ponedeljak, 19.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 27.11.2017. u 22:00 Marijana Avakumović

Tri mi­li­jar­de do­la­ra sti­že u Evro­pu

Премијерка Србије у Будимпешти са представницима кинеских компанија (Фото Танјуг)

Bu­dim­pe­šta – Ki­na će obez­be­di­ti još tri mi­li­jar­de do­la­ra za raz­voj ze­ma­lja cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe, na­ja­vio je ju­če pre­mi­jer Ki­ne Li Ke­ći­jang na Sa­mi­tu 16 plus 1. On je ob­ja­snio da će Ki­ne­ska ban­ka za raz­voj obez­be­di­ti dve mi­li­jar­de do­la­ra i da će u okvi­ru Fon­da za fi­nan­si­ra­nje u okvi­ru me­ha­ni­zma 16 plus je­dan bi­ti obez­be­đe­no još mi­li­jar­da do­la­ra.

Ki­ne­ski pre­mi­jer je na sku­pu u sport­skoj are­ni „La­slo Pap” re­kao da se še­fo­vi vla­da sa­sta­ju u pre­le­poj Bu­dim­pe­šti to­kom je­se­ni, ka­da ima pu­no vo­ća i na­gla­sio da je „ovo do­bar pe­ri­od da pla­ni­ra­mo bu­duć­nost. Na­dam se da sa­rad­nja sa 16 ze­ma­lja CIE ima ši­ru per­spek­ti­vu”, re­kao je Li, a pre­no­si Tan­jug.

Ka­že da je u pi­ta­nju je­din­stve­na sa­rad­nja u okvi­ru me­ha­ni­zma 16 plus je­dan i da tre­ba pro­na­ći i no­ve pu­te­ve sa­rad­nje.

Bi­la­te­ral­na tr­go­vin­ska raz­me­na Ki­ne i ze­ma­lja cen­tral­ne i ju­go­i­stoč­ne Evro­pe iz­no­si­la je pro­šle go­di­ne 58,7 mi­li­jar­di do­la­ra.

Sa­rad­nja Ki­ne i 16 evrop­skih ze­ma­lja ra­sla je u pret­hod­nih pet go­di­na i, ka­ko je na­veo, in­ve­sti­ci­je ki­ne­skih kom­pa­ni­ja po­ra­sle su sa šest na de­vet mi­li­jar­di do­la­ra.

Li je re­kao da je broj ki­ne­skih tu­ri­sta u ovom de­lu Evro­pe po­ve­ćan sa 200.000 na vi­še od 930.000 i da bi taj broj mo­gao da bu­de du­pli­ran na­red­nih go­di­na.

Ki­na je sprem­na da is­po­ru­či vi­še svo­je kva­li­tet­ne ro­be Evro­pi, na pri­mer, me­so, med, vo­će, dok je isto­vre­me­no otvo­re­na za kva­li­tet­ne po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­de iz evrop­skih ze­ma­lja.

Ki­na je ju­če pot­pi­sa­la raz­ne pro­to­ko­le sa 16 ze­ma­lja u tom smi­slu za iz­voz po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da u Ki­nu.

„U na­red­nih pet go­di­na mi će­mo ima­ti uvoz vre­dan osam bi­li­o­na do­la­ra i na­da­mo se da će ze­mlje CIE po­ve­ća­ti svo­je pri­su­stvo na na­šem ve­li­kom tr­ži­štu”, ka­zao je Li.

On je na­gla­sio da Ki­na pod­sti­če iz­grad­nju in­du­strij­skih par­ko­va a vla­da pod­sti­če ki­ne­ske kom­pa­ni­je ko­je mo­gu da in­ve­sti­ra­ju u evrop­skim ze­mlja­ma.

Pre­mi­jer Ma­đar­ska Vik­tor Or­ban obe­lo­da­nio je da je ju­če ras­pi­san ten­der za ob­no­vu pru­ge Be­o­grad–Bu­dim­pe­šta. On je oce­nio da je to je­dan od naj­va­žni­jih pro­je­ka­ta u sklo­pu ini­ci­ja­ti­ve „Je­dan po­jas, je­dan put” i od stra­te­ške va­žno­sti za „No­vi put svi­le”.

„Ovo je pr­vi va­žan pro­je­kat, ko­ji je us­po­sta­vljen u sa­rad­nji Ki­ne sa ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma EU i kan­di­da­ti­ma za pri­jem u član­stvo Uni­je. Stvo­ri­će mo­guć­no­sti da se sa evrop­skog de­la mo­ra do­đe do kop­na u cen­tral­noj Evro­pi”, ob­ja­snio je Or­ban.

Or­ban je uka­zao da je ne­ka­da Evro­pa bi­la po­treb­na za mo­der­ni­za­ci­ju Ki­ne, a da je sa­da na­stu­pio pe­ri­od ka­da je za raz­voj Evro­pe neo­p­hod­no da u nje­mu uče­stvu­je Is­tok sa svo­jom teh­no­lo­gi­jom i fi­nan­si­ja­ma. „Od uspe­ha te sa­rad­nje za­vi­si­će i uspeh ce­le Evro­pe, a od ko­je će pro­fi­ti­ra­ti ce­la EU”, pod­vu­kao je Or­ban.

Or­ban je uka­zao da će re­gi­on cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe u na­red­nom pe­ri­o­du po­sta­ja­ti sve zna­čaj­ni­ji eko­nom­ski pro­stor na kon­ti­nen­tu, i da či­ni pro­stor od 129 mi­li­o­na sta­nov­ni­ka sa 16 ze­ma­lja.

Pod­se­tio je da je od tih 16 ze­ma­lja 11 učla­nje­no u EU, a pet su kan­di­da­ti.

„Ve­ru­je­mo i mi­sli­mo da Evro­pa ne sme da po­sta­ne tvr­đa­va, jer ako to uči­ni is­pu­sti­će mo­guć­nost raz­vo­ja. Ne tre­ba da za­tvo­ri vra­ta, po­seb­no sa­da ka­da se su­o­ča­va sa iza­zo­vi­ma na ko­je mo­že­mo da od­go­vo­ri­mo sa­mo ako ima­mo sna­žne sa­ve­zni­ke”, pod­vu­kao je ma­đar­ski pre­mi­jer.

Or­ban je ka­zao da pre­mi­jer Bu­gar­ske Boj­ko Bo­ri­sov pre­u­zi­ma or­ga­ni­za­ci­ju idu­ćeg Sa­mi­ta Ki­ne i 16 ze­ma­lja cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe.

Osim Sr­bi­je, me­đu 16 ze­ma­lja uče­sni­ca su: Al­ba­ni­ja, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, Bu­gar­ska, Hr­vat­ska, Če­ška, Esto­ni­ja, Ma­đar­ska, Le­to­ni­ja, Li­tva­ni­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Cr­na Go­ra, Polj­ska, Ru­mu­ni­ja, Slo­vač­ka i Slo­ve­ni­ja.

Ide­ja o plat­for­mi za sa­rad­nju iz­me­đu Ki­ne i ze­ma­lja CIE ro­đe­na je na­kon pr­vog eko­nom­sko-tr­go­vin­skog fo­ru­ma ko­ji je odr­žan 2011. u Bu­dim­pe­šti.

Ze­mlje čla­ni­ce plat­for­me 16+1 ima­ju za cilj ja­ča­nje i pro­ši­re­nje me­đu­sob­ne sa­rad­nje u ši­ro­kom spek­tru obla­sti, ko­je ob­u­hva­ta­ju tr­go­vi­nu i in­ve­sti­ci­je, po­ve­zi­va­nje, fi­nan­si­je, po­ljo­pri­vre­du, na­u­ku i teh­no­lo­gi­ju, zdrav­stvo, obra­zo­va­nje, kul­tu­ru, od­no­se iz­me­đu lju­di...

Ki­na je od 2013. u ze­mlje na ko­ri­do­ru „Po­jas i put” ulo­ži­la 50 mi­li­jar­di do­la­ra, a pred­sed­nik Si Đin­ping je na­ja­vio no­va ula­ga­nja od naj­ma­nje 80 mi­li­jar­di do­la­ra.

 Ovaj ve­li­ki pro­je­kat, u ko­ji je Ki­na sprem­na da ulo­ži ogrom­ne iz­no­se nov­ca, uklju­ču­je iz­grad­nju i po­ve­zi­va­nje in­fra­struk­tu­re, od­no­sno mre­že pu­te­va i že­le­zni­ca od vi­še od 13.000 ki­lo­me­ta­ra za iz­voz ro­be, kao i lu­ke i in­du­strij­ske par­ko­ve.

 

Br­na­bić: Sr­bi­ja po­sve­će­na una­pre­đe­nju od­no­sa Ki­ne i CIE

Sr­bi­ja je u pot­pu­no­sti po­sve­će­na una­pre­đe­nju od­no­sa iz­me­đu Ki­ne i ze­ma­lja cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe (CIE), re­kla je pred­sed­ni­ca vla­de Ana Br­na­bić na ple­nar­noj se­si­ji Sa­mi­ta Ki­ne i ze­ma­lja CIE: „Ra­zno­li­kost sa­rad­nje pru­ža no­ve mo­guć­no­sti za raz­voj, u Bu­dim­pe­šti”.

Br­na­bi­će­va je is­ta­kla da je for­mat 16+1 sa­rad­nje sa Ki­nom zna­ča­jan i va­žan me­ha­ni­zam sa­rad­nje na vi­so­kom po­li­tič­kom ni­vou u obla­sti eko­no­mi­je i za ja­ča­nje sa­rad­nje Ki­ne sa Evrop­skom uni­jom.

Va­žno je i što se na mar­gi­na­ma do­ga­đa­ja sa­sta­ju pre­mi­je­ri ze­ma­lja oku­plje­nih u toj ini­ci­ja­ti­vi i raz­go­va­ra­ju o sa­rad­nji u broj­nim obla­sti­ma, do­da­la je srp­ska pre­mi­jer­ka. „Po­no­sna sam što mo­ja ze­mlja pred­sta­vlja jed­nu od ta­ča­ka gde se ukr­šta ’No­vi put svi­le’, na li­ni­ji ru­te Eks­pre­sne po­mor­sko-kop­ne­ne li­ni­je, gde će upra­vo u Be­o­gra­du bi­ti obe­le­že­no otva­ra­nje ra­do­va na pro­jek­tu mo­der­ni­za­ci­je pru­ge Be­o­grad–Bu­dim­pe­šta”, pod­vu­kla je Br­na­bi­će­va.

Ona je na­gla­si­la da tri­la­te­ral­ni pro­je­kat mo­der­ni­za­ci­je že­le­zni­ce na li­ni­ji Be­o­grad–Bu­dim­pe­šta pred­sta­vlja pr­vi pre­ko­gra­nič­ni pro­je­kat u tom for­ma­tu sa­rad­nje, ko­ji je od ogrom­nog zna­ča­ja za Sr­bi­ju i ze­mlje re­gi­o­na.

Br­na­bi­će­va je po­ru­či­la da Sr­bi­ja in­ten­ziv­no na­sta­vlja sa re­a­li­za­ci­jom za­jed­nič­kih pro­je­ka­ta u obla­sti in­fra­struk­tu­re i do­da­la da je i da­lje na vr­hu li­ste ze­ma­lja sa naj­ve­ćim bro­jem za­jed­nič­kih re­a­li­zo­va­nih i ugo­vo­re­nih pro­je­ka­ta u toj obla­sti sa Ki­nom.

Go­vo­re­ći o raz­li­či­tim obla­sti­ma sa­rad­nje Ki­ne i ze­ma­lja CIE, Br­na­bi­će­va je iz­dvo­ji­la di­ja­log o vi­so­kom obra­zo­va­nju. „Ula­ga­nje u bo­lje obra­zo­va­nje mla­dih je pri­o­ri­tet, jer je omla­di­na stub bu­duć­no­sti sva­ke ze­mlje. Po­no­sna sam jer No­vi Sad pred­sta­vlja no­vi te­melj za ja­ča­nje aka­dem­skih i in­te­lek­tu­al­nih ve­za iz­me­đu na­ših ze­ma­lja”, na­ve­la je Br­na­bi­će­va u obra­ća­nju.

Komеntari1
38e00
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

dasa12
Veoma dobro ali dok stignu, mada dok se urade projekti te pare će drugi da odnesu.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja