utorak, 13.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 27.11.2017. u 08:22 Darko Pejović
PREDSTAVLjAMO: MUZIKOLOŠKI INSTITUT SANU (12)

Sazvučje kvantne muzike i turbo-folka

Osim popularisanja nasleđa i našeg savremenog muzičkog stvaralaštva, saradnici instituta proučavaju i popularnu muziku – od starogradske do džeza i roka
Ле­гу­ра на­у­ке и умет­но­сти: кон­церт ЛП дуа у Бе­о­гра­ду (Фото Ж. Јовановић)

Pi­ja­ni­sti So­nja Lon­čar i An­dri­ja Pa­vlo­vić, po­zna­ti­ji kao LP duo, Vlat­ko Ve­dral, pr­o­fe­sor kvant­ne fi­zi­ke na Uni­ver­zi­te­tu Oks­ford, i in­že­njer Dra­gan Nov­ko­vić, ak­te­ri su pri­če ko­ju je u pr­o­je­kat „Kvant­na mu­zi­ka” pre­to­či­la Iva­na Me­dić iz Mu­zi­ko­lo­škog in­sti­tu­ta SA­NU. 

„So­nja i An­dri­ja su od­u­vek že­le­li da ima­ju kla­vi­re ko­ji bi zvu­ča­li kao sin­ti­saj­ze­ri, a pr­o­fe­sor Ve­dral je bio na tra­gu ide­je o spa­ja­nju kvant­ne fi­zi­ke i mu­zi­ke. On­da su do­šli kod me­ne, sklo­pi­li pr­o­je­kat, kon­ku­ri­sa­li u pr­o­gra­mu ’Kre­a­tiv­na Evro­pa’ i do­bi­li sred­stva EU”, ob­ja­šnja­va Iva­na Me­dić.

Ta­ko je Mu­zi­ko­lo­ški in­sti­tut SA­NU po­stao no­si­lac tr­o­go­di­šnjeg pr­o­jek­ta u ko­me su mu part­ne­ri bi­le in­sti­tu­ci­je iz Dan­ske, Slo­ve­ni­je i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, pa čak i jed­na kvant­na la­bo­ra­to­ri­ja iz Sin­ga­pu­ra.

Tim in­že­nje­ra, pred­vo­đe­nih Dra­ga­nom No­va­ko­vi­ćem, u Be­o­gra­du je na­pra­vio je­din­stve­ni hi­brid­ni kla­vir, o ka­kvom su sa­nja­li So­nja i An­dri­ja. Ka­ko moć­no zvu­či le­gu­ra mu­zi­ke i kvant­ne fi­zi­ke, LP duo je pred­sta­vio na evrop­skoj tur­ne­ji ko­ja je ne­dav­no za­vr­še­na kon­cer­tom u Ju­go­slo­ven­skom dram­skom po­zo­ri­štu.

Tri­jumf pr­o­jek­ta „Kvant­na mu­zi­ka” sjaj­na je uver­ti­ra u obe­le­ža­va­nje 70 go­di­na po­sto­ja­nja Mu­zi­ko­lo­škog in­sti­tu­ta SA­NU. Osno­vao ga je 1948. kom­po­zi­tor Pe­tar Ko­njo­vić, sa za­dat­kom da za­šti­ti i oču­va mu­zič­ku ba­šti­nu – na­rod­nu, cr­kve­nu i umet­nič­ku, kao i da pr­o­u­ča­va isto­ri­ju i te­o­ri­ju mu­zi­ke i et­no­mu­zi­ko­lo­gi­je. Is­tra­ži­va­nja, od te­ren­skih do te­o­rij­skih, usme­re­na su na srp­sku mu­zi­ku i nje­ne ve­ze sa su­sed­nim i evrop­skim ze­mlja­ma. 

„Kon­ti­nu­i­ra­no sa­ra­đu­je­mo s Vi­zan­to­lo­škim, Bal­ka­no­lo­škim, Et­no­graf­skim i In­sti­tu­tom za srp­ski je­zik SA­NU, kao i s Ma­ti­com srp­skom, In­sti­tu­tom za knji­žev­nost i umet­nost, Fa­kul­te­tom mu­zič­ke umet­no­sti, Aka­de­mi­jom umet­no­sti u No­vom Sa­du, aka­de­mi­ja­ma u Ni­šu i Is­toč­nom Sa­ra­je­vu”, is­ti­če dr Ka­ta­ri­na To­ma­še­vić, di­rek­tor­ka in­sti­tu­ta, do­da­ju­ći da ima­ju za­jed­nič­ke pr­o­jek­te i s mu­zi­ko­lo­škim in­sti­tu­ci­ja­ma u Grč­koj, Če­škoj, Ma­đar­skoj, Ru­si­ji, Slo­ve­ni­ji, Austri­ji, Ne­mač­koj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji... 

Iako br­o­ji sve­ga 13 sa­rad­ni­ka, Mu­zi­ko­lo­ški in­sti­tut ima raz­gra­na­te ak­tiv­no­sti i bo­ga­tu iz­da­vač­ku de­lat­nost. Tre­nut­no re­a­li­zu­ju pr­o­je­kat „Iden­ti­te­ti srp­ske mu­zi­ke od lo­kal­nih do glo­bal­nih okvi­ra: tra­di­ci­je pr­o­me­ne, iza­zo­vi”. Pa­ra­lel­no se ra­di na di­gi­ta­li­za­ci­ji fo­no­ar­hiv­ske gra­đe. U bo­ga­toj fo­no­zbir­ci in­sti­tu­ta na­la­zi se i 144 vo­šta­nih  plo­ča ko­je je iz­me­đu 1930. i 1933. kom­po­zi­tor Ko­sta Ma­noj­lo­vić sni­mao u ju­žnoj Sr­bi­ji, da­na­šnjoj Ma­ke­do­ni­ji i na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Pre­ba­ci­va­nje naj­sta­ri­je ko­lek­ci­je sni­ma­ka tra­di­ci­o­nal­ne mu­zi­ke u Sr­bi­ji na no­ve no­sa­če zvu­ka ostva­re­no je u sa­rad­nji sa struč­nja­ci­ma Austrij­ske aka­de­mi­je na­u­ka. Fo­no­za­pi­si na ži­ča­nim ka­le­mo­vi­ma po­no­vo su oži­ve­li za­hva­lju­ju­ći eks­per­ti­ma Mu­zi­ko­lo­škog in­sti­tu­ta iz Bu­dim­pe­šte. 

Ak­tiv­nost in­sti­tu­ta ogle­da se u uče­šću na me­đu­na­rod­nim sku­po­vi­ma, ali i u nji­ho­vom orga­ni­zo­va­nju. Kra­jem sep­tem­bra je u Be­o­gra­du odr­ža­na me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja „Bu­duć­nost isto­ri­je mu­zi­ke”, a ra­do­vi su pu­bli­ko­va­ni na en­gle­skom je­zi­ku. Od 2000. go­di­ne iz­da­ju ča­so­pis „Mu­zi­ko­lo­gi­ja” (na srp­skom i en­gle­skom). Osim afir­mi­sa­nja ba­šti­ne i na­šeg sa­vre­me­nog mu­zič­kog stva­ra­la­štva, ča­so­pis do­no­si i pri­lo­ge o sa­vre­me­nim mu­zi­ko­lo­škim i et­no­mu­zi­ko­lo­škim sa­zna­nji­ma iz či­ta­vog sve­ta.

Vi­tal­nost in­sti­tu­ta ogle­da se i u pra­će­nju po­pu­lar­ne mu­zi­ke – od sta­ro­grad­ske do dže­za i ro­ka. U fo­ku­su is­tra­ži­va­ča je i no­vo­kom­po­no­va­na na­rod­na mu­zi­ka, ko­ja, ka­ko ka­žu, pri­vla­či pa­žnju nji­ho­vih ko­le­ga da­le­ko iz­van gra­ni­ca na­še ze­mlje. Ta­ko se ja­pan­ska mu­zi­ko­lo­ški­nja Fu­mi Ueha­ta od­lu­či­la da na Uni­ver­zi­te­tu u Osa­ki dok­to­ri­ra na na te­mu tur­bo-fol­ka, kr­oz pre­zen­to­va­nje opu­sa Ce­ce, Je­ce, Lu­ka­sa i na­rav­no – Dže­ja.

Komеntari0
17cfd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja