 22:00

Upr­kos zdu­šnoj oce­ni ov­da­šnjih zva­nič­ni­ka da ono što je Ba­kir Izet­be­go­vić iz­go­vo­rio po­čet­kom mi­nu­le sed­mi­ce u in­ter­vjuu za „Doj­če ve­le” ni­je do­bro­su­sed­ski čin, bu­du­ći da se ne po­te­žu tek ta­ko re­či rat, su­ko­bi i pri­zna­va­nje te­ri­to­ri­ja, Sr­bi­ja ne­će ot­ka­za­ti po­se­tu bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog Pred­sed­ni­štva Be­o­gra­du, pred­vi­đe­nu za 6. i 7. de­cem­bar. Jer je, ka­ko je to re­kao pred­sed­nik Alek­san­dar Vu­čić, u če­tvr­tak u Aran­đe­lov­cu, „ve­o­ma va­žno da bu­de­mo ozbilj­ni i da bu­de­mo od­go­vor­ni”.

Po­sle ve­li­ke bu­re ko­ju je u Be­o­gra­du, ali i u Ba­nja­lu­ci, po­di­gla iz­ja­va bo­šnjač­kog čla­na Pred­sed­ni­štva BiH o pri­zna­va­nju ko­sov­ske ne­za­vi­sno­sti i oce­ne iz Sa­ra­je­va da je ta re­ak­ci­ja usle­di­la na osno­vu la­žne ve­sti, srp­ski pred­sed­nik je na­gla­sio: „Pa, bo­lje da je osta­lo ona­ko, ne­go ono što smo mo­gli da ču­je­mo, bo­lje da je re­kao ’da’ – ne­go ’na­dam se da’, za­to što je to ’da’ mo­glo da bu­de plod objek­tiv­nih okol­no­sti ko zna ka­kvih, ali ’na­dam se da’ po­ka­zu­je lič­ni od­nos pre­ma to­me.”

(D. Stojanović)

Izet­be­go­vić je u po­me­nu­tom in­ter­vjuu, do­slov­ce, iz­ja­vio: „Što se me­ne ti­če, Ko­so­vo je do sa­da  tre­ba­lo bi­ti pri­zna­to. Sad će se, na­rav­no, na­lju­ti­ti ko­le­ge…” (oči­gled­no, sve­stan da će jav­nim iz­no­še­njem svog uve­re­nja iza­zva­ti oštra re­a­go­va­nja). Dan na­kon što je to re­kao, nje­gov ka­bi­net okri­vio je Tan­jug da je de­lo­ve in­ter­vjua pre­neo „ne­tač­no, iz­van kon­tek­sta i ten­den­ci­o­zno, is­kri­vlju­ju­ći sa­mu su­šti­nu iz­ja­ve”. Tan­jug je po­tom od­go­vo­rio da se tim sa­op­šte­njem ne de­man­tu­je ni­šta, pa ni po­li­tič­ki stav o ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va, već po­ku­ša­va da se obez­be­di ne­ka vr­sta am­ne­sti­je za po­li­tič­ki fa­ul.

Od­jek na Izet­be­go­vi­će­vu že­lju u ve­zi s Ko­so­vom, pre­ko nje­go­vog sta­va pre­ma San­dža­ku, do ono­ga ko­ji se ti­cao sred­sta­va za za­šti­tu te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta BiH, u Be­o­gra­du je kul­mi­ni­rao u uto­rak i sre­du. Po­vo­dom oce­na po­je­di­nih po­sma­tra­ča da se po­di­gla pre­te­ra­na pra­ši­na, srp­ski pred­stav­ni­ci tvr­di­li su da su re­a­go­va­li od­me­re­no. Do­bro smo raz­u­me­li sve što je re­kao Izet­be­go­vić, i u tom kon­tek­stu i pred­u­ze­će­mo me­re, re­kao je se­kre­tar Sa­ve­ta za na­ci­o­nal­nu bez­bed­nost Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, po­sle sed­ni­ce Sa­ve­ta, sa­zva­ne tim po­vo­dom, ali ni­je go­vo­rio o kon­kret­nim po­te­zi­ma. Da je Izet­be­go­vić i u BiH ostao usa­mljen, sve­do­če po­ru­ke pred­se­da­va­ju­ćeg Pred­sed­ni­štva BiH Dra­ga­na Čo­vi­ća da će BiH svo­ju me­đu­na­rod­nu po­li­ti­ku vo­di­ti ta­ko da ne ugro­ža­va od­no­se sa su­se­di­ma i pred­sed­ni­ka RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka da od RS za­vi­si da li će BiH pri­zna­ti KiM.

Ova te­ma ni­je, na­rav­no, mo­gla da bu­de za­o­bi­đe­na ni pri­li­kom raz­go­vo­ra pred­sed­ni­ka Sr­bi­je sa še­fi­com EU di­plo­ma­ti­je Fe­de­ri­kom Mo­ge­ri­ni, u sre­du. Bri­se­la je ta­da apo­stro­fi­rao „po­tre­ba za istin­skim po­mi­re­njem i sa­rad­njom u ko­rist svih”, ali i da je EU zna­čaj­no „re­vi­ta­li­zo­va­la svoj an­ga­žman sa re­gi­o­nom Za­pad­nog Bal­ka­na” i da je va­žna po­sve­će­nost Sr­bi­je re­form­skim pro­ce­si­ma. A po­sle sed­ni­ce Sa­ve­ta za sta­bi­li­za­ci­ju i pri­dru­ži­va­nje EU i Sr­bi­je, na ko­joj je, u če­tvr­tak, srp­sku stra­nu pred­vo­di­la pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić, iz EU je po­no­vlje­no da je, uz na­pre­dak u po­gla­vlji­ma o vla­da­vi­ni pra­va, pro­ces nor­ma­li­za­ci­je od­no­sa s Ko­so­vom klju­čan za tem­po pre­go­va­rač­kog pro­ce­sa Sr­bi­je.

S ob­zi­rom i na to da je Mo­ge­ri­ni­je­va pod­vu­kla i da Sr­bi­ja ostva­ru­je „eks­trem­no do­bar na­pre­dak”, ra­zu­mlji­va je raz­o­ča­ra­nost mi­ni­star­ske za evrop­ske in­te­gra­ci­je Ja­dran­ke Jok­si­mo­vić. Ona je uka­za­la da se u Bri­se­lu go­vo­ri­lo o pa­ket-aran­žma­nu za re­gi­on Za­pad­nog Bal­ka­na, iako je pred­sed­nik EK Žan-Klod Jun­ker re­kao da su Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra naj­vi­še na­pre­do­va­le i da Sr­bi­ja i pre 2025. mo­že da po­sta­ne član EU. Zbog to­ga što je EU na­me­ri­la da pri­mi „pa­ket”, Sr­bi­ji bi se mo­glo, re­ci­mo, do­go­di­ti da mo­ra da če­ka dru­ge ko­ji za njom za­o­sta­ju u evro­in­te­gra­ci­ji.

Pi­ta­nje Ko­so­va, ina­če, ni­je pro­šle sed­mi­ce bi­lo vre­lo sa­mo na re­la­ci­ji Be­o­grad–Sa­ra­je­vo, već se o nje­mu i te ka­ko raz­go­va­ra­lo i na bri­sel­skoj i nju­jor­škoj adre­si. Po­sle su­sre­ta Mo­ge­ri­ni­je­ve s Vu­či­ćem, iz se­di­šta EU sa­op­šte­no je da su raz­go­va­ra­li o no­voj fa­zi di­ja­lo­ga Be­o­gra­da i Pri­šti­ne i po­no­vi­li do­go­vor o po­tre­bi una­pre­đe­nja di­ja­lo­ga, ra­di re­gi­o­nal­ne tran­sfor­ma­ci­je za obe stra­ne, ka­ko bi mo­gle da ostva­re na­pre­dak ka EU.

Dan ka­sni­je, Vu­čić je, me­đu­tim, ob­ja­snio da nam Evrop­ska uni­ja, za­pra­vo, ne­će do­zvo­li­ti da po­sta­ne­mo pu­no­prav­ni član bez prav­no oba­ve­zu­ju­ćeg do­ku­men­ta na kra­ju pro­ce­sa nor­ma­li­za­ci­je od­no­sa s Pri­šti­nom. S ob­zi­rom na to da je taj spo­ra­zum pred­vi­đen još pre­go­va­rač­kim okvi­rom EU za pre­go­vo­re sa Sr­bi­jom iz 2014. i da je već go­vo­re­no da će on bi­ti is­hod di­ja­lo­ga Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, sva­ka­ko da ima po­seb­nu te­ži­nu to što je Vu­čić sa­da na­šao za po­treb­no da uka­že da EU oče­ku­je da nor­ma­li­za­ci­ja sta­nja bu­de baš ta­ko oba­vlje­na.

Pri­li­kom bo­rav­ka u Bri­se­lu, pred­sed­nik se sreo i s ge­ne­ral­nim se­kre­ta­rom NA­TO-a Jen­som Stol­ten­ber­gom i za­mo­lio NA­TO da na­sta­vi svo­je pri­su­stvo na Ko­so­vu, u ne­sma­nje­nom obi­mu, jer je pri­su­stvo NA­TO-a na Ko­so­vu uz di­ja­log, u pret­hod­nih pet go­di­na, do­pri­ne­lo da u po­sled­njih če­ti­ri i po go­di­ne ne­ma stra­da­lih Sr­ba i Al­ba­na­ca u me­đu­et­nič­kim kon­flik­ti­ma. S dru­ge stra­ne, mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ivi­ca Da­čić is­ta­kao je, pret­hod­nog da­na, pri­li­kom ras­pra­ve o Ko­so­vu na sed­ni­ci Sa­ve­ta bez­bed­no­sti UN u Nju­jor­ku, po­tre­bu za do­dat­nim ja­ča­njem svih ka­pa­ci­te­ta mi­si­je Un­mi­ka, ka­ko bi se obez­be­di­la za­šti­ta osnov­nih ljud­skih pra­va i stvo­ri­li uslo­vi za po­vra­tak.


Komentari9
2dce6
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Ljiljana K.
Kukamo da nas svi mrze. A sami smo tom istom Izetbegoviću poslali 5 miliona evra za Srebrenicu. Pa sada treba da još uzmemo zaposlenima i penzionerima i pošaljemo mu. Da mu se nadje.
SEMIR RAMADANOVIC
@Ljiljana, Mislim da ste povrsno informisani u vezi novca.
Preporučujem 1
Amir Čamdžić
Politika Izetbegovića je uništila i upropastila sve ili gotovo sve privredne kapacitete.od čega je narod trebao da živi. Pod kontrolom Izetbegovića politike je zaista užasna brda, privredni subjekti masovno odlaze u stečaj ili su godinama u stečaju. Izetbegović ima podršku tih "veliko-bošnjačkih" krugova, ali u slučaju "da mu se ostvare želje" Srbi bi samo trebali "da ostave nesmetan prolaz" da svi oni a taj broj bi bio zaista veliki, procenujem 50 odsto najmanje, koji ne žele da služe Izetbegovićima da slobodno PROĐU. Izetbegoviću su napravili užasnu prevaru kako svojih boraca, tako i naroda, tako da bi Izetbegović ostao možda u najboljem slučaju po njega sa 50 odsto, onih koji bi ga sledili, drugi bi otišli. Ovi drugi bi se veselili "da se Izetbegoviću ostvare želje" da mogu otići što dalje od bede u koju su ih Izetbegovići "uvalili".Bežalo bi se "glavom bez obzira" što dalje od Izetbegovića, što dalje, to bolje.
Леон Давидович
Мислим да Бакир ипак има значајан број истомишљеника. Наивно је веровати да је он јако усамљен са својим погледима. Да се он многима не допада не би ни победио на изборима за бошњачког члана Председништва БиХ. Али његов глас вреди само једну трећину потребног да би се донела нека значајна одлука и то је стварност која блокира Бакира и његове лоше намере. И у погледу врховне команде над војском БиХ он је тек трећина команданта. За рат би очигледно морао формирати паравојне снаге.
Aleksandar Mihailovic
Nije to faul, to je autogol koji je pokazao da je Bakir neozbiljan i neodgovoran političar do svog naroda koji ima velike probleme sa nemaštinom a on mu nudi ratove umesto boljeg života. Očigledno je da se Bakir snalazi u tim situacijama, koje su kao naručene za ratne i svekolike profitere koji se kriju iza debelih zidova dok svoje sugrađane guraju u ratove. Neko ga je naveo na tanak led, a on bez ikakvih ideja i vizija kako da podigne standard u Federaciji i čitavoj BiH, nudi rešenja koja vraćaju u prošlost i dodvorava se javnosti kojoj daje intervju ne shvatajući da ga je ona procenila kao neozbiljnog, neodgovornog i šarlatanastog u politici i da je u nju uleteo po nekom njima nepoznatom ključu. Predlažem mu da se prošeta ulicama Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara,...i pita građane šta misle o onome šta je rekao. Siguran sam da bi posle toga sam sebi dao otkaz. Imam veliki broj prijatelja i poznanika u BiH i svi se gnušaju nad ratnohuškačkom retorikom i državničkom jalovošću.
SEMIR RAMADANOVIC
@Barba Jure (??), Postovani, Srbi su konstutivan narod u BiH, kao sto ja volim reci "svoji na svom". Ja se nisam doticao konstutivnosti naroda i ne dodajite vase komentare (monologe). Ja nisam strucnjak za snove ali znam sta gospodin Dodik govori. Bliska proslost treba biti uciteljica zivota, postovanje prema svima, jer svi govorimo istim jezikom u BiH (bilo kako ga zvali), ista boja ociju i izgled. Samo toliko Barba Jure. Drugarski pozdrav, Semir.
Preporučujem 5
Aleksandar Mihailovic
@ SEMIR RAMADANOVIC. Sa svime mogu da se složim osim sa onim da je BiH greh Srbije. Da li mislite na Dobrovoljačku, na Tuzlu i takođe kolonu JNA, ili možda na Markale, ul.Vase Miskina, na Bratunac, Srebrenicu, železaru u Zenici,...? Kakve veze ima Srbija sa jedinicama JNA koje su bile zajednička vojska? Da li znate da je 12.1.1991. helikopter sa agentima CIA sleteo u Sarajevo, da je tu posejano seme mržnje jer su se na Zapadu plašili da BiH može ostati u zajedničkoj državi, što bi bilo najbolje, a onda bi ostala i Makedonija, te bi samo izašla Slovenija i hrvatski deo Hrvatske, a da je onda deo ostao u Sarajevu a deo otišao u Ljubljanu odakle su direktno rukovodili rastakanjem YU? Da li ste pročitali knjigu ratnog Načelnika policije u Srebrenici Hakije Meholjića? Pročitajte je, Vas i Vaše dece radi, a pronađite i šta je uz Hakiju o Srebrenici rekao i Muhamed Filipović. Veliki pozdrav,posebno za sve prijatelje koji prate iz BiH ove strane, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Banja Luke, Zenice.
Preporučujem 34
Prikaži još odgovora

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Pogledi /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja