četvrtak, 26.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 22.11.2017. u 08:30 Milica Dimitrijević

U pismu Šarčeviću ostale kritike

NSVO, KONUS i SANU, tri naše vodeće institucije obrazovanja i nauke, i dalje smatraju da su neophodne izmene nedavno usvojenog Zakona o visokom obrazovanju ili donošenje novog
Де­јан По­по­вић (Фо­то лич­на ар­хи­ва) / Вла­ди­мир Бум­ба­ши­ре­вић (Фо­то Танјуг) / Вла­ди­мир Ко­стић (Фо­то Танјуг)

Na­ci­o­nal­ni sa­vet za vi­so­ko obra­zo­va­nje (NSVO), Kon­fe­ren­ci­ja uni­ver­zi­te­ta Sr­bi­je (KO­NUS) i Srp­ska aka­de­mi­ja na­u­ka i umet­no­sti (SA­NU), tri na­še vo­de­će in­sti­tu­ci­je obra­zo­va­nja i na­u­ke, ne od­u­sta­ju od svog sta­va da su iz­me­ne ne­dav­no usvo­je­nog Za­ko­na o vi­so­kom obra­zo­va­nju ili do­no­še­nje no­vog ak­ta neo­p­hod­ni. Da je to ta­ko, mo­že se za­klju­či­ti iz pi­sma ko­je su pred­stav­ni­ci NSVO, KO­NUS-a i SA­NU ju­če upu­ti­li Mla­de­nu Šar­če­vi­ću, mi­ni­stru pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja, od­go­va­ra­ju­ći na nje­gov do­pis od pro­šle ne­de­lje.

Mi­ni­star se ni­je slo­žio sa nji­ho­vom tvrd­njom da po­me­nu­ti akt „sma­nju­je do­stig­nu­te stan­dar­de auto­no­mi­je uni­ver­zi­te­ta i aka­dem­skih slo­bo­da, što je po­seb­no vi­dlji­vo u pred­vi­đe­nom na­či­nu for­mi­ra­nja Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta za vi­so­ko obra­zo­va­nje i dru­gih te­la”, jer je u nji­ma, is­tak­nu­to je, znat­no sma­nje­no pri­su­stvo pred­stav­ni­ka uni­ver­zi­te­ta, a po­ve­ća­no pred­stav­ni­ka iz­vr­šne vla­sti.

Prof dr. De­jan Po­po­vić, pred­sed­nik NSVO, aka­de­mik Vla­di­mir Bum­ba­ši­re­vić, pred­sed­nik KO­NUS-a i rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, i aka­de­mik Vla­di­mir Ko­stić, pred­sed­nik SA­NU, is­ti­ču da nji­ho­va ini­ci­ja­ti­va, pot­kre­plje­na ozbilj­nim ar­gu­men­ti­ma, da part­ner­ski uče­stvu­ju u pre­va­zi­la­že­nju na­sta­le si­tu­a­ci­je ni­je uva­že­na i da, sto­ga, svi­ma osta­je da se su­o­če sa efek­ti­ma pri­me­ne no­vog za­ko­na. 

„Vaš od­go­vor po­ka­zu­je da ne­ma sprem­no­sti da se pri­hva­ti po­nu­đe­na ru­ka sa­rad­nje. Po­zi­va­nje na ve­li­ki broj uče­sni­ka u ob­li­ko­va­nju na­cr­ta za­ko­na za­o­bi­la­zi či­nje­ni­cu da ni­su pri­hva­će­ne su­ge­sti­je onih in­sti­tu­ci­ja ko­je za­i­sta pred­sta­vlja­ju aka­dem­sku za­jed­ni­cu i po­ka­zu­je da se ne raz­u­me su­šti­na vred­no­snog si­ste­ma na ko­jem ta za­jed­ni­ca po­či­va. Vi­so­ko obra­zo­va­nje i na­u­ka ni­su ’ti­pič­na’ jav­na slu­žba i baš za­to ih Ustav iz­dva­ja, ga­ran­tu­ju­ći im auto­no­mi­ju”, is­ti­ču u pi­smu Po­po­vić, Bum­ba­ši­re­vić i Ko­stić. 

Oni do­da­ju da po­zi­va­nje na „uobi­ča­je­nu par­la­men­tar­nu prak­su” da bi se ob­ja­sni­lo ka­ko je do­šlo do to­ga da se u ko­nač­nom tek­stu Za­ko­na na­đu od­red­be ko­je do­dat­no de­gra­di­ra­ju auto­no­mi­ju uni­ver­zi­te­ta, a ko­je ni­su po­sto­ja­le u na­cr­tu, ne mo­že bi­ti oprav­da­nje. „Le­gi­tim­no je pi­ta­nje šta je Mi­ni­star­stvo ura­di­lo da od­bra­ni vla­din pred­log za­ko­na od amand­ma­na ko­ji­ma se re­du­ku­je auto­no­mi­ja, jer se u za­ko­no­dav­nom po­stup­ku mo­že i us­kra­ti­ti sa­gla­snost na ne­ki od pred­lo­ga na­rod­nih po­sla­ni­ka, uko­li­ko pred­la­gač po­stu­pa u do­broj ve­ri, ube­đen u is­prav­nost svo­jih re­še­nja”, uka­zu­je se u pi­smu. 

Pot­pi­sni­ci sma­tra­ju ne­a­de­kvat­nim Šar­če­vi­će­vo pod­se­ća­nje da je pro­ve­ra­ma akre­di­ta­ci­ja mi­ni­star­stvo do­šlo do sa­zna­nja da po­sto­je usta­no­ve bez ade­kvat­nih pro­stor­nih i ka­drov­skih uslo­va, jer do­zvo­le za rad da­je upra­vo mi­ni­star­stvo, po pri­ba­vlje­nom iz­ve­šta­ju o po­čet­noj akre­di­ta­ci­ji. Uz uva­ža­va­nje mi­ni­stro­ve oce­ne da ni­je pri­hva­tlji­vo da „vi­še sto­ti­na pro­fe­so­ra ra­di u vi­še usta­no­va, mi­mo akre­di­ta­ci­o­ne nor­me”, Po­po­vić, Bum­ba­ši­re­vić i Ko­stić se pi­ta­ju zbog če­ga ni­je ura­đe­na sve­o­bu­hvat­na ba­za na­stav­ni­ka na srp­skim vi­so­ko­škol­skim usta­no­va­ma (pri­vat­nim i dr­žav­nim), ko­ja bi Pro­svet­noj in­spek­ci­ji mi­ni­star­stva omo­gu­ći­la da to spre­či. „Aka­dem­ska za­jed­ni­ca i ra­ni­je je bi­la iz­la­ga­na re­še­nji­ma ko­ja su pred­sta­vlja­la pre­pre­ku raz­vo­ju auto­no­mi­je uni­ver­zi­te­ta, pa je uspe­va­la da se odr­ži i iz­bo­ri, uve­re­ni smo da će ta­ko bi­ti i sa­da”, za­klju­ču­je se u pi­smu. 

Pod­se­ti­mo se, aka­dem­ska za­jed­ni­ca je pri­med­be na pred­na­crt za­ko­na o vi­so­kom obra­zo­va­nju iz­ne­la još u ma­ju ove go­di­ne, to­kom jav­ne ras­pra­ve, ka­da je oce­nje­no da bi pred­lo­že­no re­še­nje mo­ra­lo da ide na po­prav­ku pre ne­go što uđe u skup­štin­sku pro­ce­du­ru, dok je u ju­lu Na­ci­o­nal­ni sa­vet za vi­so­ko obra­zo­va­nje pi­sme­no mi­ni­stru Šar­če­vi­ću upu­tio svo­je mi­šlje­nje istim po­vo­dom. Sa­vet je ta­da kon­sta­to­vao da ni­jed­na od 35 nji­ho­vih su­ge­sti­ja na na­crt po­me­nu­tog ak­ta, for­mu­li­sa­nih upra­vo to­kom jav­ne ras­pra­ve, ni­je usvo­je­na i da, sto­ga, ni­je bi­lo mo­gu­će da­ti po­zi­tiv­no mi­šlje­nje na pred­lo­že­ni tekst. 

Komentari11
f1b51
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Коста
Универзитет се неће одбранити оставкама и оштрим писмима, него само једним средством: ШТРАЈКОМ. Док на то универзитет не буде спреман, газиће га.
dr Dragana Jovović nauč.sar.
Ovi su hteli da izdiktiraju ceo Zakon, ali to nije bilo bas sasvim moguce... Omoguceno im je da ne idu u penziju odmah, jer je po starom Zakonu to bilo conditio sine qua non. I sad menjaj tek usvojen Zakon! Ma nemojte. Vidim da Kostic prima preko 10.000 evra mesečno iz raznih izvora, a polovinu od toga iz javnih prihoda. Neka demantuje ili neka podnese izveštaj Agenciji za borbu protiv korupcije. Najbolje da saopšti javnosti sve detalje svojih primanja. To je bitno zbog moralnog kredibiliteta.
Zdravko
Sad skoro je jedna nastavnica univerziteta postala državna funkcionerka i nastavila da obavlja svoj posao na fakultetu, što uključuje i napredovanje. Da li je to autonomija i čija je, univerziteta ili privilegovanih.
Uaaa
Uslovi za upis se ciklično menjaju, čas ovako čas onako. Broj upisanih odredjuje visinu uplata iz budžeta! Veza je jasna?
Auuu
Zakon o osn obrazovanju propisuje uslove za upis u sredne skole( mala matura) , a to bi trebalo da bude predmet zakonao srednjem obrazovanju. Zakon o srednjem odredjuje nacion. maturu kao prijemni ispit za fakultet, a to je: 1.pitanje koje se regulise zakonom o visokom obrazovanju i 2. Deo je autonomije univerziteta (pravo fakulteta da odredjuje uslove za upis ) i kao takvo garantovano je Ustavom Srbije. Dovoljno konkretno?

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja