četvrtak, 25.02.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
četvrtak, 30.11.2017. u 12:28 Anders Kristijan Hougor
NORDIJSKI MODEL

Vek uspešne saradnje

Калемегдан: изложба у част стогодишњице дипломатских односа Србије и Данске (Фото Амбасада Данске)

O to­me ka­kve su mo­guć­no­sti da ta­ko­zva­ni nor­dij­ski mo­del bu­de pri­me­njen na Bal­ka­nu, i to pr­ven­stve­no na po­lju po­mi­re­nja u re­gi­o­nu, ne­dav­no je u Be­o­gra­du sa pred­sed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem raz­go­va­rao ge­ne­ral­ni se­kre­tar Nor­dij­skog sa­ve­ta mi­ni­sta­ra Dag­fin Hej­broj­ten. Ka­ko pro­ce­nju­ju upu­će­ni, sa­rad­nji me­đu ovim ze­mlja­ma ka­kvu ima­mo da­nas naj­pre je pret­ho­di­la re­gi­o­nal­na sa­rad­nja u obla­sti za­ko­no­dav­stva. O bi­la­te­ral­nim od­no­si­ma Sr­bi­je sa Dan­skom, Nor­ve­škom, Fin­skom i Šved­skom, kao i o nji­ho­vim da­ljim per­spek­ti­va­ma, za „Po­li­ti­ku” u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na pi­šu am­ba­sa­do­ri ovih ze­ma­lja u Be­o­gra­du. 

Anders Kristijan Hougor*

Dav­ne 1917. go­di­ne, Kra­lje­vi­na Sr­bi­ja je ime­no­va­la pr­vog am­ba­sa­do­ra za Dan­sku, a ovaj do­ga­đaj mi uzi­ma­mo kao po­če­tak di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu na­še dve ze­mlje. Ove go­di­ne sto­ga obe­le­ža­va­mo sto­go­di­šnji­cu od us­po­sta­vlja­nja di­plo­mat­skih od­no­sa i me­ni je ve­li­ka čast što sam deo ovih pro­sla­va.Ve­ze iz­me­đu Dan­ske i Sr­bi­je su uvek bi­le ja­ke, a u pret­hod­nih sto go­di­na smo ima­li in­ten­ziv­nu raz­me­nu lju­di, zna­nja, do­ba­ra i ka­pi­ta­la. Je­dan od naj­va­žni­jih lju­di ko­je bih spo­me­nuo je­ste dok­tor Vil­helm Te­o­dor Mel­gor.

Kao član Dan­ske me­di­cin­ske mi­si­je u Pr­vom svet­skom ra­tu, dok­tor Vi­li se, ka­ko je od mi­lo­šte bio zvan, bri­nuo o ci­vi­li­ma u ni­škoj bol­ni­ci, a ta­ko­đe je i išao u kuć­ne po­se­te po se­li­ma u oko­li­ni Ni­ša. Re­dov­no je i na do­bro­volj­noj osno­vi po­se­ći­vao i deč­je si­ro­ti­šte. S vre­me­nom, dok­tor Vi­li je ime­no­van za glav­nog dok­to­ra u bol­ni­ci u Kur­šu­mli­ji gde je oda­brao da ži­vi do kra­ja ži­vo­ta. Me­mo­ri­jal­na ta­bla na ku­ći u ko­joj je ži­veo u Kur­šu­mli­ji ču­va se­ća­nje na nje­ga i nje­go­vu po­moć Sr­bi­ma.

Ma­lo za­tim su sti­gle tri­de­se­te go­di­ne i so­bom do­ne­le sjaj­nu ini­ci­ja­ti­vu u po­vo­ju – pro­ši­re­nje Be­o­gra­da! Ne­ko­li­ko dan­skih kom­pa­ni­ja je uče­stvo­va­lo u ovom pro­jek­tu, po­sta­vlja­ju­ći te­me­lje op­šti­ne ko­ju da­nas zna­mo pod ime­nom No­vi Be­o­grad. Uz mno­štvo dan­skih in­že­nje­ra, dan­ske kom­pa­ni­je su čak do­ne­le i bul­do­žer ko­ji je ta­ko po­stao deo isto­ri­je Be­o­gra­da.

Ovo su sa­mo dva pri­me­ra ko­ji po­ka­zu­ju da su od­no­si iz­me­đu na­ših ze­ma­lja uvek uklju­či­va­li po­sve­će­ne lju­de i ja­ke kom­pa­ni­je, što je i sad slu­čaj. Da­nas, oko če­tr­de­set dan­skih kom­pa­ni­ja po­slu­je u Sr­bi­ji, a oče­ku­jem da ih do­đe još. Ima to­li­ko to­ga što mo­že­mo ura­di­ti za­jed­no – od po­ljo­pri­vre­de do vo­do­pri­vre­de, od ot­pa­da do ener­gi­je, od od­bra­ne do zdra­vlja. 

Po­sve­će­ni pro­fe­so­ri i stu­den­ti dan­skog je­zi­ka na Uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du ta­ko­đe do­pri­no­se iz­grad­nji na­ših od­no­sa, a po­sto­je mno­gi en­tu­zi­ja­stič­ni po­je­din­ci i gru­pe ko­ji uče­stvu­ju u raz­me­ni zna­nja i kul­tu­ra na­ših dve­ju ze­ma­lja – ple­sne tru­pe, džez or­ke­stri, sred­njo­škol­ci i uni­ver­zi­tet­ski stu­den­ti na raz­me­ni, pe­sni­ci, glum­ci i re­ži­se­ri, pi­sci, pro­fe­so­ri, voj­no oso­blje, di­plo­ma­te i jav­ni slu­žbe­ni­ci.

To­kom mo­je slu­žbe u Be­o­gra­du, am­ba­sa­da će po­ku­ša­ti da oja­ča tr­go­vin­sku raz­me­nu, ali i da or­ga­ni­zu­je vi­še pro­je­ka­ta iz obla­sti kul­tu­re i jav­ne di­plo­ma­ti­je. Sve ovo u ci­lju ši­re­nja zna­nja i pri­su­stva Dan­ske u ovom re­gi­o­nu. Dan­ska je pri­ja­telj Sr­bi­je i mo­že­te ra­ču­na­ti na na­šu po­dr­šku na pu­tu ka Evrop­skoj uni­ji. Re­for­me ko­je Sr­bi­ja spro­vo­di u ovom pe­ri­o­du će do­ne­ti ko­ri­sti gra­đa­ni­ma i dru­štvu u ce­li­ni. 

Za sto go­di­na, ve­ru­jem da će Sr­bi­ja bi­ti ja­ka, sta­bil­na de­mo­kra­ti­ja, otvo­re­na za ino­va­ci­je i go­sto­pri­mlji­va kao što je to da­nas. Na­dam se da će Dan­ci i dan­ske kom­pa­ni­je do­pri­ne­ti ovom raz­vo­ju. 

*Am­ba­sa­dor Kra­lje­vi­ne Dan­ske

Komеntari1
e07a7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Bosa S
Ono sto mi se ne svidja je da prisvajate jubileje i datume Kraljevine kad vam odgovara. Sa druge strane nipodastavate srpsku kraljevsku porodicu na sve nacine. Na nedavnoj svadbi imali ste evropske kraljevske svite u Beogradu i nikakav medijski znacaj niste im dali. Sve su to prilike da se stvore prijatelji i popravi budzet. Ova Srbija nema nista zajednicko sa Kraljevinom, zasto prisvajate jubileje koje niste zasluzili.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja