petak, 19.10.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:41

Ruske kompanije prate RTB Bor duže od decenije

Autor: Anica Teleskovićpetak, 24.11.2017. u 22:00
Производња бакра у РТБ Бор (Фото Д. Јевремовић)

Prema istraživanju „Politike”, postoji mogućnost da je „Rašn ko­per kom­pa­ni”, ko­ja je za­in­te­re­so­va­na za stra­te­ško part­ner­stvo sa RTB Bor, po­ve­za­na sa srp­skim bi­zni­sme­nom Mi­la­nom Po­po­vi­ćem. To se može videti iz jav­no do­stup­nog re­gi­stra o of­šor po­slo­va­nju, ko­ji su još 2014. go­di­ne ob­ja­vi­li ame­rič­ki Cen­tar za jav­ni in­te­gri­tet i Me­đu­na­rod­ni kon­zor­ci­jum is­tra­ži­vač­kih no­vi­na­ra. 

Po podacima iz ovog re­gi­stra, Po­po­vić je tom kom­pa­ni­jom ru­ko­vo­dio to­kom 2005. go­di­ne, a u po­ve­za­noj fir­mi „Rašn ko­per trejd li­mi­ted” Po­po­vić se i da­lje nalazi na po­zi­ci­ji di­rek­to­ra. Srp­ski kralj ba­kra, ka­ko su ga pro­zva­li ov­da­šnji me­di­ji, na tu po­zi­ci­ju ime­no­van je 29. de­cem­bra 2004. go­di­ne. Vla­snik „Rašn ko­per kom­pa­ni­je”, ko­ja ima 8.500 za­po­sle­nih, je­ste ru­ski bi­zni­smen Igor Al­tu­škin, ko­ji se na­la­zi na „Forb­so­voj” li­sti mi­li­jar­de­ra. Njegovo bo­gat­stvo ovaj ma­ga­zin pro­ce­nju­je na dve mi­li­jar­de do­la­ra. Me­di­ji su pre­ne­li vest da je Al­tu­škin na 66. po­zi­ci­ji na li­sti naj­bo­ga­ti­jih na sve­tu, dok je pre­ma ne­kim iz­vo­ri­ma Al­tu­škin 66. naj­bo­ga­ti­ji Rus.

Me­đu­tim, su­de­ći pre­ma „Forb­so­voj” li­sti, on ni­je ni jed­no ni dru­go. Na ovoj li­sti za 2017. go­di­nu Al­tu­škin se na­la­zi na 1030. po­zi­ci­ji, a pre nje­ga su če­ti­ri ru­ska dr­ža­vlja­ni­na. Ka­ko se na­vo­di na zva­nič­noj in­ter­net stra­ni­ci ove kom­pa­ni­je, u okvi­ru ove fir­me po­slu­je 13 pred­u­ze­ća, a nji­ho­ve in­ve­sti­ci­je u Ru­si­ji do­sti­gle su 80 mi­li­jar­di ru­ba­lja. Mi­ni­star ru­dar­stva Alek­san­dar An­tić po­tvr­dio je ra­ni­je in­te­re­so­va­nje ove ru­ske kom­pa­ni­je za sa­rad­nju sa Sr­bi­jom i RTB Bor. 

„Na­me­ra im je da, kroz stra­te­ško part­ner­stvo sa Vla­dom Sr­bi­je, in­ve­sti­ra­ju u da­lji raz­voj rud­ni­ka, to­pi­o­ni­ce i ra­fi­ne­ri­je RTB Bor. Ne na­vo­de­ći ni­ka­kve ci­fre, u pi­smu za­in­te­re­so­va­no­sti is­ti­če se sa­mo že­lja da ’Rašn ko­per kom­pa­ni’ raz­vi­je sa­rad­nju sa Sr­bi­jom. Oče­ku­ju for­ma­li­zo­va­nje ne­ke vr­ste part­ner­stva, pa je pi­smo za­in­te­re­so­va­no­sti ujed­no i po­ziv za de­le­ga­ci­ju zva­nič­ni­ka Vla­de Sr­bi­je i teh­nič­ke struč­nja­ke iz RTB-a da po­se­te pro­iz­vod­ne i gra­đe­vin­ske saj­to­ve u nji­ho­vom vla­sni­štvu, jer se, ka­ko na­vo­de u pi­smu, ra­du­ju do­bi­ja­nju pred­lo­ga s na­še stra­ne ve­za­nog za da­lje ko­ra­ke. Ta­ko­đe, že­le da i mi bo­lje raz­u­me­mo ko su oni i ka­kav po­ten­ci­jal ima­ju kao stra­te­ški part­ner Re­pu­bli­ke Sr­bi­je”, re­kao je ta­da An­tić. 

Ina­če, pi­smo o na­me­ra­ma, pre­ma svo­joj prav­noj for­mi, ni­je oba­ve­zu­ju­će sve dok se na pot­pi­še ugo­vor. 

Pi­smo je, ka­ko na­vo­de ov­da­šnji me­di­ji, upu­tio pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra Ru­ske ba­kar­ne kom­pa­ni­je Igor Al­tu­škin. Ina­če, ova fir­ma je tre­ći po ve­li­či­ni pro­iz­vo­đač ba­kra u Ru­si­ji. Agen­ci­je pre­no­se da je „Rašn ko­per kom­pa­ni” tre­nut­no u pro­ce­su iz­grad­nje jed­nog od naj­ve­ćih rud­ni­ka ba­kra u Evro­pi, ko­ji će, na­kon uho­da­va­nja 2019, go­di­šnje pre­ra­đi­va­ti 28 mi­li­o­na to­na ru­de i ko­šta­će 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra.

Po­re­đe­nja ra­di, u RTB Bor se za go­di­nu da­na pre­ra­di oko 20 mi­li­o­na to­na ru­de ba­kra. Za de­vet me­se­ci ove go­di­ne, Ru­ska ba­kar­na kom­pa­ni­ja in­ve­sti­ra­la je u no­ve rud­ni­ke po­la mi­li­jar­de do­la­ra. Ru­si, ka­ko je is­tak­nu­to u pi­smu za­in­te­re­so­va­no­sti, pom­no pra­te sve do­ga­đa­je u RTB Bor i to du­že od de­set go­di­na. 

Jer, ova kom­pa­ni­ja je 2006. go­di­ne uče­stvo­va­la na pr­vom ten­de­ru za pri­va­ti­za­ci­ju RTB Bor u part­ner­stvu s „Amal­ko gru­pom”. 

Od ta­da se sa ve­li­kim in­te­re­so­va­njem gle­da na sve što se de­ša­va u RTB Bor, a po­seb­no se pra­ti naj­no­vi­ji pro­gram re­struk­tu­ri­ra­nja, ko­ji je ini­ci­ra­la Vla­da Sr­bi­je, na­vo­di se u sa­op­šte­nju iz RTB Bor.

Pod­se­ća­nja ra­di, 1. sep­tem­bra 2006. go­di­ne ob­ja­vljen je jav­ni po­ziv za uče­šće na ten­de­ru za pro­da­ju bor­skog gi­gan­ta. Za ku­po­vi­nu su se in­te­re­so­va­le 23 fir­me. Me­đu nji­ma je bio i „Al­ma­ko” sa Ki­pra, iza ko­jeg je, pre­ma ta­da­šnjem pi­sa­nju me­di­ja, ta­ko­đe sta­jao Mi­lan Po­po­vić. 

Naj­ve­ću po­nu­du dao je ru­mun­ski „Ku­prom”, ali po­što ni u do­dat­nom ro­ku, do 19. apri­la 2007. go­di­ne, ni­je us­peo da is­pu­ni ugo­vo­re­ne oba­ve­ze i upla­ti po­nu­đen iz­nos od 400 mi­li­o­na do­la­ra, ugo­vor je ras­ki­nut. 

RTB Bor je pro­šle go­di­ne po­slo­vao sa gu­bit­kom od 5,25 mi­li­jar­di di­na­ra, dok je go­di­nu da­na pre to­ga bio u mi­nu­su od 13,7 mi­li­jar­di di­na­ra. Gu­bi­ci su na­pra­vlje­ni upr­kos bo­ljoj ce­ni ba­kra na svet­skom tr­ži­štu, ali i to­me što je gru­pa pred­u­ze­ća – Rud­nik ba­kra Bor, Rud­nik ba­kra Maj­dan­pek i To­pi­o­ni­ca i ra­fi­na­ci­ja – ušla u Una­pred pri­pre­mljen plan re­or­ga­ni­za­ci­je (UP­PR). Pod­se­ća­nja ra­di, ta­da im je ot­pi­sa­no vi­še od mi­li­jar­du evra du­ga pre­ma dr­žav­nim po­ve­ri­o­ci­ma.

Osim to­ga, RTB Bor je u 2016. go­di­ni imao bu­džet­sku po­moć od dve mi­li­jar­de di­na­ra za te­ku­ću li­kvid­nost ka­ko bi po­sti­gao bo­lje re­zul­ta­te pred pri­va­ti­za­ci­ju, a in­te­re­sant­no je da na ta­kvu po­moć u ovoj go­di­ni ne mo­že da ra­ču­na.

 

Mi­lan Po­po­vić tu­žio „Po­li­ti­ku”

Bi­zni­smen Mi­lan Po­po­vić tu­žio je „Po­li­ti­ku” zbog tek­sta „Mi­lan Po­po­vić bez ten­de­ra do­bio po­sao za RTB Bor”, ko­ji je u na­šem li­stu ob­ja­vljen 10. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne. Da ten­de­ra za ovaj po­sao na­bav­ke kon­cen­tra­ta ni­je bi­lo vi­di se i uvi­dom na por­tal Upra­ve za jav­ne na­bav­ke, iako Po­po­vić tvr­di su­prot­no.

 


Komentari6
2c52c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dr Miggyy
Svetske kompanije, pa i ruske i kineske, čudi me što ne i japanske i čileanske, prate rad RTB Bor, no nema šta dobro da vide. Vlasti sve vide, osim, što je sadašnji čelnik Sosa uništio poslovanje, proizvodnju, kadrove, prerađivačku industriju, a ostavio samo muljanje zlatom , bakrom i parama i regulisanje dugovanjima uz pomoć vladejačkoj strukturi. Tu jedino ne mogu ništa da urade sa dugom prema Mitilineosom od 40 miliona evra. Tamo gde se dohvati Sosa, "trava" ne raste. Monumentalno mu je delo uništavanje RTB Bor (zatvorena je kompletna prerađivačka industrija u Boru, a ostala je proizvodnja kao što je bila daleke 1938. godine), kadrove i radnu snagu. Od nekada 25.000 radnika u RTB Bor, sada je ta cifra degradirana na 5.000 zapošljenih. Urušavanje RTB Bor i opštine Bor, pod palicom Sose, se nastavlja, te i država više nije u stanju da ispravi te greške.
Srboljub Petrovic
RTB-u, pa tako i gradu koji od njega zivi, verovatno spasa nema, sto je vidljivo i "iz aviona". I mlado i staro, ako ikako moze, vec odavno "bezi" iz Bora. Usled visedecenijskog "politickog" i nedomacinskog gazdovanja i upravljanja, nikakva privatizacija tu vise ne moze da pomogne. Dobar, odnosno los, primer je npr. problem sa "novom" topionicom. Nazalost.
Milena Čibuk
Neki bi da se obogate preko narodne grbače, ali neće moći ove noći... Mi imamo naše bogataše i ne trebaju nam stranci koji će da nas pokradaju.
bane
Postovani ,jedino resenje za spas Rtb-a je stratesko partnerstvo ili privatizacija,svidjalo se to nama ili ne!G-din Popovic je neko ko je svoj kapital stvorio u inostranstvu i ne mozemo da mu osporimo uspeh!Dakle ponavljam nije bio u dilu ni sa jednom partijom i to mu daje snagu i nama veru da ce i od Bora napraviti uspeh !Naravno da mi je iskreno i draze sto je nas covek vlasnik ,samo nama u Srbiji to smeta!Ne slazem se sa g-dinom da imamo kadrove ne ,nezainteresovanost,letargija a i unazad godinama nisu imali gde da uce (sve je zatvoreno)
Петар,Загреб.
Да, постоји узречица драга политичарима"стратешки национални интерес". Таква компанија требала би бити мјешовитог типа у којој би већински улог имала држава,а докапитализацију би извршила издањем нових дионица које би купили грађани Србије и Србљи из свеколике познате васељене,који имају пара,а има доста таквих. Да,да али само под увјетима да се створи вјера у државу Србију. Није постојала држава,али су богати трговци Србљи из прека скупљали паре да се купи и џебана за Црног Џорџа. Ако све дате бјелосвјетским профитерима од државе ништа.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja