petak, 18.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:18

„Sa­u­dij­ski ta­lac” sti­gao u Fran­cu­sku

Li­ban­ski pre­mi­jer u ostav­ci Sa­ad Ha­ri­ri pr­vi se put po­ka­zao na slo­bo­di ot­ka­ko je pod­neo ostav­ku iz sa­u­dij­ske pre­sto­ni­ce
Autor: Vladimir Vukasovićsubota, 18.11.2017. u 22:00
Ха­ри­ри и Ема­ну­ел Ма­крон пред Је­ли­сеј­ском па­ла­том (Фо­то Рој­терс/Б. Те­си­је)

Dok sa­u­dij­ski dvor zbra­ja de­se­ti­ne mi­li­jar­di do­la­ra ko­je bi mo­gao do­bi­ti na­god­ba­ma sa prin­če­vi­ma i bi­zni­sme­ni­ma utam­ni­če­nim na­kon ne­dav­ne čist­ke, je­dan od uklo­nje­nih zva­nič­ni­ka za ko­jeg se sum­nja­lo da je ta­ko­đe u sa­u­dij­skom pri­tvo­ru – ma­da je reč o pre­mi­je­ru dru­ge dr­ža­ve, Sa­a­du Ha­ri­ri­ju iz Li­ba­na – sti­gao je ju­če u Fran­cu­sku sa su­pru­gom i si­nom. Bio je to pr­vi put da se Ha­ri­ri po­ka­zao na slo­bo­di ot­ka­ko je iz pre­sto­ni­ce Sa­u­dij­ske Ara­bi­je iz­ne­nad­no pod­neo ostav­ku, tvr­de­ći da mu ra­de o gla­vi i da su i nje­go­va ze­mlja i ceo re­gi­on u opa­sno­sti zbog to­ga što im se u po­slo­ve me­ša­ju sa­u­dij­ski ar­hi­ne­pri­ja­telj Iran, li­ban­ska mi­li­ci­ja He­zbo­lah i osta­le pa­ra­voj­ne gru­pe bli­ske vla­sti­ma u Te­he­ra­nu.

Ha­ri­ri i čla­no­vi nje­go­vi po­ro­di­ce sa­sta­li su se sa Ema­nu­e­lom Ma­kro­nom, pred­sed­ni­kom Fran­cu­ske, ko­ja se i bez pri­je­ma li­ban­skog pre­mi­je­ra u ostav­ci du­bo­ko uple­la u raz­mi­ri­ce iz­me­đu Sa­u­di­ja­ca i Ira­na­ca. Slič­no Ha­ri­ri­ju, i fran­cu­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Žan Iv le Dri­jan iza­brao je Ri­jad, glav­ni grad Sa­u­dij­ske Ara­bi­je, da iz nje­ga u če­tvr­tak ne­go­du­je zbog „he­ge­mo­ni­stič­kih is­ku­še­nja” Ira­na. Iz Te­he­ra­na su od­mah po­ru­či­li Ma­kro­nu da bi on tre­ba­lo da se dr­ži po­da­lje od tu­đih po­slo­va.

Am­bi­ci­o­zni Ma­kron je, me­đu­tim, u svo­ju spolj­no­po­li­tič­ku agen­du, već pre­tr­pa­nu pla­no­vi­ma o ob­no­vi ne­ka­da­šnjeg uti­ca­ja Pa­ri­za, oče­vid­no uvr­stio i na­me­ru da po­sre­du­je u kri­zi ko­ja se u Li­ba­nu, biv­šoj fran­cu­skoj ko­lo­ni­ji, otvo­ri­la na­kon Ha­ri­ri­je­ve ostav­ke. Ta je kri­za ras­pi­ri­la i bo­ja­zan od mo­guć­no­sti, sre­ćom još da­le­ke, da iz­bi­je oru­ža­ni su­kob u ko­ji bi se, u naj­go­rem slu­ča­ju, ume­šao i Izra­el, či­ja je voj­ska sa pro­i­ran­skim He­zbo­la­hom po­sled­nji put ra­to­va­la pre 11 go­di­na.

Ne­i­me­no­va­ni fran­cu­ski di­plo­ma­ta je za Roj­ters re­kao da će Ma­kron sa Ha­ri­ri­jem raz­go­va­ra­ti o to­me ka­ko spre­či­ti eska­la­ci­ju kri­ze. Ha­ri­ri je iz Pa­ri­za po­zvao li­ban­skog pred­sed­ni­ka Mi­še­la Auna, ko­ji ima po­dr­šku He­zbo­la­ha i Ira­na, i sa­op­štio mu, pre­no­si „Ha­rec”, da će se u ze­mlju na­po­kon vra­ti­ti u sre­du ka­ko bi uče­stvo­vao na pro­sla­vi na­ci­o­nal­nog Da­na ne­za­vi­sno­sti. Go­to­vo iro­nič­no, po­što mu je He­zbo­lah ra­ni­je za­me­rio da je ostav­ku pod­neo jer ni­ka­kvu lič­nu ne­za­vi­snost ne­ma, već su ga na to pri­nu­di­li oni či­ji je ta­lac, Sa­u­dij­ci i nji­hov princ pre­sto­lo­na­sled­nik Mu­ha­med bin Sal­man, ko­ji za­o­štra­va od­no­se sa Ira­nom na svim fron­to­vi­ma.

Uz po­dr­šku Sa­u­di­ja­ca Ha­ri­ri je i do­šao na me­sto pre­mi­je­ra Li­ba­na, či­ja se vlast for­mi­ra u de­li­kat­noj rav­no­te­ži mo­ći iz­me­đu lo­kal­nih su­ni­ta, ši­i­ta i hri­šća­na, kao i ne­for­mal­nih za­stup­ni­ka Ri­ja­da i Te­he­ra­na. Zah­tev prin­ca Mu­ha­me­da da od­stu­pi sa po­lo­ža­ja Ha­ri­ri ni­je mo­gao od­bi­ti bu­du­ći da je nje­go­va po­slov­na im­pe­ri­ja u Sa­u­dij­skoj Ara­bi­ji, gde su ne­po­sred­no pre ne­go što je do­pu­to­vao u Ri­jad u pri­tvor zbog na­vod­ne ko­rup­ci­je ba­če­ne de­se­ti­ne ugled­nih lič­no­sti. Oni su, zbog svo­je fi­nan­sij­ske mo­ći, vla­sni­štva nad me­di­ji­ma i kon­tro­le nad na­ci­o­nal­nom gar­dom, mo­gli za­ko­či­ti uspon pre­sto­lo­na­sled­ni­ka ka ap­so­lut­noj vla­sti u ze­mlji či­ji je dvor do­sad ta­ko­đe de­lom po­či­vao na kon­sen­zu­su naj­ja­čih fi­gu­ra iz vla­dar­ske po­ro­di­ce.

Oslo­bo­div­ši se nu­žde da sa nji­ma ba­lan­si­ra in­te­re­se i po­gle­de, princ Mu­ha­med se ba­cio na ras­tu­ra­nje krh­ke rav­no­te­že u Li­ba­nu. Ali, ta­mo pro­tiv se­be ima i Iran i He­zbo­lah. A ni Izra­el ni­je nu­žno ras­po­lo­žen da mu po­mog­ne u pro­du­blji­va­nju kri­ze u Li­ba­nu, su­de­ći po po­sled­njim iz­ja­va izra­el­skog še­fa ge­ne­ral­šta­ba ge­ne­ra­la Ga­di­ja Aj­zen­ko­ta.

On je­ste, što je bez pre­se­da­na, dao in­ter­vju za je­dan sa­u­dij­ski me­dij, „Elaf”, po­tvr­đu­ju­ći zbli­ža­va­nje po an­ti­i­ran­skoj li­ni­ji ovih dve­ju dr­ža­va, ko­je ne­ma­ju di­plo­mat­ske od­no­se, i ta­ko što je po­no­vio da je Tel Aviv spre­man na raz­me­nu oba­ve­štaj­nih po­da­ta­ka sa Ri­ja­dom i osta­lim „ume­re­nim arap­skim ze­mlja­ma” ka­ko bi se sta­lo na put iran­skoj „de­sta­bi­li­za­ci­ji re­gi­o­na”, pre­neo je „Ha­rec”. Ma­da Izra­el upo­zo­ra­va da ne­će do­zvo­li­ti He­zbo­la­hu i dru­gim pro­i­ran­skim pa­ra­voj­ska­ma da se i pre­ko Si­ri­je, gde ra­tu­ju uz Ba­ša­ra el Asa­da, spu­ste do nje­go­ve gra­ni­ce, ge­ne­ral Aj­zen­kot je ipak na­po­me­nuo da nje­go­va ar­mi­ja ne­će bi­ti ta ko­ja će pr­va uda­ri­ti na He­zbo­lah u Li­ba­nu. Do­dao je, do­du­še, da lo­kal­na ko­ška­nja mo­gu vo­di­ti „ši­ro­kom stra­te­škom kon­flik­tu”.

Na oprez je sa­u­dij­skog pre­sto­lo­na­sled­ni­ka opo­me­nu­la i iz­ja­va ne­mač­kog še­fa di­plo­ma­ti­je Zig­ma­ra Ga­bri­je­la, ko­ji je na­kon sa­stan­ka sa li­ban­skim ko­le­gom Ge­bra­nom Ba­si­lom ka­zao da „Evro­pa ne mo­že to­le­ri­sa­ti avan­tu­ri­zam ko­ji se ta­mo (u Li­ba­nu) ši­ri”, ja­vlja Roj­ters. Prem­da Ga­bri­jel ni­je iz­ri­či­to pro­zvao njih, Sa­u­dij­ci su ju­če u znak pro­te­sta po­zva­li svog am­ba­sa­do­ra u Ne­mač­koj da se vra­ti u do­mo­vi­nu na kon­sul­ta­ci­je.

Ako ni­šta dru­go, prin­cu Mu­ha­me­du se, pre­ma iz­vo­ri­ma agen­ci­je Blum­berg, sme­ši i do sto mi­li­jar­di do­la­ra od na­god­bi sa uhap­še­nim moć­ni­ci­ma iz Sa­u­dij­ske Ara­bi­je. To će po­mo­ći mno­ge prin­če­ve pla­no­ve, pa i one za re­for­mu po­lju­lja­ne pri­vre­de, ko­ji tek tre­ba da do­ka­žu svo­ju iz­vo­dlji­vost. Bez to­ga, ni spolj­no­po­li­tič­ka sna­ga Ku­će Sa­u­da ne­će na­ra­sti ko­li­ko se to­me princ na­da.


Komentari1
ae9ba
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aleksandar Adzic
De Gol se prevrce u grobu gledajuci kako je Francuska postala Americka kolonija koja ponizno izvrsava naloge Washington-a

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja