nedelja, 16.12.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:04
ISTRAŽIVANjE „POLITIKE” I AGENCIJE „FAKTOR PLUS”

Godina političkih bitaka

Građani su u priličnoj konfuziji, ne znaju dovoljno ili ne znaju šta da misle o problemu Kosova i Metohije
Autor: Biljana Bakovićutorak, 02.01.2018. u 22:00

Kao ne­ko­li­ko po­sled­njih go­di­na, i sa­da na pre­la­zu iz 2017. u 2018, glav­na po­li­tič­ka te­ma su – iz­bo­ri. Gla­sa­nje za grad Be­o­grad, iz­ve­sno, sle­di naj­ka­sni­je u mar­tu, a nji­hov „sud­bin­ski” ili ma­kar ve­li­ki sim­bo­lič­ki zna­čaj na­di­la­zi či­nje­ni­cu da je reč „sa­mo” o lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. I ma­da ni­je ne­mo­gu­će da u isto vre­me ipak bu­du or­ga­ni­zo­va­ni i no­vi van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri, oni su za sa­da u dru­gom pla­nu, jer je „bit­ka za Be­o­grad” već do­volj­no in­te­re­sant­na.

Po tra­di­ci­o­nal­nom no­vo­go­di­šnjem is­tra­ži­va­nju „Po­li­ti­ke” i agen­ci­je „Fak­tor plus”, opo­zi­ci­o­na­ri su na ni­vou glav­nog gra­da u znat­no bo­ljem po­lo­ža­ju ne­go na re­pu­blič­kom ni­vou, a na­pred­njač­ka li­sta sto­ji ne­što lo­ši­je. Ipak, uz mo­guć­nost da so­ci­ja­li­sti i ra­di­ka­li, po re­cep­tu iz Mi­o­ni­ce, za­jed­no na­stu­pe na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma, SNS bi sa nji­ma imao prak­tič­no osi­gu­ra­nu skup­štin­sku ve­ći­nu. Reč je, na­rav­no, ka­ko is­ti­če di­rek­tor agen­ci­je „Fak­tor plus” Vla­di­mir Pe­jić, o mo­gu­ćim iz­bor­nim li­sta­ma, pa su i do­bi­je­ni re­zul­ta­ti sa­mo in­di­ka­ci­ja sta­nja, a ne ne­ka pre­ci­zna pro­jek­ci­ja.

Na­ša no­vo­go­di­šnja an­ke­ta, spro­ve­de­na na uzor­ku od 1.200 is­pi­ta­ni­ka u pe­ri­o­du od 15. do 25. de­cem­bra, po­ka­zu­je da 42 od­sto gra­đa­na ni­je za no­ve par­la­men­tar­ne iz­bo­re (28 od­sto je­ste za njih), ali i da ni­su si­gur­ni ko­li­ki će bi­ti vek vla­de Ane Br­na­bić.

 

 „Ne­ko je ne­za­do­vo­ljan ra­dom vla­de, ne­ko oče­ku­je re­kon­struk­ci­ju, ne­ko da će Alek­san­dar Vu­čić ras­pi­sa­ti iz­bo­re... Vla­da po ovim re­zul­ta­ti­ma ne de­lu­je sta­bil­no, ali to ne zna­či da ne­ma ve­ći­nu ili da je ne­ko spre­man da je ru­ši. Jed­no­stav­no, gra­đa­ni iz raz­li­či­tih raz­lo­ga ve­ru­ju da ne­će iz­gu­ra­ti baš ceo man­dat, a i mo­je mi­šlje­nje se po­kla­pa sa nji­ho­vim”, ka­že Pe­jić. Po­je­di­nač­ne oce­ne za čla­no­ve vla­de su do­sta ujed­na­če­ne i ni­ko se ne iz­dva­ja, osim do­ne­kle pre­mi­jer­ka Br­na­bić – 3,1 je nje­na pro­seč­na oce­na. 

Is­ti­ca­nju Ane Brnabić u ovom po­gle­du ve­ro­vat­no je do­pri­ne­la i sa­ma funk­ci­ja na ko­joj se na­la­zi, jer je kao mi­ni­star ra­ni­je bi­la u ni­vou osta­lih ko­le­ga, dok je, opet, po mi­šlje­nju Vla­di­mi­ra Pe­ji­ća, pred­sed­nik Vu­čić svo­jom lič­no­šću za­ra­dio bo­lju oce­nu za funk­ci­ju ko­ju oba­vlja. Sa pro­seč­nom oce­nom 4,1, ka­kvu je obič­no imao i kao pre­mi­jer, od­sko­čio je u od­no­su na oce­nu ko­ju je to­kom svog man­da­ta do­bi­jao pret­hod­ni pred­sed­nik To­mi­slav Ni­ko­lić, a ko­ja je, po na­šim is­tra­ži­va­nji­ma, obič­no bi­la slič­na ovoj – 2,5, ko­jom su ga is­pi­ta­ni­ci oce­ni­li za pe­to­go­di­šnji rad.

Ni­ko­lić sva­ka­ko ni­je imao Vu­či­ćev ni­vo po­pu­lar­no­sti, pa ni­je ni ta­ko iz­ne­na­đu­ju­će što ga ove go­di­ne ne­ma na li­sti po­li­ti­ča­ra ko­ji su osta­vi­li naj­ja­či po­zi­ti­van uti­sak, iako je pre­dao du­žnost na­sled­ni­ku pre ma­nje od po­la go­di­ne. „De­si­lo mu se slič­no što i Bo­ri­su Ta­di­ću kad je si­šao s vla­sti”, pri­me­ću­je di­rek­tor „Fak­to­ra plus”, ob­ja­šnja­va­ju­ći da se po­zi­ci­ja na ova­kvim li­sta­ma sti­če u skla­du sa onim šta po­li­ti­ča­ri ra­de, ko­li­ko se po­ja­vlju­ju u me­di­ji­ma, šta pri­ča­ju i ka­ko pro­la­ze na iz­bo­ri­ma. Uvek se tu na­đu (i na po­zi­tiv­noj i na ne­ga­tiv­noj li­sti) i ne­ki „se­zon­ski po­li­ti­ča­ri”, ko­ji ble­snu pa se uga­se, a da li će se to de­si­ti i sa oni­ma ko­ji se sa­da pr­vi put po­ja­vlju­ju – za­vi­si naj­vi­še od njih sa­mih.

„Ka­da je reč o lič­no­sti­ma na ne­ga­tiv­noj li­sti, osim ako se na njoj ni­su na­šli zbog ne­kog skan­da­la, to sa­mo po se­bi ne mo­ra da bu­de ne­što lo­še. To če­sto zna­či da ti lju­di pro­sto iza­zi­va­ju pa­žnju, zna­či da ne­što ra­de i da ima­ju re­ak­ci­ju sa su­prot­ne stra­ne, a ne­ka­da i u okvi­ru iste stran­ke”, ob­ja­šnja­va Pe­jić.

Pi­ta­nja o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji po­ka­za­la su da su gra­đa­ni u pri­lič­noj kon­fu­zi­ji, da ne zna­ju do­volj­no ili ne zna­ju šta da mi­sle o ključ­nom dr­žav­nom i po­li­tič­kom pro­ble­mu. „Mi­slim da u sko­ri­je vre­me ne­će ni zna­ti. Čak ne­ma­ju ni od­re­đen stav šta bi tre­ba­lo da bu­de pra­vo re­še­nje. Či­tav niz ovih pi­ta­nja po­ka­zu­je jed­nu po­de­lje­nost i zbu­nje­nost i po­pri­lič­no ve­li­ki broj lju­di ko­ji ’ne zna’ ili ’ne­ma stav’. Od­luč­ni su sa­mo u to­me da se ne pre­đe cr­ve­na li­ni­ja – da Ko­so­vo ne tre­ba da bu­de ne­za­vi­sno i da Sr­bi na KiM ne sme­ju da bu­du ugro­že­ni. Sve osta­lo je po­pri­lič­no ne­ja­sno, a to je i lo­gič­no, jer mi se či­ni da ni po­li­ti­ča­ri­ma ni­je ja­sno”, oce­nju­je on.

Set pi­ta­nja o dru­goj ve­li­koj te­mi – evro­in­te­gra­ci­ja­ma, go­vo­ri da su gra­đa­ni po­sta­li pe­si­mi­stič­ni­ji ka­da je reč o br­zi­ni i mo­guć­no­sti učla­nje­nja Sr­bi­je u EU. U na­šem no­vo­go­di­šnjem is­tra­ži­va­nju pre dve go­di­ne (2015/16), tek 14 od­sto is­pi­ta­ni­ka je od­go­vo­ri­lo da ni­ka­da ne­će­mo ući u Evrop­sku uni­ju, a sa­da ta­ko mi­sli njih 30 od­sto. Sa 30 na 36 od­sto po­ras­tao je i broj onih ko­ji mi­sle da bi Sr­bi­ja mo­gla da uđe u EU tek po­sle 2024. go­di­ne. „Ne­ki mi­sle da ne­će­mo ući jer ne mo­že­mo is­pu­ni­ti uslo­ve, ne­ki da nas EU sva­ka­ko ne­će, a ne­ki da sa­ma EU ne­će op­sta­ti”, is­ti­če Vla­di­mir Pe­jić, za­klju­ču­ju­ći da je put Sr­bi­je ka EU ne­si­gu­ran, ne­iz­ve­stan i spor.


Komentari34
d146e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aleksandar Mihailovic
Vanredni parlamentarni izbori su glupost, podaci namešteni učešćem u istraživanju samo ovisnika o rijalitije izborne. Ako se vlast opredeli za te izbore priznaje da je nesposobna, neefikasna, amaterska i pogrešno izabrana i može samo da odstupi sa političke scene Srbije za sva vremena ili da isključivo iz svojih džepova plaća te rijalitije, ni u snu, što bi bilo krivično delo pljačke, iz budžeta. Bezdušno je otimati deci od lečenja, prepuštati ih SMS porukama, sprovoditi teror nad penzionerima i praktično ih direktno ubijati zbog toga, u bolnicama bez ako sam ne doneseš određeni materijal ne možeš ni biti operisan, a rasipati pare za bilbordisanja, poziranja, koketiranja, šminkeraj i pričanje bajki. Sama potreba da se ide na vanredne bilo koje izbore znači neuspeh onih koji su prethodno izabrani. Ali, u nedefinisanom sistemu i državi u kojoj se nema dugoročna strategija opštedruštvenog razvoja sve je moguće, sa svakom vlašću počinje istorija, jedino zajedničko je utaja završnih računa.
Ilic Momcilo
Pre svega,zelim svima nama srecnu novu godinu.A srecna ce biti,samo ako se dozovemo pamati i prihvatimo osnove domaceg vaspitanja,da prestanu svadje,vredjana,lopovluci i prevare vidjenih ljudi,bilo da su sada na prvom ili su bili tu a sada su na nekom od drugih mesta.Zelim nam da veze sa stranim obavestajnim sluzbama prestanu i da se sve svede na otvorenu i iskrenu politiku,ili da se druge neopozivo odreknemo.Zelim nam da shvatimo da je novac,narocito onaj dobijen za usluge prava i jeziva prokletinja.Zelim nam da svi koji vide,nije mi jasno kako i odakle,"jedinstvenu" Srbiju iz davne proslosti i da prekinemo sa traganjem za svojom i stvaranjem nove plave krvi.Zelim nam da shvatimo da smo svi od istih krvi iz mesa i da se naucnici ujedine u brisanju razlike cak i u tome.Zelim nam da prestanemo da izmisljamo istoriju,iako smo procitala cak dve i li tri knjige. Bio ja u pravu ili ne dok ne stanemo sa nejedinstvom,nema nam spasa,samo ostaje da verujemo,a navikli smo, u skroz lazne istine.
banco
Nikako! Dajte naprednjaci, udavićete više ovaj narod siromašni i nazaposleni sa vašim sigurnim i kapilarnim glasovima. Više nam je muka od vašeg cirkusa!
Меха
Година борбе за душе грађана гласача, овде је увек та година, још кад би се властелини политичко-бирокрадског клера умилостивили да уведу годину борбе за бољи живот грађана или годину борбе против отимања грађанима или година борбе против корупције јелкама...... ееее то би било нешто.
Dalibor
Где је ДСС овде и зашто се занемарује у овим истраживањима?

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja