sreda, 30.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 11.12.2017. u 08:00 O. Mi­la­no­vić

Begunac s više lica

Traže ga policije iz regiona, osuđivan je i sumnjičen za iznudu, otmicu i prevare, a nije isključeno da mu likvidacija Igora Mitrovića iz Bara nije prva
Место где је убијен Игор Мировић / Никола Јовановић (Фото МУП)

Ro­đen je kao Go­ran Aran­đe­lo­vić, ali je ime pro­me­nio u Želj­ko Ćo­sić. Po­sle bek­stva iz Ma­ke­do­ni­je 2005. go­di­ne, gde je osu­đen na vi­še­go­di­šnju ro­bi­ju zbog dvo­stru­kog ubi­stva pri­li­kom pljač­ke, po­stao je Kli­ment Isa­ko­vić. Na­kon to­ga pro­me­nio je sa­mo pre­zi­me i to u Jo­va­no­vić, a po­sled­nji iden­ti­tet mu je Ni­ko­la Jo­va­no­vić, če­sto ime i pre­zi­me u Sr­bi­ji. Dva od vi­še na­di­ma­ka su mu Će­la i Ko­pi­lan. Na­vod­no je ro­đen u Za­je­ča­ru ili oko­li­ni i ima iz­me­đu 50 i 55 go­di­na.

Za oso­bom o ko­joj je reč, srp­skim dr­ža­vlja­ni­nom Ni­ko­lom Jo­va­no­vi­ćem, ili već ka­kav po­sled­nji iden­ti­tet ima, ras­pi­sa­na je po­ter­ni­ca zbog sum­nje da je pre sko­ro pet me­se­ca ubio Igo­ra Mi­tro­vi­ća iz Ba­ra. Pre­ma po­sled­njim ope­ra­tiv­nim in­for­ma­ci­ja­ma po­li­ci­je na­la­zi se u Ne­mač­koj. A mo­žda vi­še i ne. U po­ter­ni­ci sto­ji da je opa­san, uvek na­o­ru­žan i spre­man da upo­tre­bi oruž­je.

Da se kri­je u Ne­mač­koj, po­tvr­đe­no je pod­go­rič­koj „Po­bje­di”, iz iz­vo­ra bli­skih is­tra­zi, ko­ji tvr­de da in­ten­ziv­no sa­ra­đu­ju sa ko­le­ga­ma iz Ne­mač­ke i dru­gih ze­ma­lja, i oče­ku­ju da će mu usko­ro bi­ti sta­vlje­ne li­si­ce. Za­je­ča­rac se te­re­ti da je 18. ju­la u bli­zi­ni žr­tvi­ne ku­će u re­gi­o­nu Ze­le­nog po­ja­sa, iz­me­đu Šu­ša­nja i Čr­va­nja, pri­šao vo­zi­lu „fi­jat“ i iz pi­što­lja ka­li­bra de­vet mi­li­me­ta­ra, za sa­da ne­po­zna­te mar­ke, is­pa­lio u Mi­tro­vi­ća vi­še pro­jek­ti­la.

Is­ko­ri­stio je pri­li­ku ka­da se Mi­tro­vić vo­zi­lom uklju­či­vao sa lo­kal­nog na ma­gi­stral­ni put u Šu­ša­nju i ka­da je nje­go­va su­pru­ga iza­šla iz vo­zi­la da ba­ci sme­će u kon­tej­ner. Usmr­tio ga je pred dvo­je ma­lo­let­ne de­ce, ko­ja su bi­la na zad­njem se­di­štu auto­mo­bi­la.

Jo­va­no­vić je iden­ti­fi­ko­van na osno­vu re­zul­ta­ta ve­šta­če­nja, iz­ja­va sve­do­ka, vi­deo-za­pi­sa, a ve­li­ki zna­čaj u is­tra­zi da­la je srp­ska po­li­ci­ja ka­da je ko­le­ga­ma iz Cr­ne Go­re do­sta­vi­la po­dat­ke o ovom vi­še­stru­kom po­vrat­ni­ku.

U do­si­jeu mu pi­še da je osu­đi­van i sum­nji­čen za iz­nu­du, ot­mi­cu i pre­va­ru, a ka­ko su ra­ni­je sa­op­šti­li iz cr­no­gor­ske po­li­ci­je, ni­je is­klju­če­no da mu li­kvi­da­ci­ja Mi­tro­vi­ća ni­je pr­va.

Is­tra­ži­te­lji su utvr­di­li da je Jo­va­no­vić pre ubi­stva Mi­tro­vi­ća bo­ra­vio u Ba­ru pet me­se­ci, od fe­bru­a­ra do 18. ju­la. Pre­ci­zno je iz­u­čio kre­ta­nje žr­tve i nje­go­ve na­vi­ke i če­kao po­go­dan tre­nu­tak za eg­ze­ku­ci­ju. Dan po­sle ubi­stva uze­ti su snim­ci sa vi­deo-nad­zo­ra i ve­šta­če­njem je utvr­đe­no da je oso­ba sa fo­to­gra­fi­je po­či­ni­lac ovog zlo­či­na. Ta­da je Jo­va­no­vić već bio van gra­ni­ca Cr­ne Go­re.

Cr­no­gor­ski is­tra­ži­te­lji su još na po­čet­ku is­tra­ge ko­le­ga­ma iz Sr­bi­je, a i još pet ze­ma­lja, pro­sle­di­li fo­to­gra­fi­ju Jo­va­no­vi­ća.

Utvr­đe­no je da je Jo­va­no­vić u Cr­nu Go­ru do­šao s ci­ljem da ubi­je Mi­tro­vi­ća, s pla­nom raz­ra­đe­nim do naj­sit­ni­jeg de­ta­lja. Mo­tiv li­kvi­da­ci­je, ka­ko je ne­zva­nič­no sa­op­šte­no, le­ži u raz­ra­ču­na­va­nji­ma zbog ile­gal­nih po­slo­va ve­za­nih za tr­go­vi­nu nar­ko­ti­ci­ma.

Pra­vo­sna­žnom pre­su­dom u Sr­bi­ji, Jo­va­no­vić je osu­đen na 13 i po go­di­na ko­je je od­le­žao do 1997. go­di­ne. Na­kon to­ga za kri­vič­no de­lo ot­mi­ca osu­đen je na osam go­di­na i 2015. go­di­ne je iza­šao iz za­tvo­ra. Na osno­vu in­for­ma­ci­ja ko­je ima po­li­ci­ja, srp­ske vla­sti po­tra­žu­ju Jo­va­no­vi­ća ka­ko bi pro­ve­ri­li da li je po­či­nio ne­ka ubi­stva na te­ri­to­ri­ji na­še ze­mlje.

Pre sko­ro de­set go­di­na hap­šen je po­sle ot­mi­ce de­voj­ke, a po­li­ci­ji je u is­tra­zi po­mo­gla nje­go­va go­vor­na ma­na, to što ne zna da iz­go­vo­ri slo­vo „r“. Jo­va­no­vić je zbog ot­mi­ce mla­de Bo­ran­ke osu­đen na osam go­di­na za­tvo­ra. Iz za­tvo­ra je iza­šao 2015. go­di­ne i pre­ma ope­ra­tiv­nim sa­zna­nji­ma po­li­ci­je, na­sta­vio je sa kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma, ko­ji­ma se ina­če ba­vio od pu­no­let­stva.

Po­sle su­đe­nja za ot­mi­cu Bo­ran­ke, me­di­ji su ob­ja­vi­li da je pre­ko bra­ni­o­ca za­pre­tio sut­ki­nji ko­ja je vo­di­la slu­čaj da će joj „una­ka­zi­ti li­ce i po­lo­mi­ti no­ge, uko­li­ko ga ne pu­sti iz pri­tvo­ra”.

Komentari0
82199
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja