petak, 28.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:16

Otrov je vrebao i iz gumene obuće

Opasnih hemikalija ima u tekstilu, elektronskoj i sportskoj opremi, igračkama, nameštaju... – Pojedine izazivaju sterilitet, gojaznost, dijabetes, rak
Autor: Slavica Stuparušićnedelja, 24.12.2017. u 22:00
Компанија „Тигар” у Пироту – пример добре праксе (Фото Танјуг - Оксана Тоскић)

Gu­me­ne či­zme ko­je se pro­iz­vo­de kod nas do­sko­ra su sa­dr­ža­le i fta­la­te, ko­ji pla­sti­ci po­ve­ća­va­ju ela­stič­nost, ali ko­ji iza­zi­va­ju za­bri­nu­tost zbog ozbilj­nih po­sle­di­ca po ljud­sko zdra­vlje i ži­vot­nu sre­di­nu. Od sko­ro je ova ne­po­želj­na he­mi­ka­li­ja u pro­iz­vod­nji či­za­ma za­me­nje­na bez­bed­nom. Sve vi­še kom­pa­ni­ja u sve­tu i kod nas pre­po­zna­je no­ve zah­te­ve tr­ži­šta i neo­p­hod­nost da in­ve­sti­ra­ju u „eko­no­mi­ju bu­duć­no­sti”.

Opa­sne he­mi­ka­li­je nas okru­žu­ju, ima ih u tek­sti­lu, elek­tron­skoj i sport­skoj opre­mi, igrač­ka­ma, na­me­šta­ju... Po­je­di­ne uti­ču na ste­ri­li­tet kod že­na, mu­šku plod­nost, go­ja­znost, di­ja­be­tes, na­sta­nak ra­ka, ne­ke se te­ško raz­la­žu, na­ku­plja­ju u ži­vim or­ga­ni­zmi­ma, pa i u ljud­skom te­lu. Za­to im je po­sve­će­na iz­u­zet­na pa­žnja i u EU i u na­ci­o­nal­nim pro­pi­si­ma sa ci­ljem da se obez­be­di ade­kvat­na kon­tro­la ri­zi­ka pri­li­kom nji­ho­vog ko­ri­šće­nja i pod­stak­ne uvo­đe­nje bez­bed­ni­jih al­ter­na­ti­va.

Oba­ve­za auto­ri­za­ci­je od­no­sno iz­da­va­nja do­zvo­le za sta­vlja­nje na tr­ži­šte i ko­ri­šće­nje sup­stan­ci ko­je iza­zi­va­ju za­bri­nu­tost (Sub­stan­ces of Very High Con­cern – SVHC) je u EU cen­tra­li­zo­va­na. Do­zvo­le iz­da­je Evrop­ska agen­ci­ja za he­mi­ka­li­je za pro­iz­vo­đa­če, uvo­zni­ke i da­lje ko­ri­sni­ke ko­ji se na­la­ze u svim dr­ža­va­ma EU. Po­stu­pak auto­ri­za­ci­je se pri­me­nju­je za 43 sup­stan­ce. Taj spi­sak se u do­ma­će za­ko­no­dav­stvo pre­u­zi­ma kroz Li­stu SVHC ko­ja tre­nut­no sa­dr­ži 31 sup­stan­cu, s ob­zi­rom na to da je usvo­je­na 2016. go­di­ne i ni­je ove go­di­ne ažu­ri­ra­na.

U pro­pi­si­ma u Sr­bi­ji ne po­sto­ji oba­ve­za auto­ri­za­ci­je od­no­sno iz­da­va­nja do­zvo­le za sta­vlja­nje na tr­ži­šte i ko­ri­šće­nje sup­stan­ci ko­je iza­zi­va­ju za­bri­nu­tost, ali su Za­ko­nom o he­mi­ka­li­ja­ma utvr­đe­ne od­re­đe­ne oba­ve­ze u po­gle­du upi­sa SVHC u Re­gi­star he­mi­ka­li­ja sa ci­ljem da se obez­be­di kon­tro­la ri­zi­ka i pod­stak­ne za­me­na bez­bed­ni­jim al­ter­na­ti­va­ma.

Ove spe­ci­fič­ne oba­ve­ze se pri­me­nju­ju od pro­šle go­di­ne. Nji­ho­vi efek­ti, kao što je is­ti­ski­va­nje sa tr­ži­šta opa­snih sup­stan­ci sve do pot­pu­nog pre­stan­ka nji­ho­vog ko­ri­šće­nja, mo­gu se oče­ki­va­ti u na­red­nom pe­ri­o­du. To­me tre­ba do­da­ti i pri­ti­sak od stra­ne ci­vil­nog sek­to­ra i po­tro­ša­ča ko­ji zah­te­va­ju bez­bed­ni­je pro­iz­vo­de na tr­ži­štu.

Na srp­skoj Li­sti kan­di­da­ta je 168 sup­stan­ci ko­je iza­zi­va­ju za­bri­nu­tost, dok se na Li­sti kan­di­da­ta za auto­ri­za­ci­ju Evrop­ske uni­je na­la­ze 174 sup­stan­ce. Ono što ohra­bru­je je­ste da se sve vi­še pri­bli­ža­va­mo stro­gim evrop­skim re­gu­la­ti­va­ma.

– Do­no­še­nje no­ve li­ste sup­stan­ci kan­di­da­ta pla­ni­ra­no je za dru­gi kvar­tal 2018. go­di­ne, či­me će se po­sti­ći pot­pu­no usa­gla­ša­va­nje sa Li­stom u EU – na­ja­vlju­ju u Mi­ni­star­stvu za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne.

Ka­da je re­če o bez­bed­ni­jim al­ter­na­ti­va­ma Ja­smin­ka Ran­đe­lo­vić, pro­gram­ski ko­or­di­na­tor Al­ter­na­ti­ve za bez­bed­ni­je he­mi­ka­li­je (AL­Hem), ka­že da po­sto­ji ba­za po­da­ta­ka u ko­joj se na­la­zi oko 370 pri­me­ra uspe­šno spro­ve­de­nih za­me­na u prak­si, od če­ga je 61 pri­mer pre­ve­den na srp­ski je­zik.

– Pri­stup ovoj ba­zi je do­stu­pan na na­šem saj­tu svi­ma, pr­ven­stve­no je na­me­njen in­du­stri­ji, i to bez na­kna­de. Je­dan od do­brih pri­me­ra iz prak­se u Sr­bi­ji je za­me­na opa­sne he­mi­ka­li­je di­bu­til-fta­lat ko­ji se ko­ri­stio u pro­iz­vod­nji gu­me­ne obu­će u kom­pa­ni­ji „Ti­gar” bez­bed­ni­jom al­ter­na­ti­vom – di­ok­til-se­ba­ka­tom.

Dru­gi pri­mer je za­me­na opa­snih fta­la­ta ko­ji su se ko­ri­sti­li u ni­tro­pre­ma­zi­ma bez­bed­ni­jom al­ter­na­ti­vom – di­ok­til adi­pa­ti­ma, kao i za­me­na opa­snih pig­me­na­ta (olov­ni sul­fo­hro­ma­ti i mo­lib­da­ti) or­gan­skim pig­men­ti­ma (kom­pa­ni­ja „He­li­os”) – na­vo­di na­ša sa­go­vor­ni­ca i do­da­je da AL­Hem ra­di na in­for­mi­sa­nju i edu­ka­ci­ji uče­sni­ka u lan­cu snab­de­va­nja (pro­iz­vo­đa­ča, di­stri­bu­te­ra, tr­go­va­ca he­mi­ka­li­ja, kao i pro­iz­vo­da ko­ji mo­gu sa­dr­ža­va­ti opa­sne he­mi­ka­li­je) ka­ko da u svom do­me­nu de­lo­va­nja do­pri­ne­su eli­mi­na­ci­ji naj­o­pa­sni­jih he­mi­ka­li­ja sa tr­ži­šta Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. 

Ne­dav­no je spro­ve­de­na an­ke­ta o to­me ko­li­ko su gra­đa­ni Sr­bi­je in­for­mi­sa­ni o po­sto­ja­nju pra­va da kao po­tro­ša­či za­tra­že in­for­ma­ci­ju o pri­su­stvu opa­snih he­mi­ka­li­ja u pro­iz­vo­di­ma za op­štu na­me­nu. Re­zul­ta­ti su, po re­či­ma Ja­smin­ke Ran­đe­lo­vić, po­ka­za­li da je 29 od­sto gra­đa­na upo­zna­to sa na­ve­de­nim pra­vom, ali da je to pra­vo sa­mo dva od­sto is­ko­ri­sti­lo u prak­si. Da­kle, po­sto­ji ve­li­ka po­tre­ba za in­for­mi­sa­njem i edu­ka­ci­jom gra­đa­na.


Komentari2
52fd0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Nemanja Nedeljkovic
Sad su provalili to i uklanjaju iz proizvodnje, a do sada 30 godina što se proizvodilo i trovalo, to nema veze.... 90% proizvoda će nakon godina upotrebe i revizije biti zamenjeno nečim što "nije" štetno, dok se i to ne proglasi štetnim. Čini mi se da u svemu tome ima mnogo politike, kao i u ostalim stvarima gde joj nije mesto!
rade
Iz cega sve ne vreba otrov koji nam je donela tehnologija,iz hrane,vode,vazduha,odece,obuce,lekova.I svi trcimo za napretkom koji nije u svemu ispred nekadasnjeg zivota a nije ni nas izum vec stranih kompanija.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja