subota, 19.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 27.12.2017. u 12:29 Aleksandra Petrović

Traži se sigurna kuća za nasilnike

Psihičko nasilje je nemoguće dokazati, a nasilnici nemaju kuda da odu kada se odredi hitna mera iseljenja iz stana
(Фото Пиксабеј)

Dr­žav­ni or­ga­ni su ne­moć­ni ka­da tre­ba do­ka­za­ti psi­hič­ko na­si­lje kao je­dan od ob­li­ka po­ro­dič­nog na­si­lja, re­kli su kri­vi­ča­ri na Ko­pa­o­nič­koj ško­li pri­rod­nog pra­va. 

– To­kom po­sled­nja tri me­se­ca ima­li smo tri slu­ča­ja pri­ja­vlje­nog psi­hič­kog na­si­lja u po­ro­di­ca­ma gde su part­ne­ri iz vi­so­kih na­uč­nih kru­go­va. Fi­zič­ko, sek­su­al­no i eko­nom­sko na­si­lje u po­ro­di­ci je mno­go lak­še do­ka­za­ti, ali is­tra­žni or­ga­ni do­la­ze u si­tu­a­ci­ju da kri­vič­ne pri­ja­ve za psi­hič­ko na­si­lje ne mo­gu da op­sta­nu jer je ovaj vid po­ro­dič­nog na­si­lja naj­te­ži za do­ka­zi­va­nje, na­ro­či­to ka­da je reč o jav­nim lič­no­sti­ma – re­kao je dr Želj­ko Ni­kač, pro­fe­sor na Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­skoj aka­de­mi­ji (KPA).  

Pri­vat­ni pro­ble­mi su po­sta­li jav­ni pri­me­nom Za­ko­na o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci, a u pe­ri­o­du od nje­go­vog usva­ja­nja kra­jem 2016. go­di­ne do po­čet­ka pri­me­ne 1. ju­na ove go­di­ne, do­šlo je im­po­zant­nog ra­sta i eska­la­ci­je po­ro­dič­nog na­si­lja, re­če­no je na ka­te­dri „Pra­vo na ži­vot”, ko­ja sva­kog de­cem­bra oku­plja kri­vi­ča­re na Ko­pa­o­nič­koj ško­li pri­rod­nog pra­va. 

– Pro­blem je u to­me što na­ša dr­ža­va ne­ma moć da pru­ži eko­nom­sku si­gur­nost žr­tva­ma na­si­lja, u pr­vom re­du maj­ka­ma i de­ci. Že­ne ne­ma­ju eko­nom­sku slo­bo­du i si­gur­nost, jer u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va ne­ma­ju si­gu­ran po­sao, pla­tu i stan – re­kao je Ni­kač.

Pro­fe­sor je pod­se­tio da je Kri­mi­na­li­stič­ko-po­li­cij­ska aka­de­mi­ja or­ga­ni­zo­va­la obu­ku za po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke ko­ji pri­me­nju­ju Za­kon o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci, dok je Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja spro­ve­la obu­ku su­di­ja i tu­ži­la­ca, ali je na­gla­sio: „Ako ne­ma­mo eko­nom­sku po­dr­šku za žr­tve – dža­ba smo kre­či­li.” 

Po­li­ci­ja se su­o­ča­va sa ve­li­kim bro­jem la­žnih pri­ja­va jer mno­gi gra­đa­ni zlo­u­po­tre­blja­va­ju za­kon.

Ta­ko se do­go­di­lo da je jed­na sta­ri­ja že­na pri­ja­vi­la mu­ža za na­si­lje, a is­po­sta­vi­lo se da je reč o čo­ve­ku ko­ji je ne­po­kre­tan. Za­be­le­žen je i slu­čaj že­ne ko­ja se ža­li­la da muž „ni­je hteo da je vo­di na mo­re”. Po­li­ci­ji se ja­vi­la i jed­na ba­ka ko­ja je na di­je­tet­skom re­ži­mu is­hra­ne zbog pre­ko­mer­ne te­ži­ne, pa je pri­ja­vi­la de­cu i unu­ke ka­ko joj za­bra­nju­ju da je­de ma­snu hra­nu i slat­ki­še.

– Ka­da lju­di vi­de da se to­me po­kla­nja ve­li­ka pa­žnja, on­da mno­gi po­ku­ša­va­ju tu pa­žnju i da zlo­u­po­tre­be. Po­sto­ji i kri­vič­no de­lo la­žnog pri­ja­vlji­va­nja, ali je ma­lo pri­ja­va. Ka­da bi ih bi­lo vi­še, on­da bi mno­gi do­bro raz­mi­sli­li da li bi la­ko la­žno pri­ja­vi­li na­si­lje – re­kao je dr Đor­đe Đor­đe­vić, pro­fe­sor kri­vič­nog pra­va na KPA. 

Dr Bra­ni­slav Si­mo­no­vić, pro­fe­sor Prav­nog fa­kul­te­ta u Kra­gu­jev­cu, is­ta­kao je da je Za­kon o spre­ča­va­nju na­si­lja u po­ro­di­ci do­net „u sta­nju mo­ral­ne pa­ni­ke”. U go­to­vo 90 od­sto slu­ča­je­va na­sil­ni­ci­ma su od­re­đe­ne hit­ne me­re ise­lje­nja iz sta­na i za­bra­ne pri­la­ska i kon­tak­ta sa žr­tvom.

– Za­ko­nom su pred­vi­đe­ne hit­ne me­re, me­đu ko­ji­ma je i me­ra ise­lje­nja na­sil­ni­ka iz sta­na, ali za­kon ni­je pred­vi­deo gde će da idu ti lju­di ka­da iza­đu iz sta­na. Ima­ju pra­vo sa­mo da po­ne­su nu­žne stva­ri. Za­to je neo­p­hod­no na­pra­vi­ti i si­gur­ne ku­će za na­sil­ni­ke. Oni ne­ma­ju gde da idu. U Le­skov­cu se čo­vek obe­sio jer ni­je imao gde da ode iz ku­će. Ni­ko ni­je raz­mi­šljao o to­me da je i na­sil­nik žr­tva svo­je po­ro­di­ce u ko­joj je od­ra­stao, u ko­joj je na­si­lje bi­lo uobi­ča­je­ni na­čin po­na­ša­nja, a sa­da ta­kvi lju­di po­sta­ju i žr­tve za­ko­na do­ne­tog u mo­ral­noj pa­ni­ci – re­kao je pro­fe­sor Si­mo­no­vić. 

Pro­fe­so­ri su uka­za­li da je na po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke sta­vlje­na ve­li­ka od­go­vor­nost ka­da im je da­to u nad­le­žnost da na li­cu me­sta po­pu­nja­va­ju for­mu­lar o pro­ce­ni ri­zi­ka. 

– Da­to je obič­nom po­li­caj­cu da vr­ši pro­ce­nu ri­zi­ka i on se pla­ši da ne do­ne­se po­gre­šnu od­lu­ku, ko­ja mo­že da do­ve­de do još ve­ćeg na­si­lja. Po­li­caj­cu je dat vruć krom­pir u ru­ke jer je nje­mu te­ško da na li­cu me­sta pro­ce­ni si­tu­a­ci­ju. On tre­ba sa svo­jim skrom­nim zna­njem da po­pu­ni pa­pir ko­ji se zo­ve „pro­ce­na ri­zi­ka”, da u nje­ga une­se po­dat­ke o to­me da li pri­ja­vlje­ni pi­je, da li je ra­ni­je bio na­si­lan, da li je zdrav ili bo­le­stan – re­kli su pro­fe­so­ri Đor­đe­vić i Ni­kač. 

Sma­tra­ju da po­li­caj­ci i tu­ži­o­ci ne mo­gu do­bro da pro­ce­ne psi­hič­ko i du­šev­no sta­nje pri­ja­vlje­nih, ali da je mno­gim na­sil­ni­ci­ma neo­p­hod­na upra­vo psi­ho­lo­ška i so­ci­jal­na po­moć, a to pod­ra­zu­me­va od­re­đe­ni tret­man, ko­ji bi pred­sta­vljao pra­vu i su­štin­sku pre­ven­ci­ju na­si­lja. 

I su­do­vi su se na­šli u ču­du, re­kle su su­di­je na Ko­pa­o­ni­ku. 

– Isti taj vruć krom­pir je do­ba­čen su­du. Is­po­sta­vi­lo se da je ve­li­ki broj slu­ča­je­va u ko­ji­ma su že­ne iz­mi­sli­le si­tu­a­ci­ju na­si­lja. Do­bi­li smo za­kon ko­ji je za­mi­šljen ta­ko da tre­ba da spre­či na­si­lje, ali ga su­štin­ski ne spre­ča­va – re­kla je su­di­ja Sve­tla­na La­za­re­vić iz Vi­šeg su­da u Pan­če­vu.

Pred­sed­ni­ca ovog su­da Stan­ka Si­mo­no­vić uka­za­la je da ne po­sto­ji do­volj­no do­bra sin­hro­ni­za­ci­ja iz­me­đu po­li­ci­je, tu­ži­la­štva i su­da, ko­ji tre­ba da bu­du na istom za­dat­ku. Na­si­lje se pri­ja­vlju­je iz po­ro­di­ca ko­je uop­šte ni­su evi­den­ti­ra­ne kao pro­ble­ma­tič­ne u cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad.

Mi­ni­star­stvo prav­de sa­op­šti­lo je pro­šle ne­de­lje da je to­kom pr­vih šest me­se­ci pri­me­ne za­ko­na raz­ma­tra­no vi­še od 20.000 pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va na­si­lja u po­ro­di­ci. Od­re­đe­no je vi­še od 7.000 hit­nih me­ra pro­tiv na­sil­ni­ka i ura­đe­no je vi­še od 4.000 in­di­vi­du­al­nih pla­no­va za­šti­te žr­ta­va.

Komentari1
e138c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dr. Jordan, Psihijatar
Kako se sigurno radi o umno poremecenim osobama, treba potraziti najblize psihijatrijske bolnice. To bi bilo najbolje resenje.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja