subota, 19.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:55
PORUKA ID PRISTALICAMA U ALBANIJI DA NAPADAJU ZA PRAZNIKE

Prazne pretnje ili realna opasnost od terorista

Službe treba da ispitaju istinitost poruka i da pojačaju aktivnosti tokom novogodišnjih i božićnih praznika, smatraju stručnjaci
Autor: Aleksandar Bojovićsreda, 06.12.2017. u 22:00
(Фото Пиксабеј)

„Imaš do­volj­no vre­me­na da na­ba­viš vo­zi­lo i pre­ga­ziš lju­de u ma­si ili da ku­piš nož i uda­riš na njih, ili da na­pu­niš pu­šku mu­ni­ci­jom. I ako tvo­ja du­ša ne mo­že da ih pri­hva­ti, uđi u nji­ho­vu gu­žvu i uz­vik­ni: ’Alah je naj­ve­ći!’”. Ovo je po­ru­ka ta­ko­zva­ne Islam­ske dr­ža­ve, ko­ja je pu­tem svo­jih ko­mu­ni­ka­ci­o­nih ka­na­la na­vod­no po­zva­la pri­sta­li­ce u Al­ba­ni­ji da or­ga­ni­zu­ju na­pa­de to­kom pred­sto­je­ćih bo­žić­nih i no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka, a pre­ne­li su je pri­štin­ski me­di­ji. 

Islam­ska dr­ža­va je 2018. pro­gla­si­la „kr­va­vom go­di­nom”, upr­kos vi­še­stru­kim po­ra­zi­ma u Ira­ku u Si­ri­ji. 

„Usa­mlje­nim vu­ko­vi­ma”, po­je­din­ci­ma za ko­je se u mno­gim slu­ča­je­vi­ma i ne zna da su pri­sta­li­ce ID jer de­lu­ju ne­za­vi­sno, ova te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ra­ni­je je po­ru­či­la da an­ga­žu­ju mi­gran­te i na­pad­nu Ko­lo­se­um u Ri­mu i Va­ti­kan. Ko­li­ko je ova buč­na pret­nja za­i­sta opa­sna, a ko­li­ko u njoj ima na­me­re da se pri­vu­če pa­žnja i upla­še lju­di? Sa­go­vor­ni­ci „Po­li­ti­ke”, struč­nja­ci za bez­bed­nost i an­ti­te­ro­ri­zam, sa­gla­sni su da bi slu­žbe tre­ba­lo da is­pi­ta­ju isti­ni­tost ove po­ru­ke, jer se iza sve­ga mo­žda kri­je pro­pa­gan­da. Ta­ko­đe, do­da­ju da bi na­še slu­žbe tre­ba­lo da po­ja­ča­ju svo­je ak­tiv­no­sti oko pred­sto­je­ćih no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka, upra­vo zbog opa­sno­sti od te­ro­ri­stič­kih na­pa­da. 

An­dre­ja Sa­vić, pr­vi di­rek­tor BIA, na­vo­di da ova po­ru­ka iza­zi­va pa­žnju, ali naj­bit­ni­je je usta­no­vi­ti da li je ona va­lid­na, od­no­sno da li je za­sno­va­na na pro­ve­re­nim či­nje­ni­ca­ma. 

„To je ključ­no pi­ta­nje, a na slu­žba­ma bez­bed­no­sti je da se usred­sre­de na utvr­đi­va­nje isti­ne. To mo­že bi­ti i pro­pa­gand­na flo­sku­la pri­pad­ni­ka tog eks­trem­nog kri­la Islam­ske dr­ža­ve, ko­ja je u iz­u­mi­ra­nju”, ka­že ovaj pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za di­plo­ma­ti­ju i bez­bed­nost. 

On do­da­je da, ka­da po­gle­da­mo sta­ti­sti­ke o na­ci­o­nal­noj struk­tu­ri rat­ni­ka, vi­di­mo da je nji­hov broj iz Al­ba­ni­je, Ko­so­va i Me­to­hi­je, pod­ruč­ja BiH, Ra­ške obla­sti do­sta vi­sok sra­zmer­no po­pu­la­ci­ji sta­nov­ni­štva. Oni pred­sta­vlja­ju pret­nju za naš re­gi­on, sma­tra Sa­vić. 

Na ra­ti­šta u Si­ri­ju i Irak oti­šlo je od 400 do 500 lju­di iz ju­žne srp­ske po­kra­ji­ne da se bo­ri na stra­ni ta­ko­zva­ne Islam­ske dr­ža­ve, po­ka­zu­ju po­da­ci vla­sti u Pri­šti­ni. Naj­vi­še ih je, ka­ko se pro­ce­nju­je, oti­šlo iz me­sta Ka­ča­nik u bli­zi­ni gra­ni­ce sa Ma­ke­do­ni­jom. Me­đu­tim, pro­ce­ne na­ših bez­bed­no­snih slu­žbi go­vo­re da je na Bli­skom is­to­ku du­plo vi­še ko­sov­skih Al­ba­na­ca sa oruž­jem u ru­ka­ma. Za raz­li­ku od ju­žne srp­ske po­kra­ji­ne, si­tu­a­ci­ja u cen­tral­noj Sr­bi­ji u ovom smi­slu je znat­no bo­lja: sa ovog pod­ruč­ja na stra­na ra­ti­šta oti­šlo je oko 50 lju­di. Oni ko­ji su se vra­ti­li pod stal­nom su lu­pom bez­bed­no­snih slu­žbi. 

„I u ta­la­si­ma mi­gra­ci­ja ko­ji su se do­go­di­li pro­te­klih go­di­na po­sto­je ri­zi­ci da su se me­đu mi­gran­te in­fil­tri­ra­li spa­va­či Islam­ske dr­ža­ve”, na­vo­di Sa­vić. 

Ge­ne­ral Mo­mir Sto­ja­no­vić, ne­ka­da­šnji di­rek­tor Voj­no­be­zbed­no­sne agen­ci­je (VBA), ka­že da te­ro­ri­sti du­bo­ko pro­mi­šlja­ju sva­ku svo­ju ak­ci­ju i ne ša­lju po­ru­ke tek ta­ko.

„Ono što je si­gur­no je­ste da pred ne­ke va­žne da­tu­me, kao što su no­vo­go­di­šnji pra­zni­ci, sva­ka ozbilj­na ze­mlja mo­ra da po­ja­ča me­re bez­bed­no­sti. No­si­o­ci eks­tre­mi­zma, po­go­to­vo islam­skog, u tim da­ni­ma ima­ju vi­še po­god­nih me­ta, po­put ve­li­kih sku­po­va, zna­čaj­nih sve­ča­no­sti, or­ga­ni­zo­va­nih do­če­ka na tr­go­vi­ma, gu­žvi u tr­žnim cen­tri­ma...”, ob­ja­šnja­va Sto­ja­no­vić. 

On sma­tra da u ve­zi sa te­ro­ri­zmom i me­di­ji tre­ba da po­ve­du ra­ču­na ko­je in­for­ma­ci­je pri­hva­ta­ju i ka­ko ih pre­no­se. 

„Pla­si­ra­njem ta­kvih te­za iz­nu­ru­ju se i oba­ve­štaj­no-bez­bed­no­sni si­ste­mi kon­kret­nih ze­ma­lja gde se ta­ko ne­što na­ja­vlju­je. U po­sled­nje vre­me mno­gi me­di­ji spe­ku­li­šu sa ra­znim te­ro­ri­stič­kim na­ja­va­ma u Sr­bi­ji, ko­je se, na sre­ću, ni­su ob­i­sti­ni­le. To mi li­či na pro­pa­gan­du sa ci­ljem da se ne­ka te­ma na­met­ne. Ne­će Islam­ska dr­ža­va ni­ka­da da na­ja­vlju­je ono što će ura­di­ti”, sma­tra Sto­ja­no­vić. 

U ve­zi sa ovom po­ru­kom i po­zi­vom na na­pa­de u Al­ba­ni­ji, naš sa­go­vor­nik za­klju­ču­je da ne­ko ima in­te­res da se po­ja­ča­ju me­re bez­bed­no­sti u Al­ba­ni­ji, pa on­da na ovaj na­čin to „uvi­ja u oblan­du da Islam­ska dr­ža­va ta­mo pla­ni­ra te­ro­ri­stič­ku ak­tiv­nost”. 

Pre­te­ća vi­deo-po­ru­ka ko­ja je pre oko dve go­di­ne us­ta­la­sa­la jav­nost bi­la je na­ja­va da će ceo za­pad­ni Bal­kan bi­ti u ru­ka­ma ID. Na ovom snim­ku vi­de­lo se ka­ko naj­pre Sr­bi­ja, a po­tom Hr­vat­ska, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, Cr­na Go­ra, Ma­ke­do­ni­ja, Al­ba­ni­ja i Ko­so­vo, ucr­ta­no kao za­seb­na dr­ža­va, bi­va­ju po­kri­ve­ni cr­nom bo­jom sa sim­bo­li­ma ka­li­fa­ta.


Komentari4
c2f3b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Ena
Pa vojska nije odbranila narod koji je finansira, 91, 99... Sad da verujemo da ċe ovaj put raditi to zbog čega postoje?
Baki
ID je "živela" na teritoriji Sirije zahvaljujući SAD, odnosno interesima SAD. I jedni i drugi bili su zadovoljni, SAD jer ih koristi, a ID jer su korišćeni bili zaštićeni. Valjda niko razuman u to ne sumnja. To nije jedini primer politike SAD. Zašto bi bilo nerealno to očekivati i na Balkanu, ako SAD nameravaju da "nešto urade". Osnovno je doznati da li to SAD nameravaju.
Nenad
Propaganda ili ne, dovoljno je da mlada izgubljena dusa poveruje u raj koji se obecava i napravi haos. Nema potrebe da ima bilo kakve kontakte sa ID i sl., mediji prenesu poruku a prazna glava odradi. Posle se ID javi kao organizator i prica se nastavlja...
Драган Пик-лoн
Илузорно је тражити чињенице у овом хаотичном свету.Главни магнет за ове ИД борце је "Бондсил" на Косову и Метохији.Ову реченицу можете тумацити како хоћете,но она ће бити све истинитија.Тачка!!!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja