četvrtak, 16.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
četvrtak, 30.11.2017. u 12:28 Anders Kristijan Hougor
NORDIJSKI MODEL

Vek uspešne saradnje

Калемегдан: изложба у част стогодишњице дипломатских односа Србије и Данске (Фото Амбасада Данске)

O to­me ka­kve su mo­guć­no­sti da ta­ko­zva­ni nor­dij­ski mo­del bu­de pri­me­njen na Bal­ka­nu, i to pr­ven­stve­no na po­lju po­mi­re­nja u re­gi­o­nu, ne­dav­no je u Be­o­gra­du sa pred­sed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem raz­go­va­rao ge­ne­ral­ni se­kre­tar Nor­dij­skog sa­ve­ta mi­ni­sta­ra Dag­fin Hej­broj­ten. Ka­ko pro­ce­nju­ju upu­će­ni, sa­rad­nji me­đu ovim ze­mlja­ma ka­kvu ima­mo da­nas naj­pre je pret­ho­di­la re­gi­o­nal­na sa­rad­nja u obla­sti za­ko­no­dav­stva. O bi­la­te­ral­nim od­no­si­ma Sr­bi­je sa Dan­skom, Nor­ve­škom, Fin­skom i Šved­skom, kao i o nji­ho­vim da­ljim per­spek­ti­va­ma, za „Po­li­ti­ku” u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na pi­šu am­ba­sa­do­ri ovih ze­ma­lja u Be­o­gra­du. 

Anders Kristijan Hougor*

Dav­ne 1917. go­di­ne, Kra­lje­vi­na Sr­bi­ja je ime­no­va­la pr­vog am­ba­sa­do­ra za Dan­sku, a ovaj do­ga­đaj mi uzi­ma­mo kao po­če­tak di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu na­še dve ze­mlje. Ove go­di­ne sto­ga obe­le­ža­va­mo sto­go­di­šnji­cu od us­po­sta­vlja­nja di­plo­mat­skih od­no­sa i me­ni je ve­li­ka čast što sam deo ovih pro­sla­va.Ve­ze iz­me­đu Dan­ske i Sr­bi­je su uvek bi­le ja­ke, a u pret­hod­nih sto go­di­na smo ima­li in­ten­ziv­nu raz­me­nu lju­di, zna­nja, do­ba­ra i ka­pi­ta­la. Je­dan od naj­va­žni­jih lju­di ko­je bih spo­me­nuo je­ste dok­tor Vil­helm Te­o­dor Mel­gor.

Kao član Dan­ske me­di­cin­ske mi­si­je u Pr­vom svet­skom ra­tu, dok­tor Vi­li se, ka­ko je od mi­lo­šte bio zvan, bri­nuo o ci­vi­li­ma u ni­škoj bol­ni­ci, a ta­ko­đe je i išao u kuć­ne po­se­te po se­li­ma u oko­li­ni Ni­ša. Re­dov­no je i na do­bro­volj­noj osno­vi po­se­ći­vao i deč­je si­ro­ti­šte. S vre­me­nom, dok­tor Vi­li je ime­no­van za glav­nog dok­to­ra u bol­ni­ci u Kur­šu­mli­ji gde je oda­brao da ži­vi do kra­ja ži­vo­ta. Me­mo­ri­jal­na ta­bla na ku­ći u ko­joj je ži­veo u Kur­šu­mli­ji ču­va se­ća­nje na nje­ga i nje­go­vu po­moć Sr­bi­ma.

Ma­lo za­tim su sti­gle tri­de­se­te go­di­ne i so­bom do­ne­le sjaj­nu ini­ci­ja­ti­vu u po­vo­ju – pro­ši­re­nje Be­o­gra­da! Ne­ko­li­ko dan­skih kom­pa­ni­ja je uče­stvo­va­lo u ovom pro­jek­tu, po­sta­vlja­ju­ći te­me­lje op­šti­ne ko­ju da­nas zna­mo pod ime­nom No­vi Be­o­grad. Uz mno­štvo dan­skih in­že­nje­ra, dan­ske kom­pa­ni­je su čak do­ne­le i bul­do­žer ko­ji je ta­ko po­stao deo isto­ri­je Be­o­gra­da.

Ovo su sa­mo dva pri­me­ra ko­ji po­ka­zu­ju da su od­no­si iz­me­đu na­ših ze­ma­lja uvek uklju­či­va­li po­sve­će­ne lju­de i ja­ke kom­pa­ni­je, što je i sad slu­čaj. Da­nas, oko če­tr­de­set dan­skih kom­pa­ni­ja po­slu­je u Sr­bi­ji, a oče­ku­jem da ih do­đe još. Ima to­li­ko to­ga što mo­že­mo ura­di­ti za­jed­no – od po­ljo­pri­vre­de do vo­do­pri­vre­de, od ot­pa­da do ener­gi­je, od od­bra­ne do zdra­vlja. 

Po­sve­će­ni pro­fe­so­ri i stu­den­ti dan­skog je­zi­ka na Uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du ta­ko­đe do­pri­no­se iz­grad­nji na­ših od­no­sa, a po­sto­je mno­gi en­tu­zi­ja­stič­ni po­je­din­ci i gru­pe ko­ji uče­stvu­ju u raz­me­ni zna­nja i kul­tu­ra na­ših dve­ju ze­ma­lja – ple­sne tru­pe, džez or­ke­stri, sred­njo­škol­ci i uni­ver­zi­tet­ski stu­den­ti na raz­me­ni, pe­sni­ci, glum­ci i re­ži­se­ri, pi­sci, pro­fe­so­ri, voj­no oso­blje, di­plo­ma­te i jav­ni slu­žbe­ni­ci.

To­kom mo­je slu­žbe u Be­o­gra­du, am­ba­sa­da će po­ku­ša­ti da oja­ča tr­go­vin­sku raz­me­nu, ali i da or­ga­ni­zu­je vi­še pro­je­ka­ta iz obla­sti kul­tu­re i jav­ne di­plo­ma­ti­je. Sve ovo u ci­lju ši­re­nja zna­nja i pri­su­stva Dan­ske u ovom re­gi­o­nu. Dan­ska je pri­ja­telj Sr­bi­je i mo­že­te ra­ču­na­ti na na­šu po­dr­šku na pu­tu ka Evrop­skoj uni­ji. Re­for­me ko­je Sr­bi­ja spro­vo­di u ovom pe­ri­o­du će do­ne­ti ko­ri­sti gra­đa­ni­ma i dru­štvu u ce­li­ni. 

Za sto go­di­na, ve­ru­jem da će Sr­bi­ja bi­ti ja­ka, sta­bil­na de­mo­kra­ti­ja, otvo­re­na za ino­va­ci­je i go­sto­pri­mlji­va kao što je to da­nas. Na­dam se da će Dan­ci i dan­ske kom­pa­ni­je do­pri­ne­ti ovom raz­vo­ju. 

*Am­ba­sa­dor Kra­lje­vi­ne Dan­ske

Komentari1
77389
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Bosa S
Ono sto mi se ne svidja je da prisvajate jubileje i datume Kraljevine kad vam odgovara. Sa druge strane nipodastavate srpsku kraljevsku porodicu na sve nacine. Na nedavnoj svadbi imali ste evropske kraljevske svite u Beogradu i nikakav medijski znacaj niste im dali. Sve su to prilike da se stvore prijatelji i popravi budzet. Ova Srbija nema nista zajednicko sa Kraljevinom, zasto prisvajate jubileje koje niste zasluzili.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja