nedelja, 18.08.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:59

Fejsbuk i Tviter određuju šta je istina a šta govor mržnje

Nemački desničari i novinarske organizacije kritikuju zakon koji je društvenim mrežama prepustio borbu protiv lažnih vesti i poziva na nasilje
Autor: Nenad Radičevićsreda, 03.01.2018. u 22:00
Профитним компанијама, попут оне коју води Марк Закерберг, поверено да одлучују шта је за цензуру (Фото Википедија/CC BY 3.0)

Od na­šeg do­pi­sni­ka
Frank­furt, Haj­del­berg – S pr­vim da­nom 2018. u Ne­mač­koj je na sna­gu stu­pio za­kon o re­gu­li­sa­nju go­vo­ra mr­žnje i la­žnih ve­sti na dru­štve­nim mre­ža­ma, a na nje­go­vim sla­bo­sti­ma na­sto­je da po­li­tič­ki pro­fi­ti­ra­ju de­sni­ča­ri iz Al­ter­na­ti­ve za Ne­mač­ku (AfD).

Ka­da je u pr­vim mi­nu­ti­ma 2018. po­li­ci­ja Kel­na u ne­mač­koj po­kra­ji­ni Se­ver­na Raj­na Vest­fa­li­ja pre­ko „Tvi­te­ra” upu­ti­la no­vo­go­di­šnju če­stit­ku na ne­ko­li­ko je­zi­ka, pa i na arap­skom, re­a­go­va­la je funk­ci­o­ner­ka AfD-a i po­sla­ni­ca u Evrop­skom par­la­men­tu Be­a­triks fon Štorh, po­zna­ta po an­ti­i­slam­skim i kse­no­fob­nim iz­ja­va­ma.

„Šta ni­je u re­du sa ovom ze­mljom? Za­što se sa zva­nič­nog na­lo­ga po­li­ci­je Se­ver­ne Raj­ne Vest­fa­li­je tvi­tu­je na arap­skom? Zar mi­sle da će na taj na­čin smi­ri­ti var­var­ske mu­sli­man­ske hor­de ko­je grup­no si­lu­ju?”, alu­di­ra­la je ona na sek­su­al­ne na­pa­de ko­je su na do­če­ku 2016. u Kel­nu po­či­ni­le ma­hom oso­be mi­grant­skog po­re­kla.

I ovo bi bio uobi­ča­jen tvit ove po­li­ti­čar­ke da u Ne­mač­koj 1. ja­nu­a­ra ni­je stu­pio na sna­gu kon­tro­verz­ni za­kon ko­ji na­la­že dru­štve­nim mre­ža­ma i in­ter­net plat­for­ma­ma ko­ji ima­ju vi­še od dva mi­li­o­na ko­ri­sni­ka, po­put „Fej­sbu­ka”, „Tvi­te­ra”, „Gu­gla”, „Ju­tju­ba”, „Snep­če­ta” i „In­sta­gra­ma”, da us­po­sta­ve me­ha­ni­zam ko­jim će u ro­ku od 24 ča­sa od ne­či­je pri­med­be ukla­nja­ti sa­dr­ža­je ko­ji sa­dr­že go­vor mr­žnje, pret­nje na­si­ljem i kle­ve­te. Uko­li­ko pre­kr­še ro­ko­ve, pre­ti im ka­zna do 50 mi­li­o­na evra.

Broj­ne no­vi­nar­ske or­ga­ni­za­ci­je is­ta­kle su da je u za­ko­nu naj­spor­ni­je to što je vla­da pre­pu­sti­la in­ter­net plat­for­ma­ma da bri­šu sa­dr­žaj i blo­ki­ra­ju ko­ri­sni­ke ume­sto da to ra­de su­do­vi. Pro­fit­no ori­jen­ti­sa­ne kom­pa­ni­je do­bi­le su za­da­tak da od­lu­ču­ju šta je za cen­zu­ru jer je go­vor mr­žnje, kao i šta je za­pra­vo isti­na a šta la­žna vest.

Ovaj za­kon je naj­vi­še kri­ti­ko­vao AfD, sma­tra­ju­ći da je to „uvo­đe­nje cen­zu­re”, a nji­ho­va funk­ci­o­ner­ka se me­đu pr­vi­ma na­šla na nje­go­vom uda­ru. Po­sle spor­ne ob­ja­ve, njen na­log na „Tvi­te­ru” bio je 12 sa­ti blo­ki­ran, a slič­nu blo­ka­du je do­bi­la i na „Fej­sbu­ku”. Po­li­ci­ja je sa­op­šti­la da je pro­tiv nje pod­ne­la kri­vič­nu pri­ja­vu tu­ži­la­štvu zbog sum­nje da pod­sti­če mr­žnju, dok je tu­ži­lac u Kel­nu Ulf Vi­lun re­kao da tu­ži­la­štvo sa­da mo­ra da od­lu­či da li po­ru­ka Štor­ho­ve „pod­sti­če lju­de da po­či­ne na­si­lje pro­tiv od­re­đe­nog de­la dru­štva”.

Še­fi­ca po­sla­nič­ke gru­pe AfD-a u Bun­de­sta­gu Alis Vaj­del je po­dr­ža­la svo­ju ko­le­gi­ni­cu, ob­ja­viv­ši na „Fej­sbu­ku” da „go­di­na po­či­nje cen­zor­skim za­ko­nom i pre­da­jom na­ših vla­sti uve­ze­nim pljač­ka­škim mi­grant­skim ru­lja­ma ko­je bi­ju i za­ba­da­ju no­že­ve, a na ko­je bi tre­ba­lo da se na­vik­ne­mo”. Ne­du­go po­tom je i njen na­log blo­ki­ran.

To je bi­lo po­vod še­fu AfD-a Alek­san­de­ru Ga­u­lan­du da pro­gla­si da je „slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja za­vr­še­na sa 2017. go­di­nom”.

„Cen­zor­ski za­kon (mi­ni­stra prav­de) Haj­ka Ma­sa već po­ka­zu­je svo­je ne­ga­tiv­ne efek­te pr­vog da­na no­ve go­di­ne. Ova šta­zi­jev­ska tak­ti­ka me pod­se­ća na DDR (Is­toč­nu Ne­mač­ku)”, is­ta­kao je on, po­zvav­ši ko­ri­sni­ke dru­štve­nih mre­ža da iz­no­va i iz­no­va ob­ja­vlju­ju obri­sa­ne ko­men­ta­re.

Ubr­zo je AfD ob­ja­vio sar­ka­stič­nu fo­to­gra­fi­ju Vaj­de­lo­ve i Štor­ho­ve sa izo­lir tra­ka­ma pre­le­plje­nim pre­ko usta i uz po­ru­ku „zah­te­vaj­te slo­bo­du iz­ra­ža­va­nja u Ira­nu i spre­či­te je u Ne­mač­koj”.

Da ov­de ni­je reč sa­mo o po­ku­ša­ju AfD-a da od ove pri­če po­li­tič­ki pro­fi­ti­ra vi­de­lo se ka­da je po­zna­ti ne­mač­ki sa­ti­rič­ni ma­ga­zin „Ti­ta­nik” na svom tvi­ter na­lo­gu ob­ja­vio ka­ko će im kao „gost tvi­te­raš” je­dan dan tvi­to­ve pi­sa­ti Štor­ho­va. U po­ku­ša­ju da je sa­ti­rič­no opo­na­ša­ju, oni su u nje­no ime na­pi­sa­li ka­ko gle­da svet­sko pr­ven­stvo u pi­ka­du, uz ko­men­tar: „Be­li mu­škar­ci pi­ju i ga­đa­ju, to je po­sled­nji ba­sti­on na­še ne­mač­ke tra­di­ci­je.”

Po­sle sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta, ova ob­ja­va na na­lo­gu „Ti­ta­ni­ka” je obri­sa­na od stra­ne „Tvi­te­ra”, ali sa­ti­ri­ča­ri ni­su od­u­sta­li od pra­vlje­nja pa­ro­di­je pa su ga po­no­vo ob­ja­vi­li uz fo­to­gra­fi­ju da im je pret­hod­ni tvit obri­san, po­sle če­ga im je na­log su­spen­do­van.

Ovo je po­ka­za­lo da su kri­ti­ke oprav­da­ne, jer je ne­po­zna­tim „cen­zo­ri­ma” ko­ji ra­de za in­ter­net plat­for­me oči­gled­no te­ško da po­li­ti­ku za­sno­va­nu na go­vo­ru mr­žnje ili la­ži­ma raz­lu­če od sa­ti­re i pa­ro­di­je. To se po­ka­za­lo i ka­da je „Fej­sbuk” su­spen­do­vao pro­fil pred­stav­ni­ka jed­ne je­vrej­ske or­ga­ni­za­ci­je u Ne­mač­koj, jer je ob­ja­vio vi­deo-sni­mak na ko­jem se vi­di ka­ko je je­dan Je­vre­jin u Ber­li­nu na me­ti an­ti­se­mit­skog ver­bal­nog na­pa­da.


Komentari4
b3a07
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Зорица Аврамовић
Забрана такозваног говора мржње, па и на друштвеним мрежама, најобичнија је бесмислица, лицемерје без краја и почетка! Јер, никуда не воде лажни мирозборитељи! Њихове маске су одавно пале, а рукавице - све сами дроњци!
EvGenije
U početku sam na tzv. govor mržnje gledao kao na zapadnjačku verziju čuvenog verbalnog delikta koji se kažnjavao u tzv. socijalističkim sistemima i zbog koga je politički zapad žestoko kritikovao politički Istok. Što taj govor mržnje postaje sve stariji i sve prisutniji, polako uviđam d sam pogrešio. Nije govor mržnje, i njemu bliska politička korektnost, nikakav delikt u građanskom smislu te reči već polako prerastaju u dogmu u religijskom smislu te reči, a svako kršenje te dogme smatraće se svojevrsnom blasfemijom zbog čega će prekršioci snositi žestoke sankcije (znajući tradiciju Zapada u tom smislu, u doglednoj budućnosti ponovo možemo očekivati lomače na kojima će goreti i knjige i ljudi). Biće to neka čudna mešavina situacija iz Bunjuelovog "Diskretnog šarma buržoazije" i Kafkinog "Procesa". Šta to znači za slobodu reči i nauku ne treba ni govoriti.
Sasa Trajkovic
Pravo pitanje je ko je uveo jezik POLITIČKE KOREKTNOSTI u medijima i ko je zapravo pravi vlasnik svih globalnih medija kao i da li je INTERNET sredstvo manipulacija, špijunaže i elektronskih ratova, sajber kriminala kao i kakva je veza Tvitera i GOOGLA i vlade SAD a. Duboka država , globalisti i kncept neo liberalizma u potrošačkog društva koje se navodnom DEMOKTRATIJOM nameće svuda u svetu???
Mrgud
Projekat koji je pripreman već deceniju i po sve čvršće steže kandže oko poslednjih tragova slobodoumlja na Zapadu - svi koji nisu usvojili neoliberalni diskurs kao ličnu religiju etiketirani su kao (ne obavezno ovim redom) desničari, ekstremni desničari, homofobi, ksenofobi, nacionalisti, beli supremacisti, rasisti, fašisti, neonacisti. Za to vreme pravi neonacisti divljaju u Ukrajini (i to je u redu), deci od dve godine u Velikoj Britaniji pune glavu seksualnim obrazovanjem koje promoviše "netradicionalne" vrednosti, u SAD je u prilogu CNN osvanula božićna slikovnica u kojoj je deda Mraz u braku sa crnim muškarcem, "tamnopute" izbeglice u Nemačkoj, Austriji, Švedskoj napadaju žene sve češće... I retki smeju da kažu šta misle jer će "dobiti etiketu" koja može da im uništi život. "Govor mržnje" je i kod nas po zlu poznata floskula, koja važi samo za odabrane. Orvelova vizija je uveliko postala naša svakodnevnica, a mi smo krivi jer smo je ćutke prihvatili.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja